Hírek, információk

 NEMZETI ÜNNEPÜNK, OKTÓBER 23...

...megünneplésére Rudabányán a Gvadányi József Városi Művelődési Ház felújítása miatt az idén sajnos nincs lehetőségünk. Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléktáblája még nem került vissza a felújítás alatt álló művelődési ház falára, ezért a szabad téren történő megemlékezés és koszorúzás sem lehetséges. Ezért honlapunkon köszöntjük a nemzeti ünnepet azzal, hogy felelevenítjük az 1956-os rudabányai eseményeket a B.-A.-Z. Megyei Levéltár által kiadott könyv alapján. 

„Október 26-án a miskolci sortűz hírére az ormosi bányászok különvonattal, illetve autóbuszokkal Miskolcra indultak. A vonat útközben megállt Rudabányán, ahol csatlakozásra szólították fel a bányászokat, majd velük együtt folytatták útjukat. A miskolci Gömöri pályaudvaron leszálltak, majd rendezett sorokban a Zsolcai kapuban lévő megyei AVH főosztály felé vonultak. A bányászokkal megerősödött tömeg elfoglalta az épületet, majd több AVH-st és rendőrt meglincselt. Néhány bányász megbizonyosodva arról, hogy valóban nincsenek fogva tartott fiatalok az épületben, próbálta menteni a menthetőt, így több államvédelmist és rendőrt kiszabadították a tömeg kezéből. Ebben az időben alakult meg a községi munkástanács is Barta Gyula tanító vezetésével. A munkástanács leváltotta a tanács elnökét, Juhász F. Bálintot. A rend védelmére nemzetőrséget állítottak fel. Parancsnokául a dokumentumok Lipták Andrást és Bokor Vilmos rendőr törzsőrmester őrsparancsnokot  nevezték meg.

     Október 26-án alakult meg a bánya munkástanácsa, de csak október 29-én tartotta első ülését. Az ülésen 6 tagú elnökséget választották meg. A testület elnöke ekkor Veres Béla gépészeti előadó lett, míg helyettesei Cziczlavicz Lajos és Molnár Béla lettek. November 4-én a szovjetek bevonulásának hírére a bányászok Veres Béla munkástanácselnök (később ismeretlen időpontban a testület titkára lesz) ellen fordultak, s azzal vádolták, hogy ő hívta be a szovjeteket. Délben Boskó Károly, az edelényi járási munkástanács katonai tanácsának elnöke érkezett a községbe, hogy lebeszélje a bányászokat az ellenállásról, azonban szóba sem álltak vele. Este egy MÁ VAUT személygépkocsi Edelényből fegyvereket szállított Rudabányára, hogy partizáncsoportokat szervezzenek. A fegyvereket Érsek József, a párt járási másodtitkára utasítására a munkástanács leltárba vette és november 7-én hiánytalanul átadta azokat a szovjeteknek. A rudabányaiak a szovjet bevonulás és a megyei munkástanács vezetőinek letartóztatása ellen tiltakozva megtagadták a munka felvételét, sztrájkoltak, csak a karbantartási és előkészítő munkákat végezték el. November 12-én híre ment, hogy Juhász F. Bálint tanácselnök házát fel akarják robbantani a bányászok. Juhász kérésére a nemzetőrség fegyveres őrséget állított az elnök háza elé. November közepe táján a községi tanács elnöke Barta Gyula lett. Juhász F. Bálint tanácselnök leváltását és az egykori munkástanácselnök elnöki megbízását november 30-án a járási tanács is jóváhagyta. A kommunistákkal való szembenállás nehezen hagyott alább. A munkástanács elnöke december 13-án gyűlést tartott, amelyen „figyelemre intette a dolgozókat, nehogy újra a nyakukra jöjjenek a kommunisták".

     A fennmaradt jegyzőkönyvek szerint 1957. január 10-én tartotta első ülését a községi tanács végrehajtó bizottsága. Tagsága ekkorra jelentősen megváltozott. Elnöke Barta Gyula lett, a korábbi vb tagok közül csak Pohobics János elnökhelyettes, Kecskés János titkár és további két személy maradt a testületben. Ennek oka az volt, hogy a lakosság Juhász F. Bálintot és további négy vb tagot - mint rákosistákat - leváltott. A vb tagságát ugyanakkor két fővel felemelték és tagként Korponai Lászlót, Veres Cs. Balázst, Molnár Istvánt, Veres G. Dánielt. F. Vincze Lajost és Fónyi Zoltánt hívták be. Február 15-én cikk jelent meg az Északmagyarországban, amely még pozitívan ítélte meg Barta Gyula és Veres Béla szerepét. Barta ennek ellenére egy hétig sem maradt a község élén. Február 25-én - Juhász F. Bálint kivételével — már a régi tagság tartott rendkívüli ülést. A vb tagok előtt Sándor Dezső járási vb titkár ismertette, hogy az „úgynevezett Munkás Tanács által összeállított vb. és tanácstagokkal a Járási Tanács VB nem ért egyet és helyre kell állítani a törvényes tanácsot." Felszólítására rögvest határozatot hoztak Juhász F. Bálint vb elnök visszaállításáról. Juhász március 28-án a megalakuló községi pártszervezet elnöke is lett, majd áprilisban lemondott tanácselnöki tisztségéről. A községi tanács új elnöke az eddigi elnökhelyettes, Pohobics János lett. A bányaüzemi párttaggyűléseken egyre erősebben követelték az „ellenforradalmárokkal" szembeni fellépést, s az nem is váratott magára.

     Az 1957 januárjában nyugatra menekült Nemere Dénest azzal vádolták, hogy feketelistát állított össze a kivégzendő párttagokról. 1957. március 15-én Csoma Ferenc bányászt izgató kijelentései miatt, valamint közelebbről meg nem határozható időben Barta Gyula egykori munkástanácselnököt internálták. Csomát szeptember 7-én engedték szabadon, hamarosan azonban ismét letartóztatták. Csoma Ferenc ugyanis a fogságáért Juhász F. Bálint párttitkárt okolta, ezért november 21-én bicskával a kezében támadta rá. Csomát lefogták, majd átadták a rendőrségnek. Ezután bíróság elé állították Veres Bélával, Géczi Istvánnal, Veres B. Árpáddal, ifj. Veres Istvánnal és az upponyi Koós Lászlóval szervezkedésben való részvétel, illetve izgatás vádjával. Csomát első fokon 1 év 6 hónapi, másodfokon 11 hónapi; Veres Bélát 1 évi felfüggesztett börtönbüntetésre; Géczi István MAV forgalmistát első fokon másfél évi, másodfokon 1 évi felfüggesztett; Veres B. Árpádot 10 hónapi felfüggesztett, Koós Lászlót 6 hónapi felfüggesztett, börtönbüntetésre ítélték, ifj. Veres Istvánt pedig felmentették. Bíróság elé állították Veres L. Bálintot is, mert nem jelentette fel a partizáncsoportot szervezni kívánó ormosbányai Gyenge Jánost. Veres L. Bálintot feljelentési kötelezettség elmulasztása miatt 1 évi felfüggesztett börtönre ítélték.”

(Forrás: KIS József: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 1956. Abaújszántói, Edelényi és Encsi Járás. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Miskolc, 2008, 103-106. oldal.)

AZ EDELÉNYI KASTÉLY...

....Rudabányától alig 20 km-re található, de mivel Edelény "kiesik" városunk vonzáskörzetéből, mostanában legfeljebb földhivatali ügyintézés miatt keresik fel a várost a rudabányaiak. Pedig érdekesség, turisztikai látványosság is bőven van a településen.

     Itt található hazánk hetedik legnagyobb barokk kastélya, amely 2014 óta megújulva "Edelényi Kastélysziget" néven várja a látogatókat. A kastély legnagyobb értéke az építészeti részletek mellett az 1770-ben Lieb Ferenc iglói festő által készített falképsorozat, amely Magyarország legnagyobb összefüggő rokokó falképegyüttese. 

     Edelény másik nevezetessége a Borsodi Tájház (Edelény Bódván túli településrésze korábban Borsod néven önálló falu volt, megyénk is róla kapta a nevét, mivel az államalapítás után itt volt az ispánsági székhely és az esperesi templom). A több épületből álló tájházi együttesben érdekes kiállítások tekinthetők meg, melyek a Bódva-völgy lakosságának hajdani életmódját és tárgykultúráját elevenítik meg. Ezek mellett a Tájház szoimszédságában levő borsodi földvár ásatásának leletanyagából is láthatók tárgyak az egyik helyiségben.

     A környezetéből mintegy 10-15 m-re kiemelkedő borsodi földvár oldalán felkapaszkodva megfigyelhető a vár egykori földsáncainak maradványa és a már emlíitett templom konzervált és a földfelszín fölé emelt kőalapja. A földvár déli végén áll a barokk stílusú borsodi református templom, melynek festett famennyezete és berendezései a hajdani festőasztalos mesterség szép emlékei.

     Érdemes tehát ellátogatni Edelénybe, és megismerkedni az ottani történelmi, néprajzi és művészeti emlékekkel, amelyek szűkebb hazánk, a Sajó-Bódva-köze múltjának felbecsülhetetlen értékű hagyatékát képezik.

 Az edelényi kastély déli homlokzatának látképe.

 

 Az edelényi kastély délnyugati szárnya, a kéményen gólyafészekkel.

A Borsodi Tájház egyik épületének utcai homlokzata.

296 ÉVE SZÜLETETT GRÓF GVADÁNYI JÓZSEF

Gróf Gvadányi József. (Ismeretlen festő, 1770 körül. a Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Arcképcsarnokában található festmény jelenleg az edelényi kastély állandó kiállításában látható.)

     Október 16-án ünnepeljük Rudabánya neves író fia, gróf Gvadányi József születésének 296. évfordulóját. A 18-19. század fordulójának egyik legnépszerűbb szerzője volt, s bár napjainkban már kevésbé ismerik, művei azért modern kiadásokban is olvashatók. Legismertebb irodalmi alajkai a peleskei nótárius (jegyző), azaz Zajtay István és Rontó Pál, aki Benyovszky Móriccal együtt kalandozta be a fél világot. 

     Gvadányi szülőhelye, Rudabánya sokféle módon adta tanújelét az iránta való tiszteletnek, és igyekszik ébren tartani az emlékét és népszerűsíteni irodalmi munkásságát. Erről honlapunkon és más helyeken is sokszor megemlékeztünk már, ezért most ettől eltekintünk Az érdeklődők honlapunk "Jeles személyiségeink" menűpontja alatt bővebb információkat találhatnak Gvadányiról és a rudabányai Gvadányi-kultuszról, sok képpel illusztrálva. A Gvadányi család 1683-tól körülbelül 1748-ig tartó rudabányai életéről a 2019-ben megjelent Rudabánya-monográfiában olvasható részletes ismertetés.

     Az elmúlt években Gvadányi születésnapja táján emlékhéttel adózott Rudabánya az író emlékének a Bányászattörténeti Múzeum és a Gvadányi József Városi Művelődési Ház közös szervezésében. A rendezvény az idén sajnos elmarad a koronavírus-járvány felerősödése miatt, de amint lehetőség lesz rá, pótolni fogják ezt a kényszerű mulasztást.

     Gróf Gvadányi József születésének 296. évfordulója alkalmából ezúttal csak egy képet közlünk legnépszerűbb műveinek 1975-ben, 250. születési évfordulója alkalmából megjelent kiadásáról, amit eddig még nem mutattunk be honlapunk látogatóinak.

 

A RUDABÁNYA-SZUHOGY KÖZÖTTI ÚT MELLETT LEVŐ "KÁPOLNA"...

...nemrégiben került felújításra. Azóta a rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft. gondját viseli a környezetnek is, amint a mellékelt, szeptember 29-én készült fénykép mutatja. Akik azonban a napokban járnak arra, azt láthatják, hogy valamilyen kábelfektetés miatt árkot mélytettek a műút mellé, ami a "Kápolna" környékét is feldúlta. Reméljük, hogy a kábelfektetés után a terület helyreállítása sem marad el.

A Rudabánya-Szuhogy közötti műút legmagasabb pontja mellett álló, a helyiek által "Kápolnának" nevezett római katolikus kegyhely 2021. szeptember 29-én.

 

 ŐSZI KÉPEK A RUDABÁNYAI HATÁRBÓL

    Ilyenkor, az ősz közepén egyre kevesebben járnak a határban. A még szőlőjét művelő néhány gazda már a szüretet is megtartotta, és csak a legelszántabb kirándulók gyalogolnak ki a Rudabányát környező mezőkre, erdőkbe, hogy friss levegőt szippantsanak és gyönyörködjenek a környék természeti szépségeiben. Pedig a táj ilyenkor a legvonzóbb, legszínesebb. A réteken ezernyi virág bólogat a könnyű szélben, a fák levelei sok színárnyalattal ékeskednek, kidugták a fejüket a földből az őszi gombák, és beérett a kökény, a csipke, és itt-ott még vadalma, vadkörte is található. A rudabányai táj őszi szépségeit villantják fel a következő fényképek, amelyek 2021. szeptember 29-én készültek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUDABÁNYAI KÉPEK

     Rudabányán sok érdekesség, látnivaló várja az ide érkező idegeneket. Vannak azonban olyan helyek is a város környékén, amelyeket legfeljebb csak az itt élők keresnek fel, és szembesülhetnek az ott előforduló természeti vagy tájképi értékekkel. Ezek közül mutatunk be néhányat.

A Rudabányát szegélyező dombok magasáról észak felé tiszta időben ellátni egészen a Magas-Tátráig. Ezen a képen az erőborította dombok mögött balra a Rozsnyó környéki (légvonalban körülbelül 45 km-re fekvő) hegyek (a legmagasabbak 1300 m körüliek) látszanak, jobbra, halványan a távolabb, légvonalban körülbelül 90 km-re levő, 1950 m magas Király-hegy körvonalai vehetők ki.

 Ebből a szemszögből csak kevesen látják Rudabányát: az egykori "falu" nyugat felől ma már nem falusias képet mutat. A református templom és harangtornya uralja a tájat, a háttérben a volt vasércbányát szegélyező dombok láthatók, balra fent pedig a közelmúltban létesült napelempark egy része figyelhető meg. Az előtérben tehenek legelésznek.

A Rudabánya környékét hajdan borító őstölgyesek egyik utolsó hírmondója látható a képen. A jó állapotban levő, terebélyes fa gondozást és helyi védelmet érdemelne. Ez a fotó nyár elején készült, amikor a frissen kizöldült lombok voltak a jellemzőek.

 Ez a kép a nyár végét idézi, amikorra a falevelek már elvesztették élénkzöld színüket (készült augusztus 19-én)..

 A rudabányai őstölgy koraőszi napsütésben, szeptember 21-én; a lombok már kezdenek színesedni.

 Örvendetes, hogy évről évre nagyobb területen jelenik meg városunk környékén az őszi kikerics. 2021 szeptemberében is kidugták a fejüket, és néhány hétig tartó virágzásukkal színesítik a településünk természeti környezetét. 

Ez a kikerics már túl van a virágzás csúcsán, lassan elhervad és egy évre ismét elbújik a földben.

 

 KÉPEK AZ ÜNNEPRŐL

     Az elmúlt hét végén, szeptember 4-én került sor a "Mozdulj meg, Rudabánya" elnevezésű rudabányai Sportnapra, amelynek gazdag programsorozata sok érdeklődőt és közreműködőt vonzott. Az eseményekről hamarosan részletes fényképes beszámolót közlünk.

     Ugyancsak szombaton ünnepeltük a 71. Bányásznapot. Ebből az alkalomból koszorúzási ünnepségre került sor a rudabányai Gvadányi József Városi Művelődési Ház előtti Bányász Hősi emlékműnél, amelyen részt vett BÁNNÉ DR. GÁL BOGLÁRKA, a Borsod-Abaúj-Zemplén Mefgyei Közgyűlés elnöke is, aki emellett időt szakított arra, hogy meglátogassa Sportnap egyik helyszínét, a Szabadidő Parkot is. 

 BÁNNÉ DR. GÁL BOGLÁRKA és NOVÁK PÉTER, Rudabánya Város Polgármestere együtt koszorúztak a Bányász hősi emlékműnél.

 A koszorúzáson közreműködött a rudabányai Rozmaring Asszonykórus, amely most ünneplelte fennállásának 15. évfordulóját. Ebből az alkalomból közös fotó készült BÁNNÉ DR. GÁL BOGLÁRKA elnök asszonnyal és NOVÁK PÉTER polgármesterrel.

 A rudabányai Szabadság téren álló Bányász hősi emlékoszlopra is elhelyezték koszorújukat az ünneplők. NOVÁK GÉZA alkotása az idén egy érccel megrakott, rövid sínpárra helyeztt csillével egészült ki.

 Az emlékoszlop és a csille közelebbről.

 A koszorúzás után BÁNNÉ DR: GÁL BOGLÁRKA NOVÁK PÉTER kíséretében meglátogatta a Sportnap egyik helyszínét, a Szabadidő Parkot, ahol közös felvétel készült DR. KORDOS LÁSZLÓ paleontológus professzorral, a világhírű rudapithecus-leletek kutatójával és munkatársával.

Az elnök asszony a főzőverseny egyik csapatát (a Szociális Szolgáltató Intézmény munkatársait) is meglátogatta, akikkel szintén közös fotó készült.

FOTÓK A TÉRZENÉRŐL

   A honlapunkon is meghirdetett térzene sikeresen lezajlott szeptember 29-én, vasárnap háromnegyed 11 órai kezdettel Rudabányán, a római katolikus templom kertjében. Vendégünk a Pécs-Bányatelepi Bányász Fúvószenekar volt, akik 28-án Sajószentpéteren szerepeltek az Országos Bányász Fúvószenekari Találkozón. Az eseményről két képet adunk közre, melyeket Veres Norbert készített.

A közönség egy csoportja.

A zenekar fellépés közben.

ÚJ KÖNYV DOBSINÁRÓL

     A koronavírus-járvány miatt testvérvárosi kapcsolatainkban sokáig nem volt lehetőség a személyes találkozásra. Ezért csak most nyílt alkalmunk hozzájutni a 2020 végén megjelent Banská víla - Grubenfee (magyarul: Bányatündér) című könyvhöz, amely Dobsina múltjából mutat be sok érdekességet, szép színes fotókkal illusztrálva. A nagyalakú kiadvány szerkesztője és részben írója dr. Ondrej Rozložník, a helyi hagyományok gyűjtője és közreadója, aki ugyan Rozsnyón él, de családja dobsinai származású, sőt Rudabányához is kötik személyes szálak. A szlovák (és részben buléner, azaz dobsinai német) nyelvű könyvben sok egyéb mellett olvashatunk a dobsinai néphagyományról, a helyi bányászat és kohászat történetéről, a jégbarlangról és a város más nevezetességeiről is. Ízelítőül bemutatjuk a könyvborító fotóját.

 

 

A RUDABÁNYAI MŰEMLÉK REFORMÁTUS TEMPLOM...

...megtekintésével kapcsolatban a Református Lelkészi Hivatal az alábbiakat hozza a látogatók szíves tudomására:

     A rudabányai református templom megtekintésére csak előzetes egyeztetéssel van lehetőség. Vasárnap és ünnepnapokon nem fogadunk látogatókat az istentiszteleti alkalmak miatt!
 
     Érdeklődni a Református Lelkészi Hivatalban lehet a következő módokon:
 
tel: 06-48-353-216
 
e-mail: " target="_blank">

A RUDABÁNYAI POSTA 1906-BAN

     Megsárgult régi fotó került a napokban a rudabányai helytörténészek kezébe, a hátulján a következő felirattal: "Rbánya 1906". A kép a korabeli rudabányai postahivatalt ábrázolja. A beállított fotón a postai dolgozók is szerepelnek, az ülő férfialak valószínűleg a postamester.

     A hivatalt tornácos falusi házból alakították ki, mögötte is hasonlók láthatók, a felső-borsodi és a gömöri népi építészet jellegzetes háztípusa volt. Hol lehetett a településen belül? Mivel a háttérben dombvonulat húzódik (valószínűleg a külszíni vasércbánya pereme), a mai Gvadányi utca (a Városháza felől nézve) bal oldalán, a Schulek Gyógyszertár és a volt Baffi-kocsma közötti szakaszon helyezkedhetett el. Később innen a Kossuth utcai emeletes házak egyikének földszintjére költözött a hivatal, ahonnan a mai helyére került - legalább is úgy tudjuk. Ha valakinek bármilyen információja lenne ezzel kapcsolatban, kérjük, hogy jelezze a 48/568-263-as telefonszámon (Városi Könyvtár, Rudabánya).

FOLYNAK A FELÚJÍTÁSI MUNKÁK

      A 2021. évi rudabányai felújítások közül jól haladnak az evangélikus templom és a Gvadányi József Városi Művelődési Ház munkálatai. A templom esetében állagmegóvás, homlokzati renoválás és lépcsőjavítás van soron. A művelődési ház energetikai korszerűsítés keretében nyílászáró- és tetőcserén, külső falszigetelésen és a fűtés átalakításán esik át, de megújul a villamos- és a vízhálózat is. Képeink a helyszíneken készültek. (Veres Norbert felvételei.)

 Az evangélikus templom homlokzata a felújítás közben.

 A művelődési ház homlokzatán már elvégezték a falszigetelést is.

A művelődési ház nagytermében még sok munka van hátra. Jelenleg a fűtési rendszer szerelése folyik, és itt tárolják az építési anyagok egy részét is.

OROSZ TUDÓS TANULMÁNYA RUDABÁNYAI PALEONTOLÓGIAI LELETEKRŐL

     A Rudabányáról előkerült őslénytani leletek (nem csak a Rudapithecus) a világ sok tudósa számára nyújtanak lehetőséget tudományos vizsgálatokra. Legújabban egy orosz paleontológus, Nikita Zelenkov (született 1982-ben, az A. A. Borissziakról elnevezett moszkvai paleontológiai intézet munkatársa, szakterülete a fosszilis madarak vizsgálata) közölt tanulmányt a budapesti Földtani Intézet gyűjteményében található, Rudabányáról származó késő miocén-kori (11,6 - 5,3 millió évvel ezelőtti) madárcsont-maradványokról. A tanulmány angol nyelven jelent meg 2017-ben egy Argentínában kiadott konferencia-kötetben, és az interneten teljes terjedelmében olvasható. A pontos címe: The revised avion fauna of Rudabánya (Hungary, Late Miocene).

A tanulmány szerzője, Nikita Zelenkov.

Késő miocén-kori madárcsont-leletek Rudabányáról. (Nikita Zelenkov tanulmányából.)

SZÁLLODA ÉS ÉTTEREM RUDABÁNYÁN

Az alábbiakban közöljük a rudabányai Városüzemeltető Nonprofit Kft. által működtetett szálloda és étterem árlistáját, valamint bemutatunk néhány képet az étteremről, illetve a szállodai szobákról.

A Ruda Hotel szállásdíja: 3.700 Ft/fő/éj

A melegítőkonyha kiadása rendezvényekre:

20 főig terembérleti díj: 30.000 Ft; konyhahasználati díj: 10.000 Ft; kaució 30.000 Ft

20-50 főig terembérleti díj: 50.000 Ft; konyhahasználati díj: 15.000 Ft; kaució 30.000 Ft

50 fő felett: terembérleti díj: 70.000 Ft; konyhahasználati díj: 20.000 Ft; kaució 30.000 Ft

Telefon: Dojcsák Ádám: 30/942-73-27; Gazdik Gizella: 70/626-65-85 

A melegítőkonyha. 

A tálaló. 

 A mosogató.

 Részlet az étteremből.

Az étterem csaknem teljes hosszában. 

Az étterem másik nézetből.

Szobarészlet.

Szobarészlet.

Szobarészlet.

Fürdőszoba.

KOSZORÚZÁS A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA ALKALMÁBÓL

     Rudabánya Város Önkormányzata és intézményei koszorúzást tartottak a Trianon emlékoszlponál, a Gvadányi József Művelődési Ház mellett levő Emlékparkban a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából, a 2010. évi XLV. törvényben foglaltaknak megfelelően. A Nemzeti Összetartozás Napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap. Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította, hogy "a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösség önazonosságának meghatározó eleme". Sólyom László akkori köztársasági elnök 2010. június 3-án aláírta a törvényt, és az másnap, június 4-én, napra pontosan a 90. évfordulón hatályba is lépett. - A koszorúzásról két képet adunk közre (Veres Norbert felvételei).

Dr. Barnóczki Károly, Rudabánya Város jegyzője, Papp Andrea önkormányzati képviselő, a Bányászattörténeti Múzeum vezetője (jobbra) és Sebestyén Mónika, a Bóbita óvoda vezetője a koszorúzás előtti pillanatban.

A város koszorúja az emlékoszlop talapzatánál.

A BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI MÚZEUM KÖZLEMÉNYE

Kedves Látogatóink!

 
A 2021. 05.01-én életbe lépett 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet értelmében múzeumunk is újra látogatható.
Jelenleg két állandó kiállításunkat tekinthetik meg:
- Mozaikok B.-A.-Z. megye bányászatának történetéből
- Földalatti fejtésmódok
Az ásványkiállításunk lebontásra került az épület felújítása miatt, ami valószínűleg az év végére készül el és az új kiállítás megépítése ezután kezdődhet el.
Nyitva tartásunk és áraink nem változtak:
H-P: 8-16 óra
Szo-V: 9-16 óra
Nemzeti ünnepeken: 03.15., 08. 20., 10. 23. 9-16 óráig
Egyéb munkaszüneti napokon zárva vagyunk.
Felnőtt jegy: 600 Ft
Diák/nyugdíjas jegy: 300 Ft
Fotójegy: 1000 Ft
Tárlatvezetés: 3000 Ft
 
Bányászattörténeti Múzeum
3733 RUDABÁNYA
Petőfi Sándor u. 26.
Tel./Fax: 48-353-151
 

ÚJRA LÁTOGATHATÓ A RUDAPITHECUS LÁTVÁNYTÁR! 

Május 21-től néhány napos szünet után újra látogatható a rudabányai Rudapithecus Látványtár, pünkösd hétfőn is! 

Parkolóhely, a fogadóépületben büfé és mosdó áll a látogatók renelkezésére, a Rudapithecus-lelőhelyen filmvetítést tekinthetnek meg.

Nyitva tartás: 11.30-tól 19 óráig.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak! 

 

KÖZLEMÉNYEK KÁBELHÁLÓZATOK FESZÜLTSÉG ALÁ HELYEZÉSÉRŐL 

NYIT A RUDAPITHECUS LÁTVÁNYTÁR!

Április 30-án, pénteken újra kinyit a volt rudabányai vasércbányában található RUDAPITHECUS LÁTVÁNYTÁR, és a járványügyi rendelkezések miatt egyelőre korlátozott körülmények között látogatható (a Rudapithecus-lelőhelyen a filmvetítés még nem engedélyezett, de a lelőhely megtekinthető, belépődíjat viszont nem szednek a tiltó rendelkezések feloldásáig).

Nyitva tartási idő: hétfőtől vasárnapig naponta 11.30-tól 19 óráig. A fogadóépületben büfé és mosdó áll a látogatók rendelkezésére.

A látogatás a jelenleg érvényben levő járványügyi előírások szigorú betartásával lehetséges! Ha a látogatás rendjében változás történik, a szokásos helyeken (városi honlap, a Rudapithecus Látogatóközpont honlapja, Facebook) tudatni fogják az érdeklődőkkel.

A Rudapithecus Látványtár látogatóinak figyelmét felhívjuk arra, hogy Rudabányán a Bányató és a körülötte levő tanösvény, a járványügyi korlátozások feloldása után pedig a Bányászattörténeti Múzeum, a Rudapithecus Látogatóközpont, a Tájház és a műemlék református templom is látogatható.

KÉT JÁTSZÓTÉR ÉPÜL RUDABÁNYÁN

     Honlapunkon már hírt adtunk arról, hogy a 2021. évi fejlesztések keretében két új játszótér épül városunkban. Az egyik gyakorlatilag már el is készült a volt teniszpálya területén, az Óvoda és a Rózsavölgy utcák találkozásánál, és hamarosan birtokba vehetik a gyerekek. A másik játszótér a volt Zöldfa presszó helyén, a Rákóczi és a Zöldfa utca között létesül, amelynek jelenleg az előkészítő munkálatai folynak.

     Képeink az Óvoda utcai játszóteret mutatják, mellette a korábbi sportlétesítmény látható (1. kép). 

     A játszótéren hintákat, mászókákat, homokozókat láthatunk, még hiányzik a biztonságos használathoz szükséges homok, amely a gyerekek testi épségét védi. Szükség és igény esetén bővítésre is van lehetőség (például labdajátékokra alkalmas pályák építése stb.). Az új játszótér az önkormányzat saját beruházásában, a Városüzemeltető Nonprofit Kft. kivitelezésében készült. (Hadobás Sándor felvételei.)

 Az új játszótér (balra) és a korábban létesült, testedzést szolgáló sportlétesítmény (jobbra) együttes képe.

Az új játszótéren homokozók, hinták és mászókák állnak a gyerekek rendelkezésére.

 A RUDA HOTELBEN LEVŐ MELEGÍTŐKONYHA...

...felújítása, amiről honlapunkon már többször hírt adtunk, a napokban befejeződött. A Gvadányi József Általános Iskola alsó tagozatán április 19-én megkezdődött a tanítás, s a gyerekek így használatba vehették a felújított konyhát: a hosszú szünet utáni első iskolai napon már ott fogyaszthatták el az ebédet. A felújítással elhárultak azok a technikai és higiéniai problémák, amelyek korábban fennálltak. Képeink a felújított konyha és étterem néhány részletét mutatják be, még a teljes berendezés előtt. (Bodnár György felvételei.)

Korszerű konyhatechnikai eszközök kerültek beépítésre.

 A tágas melegítőkonyha többi berendezése is megfelel az előírásoknak.

 Megújult a mosdó is.

 Az étterem egyik...

 ...és másik fele, még üresen. A falakon rudabányai tárgyú fotók kerültek elhelyezésre.

FOLYAMATBAN LEVŐ FEJLESZTÉSEK, FELÚJÍTÁSOK

2021-ben folytatódnak a tavaly megkezdett munkák, és új beruházások is kezdődnek Rudabányán. 

Gyakorlatilag elkészült a Ruda Hotelben levő melegítőkonyha felújítása, amely hamarosan átadásra kerül. 

A művelődési ház felújítása a nyílászárók cseréjével és belső munkálatokkal folytatódik. 

Megkezdődött az új, korszerű piactér kialakítása a régi pavilonok lebontásával. 

Két játszótér építése is folyamatban van. Az egyik a régi teniszpálya helyén, az Óvoda úton lesz, ez saját beruházásban és kivitelezésben készül. A másik a Zöldfa és a Rákóczi út között, a volt Zöldfa presszó helyén létesül, jelenleg az előkészítés fázisában van. 

A Bányászattörténeti Múzeum ásványtárának felújítása hamarosan megkezdődik. 

A református  egyház gyülekezeti termének felújítására az önkormányzat kapott támogatást, ez a munka is hamarosan indul. 

A felsoroltak mellett még több kisebb beruházás és felújítás van folyamatban, illetve előkészületben, és számos pályázat vár elbírálásra. 

 

KEDVES KATOLIKUS HÍVEK!

Örömmel értesítjük Önöket ,hogy 2021.április 18-án újra lesz mise a templomban.
Vasárnap 10.00 órától várunk mindenkit szeretettel!
Kötelező a szájmaszk viselete , a másfél méter távolság betartása egymás között, és belépésnél a kézfertőtlenítés!
A templomi kisbuszjáratot az önkormányzat biztositja!

Jósvai László plébános

RUDABÁNYA A SAJTÓBAN

     Városunk nevezetességei, rendezvényei és közösségi élete révén gyakran szerepel a megyei és az országos sajtóban (a nyomtatott és az internetes újságokban egyaránt). Legutóbb az Észak-Magyarország című miskolci napilap Városaink című márciusi mellékletében volt szó rólunk. Az alábbiakba közöljük ezt az írást.

 

KEDVES RUDABÁNYAI POLGÁROK! HONLAPUNK TISZTELT LÁTOGATÓI!

Sajnos az idén sem ünnepelhetjük úgy a Húsvétot, ahogy megszoktuk, ahogy szeretnénk. A járványhelyzet miatt szigorú korlátozások vannak érvényben, és az illetékesek kérik a lakosságot, hogy ezeket az ünnep alatt is szigorúan tartsuk be. Így most elmaradnak a családi összejövetelek, s csak a legszűkebb körben van lehetőség az ünneplésre. Az ünnepi jókívánság azonban a nehéz helyzetben sem maradhat el! 

RUDABÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS INTÉZMÉNYEI,

VALAMINT A MAGUNK NEVÉBEN IS

ÁLDOTT, BÉKÉS HÚSVÉTOT KÍVÁNUNK VALAMENNYIÜKNEK!

NOVÁK PÉTER polgármester és DR. BARNÓCZKI KÁROLY jegyző 

 HÚSVÉTI HANGULAT RUDABÁNYA KÖZTEREIN

     A közelgő Húsvétra készülve, Rudabánya fontosabb köztereire - követve a hagyományokat - az ünnephez illő dekoráciák kerültek az önkormányzat és a Városüzemeltető Nonprofit Kft. munkatársainak jóvoltából, hangulatosabbá téve a környezetet. Képeinken ezek közül mutatunk be néhányat.

A város határában nyuszi köszönti az ide érkezőket Ormosbánya...

...és Szuhogy felől is.

A város főtere is ünnepi dekorációt kapott.

A főtéri díszítés egyik részlete.

Egy további részlet a főréri díszítésből.

A főtéren termetes nyuszik állnak sorfalat.

A Városháza előtti tér is húsvéti hangulatot áraszt.

A Városháza előtti dekoráció egyik...

...és másik részlete közelebbről.

TÁJÉKOZTATÓ A COVID-19 OLTÁSRÓL

COVID-19 VAKCINA

A védőoltás (vakcina) élő gyengített (élő attenuált) vagy elölt kórokozókat (inaktív vakcina), azok részeit vagy a kész ellenanyagot tartalmazó készítmény.

Az attenuált vakcina olyan védőoltás, ami élő, de legyengített kórokozókat tartalmaz. Az attenuált vakcina neve az angol attenuate (= legyengít, csillapít) szóból származik, utalva arra, hogy az oltóanyagban a kórokozónak egy olyan módosított változata van, ami nem vált ki betegséget.

Ezek az élő, de legyengített kórokozók a szervezetbe bejutva szaporodni tudnak, de nem okoznak tényleges betegséget, mert ettől a képességüktől megfosztották őket. A vakcina védő hatása annak köszönhető, hogy az oltóanyag a természetes fertőzéshez hasonló folyamatot utánozva serkenti az immunrendszert a kórokozóval szembeni ellenanyag termelésére. Ezáltal a szervezet a gyengített kórokozókat legyőzve saját maga alakítja ki a kórokozó elleni védettséget.

Ennek előnye, hogy védő hatása hosszú távú, akár egy egész életen át tarthat, és csak enyhe oltási betegséget okoz.

Hátránya, hogy az élő kórokozók bejuttatása veszélyes lehet az idősek, sok betegséggel küzdő betegek és az immunbetegséggel élők számára, ezért nekik ezek az oltások nem ajánlottak.

Ilyen vakcina például a bárányhimlő, a kanyaró, a mumpsz, a járványos gyermekbénulás vírusai elleni oltás vagy a hastífuszt okozó baktérium elleni vakcina.

Az elölt vakcina vagy más néven inaktív vakcina olyan védőoltás, ami elpusztított kórokozókat tartalmaz.

Az elölt kórokozók nem tudják megbetegíteni a szervezetet, de éppúgy serkentik az immunrendszert az ellenanyag termelésére, mint az élő kórokozók.

Mivel a halott kórokozók nem képesek szaporodni az ember szervezetében, így gyengébb immunválaszt váltanak ki, és ezért az oltást bizonyos időközönként meg kell ismételni a megfelelő védelem érdekében. Ezek az ismételten beadott injekciók az emlékeztető oltások.

Az idősek vagy az immunrendszer betegségével élők számára az elölt vakcina ideális megoldást nyújt a fertőzésekkel szembeni védekezésben.

Az oltóanyagban lévő vírusokat vagy baktériumokat vegyszerekkel, magas hővel vagy sugárzással pusztítják el.

Elölt vírust tartalmazó vakcina például a veszettség, a hepatitis A, a hepatitis B és a legtöbb influenza elleni védőoltás.

A védőoltás beadásának célja tehát a szervezet specifikus ellenállásának fokozása, mesterségesen előidézett immunitás, a kórokozókkal szembeni védettség kialakítása. Az immunitás, tehát a kórokozókkal szembeni védettség lehet természetes és mesterséges. Természetes immunitás az életünk folyamán alakul ki fertőzések révén, de az immuntás egy része lehet genetikusan örökölt, és lehet az adott emberi fajra jellemző is. A mesterséges immunitás akkor jön létre, ha valamilyen anyaggal fertőzéshez hasonló állapotot hozunk létre az emberi szervezetben. A védőoltások ebből következően mesterséges immunitást, mesterséges védekezést alakítanak ki.

 A védőoltások beadása után (mesterséges immunitás) tehát a szervezetben védettség alakul ki az adott kórokozóval szemben. Amint egy közösségben elég embert oltanak be egy adott betegség ellen (az átoltottság elér egy bizonyos szintet), kialakul az adott betegséggel szembeni populációs szintű védettség, ez az úgy nevezett nyájimmunitás. A védőoltások világszerte nagy szerepet játszanak a fertőző betegségek megelőzésében.

Nagyon sok kórokozó ellen fejlesztettek már vakcinát. A vakcinák tartalmazhatnak:

élő, gyengített kórokozókat (attenuált, azaz mesterségesen szelídített törzseket)

inaktivált, elölt kórokozókat vagy azok méregtelenített termékét, amely antigénszerkezetét megtartotta

ellenanyag- (antitest-) tartalmú immunszérumot

molekuláris biológiai úton előállított speciális anyagokat, pl.

génbázisú oltóanyagok (RNS- és DNS-vakcinák),

vektor alapú oltóanyagok,

fehérjealegység (subunit) alapú oltóanyagok,

mRNS alapú oltóanyagot

A vakcinák feltalálása óta számos betegség ellen kísérleteztek ki védőoltásokat, köztük a koronavírus okozta különféle megbetegedések ellen, ideértve a fertőző légcsőhurut vírust madaraknál, valamint a kutya- és macska-koronavírust.

A korábbi koronavírus elleni védőoltás kutatások a Coronaviridae családjába tartozó súlyos akut légúti szindrómát (SARS) és a közel-keleti légúti szindrómát (MERS) okozó, emberekre ártalmas koronavírusokat célozták meg. A SARS és MERS elleni vakcinákat állatokon tesztelték. 2020 elején nem létezett még olyan gyógymód vagy védőoltás, amely mind biztonságosnak, mind hatékonynak bizonyult volna az embereknél. A 2005-ben és 2006-ban kiadott kutatási dokumentumok szerint a SARS elleni új vakcinák és gyógyszerek azonosítását és fejlesztését a kormányzatok és közegészségügyi szervek elsődleges feladatuknak tekintették világszerte.

A MERS ellen sincs bizonyítottan hatásos vakcina. Amikor ez a vírus elterjedt, úgy gondolták, hogy a meglévő SARS kutatás hasznos alapot nyújthat az oltóanyagok és terápiák kifejlesztéséhez a MERS-CoV fertőzés ellen.

2016-ban a vakcinajelöltek klinikai vizsgálatokra vártak.

Covid19-vakcina olyan védőoltás, amelyet a gyógyszergyártók a COVID-19 világjárványt okozó koronavírus, a SARS-CoV-2 ellen fejlesztettek ki. A világjárványt okozó SARS-CoV-2 koronavírus a Covid19-betegség előidézője, ami az emberi szervezetben súlyos kétoldali szövetközi tüdőgyulladással és szövődményekkel együtt járó kóros állapot is lehet. A járvány halálos áldozatainak száma 2021. január 1-én meghaladta az 1 822 000 főt.

védőoltások fejlesztése már a vírus 2020. januári azonosítását követő órákban megkezdődött, végül az elsőként elkészült hatóságilag elfogadott biztonságos vakcina 2020 decemberében vált elérhetővé.

2020. április elején több mint 60 vakcinajelölt állt fejlesztés alatt; 3 ezek közül már a klinikai vizsgálatok szakaszában, további 60 pedig a preklinikaiszakaszban járt.

BioNTech és a Pfizer ún. mRNS vakcinája volt az első klinikailag engedélyezett Covid19-vakcina. Kifejlesztéséhez a Szegedről indult Karikó Katalin évtizedes mRNS-kutató munkája és szabadalma járult hozzá. Ez lett az első vakcina, amely elnyerte az Egészségügyi Világszervezet, a WHO jóváhagyását.  2020. december 8-án a 90 éves Margaret Keenan brit állampolgár volt az első ember a világon, aki megkapta az engedély megszerzése után az oltást. Magyarországon elsőként december 26-án a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetében oltottak előszőr a vakcinával. Azóta már számos vakcina került kifejlesztésre és alkalmazásra.

Jelenleg Magyarországon 5 COVID-19 elleni vakcina van forgalomban és használatban.

- Pfizer-BioNtech: Comirnaty koncentrátum diszperziós injekcióhoz COVID-19 mRNS-vakcina (nukleozid-módosított)

- Moderna: COVID-19 Vaccine Moderna diszperziós injekció COVID-19 mRNS-vakcina (nukleozid-módosított)

-Astra-Zeneca: Vaccine AstraZeneca szuszpenziós injekció COVID-19 vakcina (ChAdOx1-S [rekombináns])

- Szputnyik V: Gam-COVID-Vac, kombinált, vektor alapú vakcina, a SARS-CoV-2 vírus által okozott koronavírusfertőzés megelőzésére

- Sinopharm: SARS-CoV-2 vakcina (Vero Cell), inaktivált

 

A táblázat jobb láthatósága érdekében, javasoljuk: "a jobb egér gomb - kép megnyitása új lapon" funkció használatát:

 NEMZETI ÜNNEPÜNK, MÁRCIUS 15.

     Sajnos az idén sem ünnepelhetjük nemzeti ünnepünket, Március 15.-ét a megszokott módon, mert a koronavírus-járvány miatti korlátozó intézkedések ezt nem teszik lehetővé. De nem feledkezhetünk meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 173. évfordulójáról: az önkormányzat és valamennyi rudabányai polgár nevében Novák Péter polgármester és munkatársai megkoszorúzták a Városi Könyvtár mellett álló centenáriumi emlékművet, melyet 1948-ban, a forradalom 100. évfordulóján a helyi fiatalok állítottak. A klasszikus emlékmű-formát követő terméskő-gúlán Petőfi rézből öntött arcképe (Kolosai Zoltán alkotása), a "HAZA ÉS SZABADSÁG" felirat, a tetején pedig egy Kossuth-címer emlékeztet arra, hogy milyen alkalomból készült. A mellékelt fotó a koszorúkkal díszített emlékművet ábrázolja.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

szociális szolgáltatás igénybevételéröl

     Önkormányzatunk a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. és az 1993. évi III., a szociális igazgatásról szóló törvény alapján nyolc évvel ezelőtt, társult településsekkel közösen létrehozta a Rudabánya és Környéke Szociális Szolgáltató Önkormányzati Társulást és annak Rudabányai Szociális Szolgáltató Intézményét.

     Az intézmény a lakosság igényei és a jogszabályi kötelezettség alapján a társult településeken ellátja a család- és gyermekjóléti feladatokat, a házi segítségnyújtást, az idősek nappali ellátását és a szociális étkeztetés-szolgáltatást.

     Az intézmény működésével kapcsolatban jók az eddigi tapasztalatok, azonban, a család- és gyermekjóléti, valamint a házi segítésnyújtás szolgálatás tekintetében az a vélemény alakult ki, hogy a mentálhigiénés, szociális, gyermeknevelési, pénzügyi problémákkal küzdő családok sok esetben nem a szolgáltató intézmény szakembereit keresik meg az ilyen jellegű panaszaikkal, hanem a közös hivatalt, így nem is tudnak azok megoldásában segítséget nyújtani. Ezért a családi, gyermekjóléti, mentálhigiénés és pénzügyi gondokkal küzdő családok, problémái, szakszerű ésszerű és hatékony kezelése, érdekében javasoljuk és kérjük ezen családok tagjait, hogy a jövőben a szociális szolgáltató intézményt és annak alkalmazottait, a szakembereket keressék meg, vegyék igénybe szolgáltatásaikat az alábbi problémák, gondok esetén:

-          szociális és életvezetési, mentálhigiénés, egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, kialakult gyermekveszélyeztetettség, családok tanácsadása céljából;

-          szociális és életvezetési tanácsadás miatt;

-          szociális kérelmek, szolgáltatási díjak kifizetésének elmaradása miatti tanácsadás, ügyintézéshez szükséges segítségnyújtás érdekében;

-          mindennapi megélhetést veszélyeztető anyagi helyzet kialakulásának megelőzése, megoldása érdekében;

-          jogi, pszichológia segítségnyújtás, adományok közvetítésé, azok elérése érdekében;

-          iskolai, óvodai hiányzás megelőzése, gyermeknevelési problémák időbeni szakszerű, kezelése érdekében.

     A szolgálat dolgozóival a kapcsolatfelvétel – a veszélyhelyzetre való tekintettel – elsősorban, telefonon, e-mailen keresztül, sürgős, halaszthatatlan esetben személyesen is megtörténhet.

     Gulyás Éva intézményvezető fogadóórája: munkaidőben folyamatosan.

     Galambos Attiláné házi segítségnyújtás-szolgáltatás: munkaidőben folyamatosan.

     Család- és gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítő munkatárs: Veres Anita családsegítő, fogadóórát tart a szociális szolgáltató épületében (Rudabánya, Petőfi utca 3.): hétfő, szerda 08.00-12.00 óráig, péntek: 09.00-11.00 óráig.

     Telefon: 06/48/568-200, e-mail:

Rudabánya, 2021.február 24.

Novák Péter polgármester             dr. Barnóczki Károly jegyző

 

RUDABÁNYAI NÓTASZERZŐK

     Kevesen tudják, hogy Rudabányán valaha kiváló zenészek éltek, akik zeneszerzőként és dalszöveg-íróként is hírnevet szereztek maguknak. Dr. Görgő Tibor egykori bányaorvos neve országosan ismertté vált az általa szerzett "Zúg az erdő, zúg a nádas..." kezdetű nóta révén, melyet ma is gyakran hallani a rádiókban, televíziókban. Emellett sok más zerzeméne is volt aa doktor úrnak, melyek nyomtatásban, kottával együtt is megjelentek.

     Sok évtizeden át Rudabánya és a tágabb környék kedvelt zenekara volt Matányi József (1907-1988) "bandája", amely az 1920-as évektől az 1980-as évek elejéig sok száz lakodalomban és rendezvényen húzta a talpalávalót. A zenekar több mint ötven éves fennállása alatt a tagok időnként kicserélődtek, de Józsi Bácsi mindvégig betöltötte a vezető, a prímás szerepét. Kevéssé ismert, hogy ő nem csak kiváló zenész, hanem nótaszerző is volt, művei nyomtatásban is megjelentek az 1930-as, 40-es évek fordulóján, neves zeneműkiadóknál.

     A rudabányai születésű, az 1950-es évektől több évtizeden át népszerű nótaénekes, Nyíri Erzsi gyakran felvette műsorába a két rudabányai nótaszerző műveit, amelyek így utat találtak a szélesebb nyilvánossághoz, sőt a tengeren túlra is, mert a művésznő az USÁ-ban is turnézott az ottani magyar szervezetek meghívására.

Nyíri Erzsi énekel. (Róla honlapunk más helyén szerepelnek részletes információk.)

     Az alábbiakban közölt fotókkal a két jeles rudabányai nótaszerzőre emlékezünk. (Görgő Tiborról honlapunk Rudabánya neves személyiségeit bemutató részében olvashatnak bővebb információkat.)

 Dr. Görgő Tibor nyomtatásban megjelent nótái. A kiadó, Nádor Kálmán a kor egyik legnagyobb magyar zeneműkiadója volt.

Matányi József (elől, középen) és zenekarának tagjai: Konyha Zoltán (elől, balra), Konyha Sándor (elől, jobbra), Virég Jenő (középen, balra), Neszélyi Tibor (középen, jobbra) és Cziczlavicz József (hátul). A fotó az 1970-es években készülhetett.

 Matányi József és zenekara 1980 körül.

 

Matányi József egyik nótás-füzete.

Az egyik nóta szövege és kottája a fenti füzetből.

Matányi József két nótáját tartalmazza a képen látható füzet.

Az egyik nóta a fenti füzetből.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

     Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le a Himnusz kéziratát. A döntéshozók 1989-ben ennek emlékére jelölték ki e napot a magyar kultúra ünnepére. Sajnos az idén a járványhelyzet miatt nincs lehetőség arra, hogy a korábban megszokott módon, különböző rendezvényekkel tisztelegjünk a jeles alkalom előtt, ezért e kis írással és a hozzá csatlakozó képekkel emlékezünk meg róla.

     Azt a területet, amelynek nagyjából a központjában fekszik Rudabánya, két folyó, a Sajó és a Bódva, valamint az országhatár fogja közre. Ezen a vidéken hajdan 3 megye osztozott: Borsod, Gömör és Torna (később Abaúj-Torna). Az említett megyék peremvidékei feküdtek itt, amelyeket a trianoni határok megvonása után szerveztek egységes közigazgatási területté. Errefelé nem voltak jelentős városok, iskolák, egyházi vagy világi intézmények. Ennek ellenére történelmünk minden korszakában adott jelentős alkotókat vagy alkotásokat nemzeti kultúránknak.

     A 2021. évi Magyar Kultúra Napja alkalmából a Sajó-Bódva vidék néhány jeles személyiségét mutatjuk be röviden, akik valamilyen kulturális területen tevékenykedtek, és érdemesek az utókor figyelmére. Sajnos róluk - egy-két kivételtől eltekintve - ma már nemigen esik szó, térségünkhöz való kötődésük ténye többnyire a múlt homályába süllyedt. Nevük és munkásságuk újbóli felemlítése talán hozzájárul ahhoz, hogy az itt élők és az ide látogatók ne csak természeti szépségeiért, hanem kulturális hagyományaiért is becsüljék ezt a nehéz sorsú vidéket.

Ifj. Köleséri Sámuel (1663–1732) orvos, polihisztor Szendrőn született. –  Szathmáry Király Ádám (1692-1752) II. Rákóczi Ferenc apródja, naplóíró Nyomáron született. – Gróf Gvadányi József (1725–1801) író Rudabányán született. – Péczeli József (1750–1792) író, szerkesztő Putnokon született.

 

Ragályi Tamás (1785–1849) költő, szerkesztő, politikus Balajton született. –  Almási Balogh Pál (1894–1867) orvos, szerkesztő, az MTA tagja Nagybarcán született. – Besze János (1811–182) író, politikus Szendrőn született. – Egressy Gábor (1808–1866) színész Disznóshorváton (a mai Izsófalván) élt, amikor színésznek állt.

 

Egressy Béni (1814–1851) zeneszerző, szövegíró Sajókazincon (ma Kazincbarcika része) született, néhány évig Disznóshorváton (a mai Izsófalván) élt. – Tompa Mihály (1817–1868) költő Kelemér ref. lelkésze volt 1849-51-ben. – Kun Bertalan (1817–1910) ref. püspök, egyházi ró Felsőnyárádon született. – Izsó Miklós (1831–1875) szobrászművész Disznóshorváton (ma Izsófalva) született.

 

Tóth Ede 1844–1876) népszínmű-író Putnokon született. – Telekes Béla (1873–1960) költő, műfordító Felsőtelekesen született. – Dr. Görgő Tibor (1892-1978) költő, dalszerzó 1919-1958-ig Rudabánya orvosa volt. – Kalász László (1933–1999) József Attila-díjas költő Perkupán született, Szalonnán élt és alkotott.

RUDABÁNYA VÁROS FEJLESZTÉSI CÉLJAIRÓL...

...tájékoztatta Riz Gábort, térségünk országgyűlési képviselőjét január 18-án délelőtt, ózdi irodájában tartott fogadónapján Novák Péter, Rudabánya Város polgármestere, s átadta az erről készült dokumentumot. Riz Gábor, miután áttekintette a település jövőbeli elképzeléseit, e-mailben a következőket írta az önkormányzatnak:.

     "Novák Péter egy olyan programot tett le az asztalomra, amelyben a gazdasági elképzelések éppúgy helyet kaptak, mint a turisztikai vagy szabadidős fejlesztési célok. Jó tudni, hogy településeink java része rendelkezik olyan tervekkel, elképzelésekkel a jövőre vonatkozóan, amelyek tovább javítják a helyiek életminőségét és szebbé, gazdagabbá teszik a települést. Rudabánya a jövőben is fontos térségi központ kell, hogy legyen. A dokumentumban leírt fejlesztési elképzelések jó irányt mutatnak mindehhez. Hajrá Rudabánya!"

 

Riz Gábor áttekintette a Novák Péter polgármester által átadott dokumentumot.

 A dokumentum áttekintése után Riz Gábor országgyűlési képviselő és Novák Péter, Rudabánya Város polgármestere egyeztettek a fejlesztési elképzelésekről.

A RUDABÁNYAI VASÉRCBÁNYA VEZETŐI A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

     A mellékelt kép az 1920-as évek közepén készült, és a vasércbánya vezetőségét ábrázolja. A fotón látható 26 személy közül - talán csak az első sorban balról a 4. helyen látható Kállai Géza igazgatót kivéve - szinte már mindegyikről megfeledkezett a helyi közvélemény, ami nem csoda, hiszen a két világháború között, vagyis legalább két nemzedékkel ezelőtt éltek és tevékenykedtek. Arcuk már senkinek sem ismerős, némelyikük nevét azonban - elsősorban a temetőben mohosodó síremlékük alapján - még ma is őrzi az egyre halványodó emlékezet.

     A bemutatott fényképet az elmúlt évtizedekben több helyi kiadvány is közölte, de hogy kik szerepelnek rajta, arról nemigen esett szó, megint csak Kállai Géza igazgató kivételével. Ezért most, közel 100 évvel a fotó elkészülte után, közöljük a képen látható személyek névsorát és a bányaüzem hierarchiájában betöltött pozícióját, mielőtt ezek az adatok végképp a feledés homályába merülnének. 

     A fotót valószínűleg a miskolci Rosenblatt fényképész készítette, aki ebben az időben (1925 táján) kiváló minőségű fényképeket készített a külszíni vasércbányáról, és közülük ötöt képeslapon is megjelentetett, melyeket honlapunk más helyén már bemutattunk.

A fényképen látható személyek:

Felső sor, balról jobbra: Nikodémusz János aknász, Mateisel Sámuel művezető, Wágner János bányamester, Schiller Albert pályamester, Wimmer Antal élelemtár-vezető, Landsberger Hermann pénztáros.

Középső sor, balról jobbra: Rozlozsnik András állomásmester, Lovay János anyagraktár-vezető, Pocsubay Sámuel bányamester, Harmatha János bányamester, Stifter József asztalosműhely-vezető, Kozák János pályafőmester, Eltscher Károly főtanító, Eltscher (Reményi) Ede tanító, Thern Sámuel bányamérési oszt. vez., Wollmann Ferenc térmester, Billik (Beke) Károly bériroda-vezető.

Ülnek, balról jobbra: Czelhoffer Ferenc könyvelő, Sietzenfrei Ödön vezető könyvelő, Krausz Frigyes főkönyvelő, Kállai Géza bányaigazgató, Kner (Karvaly) József bányamérnök, Schweitzer János titkár, Csathó Pál könyvelő, Dudaskó Árpád könyveló, Lindák András aknász. (A Bányászattörténeti Múzeum gyűjteményéből.)

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁR 2021-RE

     A hulladékszállítást végző kft megküldte Rudabánya Város Önkormányzatának a 2021. évi szállítási rendet, melyet az alábbiakban közlünk. Az apróbetűs táblázat sajnos csak nagyítás után olvasható.

FOLYTATÓDNAK A FELÚJÍTÁSOK

     Rudabánya Város önkormányzati intézményei, létesítményei az utóbbi években sorra megújultak. Legutóbb a Városháza, a volt Rákóczi úti óvodában levő konyha és a II. sz. orvosi rendelő voltak soron. Jelenleg is folyik a Gvadányi József Művelődési Ház felújítása, ahol a "nagyüzem" majd csak tavasszal indul meg. A kisebb, járulékos létesítményekről sem feledkeztek meg: november óta tart a Ruda Hotel alagsorában levő melegítőkonyha korszerűsítése. Bár ilyenkor, az év végén - év elején általában szünetelni szoktak a felújítási munkák az időjárási körülmények miatt, a konyha esetében azonban más a helyzet: itt kizárólag belső munkálatokról van szó, amelyek télen is végezhetők.

     Bár az általános iskola már nem önkormányzati intézmény, a gyerekek étkeztetését (tízórai, ebéd, uzsonna) az önkormányzatnak kell biztosítania. A tízórait és az uzsonnát az iskolában kapják meg a tanulók, az ebédre azonban pedagógusok kíséretében az iskolából át kell jönniük a melegítőkonyhára. A Rákóczi úti konyhán megfőzött és autóval beszállított ételt itt fogyasztják el.

     A melegítőkonyha a bányaüzem utolsó időszakában üzemi konyhaként működött. Amikor az önkormányzat tulajdonába került az épület, itt oldották meg a gyerekek ebédeltetését, tekintettel arra, hogy az iskolában erre nincs lehetőség. A konyha felszerelése, berendezése már nem felelt meg a mai követelményeknek, ezért a felújítása halaszthatatlanná vált. Az önkormányzat pályázat útján 20 millió Ft-ot nyert erre a feladatra, 10 % (2 millió Ft) önrész biztosítása mellett. A munka jól halad, a február végi befejezési határidő tartható, így márciustól már a megújult melegítőkonyhából szolgálhatják fel az ebédet a gyerekeknek.

     Képeink a munkák jelenlegi állását mutatják. Még mindenütt építés közbeni állapot uralkodik, de időarányosan jól állnak a kivitelezők. A felvételeket Veres Norbert készítette.

 

ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ


VERES LAJOS, RUDABÁNYAI SZÁRMAZÁSÚ IPARMŰVÉSZ

     Rudabánya jeles személyiségei között ritkán esik szó Veres Lajos iparművészről, pedig a maga szakterületén kiemelkedő szerepet játszott hazánkban az 1950-es évektől, egészen haláláig. Az alábbiakban röviden bemutatjuk munkásságát.

     Veres Lajos belsőépítész, formatervező érdemes művész Rudabányán született 1924. augusztus 11-én, elhunyt Budapesten, 2011. október 17-én.

     Pályájának kezdetén folyami és tengerjáró hajók külső formatervezője és belsőépítésze. Később a Videoton formatervező irodájának megalakítója és fennállásának végéig a vezetője.

     Gyáraknak, üzemeknek különböző tárgyakat, használati eszközöket tervezett, mint például: rádiók, zeneszekrények, televíziók. 1970-ben felkérésre került át a Videotonhoz, ahol négy éven belül megalapította az országban az első és a rendszerváltozásig egyetlen európai színvonalú formatervező irodát, melyben művészek generációi kezdték pályájukat.

     Munkáival számos hazai és nemzetközi kiállításon vett részt. Az országban több millió ember otthonába jutottak el azok a tárgyak, melyeknek ő adott formát (Minividi, Munkácsy Color, hordozható mini színes TV, sztereórádiók RA4301S, RA4324S, Apollo, Orpheus, Prometheusz, stb.).

     1975-ben a Videoton 5 emeletes irodaházának belsőépítészeti tervei elkészítésével, majd 1979-ben a Videoton 3 épületből álló moszkvai komplexumának, kereskedelmi, oktatási és szerviz-központjának tervezésével foglalkozott. Elkészítette a Videoton 7 emeletes műszaki kereskedelmi központ belsőépítészeti terveit (1988–89) és évente a Videoton BNV kiállítási pavilonjának terveit (1970-89). 1980–81-ig a Törley Pince Múzeum belsőépítészeti terveinek készítésével foglalkozott. 1981–85-ig az Ikarus 400-as autóbusz belső terveit készítette (vezetőkabin, műszerfal stb.). 1983–86-ig a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen tanított bútortervezést és bútoresztétikát. 1989-ben nyugdíjba vonult, ezután szabad alkotóművészként bankokat, irodákat, lakásokat, szervizeket tervezett bel- és külföldre egyaránt. 1990-ben érdemes művész elismerést kapott. 1996–2011-ig a Redform Design Stúdió művészeti tanácsadója volt. 2008-ban Ernyei Gyula felkérésére életművét bemutatta az Árkád galériában „a szakma mesterei” kiállítás-sorozat első kiállításán. A szülőhely sem feledkezett meg róla: az Érc- és Ásványbányászati Múzeum 1978-ban megrendezett „Rudabányai alkotók” című kiállításán ő is szerepelt tervrajzaival és az általa készített tárgyakkal, illetve azok fotóival.

Állami díjak, kitüntetések: Munkácsy Mihály-díj, 1973. - Érdemes művész, 1990. - Nívódíj: 1979, 1980, 1984, 1986, 1987.

Fontosabb kiállítások: Díjnyertes kisbútorok kiállítása, Csók Galéria, Budapest. - Jubileumi Iparművészeti Kiállítás, Műcsarnok, Budapest. - Design in Europa, Stuttgart. - Belsőépítészet-műhelymunka, Vigadó Galéria, Budapest. - A szakma mesterei. Árkád Galéria, Budapest.

 

Veres Lajos munka közben, az 1960-as években.

Veres Lajos 1986-ban (Forrás: Fejér Megyei Hírlap.)

Veres Lajossal készült riport 1983-ban a Fejér Megyei Hírlapból.

ZSIGMOND KIRÁLY RUDABÁNYÁN

     Rudabánya középkori történetében kutatva sok érdekességre találhatunk. Ezúttal Zsigmond magyar, német és cseh király, német-római császár (élt 1358 és 1437 között, magyar király volt 1387-től 1437-ig) rudabányai látogatásairól szólunk.

     Zsigmond sokat utazott hatalmas birodalmában. Három alkalommal eljutott az akkor virágkorát élő Rudabányára is. A város a 14-15. század fordulóján "civitas" címet viselt, királyi bányaváros volt, amit elsősorban az ezüsttermelésnek köszönhetett.

     Zsigmond első ízben 1397. szeptember 11-én tartózkodott itt, amit egy Rudabányán kelzetett oklevele tanúsít.

     A második alkalommal 1399. április 6-án látogatott Rudabányára, amikor is három oklevelet adott ki.

     Az uralkodó harmadik, utolsó rudabányai látgatására 1406. szeptember 27-én került sor.

     Zsigmond király Második felesége, Cillei Borbála (1392-1451) is járt Rudabányán. 1416. szeptember 16-án a Perényi és a Losonczi család a királyné előtt itt kötött egyezséget, miszerint a köztük levő ellentéteket megszüntetik, és ügyüket választott bíróság ítéletére bocsátják.

     Zsigmond király korának legnagyobb magyar kutatója Mályusz Elemér (1898-1989) történész volt, akit családi kapcsolatok fűztek Rudabányához. Leánytestvére, Mályusz Gizella ugyanis dr. Görgő (eredetileg Spergely) Tibor bánya- és körorvos felesége volt, aki férjével közel négy évtizedig élt Rudabányán (1958-ban költöztek el innen Budapestre). Mályusz Elemér időnként meglátogatta vidéki rokonait, amiről fényképek is tanúskodnak a Bányászattörténeti Múzeum fotótárában.  Mályusz Elemér kezdte meg a Zsigmondkori oklevéltár kiadását 1951-ben (a sorozat még nem fejeződött be), és Zsigmond király uralma Magyarországon (1984) címmel monográfiát is írt a korszakról. További fontos műve: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon (1971).

Zsigmond király arcképe. (Antonio Pisanello alkotása, 1433.)

Borbála királyné (elől, koronával) bevonulása a konstanzi zsinatra. (Korabeli miniatúra.)

Borbála királyné pecsétje. Valószínűleg ezzel hitelesítették a Rudabányán kötött egyezséget is.

RUDABÁNYA POLGÁRMESTERÉNEK LEVELE A VÁROS LAKOSSÁGÁHOZ

SZENT BORBÁLA, A BÁNYÁSZOK VÉDŐSZENTJE

     December 4., Szent Borbála napja, hazánkban a "második Bányásznap" szeptember első vasárnapja után. Borbálát a középkor óta tisztelték a bányászok (és mások is), mint védőszentjüket, de mellette több patrónusuk is volt. A szocialista rendszerben azonban nem folytatódhatott ez a hagyomány. 1950-ben az akkori kormány úgy döntött, hogy a továbbiakban szeptember első vasárnapján lesz a bányászünnep, emlékeztetve az 1919. szeptember 6-i tatabányai csendőrsortűz bányász áldozataira. Így volt ez egészen 1989-ig, amikor a rendszerváltozás előszeleként december 4-én a budavári Mátyás-templomban ismét adózhattak a bányászok Szent Borbála tiszteletének. Azóta két Bányásznapunk van: szeptember elején az önfeledt, vidám együttlét, szórakozás, míg december 4-én a csendes, meghitt emlékezés és ünnepi istentisztelet a jellemző. 

     Ki volt Szent Borbála? A középkor egyik legismertebb szentje és vértanúja a kis-ázsiai Nikomédia városában (a mai Törökország területén, Izmit város közelében) élt a IV. században. A római katolikus egyházban a tizennégy segítőszent egyike. Borbála napján, december 4-én eleink cseresznyeágat vágtak, és vízbe tették. Ha a faág karácsonyig kivirágzott, az eladósorban lévő lány közeli férjhezmenetelre számíthatott.

     Borbála legendáját nálunk az Érdy-kódex örökítette meg először a 16. század első harmadában. Neve a 'pogány' jelentésű Barbarus latin név nőnemű változata. Nemzetközileg a Szent Barbara névalak ismert, az ortodox kereszténységben Barbara nagyvértanúként tisztelik.

     Előkelő pogány édesapja, Dioscuros, féltve szép leányát a keresztény vallástól, gyakorta egy magányos toronyba záratta. Borbála e fogságában hírt kapott az alexandriai bölcsről, Órigenészről, és levélben arra kérte, hogy ismertesse meg Krisztus tanításával. Órigenész elküldte hozzá Bálint nevű papját, aki titokban megkeresztelte.

     Apja, hogy kedvében járjon leányának, fürdőházat építtetett neki, Borbála azonban az ott álló bálvány szobrát összetörte, és a falba egy harmadik ablakot is vágott, hogy a Szentháromságra emlékeztesse. A féktelen haragra gerjedő Dioscuros meg akarta ölni lányát, aki a pusztába menekült előle, de két pásztor visszahurcolta. A pogány férfi apához méltatlan kegyetlenséggel megkínoztatta Borbálát, majd elküldte a császárhoz, hogy ítélje halálra. Maximianus felszólította a szüzet, hogy mutasson be áldozatot a pogány isteneknek, s amikor a lány megtagadta ezt, megkínoztatta és börtönbe vetette. A főbíró végül fejvesztésre ítélta, amit kegyetlen módon Borbála apja hajtott végre. A szörnyű tett után hazafelé menet azonban megkapta büntetését: villám sújtotta agyon, nem maradt más belőle, csak egy marék hamu.

     Borbála a bányászok, kohászok, tüzérek, tűzszerészek, ágyú- és harangöntők, a várak, erődök védőszentje, akit pálmaággal, toronnyal, kehellyel, könyvvel szoktak megörökíteni. A középkori városok puskaporos tornyát gyakran nevezték el Szent Borbáláról, hogy a szent segítsen megóvni a veszélyes anyagot a felrobbanástól. 

     Borbála neve nem szerepel a korai keresztény írásokban és a Martirologium eredeti változatában sem. Tisztelete azonban a 7. századtól elterjedt és ma is erős. A legendáját övező történeti bizonytalanságok miatt 1969-ben kikerült a katolkus naptárból, de az évszázadok alatt kultusza annyira megerősödött, hogy mindmáig nem szűnik, és ezt a katolikus egyház sem ellenzi.

Szent Borbála kehellyel. (Lőcsei Pál műhelyében készült faszobor, 1500-as évek eleje. A liptószentmiklósi Múzeum Ladislava Mattyasovszkého gyűjteményéből.)

FOLYTATÓDOTT RUDABÁNYA KÖZPONTJÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE

     Rudabánya központjának parkolói és járdai már nem feleltek meg az igényeknek, ezért 2019-ben elkezdődött a felújításuk, amely 2020-ban is folytatódott. Ennek keretében az ősz folyamán újabb járdaszakasz kapott a korábbi aszfalt helyett beton járólap-borítást. A munkát a helyi Városüzemeltető Nonprofit Kft. dolgozói végezték a Start munkaprogram keretében. A Privát élelmiszerbolttól a piactér felső sarkáig vezető 150 m-es szakaszt saját készítésű járólapokkal burkolták. Képünk a piactér előtti részt mutatja. (Veres Norbert felvétele.)

ADVENTI DÍSZBEN RUDABÁNYA FŐTERE

     Karácsony közeledtével Rudabányán is megkezdődtek az előkészületek a város főterének ünnepi díszbe öltöztetésével. Sajnos az idén a járványügyi korlátozások miatt az ünnepélyes adventi gyertyagyújtások elmaradnak, ennek ellenére a kihelyezett koszorún minden vasárnap fellobbannak a gyertyalángok. Képeinken az ünnepi díszítés néhány részletét mutatjuk be. (Veres Norbert felvételei.)

A "KÁPOLNA" FELÚJÍTÁS UTÁNI ÁTADÁSA

     Amint honlapunkon már hírül adtuk, az ősz folyamán pályázati támogatás felhasználásával megtörtént a Rudabányáról Szuhogyra vezető országút legmagasabb pontjánál álló, a lakosság által "Kápolna"-ként emlegetett vallási emlékhely felújítása. A munkálatokat a helyi Városüzemeltető Nonprofit Kft. szakemberei végezték. 

     November 30-án Rudabánya az első komolyabb havazásra ébredt az előző napi kisebb hóesés után. Reggelre a felhők elvonultak, így szikrázó napsütés ragyogta be a vidéket, amikor délután 1 óra tájban sor került az emlékhely felújítás utáni jelképes átadására. A rendkívüli helyzet miatt természetesen csak néhány személy lehetett jelen az esemélyen, amelyen részt vett Tircsi Richárd, a Miniszterelnökség Nemzetiségi Főosztályának vezetője, Novák Péter, Rudabánya Város polgármestere és Mega András, a Rudabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (a felújítás az utóbbi szervezet által benyújtott pályázat révén valósult meg). Lencsés Noémi rudabányai református lelkész a településen működő három felekezet nevében áldást mondott a megszépült emlékhelyre. Képeink az eseményen készültek. (Veres Norbert felvételei.)

A Kápolnánál: az előtérben Tircsi Richárd, mögötte Novák Péter, Mega András, Lencsés Noémi és Csernik Margit.

 

Az ünnepség résztvevői a Kápolnához vezető lépcsőkön közös fotózásra is időt szakítottak.

F E L H Í V Á S 

     Rudabánya Város Önkormányzata azzal a kéréssel fordul a tisztelt lakossághoz, hogy akinek még nincs zöldhulladék-gyűjtő edénye, és igényt tart rá, november 26-án (csütörtök) déli 12 óráig szíveskedjék jelezni az önkormányzati hivatalban, az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: 48/568-216 vagy e-mail:

Az igények összesítése után a hulladékszállítást végző társulás díjtalanul gondoskodik az edényekről. A Rudabányán történő átvétel helyéről és idejéről az igénylőket értesíteni fogjuk.

Rudabánya, 2020. november 20.

                                                                                      Dr. Barnóczki Károly jegyző

SIKERES PÁLYÁZAT A SPORTCSARNOK FELÚJÍTÁSÁRA

     Rudabánya Város Önkörmányzata a Magyar Falu program keretében 42 millió 600 ezer Ft támogatást nyert a Gvadányi József Általános Iskola sportcsarnokának felújítására. A pályázat gyakorlati megvalósítása a Kazincbarcikán levő tankerületi központ feladata, mivel ez a szervezet az iskola fenntartója, működtetője. A sportcsarnokkall folytatódik városunk középületeinek "újjászületési" sorozata (már megkezdődött a múzeumi ásványtár, a művelődési ház és az iskolások étkezését segítő melegítőkonyha felújítási folyamata is).

A sportcsarnok közel 40 éves, ráfér már a felújítás. (Veres Norbert felvétele.)

MEGÚJULT A "KÁPOLNA"

     A Rudabányáról Szuhogyra vezető műút legmagasabb pontján, a jobboldalon található egy kis római katolikus emlékhely, amelyet a lakosság "Kápolna" néven ismer. Az utóbbi években az emlékhely és környezete nagyon rossz állapotba került a körülötte folyó mezőgazdasági munkák és a közúti forgalom miatt, ezért sürgős felújításra szorult. Ennek érdekében a Rudabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázatot nyújtott be az illetékes hatósághoz, amely sikerrel járt. Az elnyert támogatás felhasználásával a helyi Városüzemeltető Nonprofit Kft. munkatársai végezték el a felújítási munkálatokat, kiváló minőségben. Képünk a megújult emlékhelyet mutatja be. (Veres Norbert felvétele, 2020. november 12.)

 

ELKÉSZÜLT ÉS MEGJELENÉS ELŐTT ÁLL...

...a Rudabányán szerkesztett és kiadott Bányászattörténeti Közlemények című folyóirat új száma (2020. 1-2., összesítve a XXIX-XXX. füzet). A periodika a Bányászattörténeti Múzeum, az Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány, valamint a Bányászattörténeti Kutatások Alapítvány együttműködésével készül. Az új szám már olvasható az országos Széchényi Könyvtár által működtetett Elektronikus Periodika Archívumban (epa.oszk.hu). Tartalma a következő:

Szemán Attila: Az ék-kalapács bányászszimbólum kialakulása Magyarországon

Dr. Izsó István: Magyarország bányászata Luigi Ferdinando Marsigli Duna-monográfiájában.

Oláh Róbert: A hazai bányászvilág neves halottai a Nemzeti Örökség Intézete Fiumei úti sírkertjében.

DR. Lőrincz Árpád: A Heinzelmann család jelentősége a gömöri bányászatban.

Szemán Attila: Bányász kisplasztikáink egy csoportja.

Zsadányi Éva: Adatok a soproni Bánya- és Erdőmérnöki Főiskola 1921-34 közötti történetéhez.

Hadobás Sándor: Dr. Franz Kirnbauer, a bányászat kultúrtörténetének és néprajzának kutatója (1900-1978).

Hadobás Sándor: Újabb hazai és külföldi bányászattörténeti kiadványok.

     A mellékelt képen bemutatjuk a folyóirat új számának borítóját, amelyen egy 16. századi, aranyozott rézből készült dísz bányászék és -kalapcs látható a gölnicbányai (Gelnica, Szlovákia) Bányászati Múzeuim gyűjteményéből, Szemán Attila tanulmányához kapcsolódva.

GVADÁNYI-ALBUM

     Amikor 1887-ben emléktáblát avattak gróf Gvadányi József szakolcai lakóházán, megjelent egy könyv is Gvadányi-album címmel, melyben tanulmányok és szépirodalmi alkotások elevenítették fel az "öreg generális" emlékét. A könyv ma már könyvritkaságnak számít, olyannyira, hogy az antikváriumokban és az árveréseken is csak elvétve fordul elő. Még mindig Gvadányi októberi születési évfordulójára emlékeztetve alább bemutatjuk a kiadvány belső címlapját, amelyen bővebb indormációk olvashatók. (A könyv terjedelme egyébként 151 oldal, mérete 26 cm, egészoldalas és szövegközti képekkel, a végén Gvadányi-bibliográfiával.)

 

RUDABÁNYÁN IS NYÍLIK AZ ŐSZI KIKERICS!

     Honlapunkon röviden írtunk a ragályi őszi kikerics-mezőről, és képeket is közöltünk róla. Kiderült, hogy Rudabányán, a Felsőkelecsénybe vezető út mentén is nyílik ez az őszi növénykülönlegesség. Igaz, hogy itt nem alkot olyan szép mezőt, mint Ragályon, de idővel talán jobban elterjed. Mindenesetre a most látható körülbelül 50-60 lila virág üde színfoltja az útmenti látványnak. Sajnos a nemrégiben befejeződött útfelújítás megcsonkította a kikerics-telepet, de a jelek szerint életképes maradt, ahogy ezt fényképünk is tanúsítja.

GVADÁNYI-ÉVFORDULÓ

     Az idén a koronavírus-járvány miatt elmaradt a Gvadányi József Emlékhét. Október 16-án nem kerültek koszorúk sem az író-generális rudabányai szobrának talapzatához születésének 295. évfordulóján. De nem feledkeztünk meg róla: a koszorúk helyett egy 1951-ben megjelent újságcikket közlünk (Kis Újság, 1951. október 16.). Szerzője Szalatnai Rezsó (1904-1977) író, irodalomtörténész, aki Gvadányi utolsó életszakaszának és íróvá válásának a helyszínén, a Nyitra megyei Szakolcán (ma Skalica, Szlovákia) volt gimnazista, így személyes kötődése is volt hozzá. Ez az írás talán minden  másnál szebben és érthetőbben mondja el, hogy miért is érdemes az utókor megbecsülésére a "jó öreg Gvadányi". (Az újságcikk letöltés után, nagyítva olvasható!)

 

A KÖZELGŐ NEMZETI ÜNNEPRŐL

     A koronavírus-járvány sajnos azt is megakadályozza, hogy a korábbi évekhez hasonlóan széles körű részvétellel tartsuk meg nemzeti ünnepeinket. Ezt Március 15-ével kapcsolatban már megtapasztalhattuk. A járvány második hulláma miatt Október 23.-áról is csak szük körben emlékezhetünk meg. Október 22-én, csütörtökön 14 órakor a Gvadányi József Művelődési Ház falán elhelyezett 1956-os emléktáblánál kerül sor megemlékezésre és azt követően koszorúzásra, melyen a biztonsági előírások értelmében csak a meghívottak (város- és intézményvezetők, a koszorúzni szándékozó szervezetek képviselői) vehetnek részt. A kényszerű megoldásért városunk polgárainak megértését kérjük!

FOLYIK A NAPELEM-PARK ÉPÍTÉSE RUDABÁNYÁN

     A közelmúltban megkezdődött és jó ütemben folyik a napelem-park építése Rudabányán, a református (falusi) temető melleti területen. A munkák befejeződése még az összel várható. A beüzemelés után az ott termelt áramot az elektromos szolgáltató hálózatába táplálják, amiből az önkormányzatnak bevétele, illetve megtakarítása keletkezik. Képünk az építkezés jelenlegi állapotát mutatja. A felvétel 2020. október 9-én készült. (Fotó: Veres Norbert.)

RUDABÁNYA KÖRNYÉKÉNEK TERMÉSZETI ÉRTÉKEIRŐL

     Városunk környékén nem csak a Bányató és a geológiai érdekességek tarthatnak számot a figyelemre, hanem sok más, kevéssé ismert természeti érték is található a közelben. Például a ragályi őstölgy, az alsótelekesi kockás liliom-mező, amely áprilsban virágzik, vagy az éppen most teljes pompájában levő ragályi őszi kikerics-előfordulás említhető ebben a tekintetben. Az utóbbiról mellékelten közlünk néhány, a napokban készült fotót, amelyek csak töredékét mutatják annak a területnek, amit a virágok beborítanak. Az őszi kikerics (növény-rendszertani neve Colchicum autumnale) egyébként az egyik legmérgezőbb növényünk, érett magja a kolhicin nevű alkaloidot tartalmazza. (Hadobás Sándor felvételei).

EGÉSZSÉGÜGYI ESZKÖZÖK ÁTADÁSA 

      Rudabánya Város Önkormányzata pályázat útján egészségügyi eszközöket vásárolt a háziorvosi és a fogorvosi szolgálat részére. Az előzetes igényfelmérés alapján beszerzett eszközök a napokban kerülnek a rendelőkbe. Képünkön dr. Daher Paul fogorvos átveszi Novák Péter polgármestertől az átadásról szóló okiratot.


MEGKEZDŐDÖTT A "KÁPOLNA" FELÚJÍTÁSA

     A Városüzemeltető Nonprofit Kft. munkatársai megkezdték a Szuhogy felé vezető országút melleti római katolikus kegyhely (a helyi szóhasználatban a "kápolna") felújítását. A költségeket pályázat útján biztosította az önkormányzat. Nem csak magát a kegyhelyet, hanem a környezetét is rendbe teszik: kerítéssel veszik körül és lépcsőt építenek hozzá. Képünk szeptember 15-én készült a munkálatok közben. (Hadobás Sándor felvétele.)

RUDABÁNYA A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS EMLÉKHELYÉN

     2020. augusztus 20-án avatták fel Budapesten, a Parlament épületének közelében, az Alkotmány úton a Nemzeti Összetartozás Emlékhelyét, amelyen az 1913. évi helységnévtárban szereplő valamennyi magyarországi település (több mint 13 ezer) neve szerepel. Az emlékhely meglátogatása során rövid idő alatt sikerült megtalálni Rudabánya nevét is, amit az itt közölt fotó tanúsít. (Hadobás Sándor felvétele).

VÁLTOZIK A RUDAPITHECUS LÁTVÁNYTÁR NYITVA TARTÁSA!

     Rudabánya Város Önkormányzata ezúton is értesíti az érdeklődőket, hogy a Bányató közelében levő, gépkocsival műúton megközelíthető Rudapithecus Látnyánytár és a fogadóépület, valamint a büfé nyitva tartása szeptember 11-ől az alábbiak szerint változik:

Hétőtől csütörtökig ZÁRVA

Péntek: 10-18 óráig NYITVA

Szombat: 10-18 óráig NYITVA

Vasárnap: 10-18 óráig NYITVA

A jelzett napokon továbbra is szeretettel várják a látogatókat!

A rudabányai Bányató és környéke, a Rudapithecus Látványtár és fogadóépülete a nyár folyamán nagy látogatottságnak örvendett. A fotó koraőszi szűrt napfényben mutatja a tavat 2020. szeptember 6-án. (Hadobás Sándor felvétele.)

BÁNYÁSZNAP 2020

     A 70. Bányásznap alkalmából - a honalpunkon is megjelent meghívó szerint - megemlékezésre és koszorúzásra került sor Rudabányán a Gvadányi József Városi Művelődési Ház előtt álló Bányász hősi emlékműnél. Azt megelőzően ökumenikus istentisztelet volt a római katolikus templomban, ahol Lencsés Noémi református és Jósvai László római katilikus lelkészek celebráltak misét. Az emlékműnél a Himnusz eléneklése után Csúzda Lajosné saját versét szavalta el, majd Hadobás Sándor önkormányzati képviselő mondott ünnepi megemlékezést. A Rozmaring Asszonykórus bányászdalokat adott elő. Rudabánya Város Önkormányzata és az intézmények, valamint az OMBKE Rudabányai Helyi Szervezete helyezték el koszorúikat az emlékműnél. Végül a Bányászhimnuszt a Rozmaring Asszonykórussal együtt énekelték el az ünnepség résztvevői.

     Ezt követően az önkormányzati képviselők Novák Péter polgármester vezetésével koszorút helyeztek el a Szabadság téren, illetve a körforgalomnál álló, Novák Géza által alkotott emlékoszlopoknál is. Képeink az események néhány érdekes pillanatát örökítették meg. (Bics Gabriella, Papp Andrea és Veres Norbert felvételei.)

A római katolikus termplomban ökumenikus istentiszteletre került sor.

Az istentisztelet után a résztvevők átvonultak a művelődési ház előtti térre, a Bányász hősi emlékműhöz.

A művelődési ház előtti megemlékezésen és koszorúzáson a Rozmaring Asszonykórus működött közre.

A helyi intézmények vezetői együtt koszorúztak.

Az 1965. évi bányaszerencsétlenség áldozatainak emlékoszlopánál is koszorút helyeztek el.

A körforgalomnál levő emlékoszlop a koszorúzás után.

AUGUSZTUS 20. RUDABÁNYÁN

     Rudabánya római katolikus templomának Szent István a patrónusa, ezért a nemzeti ünnep egyúttal a búcsú napja is a településen. 

     Az ünnepi események délelőtt 9 órakor kezdődtek az Arany János út mellett, az I. sz. orvosi rendelővel szemben álló felújított kegyhely újraszentelésével. Az eseményen megjelent Novák Péter, Rudabánya Város polgármestere, dr. Barnóczky Károly, Rudabánya Város jegyzője, Veres Lajos alpolgármester és a város számos polgára, valamint egyházi személyiségek.

     Jósvai László római katolikus plébános köszöntője után Novák Péter polgármester üdvözölte a megjelenteket, majd Tiszlavicz Attila, a rudabányai róm. kat. egyház világi elnöke ismertette röviden a kegyhely történetét az egyház levéltárában őrzött dokumentumok alapján. Ezek szerint a keresztet 1948-ban állították az előtte már meglevő, de a második világháború alatt megsemmisült egyszerű fakereszt helyén. Az évtizedek alatt a vasbeton kereszt és rajta a feszület rossz állapotba került, ezért teljes felújítása elkerülhetetlenné vált. Ehhez anyagi támogatást kért és kapott az önkormányzat az illetékes kormányszervtől. A munkák döntő részét a rudolftelepi BALIS KFT. végezte, a helyi Városüzemeltető Nonprofit Kft. és a Rudabányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a térkövekkel való burkolást és a területrendezést vállalta magára. A kegyhelyet Balázs József mezőszemerei római katolikus lelkész, dr. Ternyák Csaba egri érsek megbízottja szentelte fel újra.

     Ezt követően 10 órakor római katolikus szentmise következett a templomban, melyet szintén Balázs József atya celebrált. Az ünnephez méltó, tartalmas és gondolatébresztő prédikációban emlékezett meg Szent Istvánról és korának máig szóló üzenetéről. A mise után körmenettel, majd az új kenyér megáldásával és megszegésével zárultak a rudabányai ünnepi események. Képeink a legfontosabb pillanatokat villantják fel. (Papp Andrea felvételei.)

A kegyhely-szentelésen (jobbról balra): Novák Péter polgármester, Jósvai László rudabányai róm. kat. plébános, Tiszlavicz Attila a rudabányai római katolikus egyház világi elnöke, Balázs József mezőszemerei róm. kat. lelkész.

A felújított kereszt a felszentelés után.

 Az ünnepi istentiszteleten (balról jobbra): Jósvai László rudabányai és Balázs József mezőszemerei lelkész, Tiszlavicz Attila, a rudabányai római katolikus egyház világi elnöke.

Az istentiszteletet körmenet követte.

A körmenet után Novák Péter polgármester mondott ünnepi köszöntőt, majd megszegte a nemzeti színű szalaggal feldíszített új kenyeret, amit az istentisztelet és a kenyérszentelés résztvevői elfogyasztottak. A képen (balról jobbra): Balázs József mezőszemerei róm. kat. lelkész, Lencsés Noémi rudabányai ref. lelkész, Jósvai László rudabányai rüm. kat. lelkész, Novák Péter polgármester és Tiszlavicz Attila, a rudabányai római katolikus egyház világi elnöke.

M E G H Í V Ó

A rudabányai római katolikus plébánia szeretettel hívja és várja Rudabánya lakosságát

2020. augusztus 20-án 9.00 órára

az Arany János úti orvosi rendelővel szemben található felújított kegyhely felszentelésére.

Utána 10 órakor szentmise a római katolikus templomban, majd körmenet, kenyérszentelés és agapé.

A személyszállítás az önkormányzat kisbuszával történik!

MEGÚJUL AZ EGÉSZSÉGHÁZ

A felújítás alatt álló Egészségház (a 2. sz. orvosi rendelő) utcai homlokzata a jelenlegi állapotban. A lábazat még nincs teljesen kész, valamint a bejárati előtér is hiányzik. Az épület körül betonjárda is lesz. Június végére várható a munkák befejeződése. (Veres Norbert felvétele.)

KOSZORÚZÁS A TRIANON-EMLÉKMŰNÉL

     Ma, június 4-én van az országunk megcsonkítását hozó, gyászos emlékű trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulója. A magyarság számára tragikus következményekkel járó eseményről Rudabányán is megemlékeztek. A város központjában, a művelődési ház szomszédságában álló Trianon-emlékműnél koszorút helyeztek el az önkormányzat képviselői, Novák Péter polgármester vezetésével. Az emlékművet 2011-ben a Jobbik rudabányai szervezete állította, azóta figyelmezteti az előtte elhaladókat nemzetünk nagy veszteségére.

 Az emlékművön elhelyezett feliratos fémtábla.

A koszorúzók egy csoportja: No ák Péter (jobbra), Rudabánya Város polgármestere, Vinczéné Bodnár Irén, az önkormányzat pénzügyi osztályvezetője és dr. Barnóczki Károly, Rudabánya Város jegyzője.

ÚJ RUDABÁNYAI KIADVÁNYOK

A napokban két új kiadvány is megjelent Rudabányán, folytatva a helyi könyv- és folyóirat-kiadási hagyományokat.

     A Bányászattörténeti Közlemények XIV. évfolyamának (2019) összevont száma (a XXVII-XXVII. füzet) ezúttal is érdekes írásokat közöl. (KIadó az Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány a rudabányai Bányászattörténeti Múzeum és a Bányászattörténeti Kutatások Alapítvány közreműködésével.) A nyomtatott változat beszerezhető a Bányászattörténeti Múzeumban, az elektronikus változat pedig az interneten, az Elektronikus Periodika Archívumban (epa.oszk.hu) olvasható. Ízelítőül közöljük a tartalomjegyzéket és a borítólap fotóját.

     Tanulmányok

Bányauradalmak az Erdélyi Fejedelemség területén Bethlen Gábor uralkodása alatt. (Mátyás-Rausch Petra)

Az ásványi anyagok világának bemutatása a magyar nyelven megjelent legkorábbi enciklopédiában. (Dr. Izsó István)

A természetbúvártól a hivatásos őslénytanászig. A magyarországi őslénytan fejlődésének főbb tényezői a 18. század végén és a 19. század első felében. (Kecskeméti Tibor)

     Közlemények

Az ásványkincsek bányászatának kezdetei a Kárpát-medencében. (Dr. Vitális György

Radna (Óradna) ezüstbányái és kohóművei. (Réthy Károly)

A buják-kiskéri Pappenheim-bányák. (Zsadányi Éva

     Életmű

Idős Rybár István (1847-1906) természetrajzi író, tanár. (Rybár Olivér) 

     Archívum

Miskolci mérnökök látogatása a rudabányai vasércbányában (1904). (Közreadja: Hadobás Sándor

     In memoriam

Hadobás Pál (1953–2019) 

     Szakirodalom

Újabb kötet a Szepesség bányászati és kohászati emlékeit bemutató sorozatból. (Hadobás Sándor

 

A folyóirat borítólapja. A képen látható, csillére támaszkodó bányászt ábrázoló vasöntvény-szobrocska a Bányászattörténeti Múzeum gyűjteményében található.

      A másik kiadvány, dr. Izsó István Thurzó - Fuggar krónika. A "besztercebányai rézvállalat" története címmel hagyta el a nyomdát, szintén a fent említett szervezetek kiadásában. A könyv a középkori magyar, illetve európai gazdaságtörténet egyik legérdekesebb vállalkozását mutatja be, amelynek központi alakja minden idők talán leggazdagabb embere, az augsburgi Jakob Fugger volt. A közös rézvállalat 1494-től 1526-ig állt fenn, ezután 1540-ig a Fuggerek egyedül vitték az üzletet. Viszont Rudabánya 1527-ben Thurzó Elek tulajdonába került, de mielőtt bármit is tudott volna kezdeni az itteni bányákkal, a környék urai, a Bebekek rátelepedtek a birtokra, majd 1567-től a kincstár tőlük is elfoglalta. Thurzó Elek örökösei még az 1590-es években is perben álltak a szerintük jogtalanul elvett tulajdonuk visszaszerzéséért, sikertelenül. - A könyv elektronikus változata a Magyar Elektronikus Könyvtárban (mek.oszk.hu) olvasható. Nyomtatott példányok korlátozott számban a Bányászattörténeti Múzeumban beszerezhetők. 

A könyv borítólapja. A képen a rézkohászok formába öntik a folyékony fémet. (Illusztrció a Schwazer Bergbuchból, 1556.)

É R T E S Í T É S

     A rudabányai római katolikus és a református egyház értesíti a híveket, hogy visszaállt az istentiszteletek koronavírus-járvány előtti rendje. A templomban is be kell azonban tartani az érvényben levő előírásokat (távolságtartás, védőmaszk viselése stb.) Az önkormányzati kisbusz által biztosított "templomi járatok" június 1-ével indulnak újra.

JÓL HALAD A FELÚJÍTÁS

     A II. sz. orvosi rendelő felújítása jó ütemben halad, Részben elkészült a tető átfedése, és már a külső falburkolás is megkezdődött. A munka jelenlegi állását a mellékelt fényképek mutatják. (Veres Norbert felvételei.)

 

 

FOLYIK AZ II. SZ. ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA

  A közelmúltban megkezdődött a II. sz. (Petőfi utcai) orvosi rendelő felújítása. A munkálatok a tervek szerint nyáron fejeződnek be. A felújítás alatt a háziorvosi és a fogorvosi szolgálat, a védőni szolgálat, valamint a központi orvosi ügyelet zavartalanil működik.

     Jelenleg a tetőzet cseréje van soron, amit a külső szigetelés, majd a fűtéskorszerűsítés, végül a belső felújítás követ. Fotóink a jelenlegi (május-4-i) munkálatok során készültek. (Veres Norbert felvételei.)

Az épület reggel...

...és néhány óra múlva: folyik a tetőzet cseréje.

Az állványok a tetőcsere mellett az épület külső szigetelését is szolgálják.

DR. DAHER PAUL FOGORVOS FELHÍVÁSA

Tisztelt Betegeink!

     Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter utasítása és a hatályos jogszabályok alapján a 2020. május 4-től módosul a fogorvosi ellátás rendje.

     Ahhoz, hogy a koronavírus fertőzés veszélyeit továbbra is minimálisra csökkentsük a következő hetekben, a lakosság egészsége megóvása érdekében kérnénk az alábbi szabályok, előírások pontos betartását:

     Fogorvosi ellátás esetében kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban lehet beteget fogadni

Tel.: 48/568-261

     Kérjük, hogy a rendelőben kizárólag a fogorvos által megadott időpontban jelenjen meg. Amennyiben nem tud a kapott időpontban megjelenni, vagy késik új időpont kérése szükséges.

     A fogorvosi váróban egyszerre csak 1 beteg tartózkodhat.

     2020.05.11. napjától a rendelés a korábban megszokott időpontokban történik:

Hétfő: 11.00 – 17.00

Kedd: 8.00 – 14.00

Csütörtök: 8.00 – 14.00

Kérem megértésüket és tájékoztatásom tudomásul vételét!

                                                                                                              Tisztelettel:

                                                                                                   dr. Daher Paul sk. fogorvoS                                               

 A HÁZIORVOSI ELLÁTÁS RENDJE

    Az egészségügyi miniszter rendelete alapján 2020.05.04-től a háziorvosi ellátás az alábbiak szerint fog működni.

     1. A rendelésen kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban lehet beteget fogadni.

     2. A személyes találkozással járó vizsgálatokat továbbra is előzetes konzultációkhoz kell kötni.

     3. A telefonos konzultációt követően kerülhet csak sor a személyes orvos-beteg találkozásra, ha az indokolt.

     4. Az előjegyzés fő szabálya óránként maximum 4 beteg vizsgálata.

     5. Meghatározott háziorvosi tevékenységek véglegesen kerüljenek át a nem kontakt ellátási körbe (telefon, e-mail stb.) igazolások, keresőképtelen állomány igazolása, egyéb igazolások, szociális ellátásokhoz szükséges dokumentumok. Ezeket az adminisztratív feladatokat a kéréstől számított 5 munkanapon belül kelljen teljesítenie a praxis dolgozóinak.

     6. A szakorvosi javaslatok, közgyógyellátási igazolvány lejárta a vészhelyzet megszüntetését követően is hosszabbodjon meg 6-12 hónapig, csökkentve ezáltal a járóbeteg-ellátásra hirtelen visszanehezedő nyomást.

     A járóbeteg-szakellátás is újraindul az alábbi formában.

     1. Időpontkérés telefonon.

     2. Telefonos vizit a szakorvossal a megadott időpontban.

     3. Ennek függvényében: Gyógyszeres ellátás e-recept formájában. - Személyes vizsgálat megadott időpontban.

MÁJUSFA A FŐTÉREN

     A régi népszokást követve az önkormányzat a Településüzemeltető Nonprofit Kft. munkatársainak közreműködésével májusfát állított Rudabánya főterén. Valamikor a településen április 30-ról május egyre virradóra szinte minden lányos ház elé májusfát állítottak a legények. Ez a szép hagyomány is kiment a divatból, de a főtéri májusfa legalább felhívja a járókelők figyelmét arra, hogy hajdan ilyen is volt...

     Mit kell tudni a májusfa-állításról? A májusfa a természet újjászületésének szimbóluma, az ifjúság tavaszi szokásainak Európa-szerte ismert szimbolikus kelléke. A májusfát csoportba szerveződve állították a legények a lányoknak, akiknek ez nagy megtiszteltetés volt. Magas, sudár fák voltak erre alkalmasak, melyeket a kerítésoszlophoz rögzítettek éjjel vagy kora hajnalban. Általában színes szalagokkal, étellel-itallal is díszítették. Legtöbbször az udvarló legény vezetésével állították a fát, de egyes területeken a legények a rokonlányoknak is állítottak. Gyakran a közösségeknek is volt egy közös fája, aminek a kidöntését ünnepély, és táncmulatság kísérte. A májusfa felállításának legjellemzőbb, hagyomány szerinti időpontja az április 30-áról május 1-jére virradó éjszaka volt. A májusfát vagy májusi gallyat világosig őrizni kellett. A két háború között divatba jött a szerenád, az éjjelizene május elsején. Ez a szokás egyes falvakban még napjainkban is élő hagyományként van jelen. A hajadon lányok kapuját bekötözik, hogy ne tudjon megszökni, és a kerítés elé díszes (általában krepp) szalagokkal feldíszített fát állítanak, amire kisebb nagyobb ajándékokat (italok, ajándékcsomagok, parfüm, virág, ékszerek, lufikat stb.) is kötözhetnek az udvarlók. Egy kerítés előtt az illendőség szerint egy fának szokás állnia, de előfordul, hogy versengés alakul ki a faállítók között, ilyenkor kettő vagy több fa is kerülhet a kerítés elé.

     A most felállított rudabányai májusfát két nézetből mutatjuk be.  (A fotókat Veres Norbert készítette.)

FAÜLTETÉS A PARKOLÓKBAN

     A közelmúltban kialakított parkolókban faültetést végeztek a Városüzemeltető Nonprofit Kft. munkatársai a város központjában. A parkoló tervezésekor figyelmet fordítottak arra is, hogy a terület ne legyen sívár, ezért fa- vagy virágültetésre alkalmas helyeket alakítottak ki egyes helyeken. Az elsőként elkészült részen, a posta és a Óvoda út elején levő híd között már tavaly ősszel elültettek néhány bokrot, de ezek közül sajnos nem mindegyik élte meg a tavaszt... Reméljük, hogy a most kihelyezett facsemeték hosszabb életűek lesznek. Képeinken bemutatunk néhányat közülük. (Veres Norbert felvételei.)

FERTŐTLENÍTÉS A KÖZTERÜLETEKEN ÉS AZ INTÉZMÉNYEKNÉL

      A koronavírus-járvány mindannyiunk életét megnehezítette. Rudabánya Város Önkormányzata minden tőle telhető módon igyekszik enyhíteni a veszélyeket, hogy minimálisra csökkentse a fertőzés veszélyét. Ennek egyik módja a közterületek és az intézmények, buszmegállók fertőtlenítése. A munkát a Városüzemeltető Nonprofit Kft. munkatársai végzik folyékony fertőtlenítő-szerrel. Április 17-én 15 helyen végezték el ezt a feladatot, és a következő napokban szükség és lehetőség szerint többször megismétlik. Képeinken a fertőtlenítés néhány helyszínét mutatják be. (Veres Norbert felvételei.)

A polgármesteri hivatal bejárata. 

A II. sz. (petőfi utcai) orvosi rendelő bejárata.

A fertőtlenítő-szert időnként utána kellett tölteni, ezért a kft. munkatársai kísérték a fertőtlenítést végzőket, és készenlétben álltak a szer pótlására. Előbb megkeverték...

...majd a tartályba töltötték az anyagot.

A posta előtti terület.

Az iskola bejárata.

Az Arany János utcai buszmegálló.

Az I. sz. (Arany János utcai) orvosi rendelő bejárata.

ÁLL A TOJÁSFA A FŐTÉREN

     Közeleg a húsvét; sajnos most nem olyan lesz az ünnep, amilyet megszoktunk. Ennek ellenére ismét felállították Rudabánya főterén a "tojásfát", melyet a mellékelt fényképen bemutatunk. Első alkalommal 2019-ben került sor városunkban "tojásfa"-állításra, és kedvező fogadtatásra talált a lakosság körében: néhány hétig tavaszi hangulatot teremtett a település központjában. Bár az idén valószínűleg kevesebben fogják látni, de akik erre járnak, bizonyára jobb kedvre derülnek a látványától. 

 

A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ FELHÍVÁSA

SEGÍTSÜNK, HOGY SEGÍTHESSENEK!

Tisztelt rudabányai lakosok, katolikus, református és evangélikus testvérek!

A katolikus egyház minden évben gyűjtést szervez a Karitász javára, főleg tartós élelmiszerek formájában. A gyűjtést ebben az évben a járvány miatt nem lehet megoldani.

Kérjük, hogy segítsék a Karitász munkáját, hogy ők is segíthessenek bajbajutott embertársainknak!

Ezt megtehetik telefonon az 1356 szám tárcsázásával, amely hívásonként 500 Ft-or jelent.

Isten áldását kérjük Rudabányára, hazánkra és az egész világra!

Rudabánya, 2020. március 31.

Jósvay László plébániai kormányzó                                       Tiszlavicz Attila testületi elnök

AZ EGYHÁZAK FELHÍVÁSA

A rudabányai római katolikus és református egyház értesíti a híveket, hogy az ismert okok miatt, mindannyiunk egészségének védelme érdekében

AZ ISTENTISZTELETEK ÉS MÁS EGYHÁZI ESEMÉNYEK HATÁROZATLAN IDEIG SZÜNETELNEK!

KÉPES BESZÁMOLÓ A SZAVALÓVERSENYRŐL

     Amint a honlapunkon olvasható meghívóból látogatóink is értesülhettek róla, a Nemzeti Művelődési Intézet 2020. március 1-én, vasárnap 14 órai kezdettel Rudabányán, a Gvadányi József Városi Művelődési Házban rendezte meg a "Falusi Krónika" elnevezésű találkozót, amelynek keretében vers- és prózamondó-versenyre került sor. Az eseményen több borsodi településről 16 versenyző (közöttük 3 rudabányai) mérte össze tudását, nagyszámú érdeklődő előtt. Az alábbi képeken a találkozó néhány érdekes pillanatát elevenítjük fel.

Tóth Csaba, a Nemzeti Művelődési Intézet B.-A.-Z. Megyei irodájának igazgatója üdvözölte a jelenlévőket és nyitotta meg a rendezvényt.

A képen: Konczné Tegzes Erika, az NMI közművelődési referense, a műsor vezetője, háttérben pedig a zsűri látható.

A versenyzők és a közönség egy csoportja.

A rudabányai versenyzők közül elsőként Csúzda Lajosné lépett a közönség és a zsűri elé.

Márkus Viktorné volt a második rudabányai versenyző.

A rudabányai résztvevők közül Polecskó Béláné a második helyezést érdemelte ki Nadányi Zoltán: Az első pogácsa című versének előadásával. Mindhárom rudabányai versenyzőt különdíjjal jutalmazta Rudabánya Város Önkormányzata: a nemrégiben megjelent település-monográfiát vehették át teljesítményük elismeréseként.

Az eredményhirdetés után: baloldalon a zsűri három tagja, középen a verseny győztese, Korpás Zoltán, jobbra a műsorvezető, Konczné Tegzes Erika.

M E G H Í V Ó 

 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA, 2020

     Január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz kéziratát szatmárcsekei házában, ezért választották a dömntéshozók a kultúra ünnepének. Rudabányán az idén egy kiállítás veszi kezdetét a jeles napon, amely kapcsolódik a Himnusz születésének földjéhez. Mellékelten közreadjuk a kiállításra szóló meghívót. Külön megnyitó-ünnepséget ezúttal nem rendeznek, tekintettel a bizonytalan időjárási és az ebből adódó esetleges közlekedési nehézségekre. Ezúton is minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak a rendezők. Köszönet illeti a nyíregyházi Jósa András Múzeumot a kiállítás anyagának rendelkezésre bocsájtásáért.

MÉSZÁROS LAJOS FESTŐMŰVÉSZ ALKOTÁSAI RUDABÁNYÁN

     Mészáros Lajos (1925-1971) szolnoki festőművész az 1960-as évek végén két nagyméretű festményt készített a Rudabányai Vasérc Művek megrendelésére, melyeket a bányásztelepülés orvosi rendelőinek várójában helyeztek el. A képek vázlatait 1967-ben készítette el és mutatta be, maga az alkotás és a kihelyezés pedig hosszabb időt vehetett igénybe. Elsőként a nagyobb, 400x200 cm-es kép készült el, s valószínűleg 1969-ben került Rudabányára. A másik, kisebb (300x150 cm) kép 1970 decemberében egy újsághír szerint (Szolnok Megyei Néplap, 1970. dec. 11.) még csak készülőben volt, így 1971-ben helyezhették el a rendelőben. Sajnos a művész még ebben az évben, október 23-án elhunyt, 46 éves korában.

     Ma sajnos csak az egyik festmény látható eredeti helyén, a II. számú (Petőfi utcai) orvosi rendelő várójában. Ezen egy elképzelt jelenetet ábrázolt a művész: a kép jobb oldalán az orvos (felsimerhető a korabeli körzeti orvos, Tergácz Gyula) egy sérült bányászt vizsgál, mellettük áll az asszisztens (Szász Ervinné szintén felismerhető); középen a sérült bányász hozzátartozói és bányászok csoportja várakozik; a bal oldalon az altáróból érccel megrakott csillét kitoló bányászok tűnnek fel. A háttér és a környezet megfelel a korabeli viszonyoknak.

     A másik festmény az I. számú (Arany János utcai) rendelő falát díszítette, ahonnan a 2014-ben történt felújítás során levették, de technikai okok miatt már nem tudták visszahelyezni. Jelenleg becsomagolva raktárban áll. Reméljük, hogy sikerül méltó helyet találni számára valamelyik önkormányzati intézményben.

  Mindkét festmény magas művészi színvonalat képviselő értékes műalkotás, ráadásul reális ábrázolásmódjuk miatt helytörténeti dokumentumnak is tekinthetők. Ezért vigyáznunk kell rájuk!

    Alább közöljük a festmények készítésével kapcsolatos újságcikk fotóját a Szolnok Megyei Néplap 1967. július 2.-i számából.

 

RÉGI RUDABÁNYAI KARÁCSONYOK

     A Magyar Jövő című miskolci napilap a két világháború között Borsod megye egyik legolvasottabb újságja volt. Hasábjain sok írás jelent meg Rudabányáról is. Ezek közül az alábbi két rövid híradást aktulitása miatt minden kommentár nélkül közöljük.

     Magyar Jövő, 1924. december 30.:

A Borsodi Bányatársulat adománya a szegénysorsu tanulóknak. A Borsodi Bányatársulat igazgatója, Kállai Géza bányaigazgató kezdeményezésére a bányatársulat rudabányai és kurityáni állami iskoláiban a szegénysorsú és jó előmenetelű tanulóknak karácsonyi ajándékként 16,500.000 korona értékű cipőt adományozott. A nemes adományért a kultuszminiszter őszinte köszönetét és háláját fejezi ki.

     Magyar Jövő, 1931. január 1.:

Karácsonyi ünnepség Rudabányán. A rudabányai róm. kat. elemi iskola december 23-án tartott bensőséges keretek között karácsonyi ünnepséget. Az ünnepséget Kállay Géza bányaigazgató nyitotta meg magas szárnyalású beszédével, miben a hallgatóság elé festette a régi, a mostani s a jövendő magyar karácsony képét. A hazafias érzésektől áthatott beszéd úgy az ifjúságot, mint a felnőtteket teljes mértékben lekötötte. Ezután a tanulók előadták Veréb Mária Magyar karácsony című színdarabját, mit citerajáték, karácsonyi énekek és szavalatok követtek. Az ünnepség végén az iskola 70 tanulója kapott meleg cipőt, harisnyát, ruhát s a hatalmas, pazarul megrakott karácsonyfáról — amely az iskolateremben volt felállítva — különféle édességet. Az ajándékokat Kállay Géza bányaigazgató, vitéz Görgő Tibor dr. orvos, Lollok László gyógyszerész, Farkas János kántortanító, Veréb Mária tanítónő, özv. Péczely Mihályné, Kecskés János, Gyurko Jenő és Pusztay Béla adták. Az ünnepség sikerén Veréb Mária tanítónő fáradozott.

 

BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT 

ÉS ÖRÖMÖKBEN, EREDMÉNYKBEN GAZDAG

ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK

HONLAPUNK MINDEN KEDVES LÁTOGATÓJÁNAK!

 

DR. BARNÓCZKY KÁROLY jegyző                            NOVÁK PÉTER polgármester

 

A RUDABÁNYAI REFORMÁTUS TEMPLOM A 20. SZÁZAD ELEJÉN

     A gótikus eredetű rudabányai református templomról az első ismert ábrázolások a 20. század elejéről valók. Borovszky Samu megyei monográfiájának első kötetében (amelynek a szerző halála miatt több része nem jelent meg) látható az itt közölt kép (talán akvarell), amely Filippinyi Sámuel szobrászművész munkája. Az eredeti mű Miskolcon, a B.-A.-Z. Megyei Levéltár gyűjteményében takálható. Készítése 1905 körülre tehető. Érdekessége a református iskola épülete, amelynek tengelye a templommal párhuzamos. A ma is álló egykori iskolaépület (a gyülekezeti helyiség) azonban ezzel ellentétes tengelyű, tehát a festmény készítése után, a régebbi épület lebontását követően kellett épülnie. A kép alapjául egyébként Borovszky Samu üvegnegatívra készített fényképe szolgált, amely szintén a miskolci levéltárban található, de az idők folyamán elhomályosult, ezért közlésre nemigen alkalmas.

 

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

     December 1-én, vasárnap fellobant az első gyertya lángja Rudabányán, a város főterén felállított adventi koszorún. 11 órakor került sor az ünnepélyes eseményre, amelyen a Gvadányi József Általános Iskola hittanos tanulói szerepeltek az alkalomhoz illő műsorral. Közreműködtek felnőttek is a róm. kat. és a ref. egyház részéről, végül pedig Jósvai László római katolikus és Kertész Zoltán református lelkész mondott áldást az ünnepre és a jelenlévőkre. December 8-án, 15-én és 22-én, a karácsonyig hátralevő vasárnapokon kerül sor a többi gyertya meggyújtására. A szervezők mindenkit szeretettel hívnak és várnak ezekre az alkalmakra. - A második alkalommal az óvodások, a harmadikon az általános iskolások, a negyedik gyertyagyújtáson pedig a Rozmaring Asszonykórus ünnepi műsorát hallhatták és kláthatták az érdeklődők.

A második gyertyagyújtáson, december 8-án az óvodások adtak ünnepi műsort. A képen Sebestyén Mónika óvodavezető köszönti a résztvevőket. mellette lila kabátban Csúzda Lilla óvónő, a műsor összeállítója és rendezője. (Budai Sándor felvétele.)

A második gyertyagyújtás résztvevőinek egy csoportja. (Budai Sándor felvétele.)

A szereplő gyerekek a helyi róm kat. egyháztól csokimikulást kaptak ajándékba. (Budai Sándor felvétele.)

MÁR KAPHATÓ A RUDABÁNYA-MONOGRÁFIA!

     Már kapható az októberben bemutatott "Rudabánya az őskortól napjainkig" című munográfia, amely kétféle (puha- és keménykörésű) kivitelben készült. A könyv 464 oldal terjedelmű, B/5 (17x24,5 cm) méretű, több mint 400 fényképpel és ábrával, 32 oldalas színes melléklettel. Ára: puhakötésben - 3500,- Ft, keménykötésben - 4000,- Ft. A könyv a következő helyeken vásárolható meg: Rudabánya Város Polgármesteri Hivatala (48/568-216), Bányászattörténeti Múzeum (48/353-151), Gvadányi József Városi Művelődési Ház (48/353-174), Rudapithecus Látogatóközpont (30/942-7303).

A RUDABÁNYAI BÁNYÁSZ HŐSI EMLÉKMŰ AVATÁSA 1937-BEN

     A rudabányai első világháborús bányász hősi emlékműről, létrejöttének és felavatásának körülményeiről korábban nem sokat tudtunk. A helyi hagyomány csak annyit őrzött meg a fegyvert fogó bányászt ábrázoló bronzszoborról, hogy azt Besze István bányászról mintázta a művész. A szobor talapzatán az 1935-ös évszám szerepel. Ezért korábban az 1935. évi újságokban kerestük a szoboravatásról szóló tudósításokat, de hiába. (Utóbb kiderült, hogy az emlékmű létesítését 1935-ben határozták el, ezért olvasható rajta ez az évszám.) A szobor alkotója, Bóna Kovács Károly salgótarjáni szobrászművész életművének tanulmányozása során kiderült, hogy az emlékművet végül is 1937. május 30-án, vasárnap avatták fel. Így már sikerült megtalálni az egyik megyei (miskolci) újságban az eseményről (és az ezzel egyidőben történt országzászló-avatásról) szóló írást, amit az alábbiakban teljes egészében közlünk. (Az újságcikk a szerző nevének feltüntetése nélkül jelent meg; valószínűleg helyszíni tudósításról van szó, vagyis a cikkíró jelen volt az ünnepségen.)

Kettős ünnepség Rudabányán

     Miskolc, május 31.

     Rudabányán külsőségeiben impozáns, belső tartalmában felemelő szépségű kettős ünnepség folyt le vasárnap. Ekkor avatták fel a rudabányai 107 bányász hősi halott emlékszobrát és a Rudabánya bányatelepi ereklyés országzászlót.

     Ormospusztán diadalkapu, díszruhába öltözött bányászok sorfala és a bányászzenekar várta a vendégeket, akik között ott voltak vitéz Borbély-Maczky Emil főispán, Bónis Aladár alispán, Gömöry Árpád tábornok a vegyesdandár képviseletében, Quirin Leó dr., a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. igazgatója, kormányfőtanácsos, vitéz Horváth Béla dr. székesfővárosi főjegyző, az ereklyés országzászló bizottság kiküldötte, Radvánszky Kálmán báró országgyűlési képviselő, Ragályi Ferenc földbirtokosok, vitéz Fekésházy József, a NÉP vármegyei központi titkára, Sáfrány István népművelési titkár és még sokan mások.

107 hős bányász emlékművének leleplezése

     Rudabánya legszebb helyén állitották fel a hősi emlékművet, melynek alkotója Bona Kovács Károly szobrászművész. Ennek szomszédságába került az ereklyés országzászló. Istentisztelet után ezek között helyezkedtek el a vendégek, ki» két Pantó Endre és Röck Pál mérnök fogadtak. A hősök szobrának leleplezési ünnepségét a bányászzenekar által előadott Himnusz vezette be, majd Kállay Géza bányaügyi főtanácsos, a rudabányai bátyaművek igazgatója nyitotta meg az ünnepélyt és utána újra a bányászdalárda szerepelt igen szépen.

     Az ünnepi beszédet, amely méltó volt ehhez a naphoz, Ligeti Ede ev. lelkész tartotta. Ligeti Ede nagyvonalú, gyönyörűen felépített beszédében arra mutatott rá, hogy mivel tartozunk a világháború hőseinek. Utána a szobor megkoszorúzása következett. Bónis Aladár alispán, vitéz Gömöry Árpád, Quirin Leó dr., a rudabányai bányaigaagatóság, a község elöljárósága, a bányamunkásság, a bánya iparossága, az ifjú bányászok és a tűzoltóság helyezett néhány keresetlen őszinte szó kíséretében koszorút a talapzatra.

     Ezután kezdődött az ereklyés országzászló felavatása. Az ünnepséget. a magyar Hiszekegy vezette be, melyet a bányászzenekar adott élő. Utána húzták fel az árbocra az országzászlót, és ezalatt újra a bányászdalárda énekelt. Az avatóbeszédet vitéz Horváth Béla székesfővárosi főjegyző mondotta az országzászló nagybizottság elnökségének megbízásából. Ezután a különböző testületek helyeztek koszorút az országzászló talapzatára, majd a bányászok, leventék, tűzoltók díszmenetben elvonultak az országzászló előtt.

A közebéd

     Az ünnepségek után közebéd volt. Ezen az első pohárköszöntőt vitéz Borbély-Maczky Emil főispán mondotta a kormányzóra és a hadseregre. Quirin Leó dr. gyárigazgató, kormányfőtanácsos a főispánra mondott felköszöntőt.

– Mai ünnepünk – mondotta – túllépi a helyi jelentőségű ünneplés korlátáit, a rudabányai 107 hős nemcsak hozzátartozóinak, munkatársainak és e bányavidék hősi halottja, hanem az egész nemzeté. Emléküknek áldoz az egész ország. Ennek kifejezéseképpen jelent meg közöttünk vitéz Borbély-Maczky Emil, vármegyénk szeretett főispánja, mint a magas kormány képviselője.

     Bónis Aladár alispán a bányamunkásság önfeláldozó munkájáról és Kállay Gézáról emlékezett meg, Kecskés János körjegyző vitéz Gömöry Árpádra és a hadseregre, vitéz Karvaly József mérnök Bónis Aladár alispánra, Kállay Géza vitéz Horváth Bélára, Ligeti Ede Bona Kovács Károlyra, vitéz Görgő Tibor pedig a vendégekre mondott felköszöntőt.

Felsőmagyarországi Reggeli Hírlap, Miskolc, 46. évf. 1937. 121. sz. (június 1.), 3. old.

Az újság fejléce - ebben a számban jelent meg az emlékmű-avatásról szóló tudósítás.

A RUDABÁNYA AZ ŐSKORTÓL NAPJAINKIG CÍMŰ KÖNYV BEMUTATÓJA

     A honlapunkon is olvasható meghívónak megfelelően október 10-én 17 órai kezdettel a rudabányai Gvadányi József Városi Művelődési Házban került sor a Rudabánya az őskortól napjainkig című könyv bemutatójára, amely a miskolci Dominium Kiadó gondozásában jelent meg, B/5 méretben, 464 oldal terjedelemben. A könyv szerkesztője, dr. Rémiás Tibor történész-muzeológus, a nyíregyházi Jósa András Múzeum igazgatója bevezetője után a 14 szerző közül jelenlévő 7 munkatárs ismertette röviden az általa írt fejezetet. (A szerzők névsora a néhány bejegyzéssel alább levő meghívón szerepel.)

     A könyv a Rudabánya esetében legfontosabb témaköröket dolgozza fel tudományos igénnyel, de ismeretterjesztő jelleggel. A szöveget több mint 400 fotó vagy ábra teszi szemléletesebbé, melyekből a könyv végén egy 32 oldalas színes melléklet került összeállításra.

     A könyv október végétől lesz megvásárolható Rudabánya Város Önkormányzatánál és kulturális intézményeiben (Bányászattörténeti Múzeum, Gvadányi József Városi Művelődési Ház, Rudapithecus Látogatóközpont), illetve postai úton, utánvéttel. Árát később állapítják meg.

A könyv borítója.

MEGJELENT A RUDABÁNYAI HÍRMONDÓ 2019. ÉVI 2. SZÁMA

     A napokban elkészült a Rudabányai Hírmondó című helyi újság 2019. évi 2. száma. Már folyik a terjesztése, az önkormányzat igyekszik minden családhoz eljuttatni a lapot, de akikhez mégsem jutna el, azok a művelődési házban vagy az önkormányzaton megtalálhatják. Az új lapszám az aktuális hírek, események mellett érdekes írásokat közöl a település történetével kapcsolatos témákról.

V. ORSZÁGOS BÁNYÁSZ DALOSTALÁLKOZÓ

     A Gvadányi József Emlékhét keretében október 5-én az ötödik alkalommal került sor Rudabányán, a Gvadányi József Városi Művelődési Házban az Országos Bányász Dalostalálkozóra. Az idén 8 településről érkeztek a fellépők: 9 énekkar és 1 szólista, összesen mitegy 120 fő.

     Novák Péter, Rudabánya Város alpolgármestere köszöntötte a jelenlévőket, majd elhangzottak a műsorok. A renezvény végén Nagy Tibor, a rendezvény főszervezője, a Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetségének elnökségi tagja mondott rövid értékeklést. Ezt követően a csoportok vezetői átvették az oklevelet és az ajándékot. A szervezők vacsorával vendégelték meg a szereplőket és a kísérőket, amihez a boldvai Dalárda Egylet szolgáltatott zenét. A vacsora után sokan táncra perdültek, így vidám hangulatban fejeződött be a 2019. évi rudabányai bányász dalostalálkozó.

A résztvevők a következők voltak:

Alsószuhai Népdalkör (Alsószuha); Dalárda Egylet (Boldva); Edelényi Férfikórus (Edelény); Hagyományőrző Népdalkör (Edelény); Borostyán Kórus (Nagybarca); Nyitnikék Népdalkör (Sajóivánka); Sajógyöngye Népdalkör (Sajószentpéter); Hagyományőrző Pávakör (Szögliget); Rozmaring Asszonykórus (Rudabánya). Az egyetlen szólista Bánkúti Sándorné volt a Putnoki Dalkör képviseletében.

RUDABÁNYAI MÚZEUMI NAP 2019

     Nagy érdeklődés mellett, sikeresen lezajlott a 22. Rudabányai Múzeumi Nap. A Gvadányi József Városi Művelődési Ház emeleti klubjában mintegy 70 érdeklődő hallgatta meg a szakmai előadásokat, melyek után a szervezők ebéden látták vendégül a megjelenteket.

     A következő előadások hangzottak el:

Hadobás Sándor (nyug. múzeumigazgató, Rudabánya): Rudabányai diákok a Krakkói Egyetemen a 15-16. században.

Kőmíves Tibor (levéltáros, Miskolci Egyetem): Péch Antal munkássága.

Benke István (technikatörténész, Budapest): Régi bányatérségek idegenfrogalmi hasznosításának lehetőségei.

Kissné Mészáros Tíme (Bányamérnök, ügyvezető, Miskolc-Sajópetri): Kavicsbányászat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében.

Papp Andrea (Múzeumvezető, Rudabánya): Bányászcsaládok nyomában és családfakutatás.

MEGHÍVÓ KÖNYVBEMUTATÓRA

Rudabánya Város Önkormányzata és a Dominium Kiadó (Miskolc)

tisztelettel meghívnak minden érdeklődőt

 2019. október 10-én, csütörtökön 17 órára a

RUDABÁNYA AZ ŐSKORTÓL NAPJAINKIG

 című könyv

BEMUTATÓJÁRA

a rudabányai Gvadányi József Városi Művelődési Házba

 

A könyv szerzői

(a tanulmányok sorrendjében):

Szobota Lajos

Siskáné Dr. Szilasi Beáta

Prof. Dr. Hevesi Attila

Dr. Németh Norbert

Dr. Szakáll Sándor

PhD. Szolyák Péter

Prof. Dr. Kordos László

Hadobás Sándor

Dr. Szemán Attila

Dr. Török Béla

PhD. Gyulai Éva

PhD. Rémiás Tibor

Dr. Szalipszki Péter

Papp Andrea

A SKY FANATIC EGYÜTTES

     Az október 4-én Rudabányán élő koncertet adó zenekar 2012 augusztusában alakult. A miskolci zenekar célja, hogy közelebb hozza az emberekhez az élőzene csodálatos világát, a reggae és a ska műfajok vidám hangulatán keresztül, mindezt egy populáris környezetbe helyezve. A Sky Fanatic különlegessége, hogy a jamaikai zenét gyakran fuzionálják funky, rock, vagy akár jazz elemekkel, mindezt a fúvós szekció hangzásával megfűszerezve alakul ki az igazi Sky Fanatic hangzás. Az első lemez 2015 nyarán jelent meg, mely a „FANATIZÁLJ!” címet kapta. A második lemez 2018 augusztusában jelent meg „Valóság vagy Álom” címmel. A srácok mindig megtalálják a módját, hogy kihozzák a közönségből a maximumot, koncertjeiken nehéz egy helyben állva maradni.

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RUDABÁNYÁN

     A rudabányai Bányászattörténeti Múzeum az idén is csatlakozik az országos Múzeumok Éjszakája programhoz. Június 22-én, szombaton fél 4-től fél 6-ig gyermekfoglalkozásokkal kezdődik a rendezvénysorozat a múzeum udvarán. Fél 6-kor Papp Andrea múzeumvezető nyitja meg az esti események sorozatát a Gvadányi József Művelődési Házban, ahol a gyermek színjátszók előadása, a Rozmaring Asszonykórus műsora és egy 1965-ős tv-híradó-felvétel várja az érdeklődőket. Fél 7-kor a régi Rudabányát bemutató fotókiállítás megnyitására kerül sor a múzeumban, majd 20 óráig a múzeuméletét, munkáját bemutató változatos programok kerülnek sorra. 20 órakor tombila-sorsolás lesz, értékes nyereményekkel. A rendezők mindenkit szeretettel hívnak és várnak, a rendezvényeken való részvétel díjtalan!

FELVIDÉKI KIRÁNDULÁS

     A rudabányai Gvadányi József Művelődési Házban működő klub minden évben kirándulást szervez hazai vagy külföldi úticélokra, amelyen nem csak a klubtagok vehetnek részt, hanem szívesen fogadnak "kívülállókat" is. Korábban voltak már hét napos országjáráson, a Felvidéken felkeresték Selmecbányát, Kassát, Iglót, Poprádor, a Dunajecet, Rozsnyót és környékét, Erdélyben pedig Nagyváradot, Kolozsvárt és Borszéket. Az idén ismét a Felvidék volt az úticél: június 8-án, szombaton Bártfán, Eperjesen és Kassán tettek egynapos autóbuszos kirándulást, amelyen 48 fő vett részt. (Az időjárással szerencséjük volt: a hőség-periódus még csak akkor kezdődött, így viszonylag kellemes körülmények között zajlott le az utazás.)

     Bártfa (mai nevén Bardejov, Rudabányától 158 km-re) az egykori Sáros megyében fekvő, 34 ezer lakosú város hajdan kereskedelméről, vászonszövéséről és nyomdáiról volt híres. Főtere szinte érintetlenül megőrizte késő-középkori arculatát. 2001 és 2004 között felújították, rekonstruálták, és azóta a Világörökség részét képezi. Kevés hely van Európában, amely annyira megőrizte a régi idők hangulatát és építészeti emlékeit, mint a bártfai főtér. A keskeny telkeken egymáshoz épült díszes homlokzatú polgárházak mellett fő látványossága a Szent Egyed székesegyház (2001 óta basilica minor) és a régi Városháza, amelyben ma múzeum található. A csoport délelőtt negyed 10 tájban érkezett Bártfára, körbejárt a főtéren, és megtekintette a templomot és a múzeumot is, miközben alkalom nyílt fagyizásra, üdítőre, sörözésre, knek-kinek kedve szerint.

     Bártfáról déli 12 órakor indultak visszafelé, a 41 km-re levő Eperjesre (Presov), Sáros megye egykori székhelyére, amely 100 ezer fős lakosságával jelenleg Szlovákia 3. legnépesebb városa. Itt a történelmi belváros nevezetes épületegyüttesét (Szent Miklós-templom, Rákóczi-ház stb.) tekintették meg rövid séta keretében, majd a főtéren éppen zajló hatalmas vásári forgatagban vegyültek el, miközbenevésre, ivásra, vásárlásra is volt lehetőség.

     Délután hárm óra tájban indultak a 35 km-re fekvő Kassára, ahol a Rodostó-ház és a Szent Erzsébet-székesegyház megtekintése után, a hazafelé vezető utat megszakítva, a város szélén fekvő Optima bevásárlóközpontban mindenki kedve szerint nézelődhetett vagy vásárolhatott több mint egy órán keresztül. Háromnegyed 7-kor indult az autóbusz Rudabányára, és rövid bódvaszilasi megálló után fél 9 tájban érkezett meg Rudabányára. A csoport tagjai elégedetten vettek búcsút egymástól a jó hangulatú, maradandó élményeket nyújtó kirándulás után.

 

B E S Z Á M O L Ó

     „A helyi identitás és kohézió erősítése a Szuha völgyi településeken” (TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00027) c. pályázatnak köszönhetően, 2019 januárjától áprilisig, számos rendezvény és program került megvalósításra Rudabányán.

     Rudabányán a 4 mérföldkő első és egyben legnagyobb érdeklődésre számot tartó rendezvénye a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepség volt, a Múltbéli kalandozások elnevezésű program keretében, 2019.01.22-én. Az érdeklődők a Tardonai Kulturális Egyesület előadásában a Tardonai Fonó című eseményjátékot láthatták, amely által bepillantást nyertek az akkori fonó életébe. A szereplők visszaadták a közel 100 évvel ezelőtti kor hangulatát, mind színpadképben, mind korhű népviseletben és törekedtek az akkori beszédforma megjelenítésére is. Célunk a néphagyományok felelevenítése, megőrzése és átadása volt a fiatal generáció számára. Hadobás Sándor a művelődési ház vezetője, önkormányzati képviselő köszöntötte a résztvevőket, és röviden méltatta a Magyar Kultúra Napját, ezt követően a rudabányai Rozmaring Asszonykórus előadásában felcsendültek a Himnusz hangjai, majd Papp Andrea, a Bányászattörténeti Múzeum intézményvezetője mutatta be a vendégszereplő egyesületet. A közel másfél órás előadás nagy tetszést aratott a közönség körében, nagy örömünkre szolgált, hogy nem csak helybéliek, hanem más távolabbi településekről érkező vendégek is megtisztelték a jelenlétükkel az eseményt, mely 222 fő jelenlétével zajlott.

     Harmadik programként a „Ne légy áldozat! ”bűnmegelőzési előadás-sorozatunk 3. előadására került sor, 2019. 02.20-án, Az internet veszélyei címmel. Az érdeklődő gyerekeket a Gvadányi József Általános Iskolába vártuk, bűncselekmény áldozatává és bűnelkövetővé válás megelőzése érdekében a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság, címzetes rendőr főhadnagyának Jaskó Juditnak, a bevonásával ismeretátadó, és szemléletformáló, interaktív csoportos foglalkozást tartottunk. A programon részt vett gyerekek hasznos tanácsokat kaptak a biztonságos internet használattal kapcsolatban, az előadó felhívta a figyelmet az internet veszélyeire, illetve tájékoztatást kaptak a közösségi oldalak és chat-programok használatának biztonsági szabályairól, a személyes adatok védelmének fontosságáról, valamint az internetes zaklatás lehetséges büntetőjogi következményeiről is. Célunk volt, hogy felhívjuk a résztvevők figyelmét a tudatos és elővigyázatos internet felhasználói tevékenységre, valamint az online technológiák tudatosabb és biztonságosabb használatára. Az előadáson nem csak a helyi iskolások, hanem a konzorciumi településekről érkezett diákok is részt vettek, Dövényt, Felsőnyárádot és Felsőkelecsényt képviselték. A foglalkozás jó hangulatban,67 fő jelenlétével zajlott.

     A negyedik és egyben két napos program megrendezésére, 2019.03.19-20-án került sor, „Sovány malac vágta” elnevezéssel. A Gvadányi József Általános Iskola Tornatermébe vártuk a mozogni és futni vágyó gyermekeket egy játékos futó-és sportversenyre. A résztvevők többféle játékos sorversenyen, futóversenyen és teremfoci mérkőzésen vehettek részt. Napjaink felgyorsult világában egyre súlyosabb problémát jelent a helytelen táplálkozás és a mozgásszegény életmód, ezzel a programmal az volt, a célunk ,hogy a közös mozgás és sport élményének a megteremtése által, az egészséges életmódra való nevelés fontosságára felhívjuk a gyermekek figyelmét. Kicsik és nagyok egyaránt nagy örömmel és lelkesedéssel vettek részt a versenyeken, összesen 85 fő részvételével (2019.03.19-én 55 fő, 2019.03.20-án 30 fő).

     Ötödik programként 2019.03.28-án „Termeld magad!” elnevezésű előadás-sorozatunk, első és második előadására került sor, melyet Székely Ákos József agrármérnök: A zöldségtermesztés alapjai címmel tartott. Az előadáson részt vevők hasznos tanácsokat kaptak a konyhakerti növények gondozásáról és feldolgozásáról, valamint zöldség és fűszertartási javaslatokat és vetésnaptárt kaptak. Célunk közösségi illetve saját kertek kialakítása, közösségi érzékenyítés és gyakorlati oktatás, háztáji kertek reintegrálása a közösségépítés érdekében. Az előadáson 24 fő jelent meg.

    A hatodik program megrendezésére 2019.04. 24-én került sor. A „Termeld magad!” elnevezésű program keretén belül megvalósult „Vetőmagosztásra” hívtuk és vártuk a kedves kertészkedni vágyókat. A Gvadányi József Városi Művelődési Ház emeleti klubjába vetőmagokat osztottunk ki az érdeklődők részére. Ezen a napon 28 fő vett részt.

 

     Hetedik és egyben zárórendezvénye Rudabányának a „Húsvéti tojásfa állítás a város Főterén ”elnevezésű hagyományőrző program, melyre 2019.04.16-án került sor. Az idén először, a Húsvéti Ünnepek még szebbé tétele érdekében tojásfa díszítésre, és ünnepi műsorra vártuk az érdeklődőket. Ebből az alkalomból a rudabányai Bóbita Óvoda óvodásainak, a Gvadányi József Általános Iskola tanulóinak, valamint Rozmaring Asszonykórusnak a műsorát hallgatták meg a jelenlévők. A helyi intézmények és közösségek segítségével elkészültek a tojásfára a különböző technikával készült tojásdíszek, valamint a lakosság részéről is sok felajánlás érkezett, összesen 540 db tojás díszt helyeztünk el, a főtéren felállított fán. Célunk a húsvéti népszokások megismertetése, a tojáskészítés hagyományának felelevenítése és ápolása, valamint a közös fa állításon keresztül az összetartozás érzésének erősítése a településen. A program 105 fő jelenlétével zajlott.

MÁJUSFA-ÁLLÍTÁS RUDABÁNYÁN

     Az első alkalommal megrendezett húsvéti "tojásfa-állítás" után április 30-án délelőtt fél 12-kor májsufa-állításra is sor került Rudabánya főterén. A szervezők, a városi önkormányzat és intézményei, valamint a Gvadányi József Általános iskola ezzel a már kiveszőben lévő népszokást kívánták feleleveníteni. Az eseményen megjelentek a város vezetői, Szobota Lajos polgármester és dr. Novák Nikoletta jegyző is. Sóváriné Sárog Éva iskolaigazgató köszöntötte a résztvevőket, és röviden ismertette a májusfa-állításhoz kötődő tudnivalókat. Reményét fejezte ki, hogy sikerül hagyományt teremteni, és a jövőben évente sor kerülhet városunkban a májusfa-állításra. Ezt követően az általános iskola és az óvoda növendékei szavalattal és énekekkel köszöntötték a résztvevőket, végül pedig a Rozmaring Asszonykórus adott elő az alkalomhoz illő dalokat.

ÚJ SPORTLÉTESÍTMÉNY RUDABÁNYÁN

     Még az elmúlt év őszén elkészült, de csak most, a tavasz beköszöntésével, amikortól a használata már lehetséges, adunk hírt Rudabánya új sportlétesítményéről, a volt teniszpálya területén, a Rudapithecus Látogatóközpont mellett található, testedzésre, erősítésre alkalmas szabadtéri kondicionáló-helyról. Az átlátszó műanyag-tetővel védett eszközök segítségével a nap bármely időszakában, akár rossz időben is mindenki számára lehetőség van egy kis mozgásra, testedzésre. A tervek szerint a későbbiekben játszótér és egyéb sportterek is létesülnek majd a területen.

BŰNMEGELŐZÉSI ELŐADÁS ÉS CSOPORTOS FOGLALKOZÁS

     Rudabánya Város Önkormányzata a TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00027 „A helyi identitás és kohézió erősítése a Szuhavölgyi településenken” elnevezésű pályázat keretén belül második alkalommal rendezte meg bűnmegelőzési előadás-sorozatát a Gvadányi József Városi Művelődési Házban „Ne légy áldozat!” címmel. melyre 2019. január 31-én került sor. Interaktív foglalkozásra invitáltuk az érdeklődőket, bűncselekmény áldozatává és bűnelkövetővé válás megelőzése érdekében. A Rudabányai Rendőrőrs őrsparancsnokának, TakácsViktor Dánielnek a bevonásával ismeretátadó és szemléletformáló, interaktív csoportos foglalkozást tartottunk. A programon részt vevők hasznos tanácsokat kaptak az áldozattá válás megelőzéséről, s ha már megtörtént a baj, akkor mi a teendő, valamint tájékoztatást kaptak a gyakori bűncselekményekről. Felhívta a figyelmet arra, hogyan válhatunk áldozattá, és mit tehetünk annak érdekében, hogy ezt elkerüljük. Nem csak a helyi intézmények vezetői, dolgozói és a lakosság, hanem a konzorciumi települések közül Dövény, Felsőnyárád és Felsőkelecsény képviselői is megjelentek a rendezvényen, összesen 28 fő. A körülbelül egyórás csoportos foglalkozás jó hangulatban, hasznos információk átadásával zajlott le.

B E S Z Á M O L Ó

a TOP-5.3.-16-BO1-2017-00027 kódszámú pályázat eddigi eredményeiről

Készítette: DEÁKI ADRIENN közösségfejlesztő

     „A helyi identitás és kohézió erősítése a Szuha völgyi településeken” c. pályázatnak köszönhetően 2018-ban számos rendezvény és program került megvalósításra Rudabányán.

     Rudabányán 2018. 07.10-én a délelőtti órákban, megtartottunk a II. Polgármesteri tájékoztatónkat, ahol a konzorciumban részt vevő települések polgármesterei illetve a projektben részt vevő munkatársak megbeszélték az aktuális kérdéseiket a szakmai vezetővel, illetve felvázolták az ötleteiket, javaslataikat a rendezvényekkel, programokkal kapcsolatosan. A megbeszélésen 9 fő volt jelen. Délután 15.00-órakkor a Gvadányi József Városi Művelődési Házban, II. Lakossági információs fórumra invitáltuk a település intézményeinek képviselőit, a közművelődési területen dolgozó szakembereket, a civil szervezetek képviselőit és a település lakosságát, ahol bemutattuk az elkészült cselekvési tervet. A fórumon 13 fő volt jelen, átbeszéltük a cselekvési tervet a jelenlévők véleményének, javaslatának figyelembe vételével. 2018.09.20-án sor került a III. Polgármesteri tájékoztatóra, ahol a jelen lévő 9 fő, megbeszélte a projekttel kapcsolatos gondolatait, tapasztalatait. A III. Lakossági információs fórumot 2018.12.20-án tartottuk, ahol a projekt kertében megrendezésre került programokat, rendezvényeket értékelték a jelenlévők, mind negatív, mind pozitív tapasztalatok összegzésre kerültek. A résztvevők létszáma 11 fő.

     Rudabányán a 3 mérföldkő első rendezvénye az Elszármazottak Találkozója volt, 2018.08.13-án. Fellépő vendég az Ismerős Arcok zenekar volt, a helyi lakosság javaslatára választottuk a zenekart, mivel olyan fellépőt akartunk, amelyik a nemzeti identitást erősíti az emberekben. A rendezvényre nemcsak a településről elköltözött lakókat, hanem minden érdeklődőt és szomszéd települést szívesen vártunk. Célunk az volt, hogy a településről elszármazottak visszataláljanak a gyökereikhez, a településhez tartozás érzését kívántuk ezzel erősíteni. Szerettünk volna, rég nem látott rokonokat, családokat, barátokat újra együtt látni, a régi szép emlékeket felidézni. A rendezvény sikeresen zajlott, 109 fő jelenlétével.

     A második és egyben legnagyobb érdeklődésre számot tartó rendezvény a „10 éves a Város” Nyárzáró kulturális Fesztivál volt,2018.09.01-én, 315 fő részvételével. A fesztivál programjai több helyszínen zajlottak, az ökomentikus istentisztelettel indult reggel, a római katolikus templomban, majd a Gvadányi József Városi Művelődési Házban folytatódott a „Bányásztelepülések Találkozója” c. programmal, célunk volt a múlt idézése, a hagyományok ápolása, valamint az összetartozás érzésének az erősítése. Az délutáni programokkal a városi szabadidő parkban vártuk az érdeklődőket, egész napos családi és gyermek programokkal, kézműves foglalkozásokkal, a Magyar Vöröskereszt B.-A.-Z. Megyei Szervezetének egészségügyi szűrésével, veterán motorok kiállításával, főzőversennyel. Több fellépő szórakoztatta a jelenlévőket: Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola ifjúsági fúvószenekara, a rudabányai „Csillagfény” Majorett-csoport, élő dínó show, Leblanc Győző és Tóth Éva színművészek, a Black Hole zenekar. Próbáltuk minden korosztály igényeit kielégíteni a programkínálatunkkal. Az est záróprogramja a P. Mobil zenekar koncertje és a tűzijáték volt. Célunk volt közösségépítő, szemléletformáló, és hagyományőrző programokat szervezni.

    A harmadik rendezvényre 2018.09.08-án került sor „A környező települések tánccsoportjainak fesztiválja” címmel. Célunk a környező települések tánccsoportjainak a bemutatkozása , a hagyományőrzés, az összetartozás érzésének az erősítése a fiatal generációk számára. A rendezvény alkalmat adott a kapcsolat kapcsolatépítésre, és a tapasztalatok megosztására. Változatos és színvonalas műsort láthattunk a fellépő gyerekek előadásában, kicsik és nagyon egyaránt élvezettel nézték, sikeresen zárult, 206 fő jelenlétével.

     A negyedik program a „Kimondhatom?" Kommunikációs előadás, foglalkozás volt, 2018.11.21-én. Melynek alap témája az időskorban felmerülő egészségügyi problémák és azok megelőzése volt. Közösségi beszélgetés keretében Kissné Harangi Anna ráirányította a figyelmet az egészségmegőrzés fontosságára, és a megelőzésére. A jelenlévő 21 fő, sok hasznos információval és gyakorlati tanácsokkal gazdagodott az előadás során.

 

     Ötödik programként 2018.12.03-án „Ne légy áldozat!” címmel bűnmegelőzési előadásra ,interaktív foglalkozásra invitáltuk az érdeklődőket. Bűncselekmény áldozatává és bűnelkövetővé válás megelőzése érdekében a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság, címzetes rendőr főhadnagyának, Jaskó Juditnak a bevonásával ismeretátadó, és szemléletformáló, interaktív csoportos foglalkozást tartottunk. A programon nem csak a helyi intézmények vezetői, dolgozói és a lakosság, hanem a konzorciumi települések közül Dövény, Felsőnyárád és Felsőkelecsény is képviselte magát. Az előadás 28 fő részvételével, jó hangulatban, hasznos információ átadással zárult.

     A hatodik és egyben zárórendezvénye Rudabányának az Adventi gyertyagyújtás volt, a karácsony előtti vasárnapokon (2018.december 2., december 9. december 16 és december 23.). A délelőtti istentisztelet és mise után, a város apraja-nagyja részt vett, a város feldíszített főterén rendezett, ünnepi gyertyagyújtáson. Minden alkalommal kis műsor keretében került sor, az éppen aktuális gyertya meggyújtására, amelyben a Bóbita Óvoda óvodásai, a Gvadányi József Általános Iskola tanulói, valamint a Rozmaring Asszonykórus vett részt. A négy alkalommal összesen 190 fő jelent meg.

 

 

MEGHÍVÓ A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁRA

     1989 óta hazánkban minden év január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a Himnusz kéziratát. Ebből az alkalomból országszerte kulturális rendezvényekre kerül sor. Rudabányán, szakítva a hagyománnyal, ezúttal nem a helyi művészeti csoportok szerepelnek az ünnepi műsorban, hanem a Tardonai Kulturális Egyesület mutatja be TARDONAI FONÓ című hagyományőrző előadását. Mellékeljük az eseményre szóló meghívót.

A BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK ÚJ SZÁMA...

...hamarosan elhagyja a nyomdát. A Rudabányán szerkesztett és kiadott folyóirat 2018. évi 1-2., összevont száma (a XXV.-XXVI. füzet) némi késéssel jelenik meg, a következő tartalommal:

     Tanulmányok

Selmecbánya bányászatának kezdeteiről. (Dr. Izsó István)

„Polak, Węgier dwa bratanki ... die heilige Königin jeder Bergleute” – avagy a wieliczkai sóbánya magyar szemmel (Oláh Róbert)

A bihari bauxit megismerésének története (1913-1946). II., befejező rész. (Tóth Álmos)

A rudabányai Bányató vízkémiai és hidrobiológiai vizsgálata (2003, 2012, 2014). (Dr. Gulyás Pál – Nagy Péter – Németh József)

     Közlemények

Szent Katalin, a magyar ércbányászok védőszentje (Benke István)

Fejezetek a selmeci akadémia, illetve főiskola 1840–1919 közötti történetéből. (Dr. Vitális György)

Emlékezés dr. Cseh-Németh József és dr. Mátyás Ernő geológusokra. (Dr. Zelenka Tibor)

     Archívum

A Mákvölgyi Bányaüzem története 1956–1967. II., befejező rész. (Sajtó alá rendezte és közreadja: Hadobás Sándor)

     Az új lapszám egyébként az Országos Széchényi Könyvtár által működtetett Elektronikus Periodika Archívum állományában is hamarosan olvasható lesz, ahol teljes terjedelmében megtalálható a folyóirat eddig megjelent valamennyi száma is.

 

Az új lapszám borítóján a rudabányai Bányató látható.

SZÁNTÓ GERGELY GVADÁNYI-PLAKETTJE

     Rudabánya kulturális intézményei, a múzeum, a művelődési ház és a könyvtár évtizedek óta gyűjtik a település neves szülöttével, gróf Gvadányi József (1725-1801) íróval és családjával kapcsolatos emlékeket. A nagyszámú bibliográfiai adat mellett a tárgyi (dokumentum-, képzőművészeti) anyag felkutatására is törekednek, ha nem is eredeti, de legalább elektronikus formában. Így az utóbbi években például az író gyászjelentését, nagyapjának, gróf Gvadányi Sándor szendrői várkapitánynak a könyvjegyét (ex librisét), fiának, gróf Gvadányi Ignácnak a portréját sikerült megtalálni és a honismereti gyűjteménybe felvenni. (Mindezekről honlapunk más helyein korábban már hírt adtunk.) Most egy újabb relikvia "felfedezéséről" számolhatunk be. Az Új Idők című hetilap egyik 1927. évi számában találtak rá Szántó Gergely (1886-1962) festő- és szobrászművész Gvadányi József emlékére készített plakettjének fotójára (elő- és hátlap). Sajnos a méreteit nem közli a lap, annyit tudni csupán, hogy a művész "Magyar Pantheon" című, nemzeti kultúránk legnagyobb alakjait ábrázoló plakettsorozatának egyik darabjáról van szó. Hogy a plakett hány példányban és  milyen mindőségben (bronz, vagy csak gipsz, kerámia) készült, s létezik-e még valahol, egyelőre nem tudni. Talán valamelyik köz- vagy magángyűjteményben fellelhető; a kutatók ezt is igyekeznek kideríteni. Mellékelten közöljük az Új Időkből reprodukált fotót. A bal oldalon a plakett előlapja látható, Gvadányi József jobb profilos, parókás portréjával, "Gróf Gvadányi József 1725-1801" körirattal. A másik kép a plakett hátlapját ábrázolja Gvadányi leghíresebb alakjával, a lóháton úton levő peleskei nótáriussal; körirata: "Az elaludt vérű magyar szívek felserkentésére" (ezt a mondatot Gvadányi főműve, az Egy falusi nótáriusnak budai utazása... hosszú, barokkos címéből emelte ki a plakett készítője, Szántó Gergely).

 Szántó Gergely Gvadányi-plakettjének (1927) elő- és hátlapja.

BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET

ÉS ÖRÖMÖKBEN, EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT

KÍVÁNUNK

HONLAPUNK MINDEN KEDVES LÁTOGATÓJÁNAK!

SZOBOTA LAJOS, Rudabánya Város polgármestere

DR. NOVÁK NIKOLETTA, Rudabánya Város jegyzője

ESEMÉNYEKBEN GAZDAG DECEMBER

     A december mindenütt az év végi ünnepekre való készülődés jegyében zajlik le. Így történik ez Rudabányán is, számtalan eseménnyel, amelyek elsősorban a gyerekek számára nyújtanak élményt és szórakozást.

     Az események sorozata a Mikulás-nappal kezdődött a művelődési házban. Néhány nap múlva ugyanitt a híres sportoló, Katus Attila tartott testmozgató foglalkozást az iskolásoknak. December 14-én a Pom-Pom együttes ünnepi hangulatú ajándékműsorának tapsolhattak a gyerekek, az óvodások és az iskolások egyaránt. December 17-én, hétfőn a kazincbarcikai Gyermekek Háza kézműves oktatói tartottak foglalkozást az iskola tanulóinak, amelyen az időszakhoz igazodva karácsonyfa-díszeket készítettek. A városi karácsonyi ünnepségre december 20-án, csütörtökön délelőtt 10 órai kezdettel kerül sor a Gvadányi József Városi Művelődési Házban, melyre szeretettel hívják és várják a település minden polgárát. Az ünnepi műsorban az iskolai tanulói lépnek fel.

IDŐSEK NAPJA RUDABÁNYÁN

     Rudabánya Város Önkormányzata az idén is megrendezte az Idősek Napját (november 16-án), melyen ajándékműsorokkal és vendéglátással kedveskedtek a település szépkorú polgárainak. A Gvadányi József Városi Művelődési Ház nagytermében Gulyás Éva, a Szociális Szolgáltató Intézmény vezetője üdvözölte a megjelenteket, majd Szobota Lajos, Rudabánya Város polgármestere mondott ünnepi köszöntőt. Ezután a Rozmaring Asszonykórus vidám műsora következett: nem csak énekeltek, hanem tréfás jeleneteket adtak elő. Ezt követte a jóízű ebéd (töltött káposzta), ami után Eperjesi Erika, a Miskolci Nemzeti Színház művésze adott egyórás zenés műsort művésztársával. 

DUFALA JÓZSEF BELSŐÉPÍTÉSZ KIÁLLÍTÁSA

     November 28-án, szerdán délután 5 órakor nyílik meg Miskolcob, a Koós Károly Házban a rudabányai születésű DUFALA JÓZSEF belsőépítő-művész életmű-kiállítása. Az idén 85. életévét betöltő alkotót ebből az alkalommal röviden bemutatjuk honlapunk látogatóinak.

     Dufala József 1933. október 9-én született Rudabányán. Miskolcon végezte középiskolai tanulmányait, majd 1958-ban szerzett diplomát a Magyar Iparművészeti Főiskola belsőépitő-művész tagozatán. Mesterei Kaesz Gyula és Hornicsek László voltak. 1962-től a Magyar Építőművlsz szövetség, majd az építészkamara tagja. 1958 és 1996 között a miskolci ÉSZAKTERV tervezője. Több munkája megyei és városi nívódíjat kapott. Három alkalommal díjazták orszűgos tervpályázaton is. 1964-ben a Budapesti Nemzetközi Vásáron szállodai bútorokért "Az év legszebb terméke" díjat kapta. 1970-ben és 1976-ban a MISKOLCTERV nívódíjában részesült. Fontosabb munkái: Alabárdos étterem, Miskolc (1970); Hotel Olefin, Tiszaújváros (1970); II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc (1972); Juno Szálló, Miskolc (1974); Miskolci Egyetem nagy előadó és előcsarnok (1981); Városháza tanácsterme és házasságkötő terme, Miskolc (1978); továbbá többek között Budapesten, Egerben, Sárospatakon és Aggteleken is megtalálhatók munkái.

     A szülőhely nevében gratulálunk a művésznek a szép jubileumhoz és a munkásságát bemutató kiállításhoz!

 

HÍREK RUDABÁNYA TESTVÉRTELEPÜLÉSEIRŐL

     Városunk rendszeres kapcsolatban áll három testvértelepülésével, a szlovákiai Dobsinával, a székelyföldi Borszékkel és a kárpátaljai Badalóval. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az ottani eseményeket, melyekről már előzetesen vagy röviddel megtörténtük után értesülünk. Ezekből a hírekből kitűnik, hogy testvértelepüléseinken élénk társadalmi, gazdasági és kulturális élet zajlik. Ízelítőül néhány aktuális információt közlünk honlapunk látogatóival.

    Szlovákiában november 10-én tartották az önkormányzati választásokat. Dobsinán az eddigi polgármester, JÁN SZLOVÁK kapott újra bizalmat, s vezetheti a következő négy évben is a települést. 

Ján Slovák, Dobsina Város polgármestere.

     Borszéken a Városi Könyvtár felvette a 2015-ben elhunyt költő, Kamenitzky Antal (született 1947-ben) nevét, aki Borszéken született és munkálkodott. Utolsó éveiben a Borvízmúzeum vezetője volt, s kalauzolta a híres üdülőhelyre látogató vendégeket. Korábban pedagógusként is dolgozott, a gyerekek számára kézműves szakkört vezetett, szobrászattal, kerámia-készítéssel és sok minden mással is foglalkozott.

 

Kamenitzky Antal kilencedik verseskötetének (megjelent 2015-ben) borítója.

    Badalón folyamatban van az új óvoda építése, ami a tervek szerint 2019-re készül el és kezdi meg a működését. Az eredetileg 1968-ban épült régi óvodaépület ugyanis használhatatlanná vált, ezért a település óvodája jelenleg a Gvadányi József Általános Iskola egyik osztálytermében működik, ami szükségmegoldásnak számít. Az új, önálló intézmény létesítése – amit a magyarországi Házat – Hazát Alapítvány támogatása tett lehetővé – nagy előrelépést jelent a helyi óvodáskorú gyerekek elhelyezésében és nevelésében.

Az új badalói óvoda látványterve. (Forrás: Házat - Hazát Alapítvány honlapja.)

ÚJ IRODALMI ADATOK A RUDABÁNYAI GVADÁNYI-SZOBOR TÖRTÉNETÉHEZ

     Rudabánya történetének talán a legnagyobb visszhangot kiváltó eseménye az 1925. augusztus 20-án lezajlott Gvadányi-szoboravatás volt, melyre az írógenerális születésének 200. évfordulója alkalmából került sor. (A nevezetes dátum ugyan csak október 16-án következett be, de a szobor leleplezését előrehozták Szent István ünnepére.) Az ünnepségen egyes becslések szerint körülbelül tízezren vettek részt (más források ennél kevesebb, 7-8 ezer jelenlévőről szólnak). Csaknem valamennyi korabeli napi- és hetilap hírt adott vagy részletesen tudósított a rendezvényről. A legalaposabb beszámolókat természetesen a megyei újságok (a Miskolcon megjelenő Reggeli Hírlap, Magyar Jövő és Miskolci Napló) adták. Ezek az utókor számára megőrizték a nagy nap történéseit. Mindeddig azonban nem került sor a szoboravatás teljes sajtóvisszhangjának felkutatására, mert ez a feladat a hagyományos módon (a könyvtárakban őrzött egykori újságok átnézésével) rendkívül sok időt, fáradságot, és nem utolsó sorban pénzt igényelt volna. Ezért csak a legfontosabb, a Gvadányival foglalkozó irodalomtörténeti könyvekben és tanulmányokban idézett újságcikkekről volt tudomásunk. Az internet révén azonban szélesre tárultak a kutatási lehetőségek, mert kevés kivételtől eltekintve felkerültek a világhálóra a magyar napi- és hetilapok, valamint a folyóiratok teljes évfolyamai. Így lehetővé vált a szinte teljes Gvadányi-irodalom, közte a szobor történetére vonatkozó írások feltárása és összegyűjtése, elektronikus formában történő rögzítése és szükség esetén kinyomtatása is. Ezek révén sok új információ birtokába jutottak a kutatók, melyek jelentősen gazdagítják az íróval és családjával kapcsolatos ismereteinket. Honlapunkon korábban már bemutattunk néhányat a legújabb kutatási eredményekből (például Gvadányi József gyászjelentése, nagyapja, Gvadányi Sándor szendrői várkapitány ex librise, fia, Gvadányi Ignác ezredes, országgyűlési követ arcképe, az író feleségének és gyermekeinek anyakönyvi adatai). A sajtóban való kutatás még folyamatban van, melynek végeredményeként szükség lehet egy új, kibővített Gvadányi-bibliográfia megjelentetésére. Ízelítőül bemutatjuk a Gvadányi-szobor rajzát az egyik korabeli újságból.

RUDABÁNYAIAK KÁRPÁTALJÁN

     Október 19. és 22. között négynapos kárpátaljai körutazáson vett részt egy 35 fős rudabányai csoport. A Beregszász melletti Jánosiban a Helikon hotel vendégszeretetét élvezték, és onnan kiindulva keresték fel a rendelkezésükre álló időben elérhető nevezetességeket.

     Az első nap az odautazás mellett a munkácsi vár megtekintésével és a városban tett sétával telt el.

     A második napon Kárpátalja távolabbi tájaira vezetett az út. Először a Szolyvai Emlékparkban álltak meg, ahol koszorút helyeztek el az emlékfalon.  A Szolyvai Emlékpark a második világháború végén, 1944 novemberében létesített egykori gyűjtőtábor áldozatainak, a málenkij robot elszenvedőinek, tágabb értelemben a szovjet megtorlás és a sztálini terror áldozatainak állít emléket az egykori gyűjtőtábor egyik temetőjének a területén. Innen egy érdekes természeti látványossághoz, a fülöpfalvai (pilipeci) Sipot-vízeséshez utaztak, amely 16 m-es magasságával a térség egyik legnagyobb és legszebb vízesése. Az idei nagy szárazság ellenére most is bőven zúdult alá a víz a meredek sziklafalon. Hazafelé Beregszentmiklós (Csinagyijevo) településen megtekintették a korábbi romos állapotából részben helyreállított, és ma művésztelepként funkcionáló Telegdy-Rákóczi kastélyt. Perényi Imre 1403-ban kapott engedélyt a királytól erődített várkastély építésére, amely azonban csak az 1450-es években készült el. (Érdekes, hogy a Rudabánya szomszédságában levő Csorbakő várának újjáépítésére is 1403-ban kaptak királyi jóváhagyást a Perényiek.) Később a tulajdonosai változtak, és többször átépítették. Falai között több hírneves személy is megfordult, így például Zrínyi Ilona is gyakran tartózkodott itt, és többször találkozott későbbi férjével, Thököly Imrével. II. Rákóczi Ferenc fejedelem szintén gyakran járt Beregszentmiklóson, és a kastélyban töltötte a száműzetésbe vonulása előtti utolsó éjszakát is.

     A harmadik napon beregszászi városnézés szerepelt a programban, melynek során megtekintették egyebek mellett a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola műemlék-épületét is. Ezt követően a fatornyos, festett famennyezetes csetfalvai református templomot és a tiszaújlaki Turul-emlékművet keresték fel. Este borkóstolón vettek részt Bene községben, a Parászka család pincészetében.

     Az utolsó napon Rudabánya testvértelepülését, Badalót látogatták meg, ahová ajándékokat is hoztak. A helybeliek ízletes ebéddel várták a vendégeket, akik ezután búcsút vettek Kárpátaljától, és hazafelé vették az irányt.

A csoport a munkácsi várban.

A ködös Munkács látképe.

A Szolyvai Emlékpark részlete.

A csoport a tiszaújlaki Turul-emlékműnél.

A badalói református templom.

Petőfi-emléktábla a badalói ref. templom falán. A költő 1847. július 13-án járt a faluban, itt kelt át a Tiszán. A hagyomány szerint megpihent egy ma is álló hatalmas nyárfa alatt, amelynek tövében verset is írt. (Az emléktáblán tévesen 1847. július 17-e szerepel Petőfi badalói látogatásának dátumául, de Úti levelek című műve szerint 13. a helyes időpont.) Annak azonban nincs nyoma, hogy itt született volna valamelyik költeménye. (1847. július 12-én Munkácson és Beregszászon, 13-án pedig Nagypeleskén írt egy-egy verset. Egyes források szerint a Tisza áradása miatt a költő csak július 14-én jutott át a folyón, és kényszerű badalói tartózkodása alatt írta a Meleg dél van című versét. Műveinek kritikai kiadásában azonban e költemény keletkezési helyeként Beregszászt, idejeként pedig július 12-ét adták meg.)

A "Petőfi-nyárfa" Badaló határában, a Tisza árterén.

A badalói Gvadányi József Általános Iskola épülete.

Gvadányi-emléktábla a badalói Gvadányi József Általános Iskola bejáratánál.

A 21. RUDABÁNYAI MÚZEUMI NAP…

     ...sikeresen lezajlott 2012. október 12-én, pénteken a Gvadányi József Városi Művelődési Ház emeleti klubjában. A mintegy 80 érdeklődőt PAPPANDREA múzeumvezető üdvözölte, majd rövid tájékoztatást adott a Bányászattörténeti Múzeum 2017. munkájáról. Kiemelte, hogy 20 évvel ezelőtt, 1998 októberében indult el a múzeumi napok sorozata, és azóta is sikerült minden évben megrendezni az immár hagyományosnak mondható eseményt. Ezután megemlékeztek Murvay Lászlóról, aki 1962 és 1984 között vezette és országos gyűjtőkörű intézménnyé fejlesztette a múzeumot, mivel 2018-ban volt születésének 100. évfordulója (részletes életrajza Rudabánya Város honlapján olvasható).

     Az idei Múzeumi Napon öt szakmai előadás hangzott el, vetített képekkel kísérve, az alábbiak szerint:

HADOBÁS Sándor (nyug. múzeumigazgató, kuratóriumi elnök, Rudabánya): A középkori Rudabánya.

DR. HARCSIK Béla (okl. kohómérnök, múzeumvezető, Kohászati Gyűjtemény, Miskolc-Lillafüred: A Diósgyőri Magyar Királyi Vas- és Acélgyár létrejötte és hőskora (1867-1945).

BENKE István (bányamérnök, technikatörténész, Budapest): 60 éves a pálházai perlitbánya.

SÓVÁGÓ Gyula (bányamérnök, Miskolc-Rudabánya): Fúrási és robbantási tevékenység Rudabányán a bányabezárás után.

PAPP Andrea (történész-muzeológus, múzeumvezető, Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya): Rudabánya a vasércbánya bezárása után.

Az előadások után a Múzeumi Nap valamennyi résztvevőjét ebéden látták vendégül a szervezők az Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány jóvoltából.

A IV. ORSZÁGOS BÁNYÁSZ DALOSTALÁLKOZÓ…

…2018. október 13-án került sorra a rudabányai Gvadányi József Városi Művelődési Ház nagytermében. Az eseményre 12 település 13 kórusa jelentkezett, melyeknek tagjai és az érdeklődők zsúfolásig megtöltötték a termet. A jelenlévőket SZOBOTA Lajos, Rudabánya Város polgármestere üdvözölte, majd RABI Ferenc, a Bánya-, Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke nyitotta meg a rendezvényt, amelynek célja a bányász daloskultúra őrzése és továbbadása,  tapasztalatcsere és a csoportok közötti kapcsolatfelvétel volt.

     A következő együttesek mutatták be műsorukat:

Alsószuhai Népdalkör, Alsószuha;

Rozmaring Dalkör, Berente;

Dalárda Egylet, Boldva;

Batók Béla Hagyományőrző Egyesület Énekkara, Borsodszirák;

Hagyományőrző Népdalkör, Edelény;

Edelényi Férfikórus, Edelény;

Borostyán Kórus, Nagybarca;

Nyitnikék Népdalkör, Sajóivánka,

Sajógyöngye Népdalkör, Sajószentpéter,

Szendrői Népdalkör, Szendrő;

Hagyományőrző Pávakör, Szögliget;

Őszirózsák Népdalkör, Vadna;

Rozmaring Asszonykórus, Rudabánya.

A műsorok elhangzása után NAGY Tibor, a rendezvény egyik főszetrvezője, a Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetségének elnökségi tagja értékelte a rendezvényt, majd RABI Ferenc és SZOBOTA Lajos emléklapot és az alkalomra készült emléktárgyat adott át minden csoport vezetőjének. A dalostalálkozó közös vacsorával ért véget. A résztvevők elismeréssel nyilatkoztak az eseményről, mind az előadások színvonalát, mind pedig a rendezést illetően.

 

 A találkozó résztvevői és az érdeklődők zsúfolásig megtöltötték a művelődési ház nagytermét.

A rudabányai Rozmaring Asszonykórus ezúttal is nagy sikert aratott. Kékedi népdalokat és bányászdalokat adtak elő.

 

Rabi Ferenc (balra), a BDSZ elnöke és Szobota Lajos, Rudabánya Város polgármestere adta át az emléklapot és az ajándékot a kórusvezetőknek.

A kórusok vezetői az emléklap és az ajándék átvétele után.

MEGHÍVÓK A GVADÁNYI JÓZSEF EMLÉKHÉT RENDEZVÉNYEIRE

     A 2018. évben is megrendezésre kerül Rudabányán a Gvadányi József Emlékhét, melynek keretében két nagyrendezvény is sorra kerül: a Múzeumi Nap és az Országos Bányász Dalostalálkozó. A Múzeumi Napra csak meghívott vendégeket várnak, mivel elsősorban szakmai rendezvény, a többi eseményre azonban szeretettel hívnak minden érdeklődőt.


KÉPES BESZÁMOLÓ A 11. VÁROSNAPRÓL

     Szeptember 1-én nagy érdeklődés mellett, az előre meghirdetett program szerint sikeresen lezajlott a 11. Rudabányai Városnap, melynek fő jelmondata az volt, hogy "10 ÉVE VÁROS RUDABÁNYA". A rendezvényeken részt vettek a testvértelepülések (Dobsina, Borszék és Badaló) küldöttségeinek tagjai. Sokan eljöttek a környező községekből is a neves előadók műsorának megtekintésére. A jó hangulatú eseménysorozat este 9 óra tájban látványos tűzijátékkal ért véget. Köszönet illeti mindazokat, akik a szervezésben és a lebonyilításban közreműködtek.

     A szombat délelőtti ünnepség keretében megemlékeztek a 68. Bányásznapról is, a Gvadányi Művelődési Ház előtti téren álló Bányász emlékműnél pedig koszorúzásra került sor.

 Délelőtt került sor a központi ünnepségre a Gvadányi József Városi Művelődési Házban, melynek elnökségében helyet foglalt (balról jobbra): Albuj István, a borszéki küldöttség vezetője; Harmatha Tibor, a dobsinai küldöttség vezetője, Rudabánya díszpolgára; Riz Gábor országgyűlési képviselő; Szobota Lajos, Rudabánya Város polgármestere; Rabi Ferenc, a Bánya-, Energia- és Ipari dolgozók Szakszetrvezetének elnöke; Szalai Imre, Badaló Község polgármestere; dr. Novák Nikoletta, Rudabánya Város jegyzője; Polecskó Béla, a BDSZ Rudabányai Nyugdíjas Alapszervezetének elnüöke; Nagy Tibor, a Magyarországi Bányászlakta Települések Országos Szövetségének vezetőségi tagja.

 Az ünnepség résztvevőinek egy csoportja.

 A közönség zsúfolásig megtöltötte a művelődési ház nagytermét.

 Az ünnepségen közreműködött a rudabányai Rozmaring Asszonykórus (a képen balra) és a dobsinai bulénerek énekkara is.

 A délutáni kulturális programokra a Városi Szabadidő Parkban került sor. A szendrői Ujj Viktor Géza Alapfokű Művészeti Iskola ifjúsági fúvószenekara nagy sikert aratott változatos és színvonalas műsorával.

 A rudabányai Csillagfény mazsorett-csoport állandó és kedvelt résztvevője a városnapoknak.

 A Magyar Vöröskereszt sátránál egészségügyi mérésekre került sor.

Az "ÉLŐ DINÓSHOW" a kicsik körében aratott nagy sikert. 

 

 Az este sztárfellépője a P. Mobil együttes volt.

Közelkép az együttesről.

10. RUDABÁNYAI MAZSORETT-TALÁLKOZÓ

     Szeptember 8-án, szombaton kerül sor a 10. Rudabányai Mazsorett-találkozóra, hat településről (Miskolc, Szendrő, Sajószentpéter, Felsőnyárád, Izsófalva, Rudabánya), mintegy 200 táncos részvételével. A program délelőtt 10 órakor látványos menettánccal kezdődik, amelynek során a város főutcáján vonulnak végig a csoportok. Ezután a művelődési ház előtti téren kerül sor a színpadi táncokra a gálaprogramra. A rendezvényre minden érdeklődőt szerettel hívnak és várnak a rendezők!

RUDABÁNYAI KÜLDÖTTSÉG A BORSZÉKI NAPOKON

     Rudabánya testvérvárosa, a székelyföldi Borszék augusztus 1. és 6. között rendezte meg a Borszéki Napok elnevezésű rendezvénysorozatát, amelynek fő eseménye a Testvértelepülések Találkozója volt. Rudabánya 6 fős küldöttséggel képviseltette magát, élén Szobota Lajos polgármesterrel. A további  résztvevők a következő városok voltak: Magyarországtól Pilisvörösvár, Fonyód, Bácsalmás, Bonyhád, Zákányszék és Dunaföldvár; Szlovákiából Tallós; Csehországból Svitávka; Szerbiából Hajdújárás. 

      Minden település prezentációval készült, amit a küldöttségvezetők szóban is kiegészítettek a borszéki kultúrházban megtartott hivatalos ünnepségen. A vendégeket változatos és színvonalas programok, maradandó élményeket nyújtó kirándulások és szórakoztató események várták. Az Európai Uniót és intézményeit bemutató előadásokat is hallgathattak az érdeklődők. A borszékiek bemutatták a vendégeknek az épülő büszkeségüket, a gyógyturizmust szolgáló kezelőközpontot. Az alkalomra új könyv is megjelent: Farkas Aladár munkája a borszéki gyógyfürdő- és borvízkultúra történetét eleveníti fel. 

      A főzőverseny sem maradhatott ki a programból, melyben az egyik helyi csapat érdemelte ki az első díjat. A rudabányaiak sem vallottak szégyent, babgulyásukat rövid idő alatt elfogyasztották a várost nagy számban ellepő turisták, elismerő szavak kíséretében.

     A Borszéki Napok egész ideje alatt kellemes, 22-25 fok közötti hőmérséklet uralkodott a térségben (a város több mint 800 méter magasságban fekszik), így a máshol már elviselhetetlen hőség sem viselte meg a szervezőket és a vendégeket.

 

Borszék egy részének látképe a város egyik jelképévé vált viadukttal, amely 1954-ben épült az akkor még működő szénbánya kisvasútja számára. A városról honlapunk más helyén szerezhetnek bővebb információkat. (Forrás: internet.)

Az augusztus 5-én, szombaton délelőtt megtartott istentisztelet után a pilisvörösvári zeneiskolások adtak hangversenyt. A képen a lelkészek köszöntik az előadókat a koncert után.

Mik József, Borszék polgármestere előadás közben. 

A Borszéki Napok az Európai Unió támogatásával kerültek megrendezésre, ezért a programban több EU-val kapcsolatos előadás is szerepelt. Az egyik ekőadó a képen látható Sógor Csaba, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség EU-képviselője volt. Bende Sándor, az RMDSZ Hergita megyei szenátora is eljött Borszékre, és szintén előadást tartott a térséget érintő aktuális kérdésekről. (Farkas Aladár felvételei.)

NYÁRI SPORTESEMÉNYEK

     A nyár a versenysportban is a szünet időszaka. A sportolók azonban ilyenkor sem pihennek, edzéseken, felkészülési mérkőzéseken vesznek részt, hogy újult erővel kezdhessék meg az augusztus végén, szeptember elején kezdődő különböző szintű bajnokságokat. A rudabányai sportolók esetében is így telik el a nyár. A labdarúgók a heti edzések mellett a közelmúltban szlovákiai testvérvárosunkban, Dobsinán szereoeltek, ahol egy háromcsapatos, körmérkőzéses tornán az első helyezést szerezték meg. A tenisz-szakosztály szinte minden hétvégén szervez versenyt, melyeken nem csak hazai, hanem szlovákiai sportolók is szerepelnek. Így volt ez legutóbb, jűlius 22-én, vasárnap is, amikor neves szereplője volt a versenynek: St. Martin, azaz Szentmártoni Imre, a világhírű zeneművész szombati aggteleki koncertjei után (két előadást tartott vendégfellépőkkel a Baradla-barlang hangversenytermében) a teniszpályán is jeleskedett.

     A két eseményt az alábbiakban néhány fényképpel elevenítjük fel honlapunk látogatói számára. (Hadobás Sándor felvételei.)

A képen két szlovákiai vegyespáros mérkőzik egymással Ipolyság (Sahy), illetve Rimaszombat (Rimavská Sobota) városából.

Pillanatkép a versenyről: valamennyi pályán folytak a küzdelmek. Középen, kék mezben St. Martin, azaz Szentmártoni Imre zeneművész látható a hálónál.

A dobsinai sporttelep lelátója és klubháza kívülről.

A dobsinai sportpálya lelátója belülről, alatta nyílik a bejárat az öltözőkbe.

A rudabányai (balra) és a dobsinai csapat a mérkőzés kezdetén.

Egy pillanat a Rudabánya - Dobsina mérkőzésből.

Eredményhirdetésre várva: balra a rudabányaiak, jobbra a dobsinaiak, középen zöld-fehérben a torna harmadik résztvevője, Spissky Hrusov (Szepeskörtvélyes) csapata.

ELBÚCSÚZTAK A NYOLCADIKOSOK

     A rudabányai Gvadányi József Általános Iskola június 16-án, szombaton délelőtt rendezte meg a nyolcadikosok ballagási ünnepségét. Az eseményen a helyi önkormányzat és az intézmények vezetői, képviselői mellett jelen volt SZANISZLÓ JÁNOS, a Kazincbarcikai Járási Hivatal vezetője és SZÉKELYNÉ VARGA MÁRIA, a Kazincbarcikai Tankerületi Központ igazgatója. Az alábbi fényképek a ballagás néhány emlékezetes pillanatát örökítették meg. (SZEMÁN ADRIENN felvételei.)

A ballagók az iskolából átvonultak az ünnepség helyszínére, a Gvadányi József Városi Művelődési Házba. A gyerekek SÓVÁRINÉ SÁROG ÉVA iskolaigazgatót és SZÉL MIKLÓS volt igazgatóhelyettest karolják.

Menet közben... A képen a gyerekek között az iskola két nyugdíjba vonuló munkatársa: VERES LAJOSNÉ iskolatitkár és SZÉL MIKLÓS volt igazgatóhelyettes.

Megérkezés a művelődési házba.

A búcsúzó nyolcadikosok a művelődési ház színpadán.

Az ünnepség keretében búcsúztatták a nyugdíjba vonuló SZÉL MIKLÓS (hobbra) volt iskola-igazgatóhelyettest és VERES LAJOSNÉ (jobbról a második) iskolatitkárt. Középen SZÉKELYNÉ VARGA MÁRIA tankerületi igazgató, balra SÓVÁRINÉ SÁROG ÉVA iskolaigazgató, közöttük SZANISZLÓ JÁNOS, a Kazincbarcikai Járási Hivatal vezetője.

BESZÁMOLÓ "A HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE" CÍMŰ PÁLYÁZATRÓL 

     Magyarország Kormánya Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a helyi közösségek fejlesztését. A 2014-2020 programozási időszakban közösségépítő programok megvalósítását tervezik a megyékben, melynek célja a települések, térségek cselekvőképességének fejlesztése. Ennek megvalósítása érdekében a településfejlesztési operatív program keretében pályázatot írt ki, „A helyi identitás és kohézió erősítése a szuhavölgyi településeken” címmel, TOP-5.3.1-16.B01-2017-00027 számmal.

     Rudabánya Város Önkormányzata gesztortelepülésként sikeresen pályázott a fenti projektre és konzorciumban Kurityán, Alsószuha, Dövény, Felsőnyárád, Jákfalva, Felsőkelecsény településekkel bruttó 70.000.000 Ft támogatást nyert.

     Településünket az elnyert támogatásból 46.841.730 Ft illeti meg.

     A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:2021.02.28.

     2018. május 7-én lakossági fórumot tartottunk, ahol Rudabánya polgármestere, Szobota Lajos, alpolgármestere, Novák Péter, jegyzőnője, Dr. Novák Nikoletta, az intézményvezetők és a helyi lakosok személyesen is megismerték a kulturális közösségfejlesztő mentort, Bernáth Zoltánnét, a szakmai vezetőt, Kossuth Norbertet, valamint a helyi közösségfejlesztőt, Deáki Adriennt.

     A fórum keretében megtörtént a szakmai vezetés bemutatkozása, ismertetésre került a projekt szakmai tartalma, valamint a „Cselekvő Közösségek” projekt és a TOP pályázat kapcsolódásáról is információt kaptak a jelenlévők, zárásként pedig Hadobás Sándor tartott előadást „A közösségek szerepe Rudabánya életében” címmel.

     A fórumot követően a szakmai vezető és a közösségfejlesztő összeállított egy 20 kérdésből álló közösségi interjút (kérdőívet). Igyekeztünk eltérő korcsoportokat és eltérő hátérrel rendelkező személyeket bevonni a kitöltésbe, összesen 39 személyt. A felmérés célja az volt, hogy megtudjuk, mennyire erős a lakosság Rudabányához való kötődése, mit tartanak jónak a közösségi életben, a közösséget érintő területeken milyen változásokra lenne igény, milyen problémákat érzékelnek, és részt vállalnak-e aktívan a programok megvalósításában.

     A kitöltött interjúk összegzését, értékelését, érték- és problémalistáját szöveges dokumentum formájában elkészítettük. A kapott eredmények tükrében a közlekedésbiztonságra, a bűnmegelőzésre, az egészségfejlesztésre és a kulturális programokra kell a fókuszt helyeznünk.

     2018. május 24-én közösségi beszélgetésre került sor, ahol a közösségi interjúk összegzését, a kirajzolódó érték- és problémalistát ismertettük, melyről emlékeztetőt készítettünk, és elérhetővé tettük a könyvtárban, mint közművelődési intézményben. Az itt élők bele tudják írni a véleményüket, ötleteiket a változtatásokkal kapcsolatosan.

     A kérdőív kitöltése után a válaszokat összegeztük, majd az elemzés és az értékelés következett. A kapott válaszokból körvonalazódott, hogy a megvalósítandó programok között szerepelnie kell a bűnmegelőzési tájékoztatásnak, a közlekedésbiztonsági fejlesztést szolgáló felvilágosításnak, valamint az egészségfejlesztésnek.

MEGHÍVÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RUDABÁNYAI PROGRAMJÁRA

65 ÉVES A TENISZ-SZAKOSZTÁLY

     Rudabányán a hajdan NB II-es labdarúgás mellett a tenisz a legnépszerűbb sportág. Már 1945 előtt volt teniszpálya a településen, a mai iskolai sportcsarnok helyén, de a játék akkor még csak kevesek kiváltsága volt. A helyi sportélet újjászervezésekor, 1953-ban az Ércbányász SE keretén belül tenisz-szakosztály is alakult Cziczlavicz Lajos, a vasércbánya bányamérési osztálya munkatársának kezdeményezésére. A későbbiekben, közel négy évtizeden át vezetőként és edzőként ő volt a szakosztály „mindenese”. Irányításával a rudabányai fiatalok sokasága sajátította el e szép, de embert próbáló sportág alapjait, közülük pedig többen váltak jeles versenyzőkké. Ilyen irányú tevékenységét 2006-ban díszpolgári cím adományozásával ismerte el az akkor nagyközségi, ma városi önkormányzat. A tenisz mind a mai napig jelen van Rudabányán, verseny- és szabadidős sportként egyaránt.

     A szakosztály megalakulásának évében, 1953-ban három pályából és öltözőből álló tenisz-telep létesült, amely lehetővé tette, hogy a rudabányaiak bekapcsolódjanak a szervezett teniszéletbe. A megyei bajnokságban kezdték, majd feljutottak az NB III-ba, ahol szép sikereket értek el. A bajnoki találkozók mellett országos versenyeket is rendeztek különböző korosztályok számára. Az Ércbányász Kupa nevű rendezvény sokáig népszerű volt a hazai teniszezők körében. 1980-tól 1984-ig női szakosztály is működött, amely ugyancsak az NB III-as szintig jutott.

     Amikor a régi tenisztelepet kinőtték, annak szomszédságában négy új pályát és egy kis klubházat építettek az akkor még működő vasércbánya segítségével. Az 1981-es pályaavatón Gulyás István sokszoros magyar bajnok játszott mérkőzést az egyik tehetséges rudabányai teniszezővel, Cziczlavicz Zoltánnal. A pályák mellett álló hatalmas hársfák alatt nemrégiben egy nagyméretű lugast is létesítettek, amelynek védelmében az edzések, versenyek előtt és után mód nyílik a megbeszélésekre és a kötetlen együttlétre. A hangulatos környezetben fekvő, gondosan karbantartott komplexum minden idelátogató versenyző és szurkoló tetszését megnyeri. 2010-ben a neves előadóművész, St. Martin (Szentmártoni Imre) is „felfedezte” aggteleki koncertjének előkészületei közben, s nyaranta ellátogat ide, hogy barátságos mérkőzéseken vegyen részt.

     A rudabányai teniszezők napjainkban is a nemzeti bajnokság III. vonalában szerepelnek, s ott a középosztályban foglalnak helyet. Emellett továbbra is rendeznek megyei és országos versenyeket. Baráti kapcsolatokat alakítottak ki putnoki, miskolci és kazincbarcikai, valamint rimaszombati sporttársaikkal, ami az említett helyeken felváltva megrendezett versenyekben nyilvánul meg. A mai teniszélet „mindenese” Juhász Lajos, aki egyszemélyben vezető, edző és játékos is. A szakosztály működését a városi önkormányzat jelentős támogatása biztosítja.

     Végezetül – a teljesség igénye nélkül – megemlítjük azoknak a sportolóknak a nevét, akik a legtöbb sikert érték el az elmúlt 65 évben: Végh Tibor, Cziczlavicz József, Farkas Gyula, Lukács Károly, Litvai László, Szász Ervin, Veres Béla, Juhász Lajos, Drotár Tamás, Cziczlavicz Zoltán, Veres Róbert.

A férfi csapat 1973 körül.

Az 1981. évi Bányásznap alkalmából megtartott pályaavatón Gulyás István (jobbra) sokszors magyar bajnok és Cziczlavicz Zoltán (balra), középen a márkőzés játékvezetője.

A teniszezők sporttelepe napjainkban.

100 ÉVE SZÜLETETT MURVAY LÁSZLÓ

     Rudabánya egyik nevezetessége a Bányászattörténeti Múzeum. Az intézmény létrehozásában és fejlesztésében elévülhetetlen érdemeket szerzett MURVAY LÁSZLÓ, akinek a napokban lesz 100. születési évfordulója. Ebből az alkalomból tisztelettel és szeretettel emlékezünk rá.

    Hajdúnánáson született 1918. június 13-án. A debreceni Tisza István Tudományegyetem jogi karán tanult 1937-1940 között, miközben 1939-ben a Finn Téli Háború önkéntese volt. 1941-42-ben a Bolyai János Műszaki Akadémia hallgatója. 1945 után a Tiszamenti Vízmű Építő Vállalatnál építésvezetőként dolgozott. 1953-1959 között az Ózdi Szénbányászati Tröszt beruházási osztályvezető-helyettese volt, 1960-tól 1976-ig a rudabányai vasércbánya beruházási munkáit irányította.

     A nagy műveltségű műszaki szakember Rudabányára kerülése után azonnal felfigyelt a bányászati helytörténeti gyűjtemény - megfelelő kiállítóhely híján - raktárban  levő értékes relikviáira, melyek hatására tanulmányozni kezdte a bányászat és a kohászat emlékeit a térségben. Hivatali elöljárói (Bics István vasércbánya-igazgató és Papp Bálint budapesti vállalatvezető) támogatásával hozzálátott a gyűjtemény rendbetételéhez, újjászervezéséhez. Néhány év alatt jelentősen gyarapította a már meglevő anyagot, miközben érdeklődése fokozatosan kiterjedt a történelmi Magyarország egészének érc- és ásványbányászatára. A lokális kiállítás így alakult idővel regionális, majd országos jellegűvé. Munkájához kiváló hazai és külföldi szakemberek (dr. Faller Jenő, dr. Korek József, Kiszely Gyula, V. Kirnbauer, J. Majer és mások) segítségét nyerte meg. Tanácsaikra építve a gyűjteményt Érc- és Ásványbányászati Múzeum néven saját épülettel rendelkező országos szakmúzeummá fejlesztette, amelynek igazgatójává természetesen őt nevezték ki (eleinte bányaüzemi feladatain túl csak mellék-, majd 1977-től főállásban látta el ezt a tisztséget). Az avatóünnepségre a Rudabánya bányavárossá nyilvánításának 600. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozat keretében, az 1965. évi Bányásznapon került sor. A múzeum ma is fennáll, 2006-ban történt felújítása óta előbb Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum, majd 2013-tól, amióta Rudabánya Város önkormányzata a fenntartója, Bányászattörténeti Múzeum néven végzi tevékenységét, hazánk egyik legnagyobb ilyen jellegű gyűjteményeként.Murvay László nevéhez fűződik a múzeumépület bővítése 1967-ben, a föld alatti bemutatóhely építése 1969-ben és a különálló ásvány- és őslénytár (a Földvári Aladár Kiállítóterem) létesítése 1980-ban. Néhány nagy múltú bányásztelepülésen – Telkibányán, Nagybörzsönyben és Recsken – filiálékat hozott létre.

     Murvay László 1981-ben Rudabányáról Pécsre költözött, ahol a Mecseki Bányászati Gyűjtemény fejlesztésében játszott vezető szerepet, de a rudabányai múzeumot továbbra is irányította 1984. július 23-án bekövetkezett haláláig. Tiszalökön helyezték végső nyugalomra. Életének és munkásságának főbb adatai a Magyar életrajzi lexikonban és a Magyar múzeumi arcképcsarnok (2002) című kiadványban is megtalálhatók.

Murvay László (1918 - 1984)

RUDABÁNYA ELSŐ TÉRKÉPI ÁBRÁZOLÁSAI

     Magyarország első nyomtatott térképét Lázár deák készítette 1514 körül, de csak 1528-ban nyomtatták ki; ezen még nem szerepel Rudabánya. Viszont a Wolfgang Lazius (1514-1565) osztrák tudós által szerkeszett második magyarországi mappán már megtalálható településünk (Rudobanya névalakban), sőt ékkel és kalapáccsal dolgozó bányász alakját is a térképre rajzolta, jelezve, hogy fontos bányahelyről van szó. Pedig ekkor Rudabánya már elvesztette korábbi városi rangját, és jpbbágyfaluvá süllyedve a szendrői vár tartozéka volt. Az 1500-a évek második felében csak nagyon szerény bányászat és ezüstolvasztás folyt itt, amit az 1570. évi urbáriumból tudhatunk meg. (A jobbággyá lett egykori bányászok és utódaik az általuk kinyert ezüst egytized részét voltak kötelesek beszolgáltatni a földesúrnak, a Bebek családnak. Valószínűleg ennek az ezüstnek és a szintén itt kitermelt réznek a felhasználásával folytatott pénzhamisítást a közeli Csorbakő várában Bebek Imre, amiért azután a várat lerombolták.) 

     Ugyancsak ékkel és kalapáccsal dolgozó bányász rajzával jelölte Rudabányát Matthias Zündt (1498-1586) nürnbergi német metsző 1567. évi térképén, valószínűleg Lazius nyomán. A település nevét Rudobania formában szerepelteti.    

     Rudabánya szerepel Zsámboki János (Johannes Sambucus, 1531 - 1584) 1566. évi Magyarország-térképén is, a település nevét hibásan megjelenítva (Rudbania). 

     Az alábbiakban mindhárom térkép Rudabányát ábrázoló részletét bemutatjuk, erős nagyításban (az eredeti méretben ugyanis nagyon aprócskának tűnne).

Rudabánya Lazius térképén. A torony valamiféle erődítésre (vagy talán a templomra) utal, az ékkel-kalapáccsal dolgozó bányász pedig a település bányász hírnevére emlékeztet.

Az eredeti Lazius-térkép: mérete 43 x 66 cm.

A térkép készítője, Wolfgang Lazius osztrák humanista tudós.

 Rudabánya Matthias Zündt 1567. évi térképén - ezen még jobban kivehető az ékkel-kalapáccsal dolgozó farbőrös bányász alakja. A torony itt is látható a település neve felett.

Az eredeti Zündt-térkép (52 x 86 cm).

Zsámboki János szlovák bélyegen (mivel a mai Szlovákia területén, Nagyszombatban született.)

Rudabánya (Rudbania) Zsámboki János térképének 1579. évi kiadásán. A település neve felett egy templom sematikus rajza látható.

Zsámboki János térképének 1578. évi kiadása. (Kiadta Ortelius Antwerpenben, 48,5 x 32,5 cm.)

KÖZÖSSÉGEK HETE RUDABÁNYÁN

     Rudabánya Város Önkormányzata első alkalommal vett részt a Közösségek Hete rendezvénysorozatban, mely „A helyi identitás és kohézió erősítése a Szuha völgyi településeken” c. projekt (TOP-5.3.1-16-BO-2017-00027) keretén belül került megrendezésre 2018. május 7-9 között, melyre a szervezők és az intézmények izgatottan készültek.

     Rudabányán a 19. század vége óta színvonalas és változatos közösségi élet folyik, amely 1985-ig a vasércbánya Szakszervezeti Bizottságának szervezésében történt, a második világháború előtt pedig egyesületek,műkedvelő csoportok és részben a bányavezetőség irányításával zajlott. Ezekre a hagyományokra építve napjainkban is lakossági elvárásokhoz igazodó kulturális-közösségi élet folyik. 1998-óta a helyi önkormányzat a kulturális élet „gazdája”. A közösségi élet fő színtere a Gvadányi József Művelődési Ház és Könyvtár, mellette a Bányászattörténeti Múzeum, a Rudapithecus Látogatóközpont, a Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda, valamint a Szociális Szolgáltató Központ is kiveszi a részét,  a rendezvények szervezéséből. Alapítványok, sportegyesületek, és más civil szervezetek is fontos szereplői a helyi közösségi életnek.

     A Közösségek Hete nyitórendezvényére 2018. május 7-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel a Gvadányi József Művelődési Ház emeleti klubhelyiségében került sor, ahol az érdeklődők ismeretterjesztő előadást hallgattak meg vetített képekkel  A Gvadányi család Rudabányán címmel Hadobás Sándor mb. művelődési ház igazgató előadásában.

     Rudabánya kora-újkori történetében (1683-tól 1758-ig) mintegy háromnegyed évszázadon át jelentős szerepet játszott a Gvadányi család, melynek leghíresebb tagja gróf Gvadányi József (1725-1801) író, aki a településen született. A Gvadányiak jelenléte 1683-tól 1754-ig mutatható ki a településen. 1690-től 1728-ig rézbányászatot folytattak Rudabányán, emellett sok érdekes családtörténeti adatról hallhattak a résztvevők.

     Az előadást szép számú érdeklődő tisztelte meg a jelenlétével, közöttük Rudabánya Város polgármestere, Szobota Lajos, Novák Péter alpolgármester, dr. Novák Nikoletta jegyző, Bernáth Zoltánné, a település közösségfejlesztő mentora, az intézmények vezetői, munkatársai, a civil szervezetek tagjai, valamint helyi lakosok.

     2018. május 8-án (kedden) 14.00 órai kezdettel a Rudabánya Város Könyvtárában  A Rudabányán kiadott könyvek bemutatójára került sor.

     Kevesen tudják, hogy  Rudabányán évtizedek óta jelennek meg könyvek és folyóiratok. 1998 óta rendszeres könyv- és folyóirat-kiadást végez a helyi Bányászattörténeti Múzeum és két alapítvány (Érc-és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány, Bányászattörténeti Kutatások Alapítvány). Témáik többnyire a bányászathoz, a kohászathoz és a település történetéhez, hagyományaihoz kapcsolódnak. A közelmúltban megjelent kiadványokat Hadobás Sándor mutatta be az érdeklődőknek.

     A könyvbemutatón megjelent általános iskolai diákok, pedagógusok és helyi lakosok nagy érdeklődéssel követték a rendezvényt, és kézbe is vehették a köteteket.

     2018. május 9-én (szerdán) 9.30-tól a Rudapithecus Látogatóközpontban Játékos ismerkedés az őslények világával c. programon vettek részt az óvodás és az általános iskolás gyerekek.

      A 2016-ban létesült Rudapithecus Látogatóközpont,a világhírű rudabányai őslénytani leletekkel ismertette meg az érdeklődőket.  Az 1967-ben előkerült Rudapithecusnak nevezett ősmajom-lelet indította el a kutatásokat. Azóta több mint 300 hominida-maradványt és legalább 200 állatfaj, maradványait tárták fel a paleontológusok az egykori vasércbánya területén. A lelőhely megőrzésére és bemutatására hozta létre az önkormányzat a látványtárat és a bemutatóközpontot.

     A résztvevők alaposabban megismerkedhetnek a kutatások történetével és magukkal a leletekkel. A gyerekeket mindig érdekelte az őslények világa, és az utóbbi években pedig csak fokozódott a fiatalok érdeklődése a téma iránt.  Ezért a látogatóközpont számukra is lehetőséget biztosít az életkoruknak megfelelő játékos ismerkedésre a rudabányai őslénytani leletekkel. Ezt figyelembe véve szervezték meg e programot, melyen a rudabányai óvoda és általános iskola tanulói, valamint pedagógusai közel kétszázan vettek részt.

      Először három filmet (ismeretterjesztő, animációs) néztek meg az alsós gyerekek és az ovisok, melyek a 10 millió évvel ezelőtti környezetet és állatvilágot mutatták be.

     A felső tagozatosok egy dokumentum-filmet tekintettek meg, amely az őslénytani kutatások történetét mutatja be dr. Kordos László professzor, kutatásvezető közreműködésével. A vetítést követően különböző játékos foglalkozásokra került sor több helyszínen és csoportban. Az udvaron a hajdan itt élt  ősállatok életnagyságú szobrait  csodálhatták meg a gyerekek, a homokozóban elrejtett leletmásolatok megkeresésével pedig játékos formában jelképesen részesei lehettek a kutatásoknak is.

     Az óvodások nagyon élvezték a papírmajom-készítést, az animációs kisfilmeket pedig érdeklődéssel és csodálkozással nézték végig. Az iskolások a memóriakártya-játékban és az óriás puzzle kirakásában nagy aktivitással vettek részt. A legnagyobb sikert a homokba rejtett ősmaradványok megkeresése jelentette, a kicsiknek és a nagyoknak egyaránt. A program nagy sikert  aratott, a vártnál jóval több gyermek részvételével. A látogatóközpont munkatársai a sokaság ellenére sikeresen megbirkóztak a helyzettel, és a csoportok forgószínpad-szerűen  végig mentek minden állomáson. 

     A program jó hangulatban telt el, a gyerekek nagy örömmel vettek részt minden részében, amit a szóbeli visszajelzéseik és a fotók igazolnak.

     A beszámolót írta: Deáki Adrienn.

     A fényképeket készítette: Apáti-Kovács Tekla.

Kossuth Norbert, a program szakmai vezetője előadás közben.

Hadobás Sándor a helyi közösségi élet múltjáról és jelenéről tájékoztatta a résztvevőket, később pedig eőadást tartott A Gvadányi család Rudabányán címmel.

Bernáth Istvánné helyi közösségfejlesztési mentor tájékoztatta a jelenlévőket a most kezdődött programról.

A Gvadányi családról szóló előadás sok új adatot tárt a hallgatóság elé Rudabánya múltjából.

A rudabányai könyv- és folyóirat-kiadásról szóló előadásra a Városi Könyvtárban került sor.

A "Játékos ismerkedés az őslények világával" című program a gyerekek körében nagy sikert aratott. A legjobban a homokba rejtett ősállat-csont másolatok megkeresése nyerte meg a tetszésüket.

A GÁLYARABSÁGRA ÍTÉLT RUDABÁNYAI PRÉDIKÁTOR

     A rudabányai református templomban, a bejárattól kissé balra fent, fehér márványlapba vésett, sok rövidítéssel ellátott latin nyelvű felirat olvasható: „INCOATUM ANO 1664 FINITU ANO 1666 P JOH R SZOM …”. A rövidítések feloldásával a szöveg így szól magyarul: „Megkezdve az 1664. évben, befejezve az 1666. évben, prédikátor Rimaszombati János…” A tábla a templom törökdúlás utáni újjáépítésére utal, amelyre a megnevezett lelkész idejében és irányításával került sor. Kevesen tudják, hogy egyike volt annak a 40 protestáns papnak, akiket gályarabságra ítélt az 1674-75. évi úgynevezett „pozsonyi vésztörvényszék”. Igaz, hogy ekkor már nem Rudabányán, hanem a gömöri Csoltón szolgált, és innen idézték a katolikus főpapokból és főurakból álló bíróság elé. Hitéhez való törhetetlen hűségéért a magyar református egyház kiemelkedő személyiségei között tartják számon, a  rudabányaiaknak pedig a törökök által lerombolt, napjainkban értékes műemléknek számító templom újjáépítőjeként is kell rá emlékezni.

     Mit tudunk róla? Eredeti neve Kis János volt. Rimaszombatban született 1632-ben. Később, hasonló nevű paptársaitól való megkülönböztetésül nevébe illesztette szülőhelyét is; utókor ezért Rimaszombati Kis Jánosként ismeri és tiszteli. Debrecenben, Sárospatakon, német és holland egyetemeken tanult, miközben iskolamester is volt Kassán.  Később a török zaklatások enyhülése után a konszolidálódó Rudabánya református gyülekezetének újjászervezője és első prédikátora lett, emellett a romos templom helyreállításáról is gondoskodnia kellett. (A templom építéstörténetét és nevezetességeit honlapunk más helyén részletesen megismerhetik az érdeklődők.) Hogy pontosan mikor került Rudabányára, nem tudjuk, de az említett kőtábla szerint 1664-ben már biztosan ott szolgált. Egy másik, szintén a templomban levő, a feleségének haláláról megemlékező felirat szerint 1669. május 1-én még biztosan itt volt. Talán ez a tragikus esemény késztette arra, hogy rövidesen máshol, a közeli Csoltón vállaljon szolgálatot, ahonnan azután Pozsonyba idézték.

     A „pozsonyi vésztörvényszék” a magyarországi ellenreformáció legszégyenletesebb eseménye volt. A katolikus Habsburgok és hű kiszolgálóik, a magyar főpapok által felállított „bíróság” Pozsonyba hívta a főként felvidéki protestáns (evangélikus és református) prédikátorokat, azzal a céllal, hogy rávegye őket hitük és gyülekezetük elhagyására. A fenyegetések és az erőszakos fellépés hatására sokan megrettentek, és eleget tettek a felszólításnak, a legállhatatosabbak azonban nem voltak hajlandók aláírni a papi hivatásukról való lemondó-nyilatkozatot. Közöttük volt Rimaszombati Kis János is. Az ellenállókat előbb halálra akarták ítélni, amit Kollonich Lipót indítványára gályarabságra változtattak: a katolikus (tehát a kegyetlen és megalázó ítélettel valószínűleg egyetértő) spanyolok gályáira szándékoztak eladni a hitvallókat. A „negyven prédikátort” (ahogyan Moldova György regényének címe említi őket) vasra verve útnak is indították a Földközi-tenger felé. A lassú és keserves gyaloglás során verést és kínzásokat szenvedtek el, emiatt többen meghaltak. Egy részüket (6 főt) a dalmácia Buccari (ma Bakar, Horvátország) börtönében hagyták – ebben a csoportban volt Rimaszombati Kis János is. A többiek valóban gályákra kerültek, ahol embertelen sors várt rájuk.

     Szerencsére az európai politikai viszonyok alakulása hamarosan meghozta a szabadságukat. Az történt ugyanis, hogy a Habsburgok a franciák elleni tengeri hadviselésben a protestáns Hollandia segítségét kérte. A hollandok ennek feltételéül a gályarabságra ítélt prédikátorok szabadon engedését szabták, ami 1675 tavaszán meg is történt: Michiel de Ruyter holland tengernagy Nápolyban vette hajójára a gályarabokat. A Buccariban raboskodók 1675. május 2-án kapták vissza szabadságukat.

     Az életben maradt prédikátorok, miután külföldi pártfogóik segítségével kiheverték a megpróbáltatásokat, többnyire visszatértek Magyarországra, és folytatták papi hivatásukat. Rimaszombati Kis János 1678-ban újból elfoglalta csoltói lelkészi állását. Később, 1688-ban Léva (Bars vármegye) református lelkésze lett, és az egyházmegyei jegyzői tisztséget is betöltötte 1701-ben bekövetkezett haláláig.

     2016. április 30-án a lévai református templom előtt emlékkövet helyeztek el Rimaszombati Kis János és egy másik, gályarabságra ítélt lévai prédikátor, Czeglédi Péter tiszteletére.

Rimaszombati Vitéz Katalin felirata í templom keleti falán, fekete alapon fehérrel festve, 1669.

A szabadító: Michiel de Ruyter holland tengernagy.

  

 A lévai emlékkövön elhelyezett bronztábla Czeglédi Péter és Rimaszombati Kist István nevével.

A RUDABÁNYAI VASÉRCDÚSÍTÓ...

     ...1952 és 1962 között épült, a korszak harmadik legnagyobb magyarországi beruházása volt. Azért létesítették, hogy a barnavasérc-készletek elfogyása után a gyengébb vastartalmú pátvasércet is hasznosítani tudják forgódobos, gázüzemű kemencékben történő dúsítási folyamat során. 1985 végén, amikor bezárták a vasércbányát, a dúsító is beszüntette a termelést. Az üzemi épületek egy részét az újonnan kialakított gipszégető és feldolgozó kialakításánál hasznosították, a szükségtelenné vált részeket pedig lebontották, a vasanyagot értékesítették. A legnagyobb gondot a 100 m magas, időközben romlásnak indult kémény eltávolítása jelentette, amit végül 1994-ben robbantással semmisítettek meg.

     Ma már csak kevesen emlékeznek arra, hogyan nézett ki a gyáregyüttes teljes kiépítettségében. Fennmaradt néhány fotó és festmény, amelyek az utókor számára megőrizték a dúsító létképét, ezek többségét a helyi Bányászattörténeti Múzeum őrzi. Ugyancsak a múzeumban találhatő az alábbi rajz, amely az üzem látványtervét ábrázolja (az IPARTERV, az Ipari és Mezőgazdasági Tervező Intézet volt a létesítmény generáltervezője). Az eredeti nagyméretű rajz jobb alsó sarkában az alkotó neve és a készítés évszáma is látható. A név sajnos olvashatatlan, de az évszám "956", azaz 1956. Ekkor az üzem még csak félkész állapotban volt, mert 1953-ban és 1956-ban a gazdasági problémák és a forradalmi események miatt leállt az építkezés. Végül hosszabb próbaüzem után csak 1962. május 1-én tartották meg a gyáravatót, s ekkor kezdte meg a dúsító az üzemszerű termelést, amely 1985. december végéig tartott.

A GVADÁNYI-SZOBOR AVATÁSA A KORABELI MEGYEI SAJTÓBAN

     A 20. században Rudabánya legjelentősebb kulturális eseménye gróf Gvadányi József mellszobrának 1925. augusztus 20-án történt leleplezése volt. Az ünnepség országos visszhangot váltott ki, s ennek megfelelően a korabeli sajtó is sokat foglalkozott vele. Sajnos még nem történt meg a szoboravatásról megjelent újságcikkek és tudósítások teljességre törekvő összegyűjtése, ezért egyelőre csak hézagosan ismerjük az erre vonatkozó sajtódokumentációt. A napokban lehetőségünk volt szúrópróba-szerűen betekinteni az abban az időben Miskolcon megjelent három napilapba (Reggeli Hírlap, Miskolci Napló, Magyar Jóvő), és rögtön nyolc hosszabb-rövidebb közleményt találtunk a szobor leleplezési ünnepélyéről, ami arra biztat bennünket, hogy végre alaposan utánanézzünk e Rudabánya számára feledhetetlen esemény korabeli sajtóvisszhangjának. Ízelítőül bemutatunk egyet a most felkutatott újságcikkek közül, amely a Magyar Jövő című napilap 1925. augusztus 20-i számában jelent meg.


RUDABÁNYA LAKOSSÁGSZÁMÁNAK ALAKULÁSA

     Helybeliek és idegenek egyaránt gyakran kérdezik: hányan élnek most Rudabányán, és mennyien éltek itt régebben? Erre pontos választ tudunk adni az interneten és a szakkönyvekben hozzáférhető népszámlálási és statisztikai adatokból.

     Az első magyarországi népszámlálás (1786-87) során 529 főt írtak össze településünkön.

     A következő adat 1850-ből ismeretes, ekkor 686 személy élt itt, tehát 63 év alatt 157 fővel emelkedett a lakosságszám.

     1869-re tovább növekedett a népesség, 720 főt számláltak össze.

     1880-ra visszaesés következett be: 655-re csökkent a népesség. Ekkor indult meg a nagyüzemi vasércbányászat, amely robbanásszerű változást okozott a lélekszámot illetően.

     Tíz évvel később, 1890-ben már 1434 fő volt a településen élők összlétszáma.

     A növekedési tendencia még két évtizedig folytatódott (1900: 2319 fő; 1910: 2476 fő).

     Az I. világháború és a trianoni határok megvonása jelentős visszaesést okozott (1920: 2157 fő; 1930: 2176 fő.)

     1941-re ismét jelentős növekedés következett be (2508 fő).

     Ez a tendencia a II. világháború után is folytatódott (1949: 2707 fő; 1960: 3591 fő; 1970: 3941 fő), ami a vasércbányászat fejlesztésének és a vasérc-dúsító 1952-ben kezdődő építésének volt köszönhető.

     Az 1970-es adat jelentette a csúcspontot, ezt követően fokozatos csökkenés következett be, egészen napjainkig (1980: 3530 fő; 1990: 3138 fő; 2008: 2721 fő; 2014: 2716 fő).

     Jelenleg már 2500 főnél is kevesebb lakója van városunknak. Reméljük, hogy a megvalósult és a tervezett fejlesztések révén megáll a népesség további csökkenése.

A KÖLTÉSZET NAPJA

     Április 11-én, József Attila születésnapján ünnepeljük a Költészet Napját. Ilyenkor országszerte megemlékezéseket, irodalmi műsorokat, kiállításokat és más rendezvényeket tartanak, melyeken felelevenítik a legjelentősebb magyar költők életét és munkásságát, és természetesen elhangzanak legszebb verseik is.  

     Rudabánya is büszkélkedhet költőkkel. Az egykori bányaorvosnak, dr. Görgő Tibornak öt verseskötete jelent meg az 1920-as, 30-as években, és a korabeli lapok is publikálták költeményeit. 

     Viktor Gyula könyvtáros, Istvánffy-díjas néprajzkutató költőként is hírnevet szerzett magának az 1960-as, 70-ea és 80-as években. Verseit, meséit a megyei és az országos lapok közölték, önálló kötete azonban nem jelent meg. 

     Dr. Görgő Tibor és Viktor Gyula részletes életrajza honlapunk Jeles személyiségeink című részében olvasható, fotók kíséretében. 

     (Sok forrás Rudabánya legnevesebb szülöttét, gróf Gvadányi Józsefet is költőnek mondja, az ő rímes formában írt művei azonban nem lírai alkotások, hanem verses elbeszélések, ezért inkább írónak, mint költőnek nevezhető.) 

     Rudabánya szomszédja, Felsőtelekes is adott egy neves költőt a magyar irodalomnak: itt született Telekes Béla (1873-1960), az Ady előtti költőnemzedék egyik legtehetségesebb tagja, aki közel hét évtizeden keresztül jelen volt a magyar irodalomban. Életében négy, halála után pedig még két verseskötete jelent meg, ezek mellett számtalan műfordítást készített, melyek közül néhány még napjainkban is "él", vagyis modern kiadása is van (például Dumas: A jávai orvos; Byron: A chilloni fogoly). Honlapunkon róla is találhatnak életrajzot és képeket olvasóink. Reá emlékezve ez alkalommal négy olyan fotót mutatunk be, amelyek különböző életkorokban ábrázolják, és nem szerepelnek a korábban általunk közölt fényképek között.  

Telekes Béla 6 évesen...

... középiskolás korában...

 ... 30. életéve táján...

... és 85 évesen.

GRÓF GVADÁNYI JÓZSEF GYÁSZJELENTÉSE

     Rudabánya neves szülöttéről, gróf Gvadányi József íróról már szinte minden tényt, adatot és dokumentumot napvilágra hozott már a kutatás a halála óta eltelt 217 év alatt. Időnként mégis előkerülnek olyan anyagok, amelyek eddig elkerülték a szakemberek figyelmét, és nem kerültek a széles nyilvánosság elé. Ezek közé tartozik Gvadányi József német nyelvű gyászjelentése, amely az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményében maradt fenn az utókor számára. Ebben szerepel Gvadányi elhunytának ismert dátuma (1801. december 21.), életkora (77. évében volt), katonai rangja (vezérőrnagy), és megtudjuk belőle azt is, hogy halála előtt három hónapig betegeskedett. A gyászjelentés kiadásának a helye: Hungarisch Skalitz, azaz Magyar Szakolca (Gvadányi lakóhelye; ezt a települést többnyire csak Szakolca néven említik, mai neve Skalica, Szlovákiában). A gyászjelentésen kézírással a Martin de Szeleczky név látható, aki valószínűleg Gvadányi második feleségének (a Heves megyei Heves városkában született Szeleczky Katalinnak) a hozzátartozója volt. A 18-19. század fordulóján egyébként ritkaságnak számítottak a gyászjelentések, de Gvadányi József olyan kivételes személyiség volt, akiről kortársai, rokonai és tisztelői méltán emlékeztek meg ebben a formában is.

Gróf Gvadányi József gyászjelentése. (Az Országos Széchényi Könyvtár szívességéből.)

AZ ELSŐ RUDABÁNYAI KÖNYVGYŰJTŐ

     A 18. század előtt csak a főurak, a főpapok, a tudósok vagy a gazdag polgárok engedhették meg maguknak a könyvgyűjtést. Katonák csak elvétve fordultak elő a bibliofilek között. Az első ismert rudabányai könyvgyűjtő mégis egy ízig-vérig katonaember volt: gróf Gvadányi Sándor szendrői várkapitány, aki Rudabányán alapított családot, miután 1685-ben feleségül vette az itt részbirtokkal rendelkező özvegyasszonyt, Borsod vármegye főispánjának, gimesi és gácsi gróf Forgách Ádámnak a lányát, Mária Dorottyát. Rudabányán született öt gyermekük. Itt építették fel kúriájukat, valószínűleg a mai Tájház telkén (emellett a szendrői vár lakótornya is rendelkezésükre állt; 1698-ban villám csapott a toronyba, aminek következtében az éppen itt tartózkodó családtagok közül a legkisebb gyermek, egy 2 éves fiúcska életét vesztette). 

     Honnan tudjuk, hogy gróf Gvadányi Sándor könyvgyűjtő volt? Fennmaradt egy példány a könyvjegyéből, vagy ahogy ismert latin kifejezéssel nevezzük, az ex libriséből, amely ma az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményében található. Ezen a neve még az olaszos formában (Guadagni) szerepel, hiszen itáliai születésű volt, a nevét csak 1686-tól írta magyarosan, amikor magyar indigenátust (mai szóval állampolgárságot) kapott. Ebből arra következtethetünk, hogy az ex libris még ezt megelőzően készült. Feltételezésünket erősíti, hogy a könyvjegyen a család régi címere szerepel: ugyanis 1686-ban Sobieski János lengyel királytól kapta a grófi címét Gvadányi, aki ezután újjáalkotta címerét, amelybe bekerült a lengyel sas is.

     Gróf Gvadányi Sándor a fennmaradt dokumentumok (számtalan levele) szerint agilis, művelt, széles látókörű és kiterjedt kapcsolatokkal rendelkező személyiség volt. Több nyelven beszélt (olaszul, németül, franciául, latinul, magyarul és talán szláv nyelveken), és katonai hivatása mellett vállalkozói tevákenységet is folytatott: újraindította a rudabányai rézbányászatot, Mecenzéfen pedig vasércbányákat művelt stb. Az egyik 1698-ban kelt levelét így írta alá: "Alexander G. Guadagni Waldbürger in Freybergstatt Ruda Banya", azaz " G[róf] Gvadányi Séndor, Rudabánya szabad bányaváros bányapolgára"!

     Mivel "kétlaki" életmódot folytatott (Szendrőn és Rudabányán egyaránt rendelkezett lakással), könyveit is megosztva őrizhette. Kétségtelen azonban, hogy nagyobb részüket az "igazi" otthonában, Rudabányán tartotta. Hogy a könyvtára hány kötet számlált, nem tudjuk, de ha ex librist készíttetett hozzájuk, akár több száz darabra is gondolhatunk. A könyvjegy akkoriban még ritkaságnak számított, és nagy szerencse, hogy a Gvadányiéból legalább egy példány napjainkig fennmaradt. (Azt nem tudjuk, hogy az ex libris csak magában, kisnyomtatványként, vagy egy könyvbe ragasztva található az OSZK-ban; ez utóbbi esetben még érdekesebb lenne a dolog, mert akkor Gvadányi rudabányai könyvtárából is meglenne legalább egy darab!)

Gróf Gvadányi Sándor ex librise. (Az Országos Széchényi Könyvtár szívességéből.)

Az "új" Gvadányi-címer: koronás címerpajzsban a szájában rózsát tartó néger fej, a háttérben a lengyel állami címerből átvett sas, utalva arra, hogy Gvadányi Sándor a lengyel királytól kapta a grófi címet.

RUDABÁNYAI HÍRMONDÓ...

...címmel nyomtatott újságot indított Rudabánya Város önkormányzata, melynek első száma április 5-én jelenik meg. A tervek szerint negyedévenként vehetik kézbe a lapot az olvasók, de idővel a gyakoribb megjelentetés is lehetséges. Az újság célja, hogy a már régóta működő elektronikus városi hírforrások (képújság, honlap) mellett "kézzelfogható", maradandó módon is tájékoztassák a helybelieket és a kívülállókat az aktuális közéleti, kulturális és más eseményekről, a hivatalos tudnivalókról, a település történelmi és egyéb hagyományairól.

Az első számban az elmúlt évek rudabányai fejlesztésseit, beruházásait bemutató, valamint helyi vonatkozású történeti, természettudományi, kulturális, közéleti és sport témájú írásokat találhatnak az érdeklődők a sok fényképpel illusztrált színes kiadványban. Az újság díjtalan, a város intézményeiben, az önkormányzatnál és a boltokban lesz megtalálható a megjelenés utáni napokban, az idősebb korosztály részére pedig házhoz kézbesítik. A következő szám előreláthatólag júniusban kerül ki a nyomdából.

A szerkesztők kérik az olvasókat, hogy a lappal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat juttassák el az önkormányzathoz! 

A kiadó reméli, hogy az újság kedvező fogadtatásra talál a lakosság körében, és a jövőben hasznosan szolgálja a hiteles és tartalmas lakossági tájékoztatást.

Ízelítőül mellékelten bemutatjuk a lap fejlécét.

B E S Z Á M O L Ó

„A Herman Ottó Múzeum Közösségi élmény és múzeumi interpretáció középiskolai csoportok bevonásával” című mintaprojektje EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001, „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című kiemelt projektnek a mentorált intézménynél való megvalósulásáról Rudabányán, a Bányászattörténeti Múzeumban

     A Herman Ottó Múzeummal való közös pályázat lehetősége, jó alkalmat jelentett a Bányászattörténeti Múzeumnak,- mint egykori tagintézményének,- hogy a korábbi múzeumpedagógiai pályázatra építve éljen egy új lehetőséggel, amely a mai kor kívánalmainak megfelelően közelebb hozza a múzeumot, az azt látogató célközönség számára leginkább az általános és középiskolás diákokhoz.

     A pályázathoz szükséges oktatási-nevelési intézmény kiválasztásánál egyik szempont volt a múzeumtól való távolság, valamint hogy az iskola pedagógiai programjába és helyi tantervébe ez illeszkedjen. A kazincbarcikai Szalézi Szent Ferenc Gimnázium diákjai számára a vizuális kultúra oktatás keretében a médiaismeretek és médiaprojektek a tananyag részét képezik 12. évfolyamban, így a kisfilmek készítésében már kisebb-nagyobb tapasztalttal rendelkeznek. Jelen pályázatban 29 diák vett részt a filmek és bútorok kivitelezésében a 9-12. évfolyamokból, így tehát voltak olyan diákok is, akik számára ez teljesen új terep volt, így ennek köszönhetően hamarabb kerülhettek kapcsolatba filmkészítéssel, mit az iskolában. Az oktatási intézmény részéről Bukodiné Sólyom Ilona rajz és médiaismereteket oktató pedagógus választotta ki, szervezte meg a projektben résztvevő diákcsoportot.

     Intézményünk iskolai közösségi szolgálat teljesítését is lehetővé teszi, így öröm volt számunkra, hogy az egykori közösségi szolgálatot teljesítőket viszontláthattuk a múzeumban e pályázat keretében. Jelen pályázat pedig hozzájárulhat. hogy a jövőben még többen teljesítsék nálunk a közösségi szolgálatot, hiszen az elkészült kisfilmek a világhálón bárki számára hozzáférhetőek, így más iskolák diákjai is láthatják azokat, ha a you tube videómegosztó weboldalon rákeresnek.

     A Bányászattörténeti Múzeum – mely műszaki- technikatörténeti, történeti és természettudományi gyűjteményekkel rendelkezik, s ennek megfelelő állandó kiállítással – a résztvevők számára a helyszín megismerése előtt a „kihívás” érzetét keltette.  Majd a program szerinti 2. témanap a kiállításokkal való megismerkedés, eloszlatta a kezdeti félelmeket, és elindult a „brainstroming”, amely során kiderült milyen sokoldalúan közelíthető meg a bányászat, mint téma. Létrejöttek a stábok, összesen 6, hogy a „Mine Pictures” a diákok szemével mutassa be a kiállításokat. A filmkészítés technikai hátteréről és gyakorlati kivételezéséről elméleti alapozással és hazai és külföldi példák bemutatásával került sor.

     A filmek forgatásához szükséges eszközöket, jelmezeket előkészítettük a stáboknak. A forgatásra októberben került sor, amikor a múzeum látogatottsága veszít intenzitásából, így a múzeum mindennapjai ebben a formában nem kerülhettek be a filmekbe, viszont így a stáboknak csak egymáshoz kellett igazodniuk a felvételek készítésénél, hogy ne zavarják egymást. A felvételek készítését követően következett a forgatókönyvek alapján a „filmmé” vágás, amely plusz időt 15-20 munkaórát is igénybe vett a témanapokon kívül, a szabadidő terhére.

     A következő 6 kisfilm készült el:

     Emlékek;

     Álom a múzeumban;

     A türelemüveg;

     Képzelgések;

     De én láttam;

     Ahol a múlt elkezdődik.

     A pályázat második komponensében a közösségi térbe bútorok tervezésére került sor, amelyben az Eszterházy Károly Egyetemről (Eger) segítségünkre volt a Vizuális Művészeti Tanszék oktatója Dr. Balázs Péter és hallgatói. A múzeumunk esetében főleg a külső térben, az udvaron, az egyes épületek között van arra hely, hogy „megújítsuk”, illetve „megtöltsük” azt. Az első ötlettervek után, rajzolás és makettezés következett, amelyhez a helyi városüzemeltető kft. segítségével, hulladékfából „mini raklapok” készületek, ezzel is segítve a bútorok rajzbeli és térbeli megtervezését. Szerencsére a Herman Ottó Múzeum segítségével néhány bútor ténylegesen elkészülhetett raklapokból. 2 db felnőttek számára alkalmas ülőpad, valamint egy 3 elemes, variálható bútor kisiskolások, óvodások számára. Az alkotás öröme érződött a diákokon, fúrás, csiszolás, majd festés az általuk kitalált színekben vizes alapú kültéri vékonylazúrral. A munka itt nem fejeződött be, hiszen a tervek egy része papíron maradt, de a jövőben biztosan megtaláljuk azt a lehetőséget, hogy azok is megvalósulhassanak.

     A mai kor adhatta lehetőség, a közösségi oldalon létrehozott zárt csoport, jó kommunikációs csatorna volt, ahol írott és képi formában is segíthettük egymást. Pályázat gyakorlati eredményein túl 6 kisfilm, és 3 bútor, egyéb más hozadéka is volt. Hozzájárult ahhoz, hogy olyan külső visszajelzést kapjunk a múzeum kiállításairól, munkájáról, amelyet a vendégkönyv, vagy kérdőíves felmérés nem mindig ad vissza. A kisfilmek tekintetében elmondható, hogy mindegyik más-más szempontból értékes és izgalmas. A bányászat napjaikra már csak szinte múzeumi körülmények között tanulmányozható hazánkban, ezért is fontos e régi iparág múltjának széleskörű népszerűsítése, értékeire való figyelemfelkeltés. Természetesen a lehetőségeket koránt sem merítették ki a diákok, hiszen a számos téma maradt még. A bútorok készítésénél alapvető környezetvédelmi szempontot, mint az újrahasznosítást vettük figyelembe, illetve környezetre, egészégre veszélytelen festéket használjunk.

     A résztvevő diákok számára jó lehetőséget teremtett a pályázat a múzeumi munka megismerésére, valamint saját képességeik fejlesztésére is. Az egykorú és a különböző évfolyamok együttműködésére, a vitás helyzetek kezelésére, a csapatmunka előnyeire és hátrányaira, s a vállalt feladat érdekében a többletmunkára. Jó tapasztalatot jelentet a munka világába való betekintésére, hogyan álltak a feladatokhoz, a felmerülő problémákhoz a múzeum munkatársai. S talán az sem elhanyagolható eredmény, hogy a múzeumpedagógiai munkát is vonzóvá tudtuk tenni mind a diákok, mind a résztvevő iskola tanárainak körében. Összességében a témanapok alkalmával és a diákokkal történt beszélgetéseken kapott visszajelzések alapján kijelenthető a pályázat rendkívül sikeres lebonyolítása, és mint mintaprojekt, elemenként is bármely múzeum számára adaptálható.

     A fent bemutatott projekt zárásaként filmvetítésre és kiállítás-megnyitóra került sor  2018. március 22.-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel a mentorált közgyűjteményben, a Bányászattörténeti Múzeumban ( Rudabánya Petőfi S. u. 26.).

     A rendezvényt szép számú érdeklődő tisztelte meg jelenlétével, közöttük Rudabánya Város polgármestere Szobota Lajos, Hadobás Sándor nyugalmazott múzeumigazgató, önkormányzati képviselő, a helyi általános iskola igazgatónője, Sóváriné Sárog Éva és Szobotáné Garan Erika igazgatóhelyettes, a Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató asszonya, Kovácsné Sipos Tünde, valamint az intézmények munkatársai, a helyi civil szervezetek tagjai.

     A megjelenteket Papp Andrea, a múzeum intézményvezetője köszöntötte, majd ezt követően Mlakár Zsófia, a Herman Ottó Múzeum történész-muzeológusa, a projekt megvalósítója ismertette prezentációjában a pályázat eredményeit. Ezt követően a vendégek megtekinthették azt a 6 kisfilmet, amelyet a Bányászattörténeti Múzeumban a pályázatba bevont közoktatási intézmény diákjai, a kazincbarcikai Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 9-12. évfolyamos tanulói forgattak 2017 őszén.

     A programban ezután a projekt második elemeként a diákok által elképzelt közösségi térbe szánt bútor-ötlettervekből és -makettekből készült kiállítás megnyitására került sor Bútor(ötlet)elemek címmel. Az elkészült bútorokat is megtekinthették az érdeklődők. A jó hangulatú rendezvényt a Rozmaring asszonykórus rövid műsora színesítette, borsodi népdalcsokrot hallhattunk tőlük.

     Vendégeink elismerésüket fejezték ki a pályázatban megvalósultakkal, és nagyon újszerűnek találtak azt, látva a temérdek munkát mögötte. Számukra is új közösségi élményt jelentett a múzeumi kiállítások ily módon való megközelítése, bútorzatának megújítása.

     Összességében az eddig kapott visszajelzések alapján kijelenthető a pályázat rendkívül sikeres lebonyolítása, és mint mintaprojekt elemenként is bármely múzeum számára adaptálhatósága. Az eredményekről pedig 2018. április 17-én országos konferencia keretében számolunk be Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban.

A beszámolót készítette: PAPP ANDREA, a Bányászattörténeti Múzeum intézményvezetője.

Fotók: BICS GABRIELLA.

 

 A rendezvény résztvevőinek egy csoportja.

 Mlakár Zsófia történész-muzeológus előadás közben.

 Az előadást követően a kiállítás megnyitására került sor. PAPP ANDREA (balra) múzeumvezető köszöntötte az érdeklődőket, a kiállítást pedig a mellette álló MLAKÁR ZSÓFIA ajánlotta a megjelentek figyelmébe.

 A kiállítás-megnyitó résztvevőinek egy csoportja, előtérben a Rozmaring Asszonykórus tagjai.

A vendégek nagy érdeklődéssel tekintették meg a kiállított alkotásokat. 

KÉPES BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÜNNEP RUDABÁNYAI ESEMÉNYEIRŐL

     Március 14-én és 15-én az előzetes program szerint zajlottak le a nemzeti ünnep rudabányai rendezvényei. Képeink az események néhány érdekes pillanatát elevenítik fel.

 

 Az óvodások március 14-én a Kossuth-szobor előtt tisztelegtek virágokkal és zászlókkal. (Bics Gabriella felvétele.)

Március 14-én délután került sor a Gvadányi József Művelődési Házban a városi ünnepségre. A város és az intézmények vezetői a nézőtér első sorában foglaltak helyet. (Apáti-Kovács Tekla felvétele.)


Az ünnepséget a Gvadányi József Általános Iskola 1. osztályos tanulóinak műsora nyitotta meg. (Betanította Csúzda Lajosné.) (Apáti-Kovács Tekla felvétele.)

Az ünnepi műsorban a Gvadányi József Általános Iskola 6. osztályos tanulói felelevenítették 1848. március 15. és a szabadságharc legfontosabb eseményeit. (Apáti-Kovács Tekla felvétele.)

Az ünnepi műsor záróképe. (Apáti-Kovács Tekla felvétele.)

A Rozmaring Asszonykórus a Himnusz és a Szózat eléneklésével járult hozzá az ünnepség sikeréhez.

Az ünnepség után a város és a helyi intézmények, a civil szervezetek és a politikai pártok képviselői koszorúkat helyeztek el a könyvtár melletti 1848-49-es Centenáriumi Emlékműnél. A képen Szobota Lajos, Rudabánya Város polgármestere koszorúz. (Apáti-Kovács Tekla felvétele.)

Március 15-én délelőtt a Kossuth-szobornál tartottak megemlékezést és koszurúzást a Bányász Nyugdíjas Klub tagjai. (Bics Gabriella felvétele.)

NEMZETI ÜNNEPÜNK, MÁRCIUS 15. ...

     ...alkalkmából 2018. március 14-én, szerdán délután fél 3-kor kerül sor a rudabányai városi ünnepségre a Gvadányi József Művelődési Házban. Az ünnepi műsorban közreműködnek a Gvadányi Jóüzsef Általános Iskola tanulói. Az ünnepség után az önkormányzat, az intézmények, a társadalmi és politikai szervezetek képviselői koszorút helyeznek el a Centenáriumi Emlékműnél (a könyvtár mellett).

     Március 15-én, csütörtökön délelőtt fél 11-kor megemlékezés és koszorúzás lesz a Kossuth-szobornál (a művelődési ház melllett) és a Centenáriumi Emlékműnél a Gvadányi József Művelődési Ház Bányász Nyugdíjas Klubjának szervezésében.

     Az ünnepi eseményekre mindenkit szeretettel hívnak és várnak a szervezők!

 

 Petőfi Sándor egyetlen hiteles arcképe, egy dagerrotípia (a fénykép "őse"), melyet 1845 májusában a híres színész, Egressy Gábor készített a költőről. Petőfi volt a forradalom és a szabadságharc egyik vezéralakja, a történészek azt mondják, hogy 1848. március 15-e "Petőfi napja".

RUDABÁNYA LEGIDŐSEBB POLGÁRÁNAK KÖSZÖNTÉSE

     A közelmúltban ünnepelte 100. születésnapját Rudabánya legidősebb polgára, PAPP BERTALANNÉ, Erzsike néni. Egészségi állapota miatt jelenleg az ormosbányai idősek otthona lakója, ezért ott köszöntötték az oly ritkán adódó jubileum alkalmából. A megyei és a helyi szociális intézményi vezetők, és természetesen Rudabánya Város képviselői is jelen voltak Szobota Lajos polgármester vezetésével. A köszöntő szavak, a virágok és az ajándékok mellett a Rozmaring Asszonykórus népdalokkal kedveskedett az ünnepeltnek.

RUDABÁNYA ÁSVÁNYAINAK ELSŐ KUTATÓI

     A Rudabányától északkeletre húzódó kicsiny hegyvonulat ásvány- és ércelőfordulásait évezredek óta ismerik és kiaknázzák. A terület tudományos megismerése azonban csak a 18. század elején kezdődött külföldi kutatók révén. Elsőként valószínűleg az olasz Luigi Ferdinando Marsigli vizsgálta tudományos igénnyel az itteni ércelőfordulást. Valamikor a 17-18. század fordulóján feltehetően személyesen is járt itt, de annyi bizonyos, hogy a Duna mellékének természeti viszonyait bemutató hatkötetes művében (Hága, 1726) említi a rudabányai termésrezet, mint ásványtani különlegességet, és rajzokat is közölt róluk. 

Luigi Ferdinando Marsigli (1658-1730)

Rudabányai termésrezek Marsigli könyvéből.

     Franz Ernst Brückmann wolfenbütteli német orvos, mineralógus 1723-ban meglátogatta az akkor a Gvadányiak által művelt rudabányai rézbányát. Később, 1727-ben megjelent Magnalia dei in locis subterraneis... című könyvében, amely számba veszi a voéág akkor ismert ásvány-lelőhelyeit, röviden ír rudabányai látogatásáról is. Eszerint egész Magyarországon Rudabánya a leggazdagabb rézlelőhely. A bánya tulajdonosa, a grófnő (a nevét nem írja le, de özvegy Gvadányi Sándorné Forgách Mária Dorottya grófnőről, a későbbi író, gród Gvadányi József nagyanyjáról van szó) gyűjti a bányájából előkerült legszebb darabokat, és nála található egy teljesen tiszta, különösen nagy termésréz, amely olyan, mint egy szőlőfürt. Ez az első - és sokáig az egyetlen - adat Rudabányán a helyi ásványok, általában pedig a különleges dolgok gyűjtéséről. Később az ilyen magángyűjtemények képezték a kialakuló múzeumok alapjait.

     A korai előzmények után a rudabányai érctelep tudományos igényű rendszeres földtani kutatása az 1870-es években indult meg a Magyar Királyi Földtani Intézet munkatársai révén, és napjainkig tart, melynek eredményeként számos könyv, tanulmány, diplomamunka és más dokumentum született az elmúlt közel 150 év alatt. Honlapunkon a következő hetekben folyamatosan bemutatjuk a legkiemelkedőbb kutatókat és Rudabányáról írt munkáikat.

Franz Ernst Brückmann (1697-1753)

Brückmann könyvének címlapja. A Rudabányáról szóló rész a 264. oldalon található.

 A Rudabányáról szóló rész Brückmann könyvében. A baloldalon jelzi, hogy az V. tábla VIII. és IX. ábrája rudabányai termésrezet mutat be.

Az V. tábla Brückmann könyvéből, a VIII. (jobbra) és a IX. (fent, kissé balra) ábra rudabányai termésrezet ábrázol. Sajnos elég kicsik és talán kevésbé sikerültek a rajzok.

DR. LATORCAI CSABA HELYETTES ÁLLAMTITKÁR LÁTOGATÁSA RUDABÁNYÁN

     Január 24-én Rudabányára látogatott dr. Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség társadalmi és örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkára. Találkozott a város, a helyi német nemzetiségi önkormányzat, valamint Rudabánya szlovákiai testvérvárosa, Dobsina képviselőivel. Megbeszélést folytattak a határon átnyúló együttműködés feladatairól és lehetőségeiről, közös pályázati programokról és örökségvédelmi kérdésekről. A megbeszélések után a helyettes államtitkár és a dobsinai vendégek megtekintették az új rudabányai idegenforgalmi létesítményeket, továbbá a felújításra váró, már gyülekezet nélkül levő evangélikus templomot. Az utóbbit a 19-20. század fordulóján Dobsináról Rudabányára települt német ajkú bányászok, a „bulénerek” építették 1932 és 1934 között Lux Kálmán műegyetemi professzor tervei alapján. Műemlékké nyilvánítása már megtörtént, kisebb állagmegőrzési munkákat is végeztek rajta, de teljes felújítása és hasznosítása a közeljövő feladata. Az elképzelések szerint az egyházi célok mellett közösségi-kulturális rendezvényeknek is otthont ad majd a templom a helyreállítás után.

GRÓF GVADÁNYI JÓZSEF CSALÁDJA

     Rudabánya neves szülötte gróf Gvadányi József író és lovasgenerális. Életének és irodalmi munkásságának, valamint katonai pályafutásának szinte minden mozzanatát jól ismerjük, mert a 18. század végétől napjainkig több könyv és számtalan tanulmány, újságcikk jelent meg róla. De családjáról, elődeiról és utódairól viszonylag kevés infromációval rendelkezünk, pedig ezen a téren is rendkívül sok érdekességre bukkanhatunk (olasz eredetű, neves családból származó nagyapa, a gácsi és gimesi gróf Forgách-családba tartozó nagymama, aki révén a Csákyakkal is rokoni kapcsolatba került stb.) Saját családjáról, feleségeiről és gyermekeiről is hiányos és többször téves adatokkal rendelkeztünk mindaddig, amíg Merényi-Metzger Gábor történész nem vette a fáradságot, és felkutatta Gvdányi József közvetlen hozzátartozóinak anyakönyvi adatait, melyeket az Irodalomtörténeti Közleményedk című folyóirat 2012. évi 4. számában publikált. Ebből közöljük az alábbi családfát.

     Gróf Gvadányi József két gyermeke élte meg a felnőttkort: Ignác és Erzsébet. Közülük Ignácról vannak bővebb ismereteink. Apja és a család régebbi férfitagjainak nyomdokait követve ő is katona lett, és ezredesi rangban vonult nyugdíjba. A nevét nem "magyarosan", hanem az eredeti olasz formában (Guadagni) használta, de előfordultak más névváltozatai is (pl. Qvadányi). 1825-27-ben a pozsonyi országgyűlés követe volt, és akkor készült róla egy arckép, amely a "Magyar Pantheon" elnevezésű portrésorozatban sokszorosításra került, ezért több példánya maradt fenn (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest; Osztrák Nemzeti Könyvtár, Bécs stb.) Ezt az eddig szélesebb körben ismeretlen portrét szintén bemutatjuk. A litografált (kőnyomatos) mű jobb alsó sarkában olvasható a mester neve és a készítés évszáma (Ruprecht János, 1827). (Ruprecht kőnyomtató-műhelye Bécsben működött.) 

Gróf Gvadányi József családja.

Gróf Gvadányi Ignác (1755-1828).

KUNT ERNŐ TUSRAJZAI RUDABÁNYÁRÓL

     Településünkről kevés képzőművészeti alkotást ismerünk. Festők, grafikusok ritkán vetődtek erre, helyben pedig nem volt olyan amatőr alkotó, aki megörökítette volna az erre érdemes részleteket vagy objektumokat. Éppen ezért meg kell becsülnünk azt a kevés műalkotást is, amelyek ismeretesek Rudabányáról. Közéjük tartoznak az egykori neves miskolci festő- és grafikusművész, Kunt Ernő (Sopron, 1920 - 1994, Miskolc) 1973-ban készült tusrajzai, melyek a református templomot és harangtornyát ábrázolják, modern stílusban. Az itt látható két mű reprodukciója annak idején az Észak-Magyarország című megyei napilapban jelent meg, az egyik aláírása megőrizte a készítés dátumát is. Az eredeti rajzok hollétéről nincs tudomásunk, talán egyszer erre is sikerül fényt derítenünk.

 

MEGKÉSETT EMLÉKEZÉS EGY JELES ÉVFORDULÓRA

     2017-ben volt 60 éve annak, hogy megjelent a Rudabánya ércbányászata című könyv, városunk múltjának és bányászatának máig legjobb, legteljesebb összefoglalása. Kiadója az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület volt, szerzői pedig a kor legjelesebb szakemberei közül kerültek ki. Az őskorról Kalicz Nándor régész, a település általános történetéről Soós Imre történész, egri levéltárigazgató, a műemlékekről Tombor Ilona művészettörténész, a régi rudabányai ércbányászatról Podányi Tibor bányamérnök, a földtanról és az ásványokról Pantó Gábor geológus, egetemi tanár, az 1880-ban kezdődött nagyüzemi vasércbányászatról Pantó Endre és Moser Károly bányamérnök, az ércdúsításról Tarján Gusztáv egyetemi tanár írta a megfelelő részt. A könyv máig az egyik legjobb magyar üzemtörténeti monográfia, az interneten, az Országos Széchényi Könyvtár által működtetett Magyar Elektronikus Könyvtár állományában bárki számára könnyen és gyorsan hozzáférhető.


A MAGYAR KULTÚRA NAPJA, 2018

     Január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Ebből az alkalomból ünnepi műsort rendeznek Rudabányán, a Gvadányi József Városi Művelődési Házban január 22-én, hétfőn délután fél 3 órai kezdettel. Az eseményen előbb ünnepi megemlékezés hangzik el, amely vetített képek segítségével mutatja be, hogy miként járult hozzá a település a magyar nemzeti kultúrához. Ezt követően a művelődési ház művészeti csoportjai lépnek színpadra: a mazsorettek, a gyermek színjátszók és a Rozmaring asszonykórus. 

MIÉRT ÉPPEN BADALÓ?

     Többen is feltették a kérdést: miért éppen a kis kárpátaljai, tiszamenti falut, Badalót választotta a szlovákiai Dobsina és a székelyföldi Borszék után harmadik testvértelepülésének Rudabánya? A magyarázat egyszerű: gróf Gvadányi József (1725-1801) író személye köti össze két helyet. A 18. század végének legnépszerűbb magyar szerzője ugyanis Rudabányán született, s mint hivatásos katona, a hétéves háborút lezáró hubertsburgi béke (1763. március 10.) után mintegy két esztendeig a Nádor huszárezreddel Badalón táborozott, akkori szóhasználattal „kvártélyozott”. Itt vígan folyt az élete: mulatságokat rendezett katonáival és a falusi ifjúsággal, bravúros vadászatokon vett részt, kalandos életének történeteivel szórakoztatta hallgatóságát. Le is jegyezte a badalai élményeket, melyek sokáig kéziratban maradtak, s csak 1795-ben jelentek meg az „Únalmas órákban, vagy-is a’ téli hoszszú estvéken való idő töltés” című kötetében. Modern kiadása 1999-ben látott napvilágot „Badalai quártélyozás” címmel, S. Benedek András szöveggondozásában és utószavával.

     Rudabánya és Badaló egyaránt hűséggel és szeretettel ápolja gróf Gvadányi József emlékét. Mindkét település általános iskolája az író nevét viseli. Előbb ők vették fel a kapcsolatot egymással az EU által támogatott határon túli együttműködés keretében. Kölcsönös látogatások is történtek. Az önkormányzatok sem maradhattak ki az eseményekből, s miután mindkét részről megértést és fogadókészséget tapasztaltak, sor került a kapcsolatok hivatalossá tételére. Szobota Lajos (Rudabánya) és Szalai Imre (Badaló) polgármesterek 2017. szeptember 2-án, a 10. Rudabányai Városnap központi ünnepségén látták el kézjegyükkel a testvértelepülési megállapodást.

     Ízelítőül közlünk néhány versszakot Gvadányi badalai tárgyú művéből, amelyben a helyi viszonyokat ecseteli (technikai okok miatt a verssorokat nem egymás alá írtuk, ahogy ez szokás, hanem egymás mellé, / jellel választva el a sorokat):

     ….Melly faluba estem, a’ neve Badaló, / Az ablakom előtt vagyon egy széles tó, / Igen ritkán fagy-bé, bár esik-is a’ hó, / De ez tsak rétzeknek, és békáknak való.

     Quártély házam körűl vannak több motsárok, / Kákakkal, ’s tsátéval bé-nőtt itt sok árok, / Akár melly óldalon sétálok, és járok, / Attúl tartok, hogy ne érjenek nagy károk.

     Mert a’ levegő ég tele van legyekkel, / Apró muslitzákkal, dongó bögölyökkel, / Szúnyogok rajával, a’ főld-is férgekkel, / Kígyókkal, békákkal, gözű egerekkel.

    Paripáim ezek felette kínozzák, / Vér tsordúl testekbűl, őket úgy mardozzák, / Hogy már-is apadnak, mind ezek okozták, / Félek, dögleletre végtére ne hozzák.

    Szénát, abrakjokat békével nem eszik, / Ámbár melly mohon-is szájokba bé-veszik, / Tsak a’ nagy dombolást, ’s forgásokat teszik, / Mivel fúllánkjokkal bogarak szegezik…

A "Badalai quártélyozást" tartalmazó Gvadányi-kötet címlapja.

VISSZATEKINTÉS RUDABÁNYA 2017. MÁSODIK FÉLÉVI ESEMÉNYEIRE

     A gazdag őszi eseménysorozat a szeptember 2-án sorra került 10. Rudabányai Városnappal és a hozzá kapcsolódó rendezvényekkel kezdődött. Már szeptember 1-én este nagy tömeg gyűlt össze a Szabadidő-parkban a Karthágó együttes koncertjére. Előtte főzőverseny és kóstoló volt európai országok ételeiből, amelyen Rudabánya külföldi testvérvárosainak csapatai mellett helyi résztvevői is voltak. A szombaton délelőtti központi ünnepségen, a Gvadányi József Városi Művelődési Házban a legfontosabb momentum az új testvértelepülési megállapodás aláírása volt Rudabánya és a kárpátaljai Badaló (Badalovo) között. Itt voltak és köszöntőt mondtak a két régebbi testvérváros, a szlovákiai Dobsina és a székelyföldi Borszék képviselői is. Szeptember 3-án, vasárnap a vendégek és a városnap szervezésében közreműködő munkatársak autóbuszos kiránduláson vettek részt: meglátogatták a felújított edelényi kastélyt és Boldogkő várát, ahol „reneszánsz ebédet” fogyasztottak el a vár alatti étteremben. Az idei városnap átlagostól magasabb színvonalú megrendezését az EU-tól nyert támogatás tette lehetővé, mellyel az önkormányzat időben elszámolt, és a pályázott összeget rendben meg is kapta.

     Egy héttel a városnap után újabb jelentős eseményre került sor: a IX. Rudabányai Mazsorett-találkozón 10 település 13 együttese mutatta be tudását. Először a város főutcáján a közel 200 résztvevő látványos menettáncában gyönyörködhettek az érdeklődők, majd a művelődési ház előtti téren mutatták be színpadi és gálaműsorukat.  A rendezvény végén a házigazdák ebéddel vendégelték meg a táncosokat és a kísérőket. Az idén a közönség rekordot döntött: ilyen sokan még egyetlen korábbi találkozón sem voltak a nézők, ami egyrészt a jó szervezésnek, másrészt a ragyogó időnek köszönhető.

     A következő hét vége, szeptember 16-a sem maradt eseménytelen: Rudabányán, a Gvadányi József Városi Művelődési Házban rendezte meg a B.-A.-Z. Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége a hagyományos Nemzedékek Találkozóját. Több mint 300 résztvevő érkezett a megye egész területéről. A csoportok reggel 9-től délután 5-ig folyamatosan mutatták be műsoraikat a művelődési ház színpadán, miközben mások ismerkedtek a város nevezetességeivel. A vendéglátás itt sem maradhatott el, amelyhez nagy segítséget nyújtottak a Városüzemeltető Nonprofit Kft. munkatársai.

     Szeptemberben már megkezdődött az október legfontosabb eseményének, a település neves szülöttének tiszteletére rendezett Gvadányi József Emlékhétnek a szervezése (október 14-20). A hagyományos programsorozat a III. Országos Bányász Dalostalálkozóval vette kezdetét 14-én. Ezúttal 12 településről 13 kórus fogadta el a meghívást és mutatta be műsorát. A vendégeket Rabi Ferenc, a Bánya-, Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke és Szobota Lajos, Rudabánya Város polgármestere köszöntötte. A találkozó végeztével emléklapot és ajándékot kapott minden csoport, majd a szereplők és a kísérők közös ebéden vettek részt. Október 18-án a 20., jubileumi Rudabányai Múzeumi Nap került megrendezésre, amelyen közel 100 fő vett részt. Érdekes szakmai előadások hangzottak el a Gvadányi József Városi Művelődési Ház emeleti Klubjában, ezt követően pedig ebéden látták vendégül a megjelenteket.

     Október második hetében az Idősek Hete eseménysorozatára várták a szépkorúakat a Szociális Szolgáltató Intézményben.

     A november már az év végi ünnepek előkészületeinek jegyében zajlott le. 23-án tartották meg a hagyományos Idősek Napját a Gvadányi József Városi Művelődési Ház nagytermében. Mintegy 150 rudabányai szépkorú fogadta el a meghívást, akiket Gulyás Éva, a Szociális Szolgáltató Intézmény vezetője üdvözölt. Ezután Szobota Lajos polgármester mondott ünnepi köszöntőt, majd az edelényi Dobi házaspár zenés műsora következett. Ezután felszolgálták a jóízű ebédet, amit a régi időket felelevenítő beszélgetések követtek.

     November 28-án az óvodás és a kisiskolás gyerekek a miskolci Csodamalom Bábszínház Lúdas Matyi című előadását tekinthették meg, ugyancsak a művelődési házban. Ugyanitt került sor december 11-én egy másik, a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó gyermekszínházi előadásra egri művészek közreműködésével. Mindkét programot díjtalanul tekinthették meg a gyerekek.

     Az ünnepi műsorok (Mikulás, Karácsony) sem maradhattak el, melyeket hosszas készülődés, számos próba előzött meg. A Karácsony előtti vasárnapokon fellobbant a gyertyaláng a város főterén elhelyezett adventi koszorún. (Az utolsó gyertyagyújtásra 23-án este került sor.)

     A művelődési ház művészeti és más csoportjai az őszi időszakban a tervek szerint megtartották próbáikat, foglalkozásaikat. A Rozmaring Asszonykórus, a gyermek színjátszók és a mazsorettek számos alkalommal szerepeltek nem csak itthon, hanem a környező településekre is meghívást kaptak. A Nyugdíjas Klub kéthetente tartotta összejöveteleit. A helyi intézmények, az iskola, a szakszervezetek és mások is gyakran vették igénybe a művelődési ház termeit és szolgáltatásait.

     A könyvtár teljes (8 órás) nyitva tartással várta az olvasókat egész évben. Könyv- és folyóirat-állománya jelentősen gyarapodott, és az olvasók száma is emelkedett. A Teleház és a könyvtár a Könyvtári Szolgáltató Rendszer jóvoltából több technika eszközzel gyarapodott, és a működéshez szükséges anyagok (papír, toner, irodaszerek stb.) is rendelkezésre álltak.

     A fenti felsorolás csak a legfontosabb történéseket vette számba. Ennek alapján mégis elmondhatjuk, hogy a 2017. év második felében tartalmas eseménysorozat tette színessé, változatossá Rudabánya társadalmi és kulturális életét.  

Az új testvértelepülés, Badaló csapata a péntek délutáni főzésen.

A városnapi rendezvénysorozat egyik sztárvendége a Karthago együttes volt.

A Karthago együttes két frontembere: Takáts Tamás (balra) és a zenekarvezető, Szigeti Ferenc.

A Bon-Bon együttes (Szolnoki Péter, Török Tamás) volt a szombat esti program egyik fellépője.

A rudabányai mazsorett-csoport...

...és a szintén rudabányai Rozmaring Asszonykórus a városnapi fellépés közben. (Kovács Tekla felvételei.)

"ALBÉRLETBEN" A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

     Novemberben ideiglenesen új helyre költözött a Rudabányai Polgármesteri Hivatal, illetve Rudabánya, Izsófalva és Alsótelekes Közös Önkormányzati Hivatala: a Városháza ugyanis pályázati támogatás révén felújításra kerül, ezért a munkálatok idejére a Szociális Szolgáltató Intézmény épületének földszinti részében  helyezték el az irodákat (Petőfi u. 5.) A felújítás befejezésének várható időpöntja: 2018. szeptember 30. Addig az ideiglenes hivatalban fogadják az ügyfeleket.

RUDABÁNYÁRÓL SZÁRMAZÓ TÁRGYAK A MAGYAR MÚZEUMOKBAN I.

     Az internet segítségével minden korábbinál alaposabb kutatásokat végezhetnek a szakemberek és az érdeklődők bármilyen vonatkozásban. Bennünket elsősorban a Rudabányával kapcsolatos adatok és tények érdekelnek. Az ilyen irányú keresgélések során számos meglepő és érdekes dolog került elő, amelyek gazdagítják, elmélyítik és kiegészítik a településünk múltjára vonatkozó eddigi ismereteinket. Ezek közül különösen érdekesek az idők folyamán különböző hazai múzeumokba - közülük is elsősorban a miskolci Herman Ottó Múzeumba - Rudabányáról bekerült tárgyak: régészeti leletek, műalkotások, használati eszközök, dokumentumok stb. A legszebbeket, legérdekesebbeket a közeljövőben honlapunk hasábjain folyamatosan bemutatjuk.

     Elsőként a miskolci Herman Ottó Múzeum gyűjteményében található, Rudabányáról bekerült cseréptálat ajánljuk látogatóink figyelmébe. Készítési helyéül Miskolcot, idejéül pedig a 17-18. századot jelölik meg a szakemberek. Az alábbiakban idézzük azt a leírást, amely A Herman Ottó Múzeum műkincsei (Miskolc, 1999) című könyvben jelent meg róla, és közöljük az ugyanott látható fotót is.

"A magyar népi kerámia jobbára csak a 19. század elején jelenik meg teljes pompájában előttünk, a 18. századból évszámmal ellátott cserépedényünk igen kevés. Következésképpen a magyar parasztfazekasság előzményeiről, forrásairól, kialakulásának összetevőiről és körülményeiről viszonylag keveset tudunk. A 17-18. század kerámiájával már a régészet nem foglalkozik. A várak és városok szemétgödreiben talált korabeli cserépanyag feldolgozása fogja majd megfejteni e korszak edénykultúráját. Az itt közölt nagyméretű tál egyike a korai, valószínűleg 17-18. századi, épen megmaradt cserépedényeinknek. A Borsod megyei Rudabányáról került a Herman Ottó Múzeum gyűjteményébe. Anyaga szép, vörösre kiégett cserép. Van egy ugyanilyen ornamentikával díszített butykoskorsónk is (ltsz. 55.17.1.), az Mályinkáról került a múzeumba.  Alapszíne világossárga, díszítménye egyetlen, kissé összetett, szimmetrikus kompozíciót alkot. Egy csokorból indul ki 6-8 virágszál, mindegyik egy-egy virágban vagy levélben végződik. Fent középütt egy nagy rozetta van, mellette két oldalon visszahajló virágággal. Két oldalon van egy-egy érdekesen megfogalmazott tulipán, fölötte pedig egymásba kapcsolt különböző színű, V formájú dísz, lent pedig egy-egy gránátalmaszerű virágocska. A kompozíció és az ornamensek nem naturálisan megrajzoltak, inkább erőteljesen stilizáltak. A színhasználat nagyon egyszerű, az ornamentika nagyobb foltjai fűzöldek és téglavörösek, a virágszárak és némi kontúrozás pedig barna. A tál ornamentikájának eredete a török hódoltság korában hozzánk érkezett „keleti" művészeti hatásokra vezethető vissza. Hasonló stílusú kerámiából néhány ismeretes különböző múzeumokban, s ezeket a szakmai zsargon 16-17. századi írókás-virágos fazekasművészet néven tartja számon."

 

A Rudabányáról múzeumba került 17-18. századi festett cseréptál.

A RUDABÁNYAI EVANGÉLIKUS TEMPLOM FELSZENTELÉSE 1934-BEN

     A napjainkra sajnos gyülekezet nélkül maradt rudabányai evangélikus templom felszenteléséről kevés információ maradt az utókorra. Az eseményről néhány fotó bekerült a helyi Bányászattörténeti Múzeum gyűjteményébe, de pontos adatokat (a templomszentelés dátuma, közreműködői, résztvevői stb.) már nem ismertünk. Most azonban a Harangszó című, Győrben kiadott evangélikus hetilap 25. évfolyamának (1934) 40. számában (szeptember 30.), a 323. oldalon találtunk egy rövid tudósítást, amelyből kiderülnek a mára feledésbe merült részletek. A beszámolóból megtudható a templomszentelés pontos dátuma is: 1934. szeptember 23. Az alábbiakban teljes egészében közöljük az újságcikket.

     "Templomszentelés Rudabányán. Folyó hó 23.-án nagy örömünnepe volt a rudabányai vasércbánya evangélikus munkásainak és vezetőinek: ekkor adta át magasztos hivatásának a szép új templomot D. Gedujy Henrik püspök. Az egész ünnepség mutatta, milyen egyházhűség és áldozatkészség van a telep evangélikus munkásaiban, akik 176 lélekszámmal szép, nagy templom építésére vállakoztak és mutatta, milyen támogató megértés van az egyetlen csonkaországi vasércbánya tulajdonosának, a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű R. T. vezetőségében. E kettő tette lehetővé a templom felépítését. A közelből és távolból nagy számmal egybesereglett hívek előtt a 95. zsoltár első versei alapján tartotta a püspök a templom hivatását méltató nagy beszédét, majd a helyi lelkész, Ligeti Ede ismertette a templomépítés történetét és megemlékezett az adakozókról. Duszik Lajos föesperes oltári szolgálatot végzett. A keresztség szentségét Ligeti Ede, az úrvacsora szentségét meg Marcsek János szolgáltatta ki. Az énekeket a bányászzenekar kísérte. Az énekkar több koráit énekelt Reményi Ede vezetésével; kettős és magánének is emelte az áhítatot. A templomépítésben és a felszentelési ünnepségen ismét előnyösen mutatkozott meg a munkásai anyagi és lelki igényeinek kielégítéséről komoly áldozatokkal gondoskodó Rimamurány-SalgótarjánSi Vasmű R. T."

Rudabánya három temploma egy 1940 körül kiadott képeslapon. Balra az evangélikus, középen a katolikus, jobbra a református templom látható.

A templom mai képe.

RUDABÁNYAI FÉNYKÉPEK A ROZSNYÓI BÁNYÁSZATI MÚZEUMBAN 

     A rozsnyó (Rožnava, Szlovákia) Bányászati Múzeum gazdag gyűjteményében rudabányai fényképek is találhatók. A fotók azzal a céllal készültek 1905 körül, hogy majd bekerülnek az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Borsodi és Gömöri Osztálya által kiadandó, Borsod és Gömör megyék bányászatát és kohászatát ismertető könyvbe. Az első, gömöri kötet meg is jelent 1907-ben, a második, borsodi rész azonban nem került kiadásra, valószínűleg a szerkesztő, EISELE GUSZTÁV 1910-ben bekövetkezett váratlan halála miatt. Szerencsére az üvegnegatívon levő fotók fennmaradtak, és a rozsnyói Bányászati Múzeumba kerültek. Közöttük négy rudabányai fotó is található, melyek az ércpörkölőket és a vasércbánya gőzkotróját ábrázolják.

 A meddőletakarítást végző gőzkotró.

 A gőzkotró másik beállításban. Balra bányakocsi elé fogott ló, jobbra csilletalpra szerelt víztartály látható.

 Ércpörkölők a külszíni vasércbánya peremén, a mai élelmiszer-bolt mögötti részen. A pörkölés (nem tévesztendő össze az olvasztással!) 20-25 % vízveszteséget eredményezett, vagyis ennyivel csökkent a vasúton szállítandó vasérc súlya, így jelentős szállítási költséget takarítottak meg.

Másik típusú, később épült ércpörkölők a mai óvoda mögötti területen. Ezekről 1900 körül képeslap is készült. A háttérben, balra az előző képen szereplő pörkölők egyike is látható.

RUDABÁNYA SEGÍTSÉGE A TESTVÉRTELEPÜLÉSNEK

     Az idei Városnapon, szeptember 2-án írták alá a Rudabánya és a kárpát-aljai Badaló közötti testvértelepülési megállapodást. Karácsony közeledtével a nehéz körülmélnyek között élő magyarlakta község számára adományokat gyűjtött Rudabánya Város Önkormányzata és a badalói hasonló nevű iskolával régebben kapcsolatban álló Gvadányi József Általános Iskola. A beérkezett játékokat, könyveket és Rmás hasznos dolgokat december 14-én szállította Badalóra a Szobota Lajos, Rudabánya Város polgármestere vezette küldöttség. Az ajándékokat nagy örömmel fogadták, szétosztásukról az ottani önkormányzat gondoskodik. Rudabánya Város Önkormányzata ezúton is köszönetet mond mindazoknak az intézményeknek és magánszemélyeknek, akik adokányukkal támogatták a humanitárius akciót.

ŐSÁLLATOK RUDABÁNYÁN

     A rudabányai Rudapithecus Látogatóközpont udvarán néhány, egykor itt élt ősállat is látható - műanyagból. A látogatók, különösen a gyerekek nagy érdeklődéssel veszik körül az élethű, természetes nagyságú állatokat, melyeket az alábbi fotókon bemutatunk. (Hadobás Sándor felvételei.)

A látogatóközpont épülete.

 Ősló.

Ős-orrszarvú (ennek a fajnak nem volt tülke).

 Ősdisznó.

"Gabi", vagyis a Rudapithecus hungaricus, a rudabányai ősmajom.

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

     December 3-án sor került az első adventi gyrtya meggyújtására a Rudabánya főterén felállított adventi koszorún. A fél 12-kor kezdődött ünnepségen a Gvadányi József Általános Iskola tanulói adtak műsort. Az iskola igazgatója, Sóváriné Sárog Éva köszöntötte a megjelenteket, majd Andrási Zoltán római katolikus lelkész mondott áldást a koszorúra. A karácsonyig hátralévő vasárnapokon (december 10., december 17.) szintén fél 12-kor kezdődik a gyertyagyújtási ünnepség, az utolsó alkalom azonban december 23-án, szombaton délután fél 5-kor lesz. Az eseményekre mindenkit szeretettel hívnak és várnak a szervezők!

IDŐSEK NAPJA RUDABÁNYÁN

     A hagyományoknak megfelelően november 22-én, szerdán 11 órai kezdettel tartotta meg az Idősek Napja rendezvényét Rudabánya Város Önkormányzata. A meghívást mintegy 150 szépkorú polgár fogadta el és jelent meg a Gvadányi József Városi Művelődési Ház nagytermében. Gulyás Éva, a Szociális Szolgáltató Intézmény vezetője üdvözölte a megjelenteket, majd Szobota Lajos polgármester mondott ünnepi köszöntőt. Ezután szavalat hangzott el a Gvadányi József Általános Iskola tanulója, Nagy Gábor előadásában, majd az edelényi Dobi házaspár zenés műsora következett. A továbbiakban a Rozmaring Asszonykórus műsorának tapsolhattak a vendégek, amit vidám jelenettel zártak. A műsorok után ebéddel vendégelték meg a résztvevőket, miközben baráti beszélgetések folytak. A jó hangulatú, sikeres rendezvény előkészítése és lebonyolítása valamennyi önkormányzati intézmény és szervezet összefogásával valósult meg.

 

Szobota Lajos, Rudabánya város polgármestere mondott ünnepi köszöntőt.

Nagy Gábor 8. osztályos tanuló verssel köszöntötte a szépkorúakat.

A Dobi házaspár zenés műsora nagy sikert aratott.

A Rozmaring Asszonykórus nem csak népdalokat adott elő, hanem egy vidám jelenetet is.

A vendégek nagy tapssal honorálták az ajándékműsort.

A résztvevők egy csoportja érdeklődéssel figyeli a műsort. (Király Tiborné, Bányászattörténeti Múzeum felvételei.) 

CZICZLAVICZ LAJOS TENISZ EMLÉKVERSENY

     Rudabányán évtizedek óta eredményesen működik a Bányász Sportegyesület tenisz szakosztálya. Alapítója és hosszú időn keresztül "mindenese" (szakosztályvezető, edző, intéző stb.) CZICZLAVICZ LAJOS volt, aki "civilben" a vasércbánya bányamérési osztályának munkatársaként dolgozott. A rudabányai teniszsport érdekében kifejtett tevékenységét az önkormányzat díszpolgári cím adománozásával ismerte el 2006-ban. A közelmúltban emlékversenyt rendeztek a tiszteletére. Az alábbi fotók az esemény néhány érdekes momentumát örökítették meg.

A verseny résztvevőinek egy csoportja.

Verseny közben.

Az időjárás nem kedvezett a versenynek: az eső elől a teniszpálya melletti lugas adott menedéket.

A verseny minden résztvevője emléklapot kapott a szervezőktől.

Középen Novák Péter, Rudabánya Város alpolgármestere, a verseny egyik főszervezője az emléklappal.

RUDABÁNYAIAK BORSZÉKEN

     Rudabánya és az ásványvizéről világhírű székelyföldi - Hargita megyei - Borszék 2012-től testvérvárosi kapcsolatban állnak egymással. Azóta a két kisváros között kölcsönös a kapcsolat, többször látogatták meg egymás településeit, hivatalos és magáncélból egyaránt. Legutóbb október végén szerveztek 4 napos csoportos kirándulást Rudabányáról Borszékre, amelyen 24 fő vett részt. Az első és a negyedik nap a hosszú oda-vissza utazással telt el, hiszen a két település között több mint 600 km a távolság. Október 20-án Csengersimánál lépték át a határt, és Szatmárnémeti, Nagybánya, Dés, Bethlen, Szászrégen és Maroshévíz érintésével koraeste érkeztek meg a Felső-Borszékre. Itt a Korona panzióban foglalták el szállásukat. Másnap kirándulást tettek a moldvai görögkeleti kolostorokhoz Farkas Aladár borszéki tanár, önkormányzati képviselő kalauzolásával. A több mint 30 kolostor közül csak kettő megtekintésére volt idő: Agapia és Varatec keleti hangulatot árasztó hatalmas épületegyüttese és látnivalói emlékezetes élményt nyújtottak. A harmadik napon Borszék helyi nevezetességeivel ismerkedtek meg a rudabányaiak. Mik József polgármester vezetésével végigjárták az épülő fürdőkomplexumot, mely 2018-ban kezdi meg működését. Ezután a borvíz-kutakat, vagyis az ásványvíz-forrásokat, a „lábferedőt”, a mofettát, az elhagyott mészkő-bányákat, a Tündérkert nevű kirándulóhelyet és az üdülőtelep egyre inkább megújuló villáit, üdülőit járták sorra, ugyancsak Farkas Aladár szakszerű irányításával. A negyedik nap reggelén lehetőség nyílt a borszéki ásványvizet gyártó és palackozó Romaqua cég egyik üzemcsarnokának megtekintésére. A természetnek ezt a páratlan ajándékát évszázadok óta ismerik és fogyasztják, 1806 óta folyik a palackozása és a kereskedelme. Naponta több mint 1 millió palack ásványvizet állítanak elő, a vállalat munkáslétszáma meghaladja a 800 főt. A gyárlátogatás után szomorú szívvel vettek búcsút a rudabányaiak borszéki barátaiktól, abban a reményben, hogy hamarosan újra találkoznak.

Alsó- és Felső-Borszék látképe, középen az egykori szénszállító kisvasút viaduktja.

HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ A LÁTOGATÓKÖZPONTBAN

     Húsvét előtt játszóházat rendeztek a Rudapithecus Látogatóközpontban, amit nagy érdeklődés kísért. Képriportunk a rendezvény néhány érdekes pillanatát eleveníti fel.

 

A gyerekek nagy kedvvel láttak a húsvéti ajándéktárgyak készítéséhez, természetesen a felnőttek - a szülők és a látogatóközpont munkatársainak - segítségével.

Türelmesen ültek az asztalok mellett.

Nyuszisimogatás is volt...

Íme, a végeredmény!

A legjobb munkák készítői díjazásban részesültek.

A résztvevők egy csoportja az udvaron.

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA...

...alkalmából az idén is soe kwrül a hagyományos szavalóversenyre, amelyen a Gvadányi József általános Iskola tanulói vesznek részt. A gyerekek két kategóriában (alsósok, felsősök) szerepelnek, az első 6 helyezett könyvjutalomban részesül, a többiek emléklapot kapnak. A vetélkedő időpontja: 2017. április 10-én, hétfőn 14 óra, helyszíne: a Gvadányi József Városi Művelődési Ház emeleti klubja. Az esemény nyilvános, azt a szülők, a hozzátartozók és az érdeklődők is megtekinthetik! (A Magyar Költészet Napját 1964 óta minden év április 11-én, József Attila születésnapján ünnepeljük.)

AZ ÚJ RUDABÁNYAI ÁSVÁNYRÓL...

...is hangzik el előadás a március 11-12-én megrendezésre kerülő miskolci Nemzetközi Ásványbörzén. A rudabányait névre "keresztelt" áaványról honlapunk más helyén bővebben olvashatnak az érdeklődők! A börzére egyébként a Miskolci Egyetemen kerül sor. A kiállítók minden évben sok régi rudabányai ásványt is bemutatnak, illetve árusítanak, érdemes hétvégi program keretében felkeresni a minden évben sokezer érdeklődőt vonzó rendezvényt!

 M e g h í v ó

Rudabánya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és intézményei,

valamint a Gvadányi József Általános Iskola tisztelettel meghívják a város minden polgárát a

NEMZETI ÜNNEPÜNK,

MÁRCIUS 15.

alkalmából tartandó

Ü N N E P S É G R E

a Gvadányi József Művelődési Ház nagytermébe

Az ünnepség kezdési időpontja:

2017. március 14., kedd, 14.30

Az ünnepi műsorban közreműködnek a Gvadányi József Általános Iskola

6. osztályos tanulói

JANUÁR 22.: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

    1989 óta ünnepeljük minden év január 22-én a Magyar Kultúra Napját, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a Himnusz kéziratát a Szatmár Megyei Csekén.

     Rudabánya sokféle módon járult a magyar nemzeti kultúra értéktárához (a tudományban például a Rudapithecus-leletek, az ásványok, a földtani kutatások eredményei, az irodalomban gróf Gvadányi József és dr. Görgő Tibor, a művészettörténetben a református templom és műalkotásai stb.) - ezekről honlapunk más helyein részletesen olvashatnak az érdeklődők.

     Az idén sem marad el a Magyar Kultúra Napjára történő emlékezés Rudabányán: január 24-én, kedden 14 órai kezdettel kerül sor az ünnepségre a Gvadányi József Városi Művelődési Ház emeleti klubtermében. A programban megemlékezés, a Viktor Gyula Gyermek Színjátszókör irodalmi műsora és Rudabánya szerepe a Magyar Nemzeti kultúrában címmel vetítettképes előadás szerepel.

VERS RUDABÁNYÁRÓL

     Az EZREDVÉG című folyóirat egyik régebbi számában jelent meg az alábbi vers, melyet a Magyar Nemzeti Múzeumban kiállított rudabányai őslénytani leletek ihlettek.

                                            Rudnai Gábor

                                            RUDABÁNYA
                                            (Magyar Nemzeti Múzeum, 
                                            Régészeti tár)

                                            Ahogy ma újra látom, 
                                            az elsüllyedt világon 
                                            átgázol néhány lábnyom.

                                            Öt ujja van, hat ujja? 
                                            Nem táltos, most tanulja 
                                            a járást, másodszor, újra,

                                            ha elbukik is, felkel, 
                                            mindegy, majom vagy ember, 
                                            csak zúg a Pannon-tenger.

                                            És bezárul a lignit, 
                                            és aknát is alig nyit. 
                                            Az égbõl egy szeletnyit

                                            adjatok nekünk!

RUDABÁNYÁRÓL NEVEZTEK EL EGY ÚJ MAGYARORSZÁGI ÁSVÁNYT! 

     Magyarország jelenlegi területén eddig kilenc ásványt fedeztek fel a tudomány számára. A legfrissebb Rudabányán került elő. Néhány évvel ezelőtt Koller Gábor pilisborosjenői ásványgyűjtő találta az első (és mindeddig az egyedüli) példányokat, melyeket – látva, hogy érdekes anyagról lehet szó – eljuttatott a miskolci kutatóknak. A minták több irányú műszeres vizsgálata kiderítette, hogy eddig ismeretlen, ezüst-higany-arzenát-kloridról van szó. Kémiai képlete (Ag, Hg)4(AsO4)Cl, kristályrendszere köbös.

     A mérésekből összeállított adatsort Szakáll Sándor (Miskolci Egyetem), Herta Effenberger (Bécsi Egyetem), Fehér Béla (Herman Ottó Múzeum) és Zajzon Norbert (Miskolci Egyetem) múlt év őszén nyújtotta be a Nemzetközi Ásványtani Társaság illetékes bizottságához, melynek tagjai év végi szavazással elismerték, hogy valóban egy tudományra új ásványról van szó. A kutatók az új ásványnak a rudabányait nevet javasolták, amit az illetékes bizottság szintén elfogadott. A rudabányait típuspéldánya – melyen a vizsgálatok készültek –, a miskolci Herman Ottó Múzeum ásványgyűjteményében került elhelyezésre.

     Az egykori rudabányai vasércbánya ásványtani szempontból Magyarország egyik legfontosabb lelőhelye, mivel eddig mintegy 160 különböző ásványt sikerült innen kimutatni. Korábban pompás kifejlődése miatt a termésréz, malachit, azurit és kuprit (mind rézásványok) révén, majd az utóbbi évtizedekben nagyon ritka ásványai miatt vált nemzetközi hírűvé. Éppen egy ilyen ritka ezüst-higany-halogenides ásványegyütteshez kapcsolódik ez a mind szerkezeti, mind kémiai szempontból unikálisnak mondható fázis. Ezt támasztja alá, hogy a jelenleg ismert mintegy 5500 ásványból csupán három közelebbi rokona ismert. A rudabányait barnás olajzöld, parányi (0,1-0,6 mm-es) kristályai gyémántfényűek és fényérzékenyek. Különböző, szintén kicsiny méretű ezüst-higany-tartalmú halogenidekkel együtt az érctelep kovásodott limonitjában nagyon ritkán jelenik meg. 

Dr. Szakáll Sándor mineralógus, tanszékvezető egyetemi tanár, Miskolci Egyetem

Az új ásvány fotója (Tóth László felvétele).

(Az új ásványról tudomásunk szerint ez az első nyilvános közlemény; városunkat, illetve honlapunkat tisztelték meg azzal a kutatók, hogy rendelkezésünkre bocsájtották a fenti ismertetőt és fotót! Köszönjük dr. Szakáll Sándornak, Fehér Bélának és Tóth Lászlónak!)

ÚJSÁGCIKK A RUDAPITHECUS LÁTOGATÓKÖZPONT KÜLÖNDÍJÁRÓL

(Észak-Magyarország, 2017. január 5.)

  Amint már írtunk róla, a Rudapithecus Látványtár épülete különdíjban részesült a 2016. év legjobb építményeiről rendezett médiaszavazáson. A sikernek nagy sajtóvisszhangja volt, melynek illusztrálására az alábbiakban közöljük a megyei napilap erről szóló cikkének fotóját.


ÖRÖMÖKBEN, EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK AHONLAPUNK MINDEN KEDVES LÁTOGATÓJÁNAK!

  Szobota Lajos                                                                      Dr. Sallai Árpád

   polgármester                                                                       címzetes főjegyző


ÚJ ISMERTETÉS A RUDABÁNYAI-HEGYSÉG ÁSVÁNYAIRÓL

   A Rudabányai-hegység, s különösen a volt rudabányai vasércbánya hazánk leggazdagabb ásványlelőhelye, amely különleges rézásványai (azurit, kuprit, malachit, termésréz) révén világszerte ismert a szakemberek és a gyűjtők körében. A terület ásványairól az elmúlt három évszázadban sok tanulmányban és könyvben olvashattak az érdeklődők (az első, rövid ismertetés 1727-ben a német Franz Ernst Brückmann művében található, amit 1728-ban az olasz Luigi Ferdinando Marsigli munkája követett 1728-ban). A két legjobb hazai szakkönyv 1966-ban (Koch Sándor) és 1985-ben (Koch Sándor-Mezősi József) látott napvilágot. Napjainkra azonban ezek már elavultak, mert az utóbbi három évtizedben Rudabányán és más hazai ásványlelőhelyeken is sok új ásványfajt fedeztek fel a mineralógusok, ami szükségessé tette egy új szakmonográfia kiadását. Ennek megírására két miskolci kutató. Szakál Sándor (Miskolci Egyetem) és Fehér Béla (Herman Ottó Múzeum) vállalkozott, a kiadás gondját pedig a Szegedi Tudománygyetem GeoLitera kiadója vállalta magára. A könyv Magyarország ásványai címmel 2016 márciusában jelent meg. Benne a 359-407. oldalakon találhatunk részletes ismertetést az Aggtelek-Rudabányai-hegység ásványairól, 46 színes fotó és 1 térkép kíséretében. Sajnos a kötet nem került könyvárusi forgalomba, csupán a kiadónál, néhány múzeumban és szakmai szervezetnél szerezhető be személyesen vagy postai úton. (A kiadó címe: SZTE TTIK Földrajzi és Földtudományi Intézet, 6722 Szeged, Egyetem u. 2., honlap: www.geolitera.hu)

ÚJABB RUDABÁNYAI SZÁRMAZÁSÚ SZERZŐT...

      ...üdvözülhetünk a hazai könyvpiacon: a közelmúltban a Gold Book kiadónál megjelent Bányai D. Ilona Boszorkánykör című könyve, amely nagy sikert aratott, máris előkelő helyen áll a hazai könyveladási listákon! Az író eredeti neve Dengi Ilona, aki gyermek- és ifjúkorát Rudabányán töltötte. Könyvéről a kiadó és a könyvkereskedések honlapján bővebb ismertetést találhatnak az érdeklődők. Gratulálunk a szerzőnek, és további sikereket kívánunk! Ízelítőül bemutatjuk a könyv fedőlapját.

SZAKMAI ELISMERÉS A RUDAPITHECUS LÁTVÁNYTÁRNAK

    December 11-én, vasárnap este tartották meg Budapesten azt a rendezvényt, amelynek keretében átadták a MÉDIA ÉPÍTÉSZETI DÍJAKAT. Az elismerésre az egyik jelölt a rudabányai Rudapithecus-lelőhely fölé épített látványtár volt (tervezője VASÁROS ZSOLT és a NARMER ÉPÍTÉSZETI STÚDIÓ). A zsűri végül KÜLÖNDÍJJAL jutalmazta az épületet, amelyről honlapunk más helyén részletes ismertetéseket és fotókat találhatnak az érdeklődők. Gratulálunk a tervezőknek és a nehéz munkát megvalósító kivitelezőknek egyaránt!

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

Az adventi időszakban – a hagyományoknak megfelelően – az idén is elhelyezik Rudabánya főterén az adventi koszorút, amelynél a karácsonyig hátralévő vasárnapokon (november 27-én, december 4-én, 11-én és 18-án), a vasárnap délelőtti római katolikus istentisztelet után, körülbelül fél 12-kor ünnepélyes gyertyagyújtásra kerül sor. A szervezők, a római katolikus és a református egyház, az önkormányzat és intézményei, valamint a Gvadányi József Általános iskola szeretettel hívnak és várnak mindenkit ezekre az alkalmakra.

ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJ

Minden évben nivódíjjal ismerik el az adott esztendőben elkészült legjobb, legszebb vagy valamilyen okból különleges épületeket. A végső döntést megelőzően ajánlások érkeznek a szakértő zsűrihez, amelyek alapján ítélik oda a díjat. Ebben az évben megyénkből két épület kapott ajánlást, melyek közül az egyik a rudabányai idegenforgalmi fejlesztések keretében a Rudapithecus-lelőhely fölé emelt fogadóépület. Tervezője Vasáros Zsolt DLA budapesti építőművész, egyetemi oktató. Reméljük, hogy a jelölés sikerrel jár, és nívódíjban részesül a monumentális építmény!

IDŐSEK NAPJA RUDABÁNYÁN

November 17-én, csütörtökön fél 11 órai kezdettel rendezte meg Rudabánya Város Önkormányzata a hagyományos Idősek Napját a Gvadányi József Városi Művelődési Házban, melyen a meghívott szépkorúak közül mintegy 120-an jöttek el. A korai kezdést az indokolta, hogy 12 órakor ebéddel vendégelték meg a résztvevőket, előtte azonban mintegy másfél órában a köszöntésre és kultúrműsorra került sor.

     Szobota Lajos, Rudabánya Város polgármestere köszöntötte a szépkorúakat, majd a római katolikus és a református egyház lelkésze áldást mondott a rendezvényre és a résztvevőkre. Ezt követően egy országos hírű művészházaspár, Tóth Éva és Leblanc Győző adott mintegy egyórás operett- és dalműsort, amit nagy tetszéssel fogadtak a jelenlévők. Az ünnepeltek sem maradtak ki a programból: előbb Csúzda Lajosné erre az alkalomra írt verseit adta elő, majd a Rozmaring Asszonykórus népdalokat és bányászdalokat énekelt. Az ebédet követően jó hangulatú beszélgetés, a régi emlékek felelevenítése következett. Végül a művelődési ház előcsarnokában emléktáblát avattak az 1944-45-ben kényszermunkára elhurcolt rudabányai polgárok tiszteletére. Azért ezt az alkalmat választotta az önkormányzat erre az eseményre, mert az emléktáblán név szerint szereplő személyek a mai szépkorúakhoz álltak a legközelebb, sokuknak családtagjaik, rokonaik, közeli ismerőseik is voltak közöttük.

VISSZATEKINTÉS AZ ŐSZI RENDEZVÉNYEKRE

Az őszi hónapok eddig eltelt időszakában (szeptember-október-november első fele) – a kialakult hagyományoknak megfelelően – számos társadalmi és kulturális esemény zajlott le városunkban, melyek nem csak a helyieket érintették, hanem szélesebb körben, sőt külföl-dön is visszhangra találtak.

     A szeptember 3-i IX. Rudabányai Városnap és az ehhez kapcsolódó előző napi rendezvények mintegy 5000 látogatót vonzottak. A gazdag, változatos program még olvasható honlapunkon, ezért azt nem részletezzük. Itt voltak testvérvárosaink, a székelyföldi Borszék és a szlovákiai Dobsina küldöttségei is. Különösen az utóbbiak, az ottani német kisebbség (az egykor Rudabányára is beköltözött bulénerek) képviselői vettek részt nagy számban (mintegy 50 fővel) városnapunkon, és szóltak elismeréssel a látottakról-hallottakról és a vendéglátásról. Mintegy 30 járművel megjelentek és felvonultak a régi autók és motorkerékpárok rozsnyói klubjának tagjai is Szőlős Sándor csucsomi polgármester vezetésével, erősítve a határon átnyúló kapcsolatainkat.

    Egy héttel később, szeptember 10-én a IX. Rudabányai Mazsorett-találkozó került sorra, melyen az idén 10 csoport vett részt. Az impozáns főutcai menettáncot követően a művelődési ház előtti téren mutatták be műsoraikat a résztvevők, akiknek nem csak a helybeliek tapsoltak, hanem nagyszámú vendég is helyet foglalt a közönség soraiban.

    Október 10. és 16. között a Gvadányi József Emlékhét rendezvénysorozata zajlott le. Két kiemelkedő esemény szerepelt a programban. Október 14-én, pénteken immár 19. alkalommal tartották meg a Bányászattörténeti Múzeum szervezésében a Rudabányai Múzeumi Napot, ezúttal is nagy érdeklődés mellett (mintegy 100 résztvevővel). 15-én, szombaton az Országos Bányász Dalostalálkozó volt soron, amelyen minden korábbinál több, 16 csoport mutatta be műsorát mintegy 200 szereplővel. A következő településekről érkeztek a fellépők: Salgótarján, Bükkábrány, Borsodszirák, Sajószentpéter, Edelény (2 kórus), Borsodszirák, Szendrő, Szögliget, Berente, Vadna, Sajóivánka, Múcsony, Kurityán, Szuhafő és Rudabánya. A rendezvényen megjelent és köszöntötte a résztvevőket Riz Gábor országgyűlési képviselő, Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke és Rabi Ferenc, a Bánya- Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke. Az együttesek műsorának elhangzása után közös ebédre került sor. A vendégek nagy elismeréssel szóltak a rendezvény lebonyolításáról és a vendéglátásról egyaránt. Az esemény megszervezésében és anyagi feltételeinek megteremtésében a Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége, személy szerint Nagy Tibor volt az önkormányzat és a rendező, a Gvadányi József Városi Művelődési Ház segítségére.

     Nemzeti ünnepünk, Október 23. alkalmából 21-én, pénteken 14 órai kezdettel került sor a városi ünnepségre. Hadobás Sándor önkormányzati képviselő ünnepi beszédét követően a Gvadányi József Általános Iskola 8. osztályos tanulói eseményjáték keretében elevenítették fel a korabeli eseményeket Bartháné Béres Zsuzsanna tanárnő rendezésében.

     A fenti kiemelkedő események mellett még számos közösségi, kulturális és sportrendezvényre került sor Rudabányán, melyek alkalmat nyújtottak az ismeretszerzésre, a szabadidő hasznos eltöltésére és a szórakozásra egyaránt.

 

Bemutatkozik Dr. Bálint Anita reumatológus szakorvos, a Rudabánya I. sz. Háziorvosi körzet új orvosa.


Bemutatkozás.pdf

 


 


 
A RUDABÁNYAI KÖNYVKIADÁS ÚJABB EREDMÉNYE

    A Rudabányán kiadott könyvek sora a napokban újabb kötettel gyarapodott: megjelent dr. Hála József budapesti néprajzkutató Különös kövek, csodás csontok. Kilenc dolgozat a népi geológia köréből című munkája az Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány gondozásában, Hadobás Sándor és Máté György szerkesztésében. Tartalma a következő:

     Jókai "kígyókövei".  

     Alföldi adatok a "mennyköbek"-ről.

     Aranyat termő szőlők.

     Ásványokkal és kőzetekkel kapcsolatos néprajzi adatok a Börzsönyből és környékéről.

     Különleges kövek Kolozsvárott.

     "Noé szőlője" Istenmezején.

     "Kőpénzek" és egyéb kővé váltak a Felvidéken és Észak-Magyarországon.

     "Hej halászok, halászok!" Mamutcsont a hálóban, a múzeumban és a várkapun.

     Az oltatlan mésszel elpusztított sárkány. Egy alsórákosi monda népi hagyományköre.

     A könyv mérete A/5, terjedelme 246 oldal, színes és fekete-fehér képekkel. Megvásárolható vagy megrendelhető a rudabányai Gvadányi József Városi Művelődési Házban (3733 Rudabánya, Petőfi u. 22., tel.: 48/353-174), ára 1200,- Ft + postaköltség.


borító

A könyv borítólapja.

KIÁLLÍTÁS A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

     A Rudabányán élő és alkotó BODNÁR-IMRI KATALIN grafikáiból látható kiállítás a Gvadányi József Városi Művelődési Ház galériájában 2016. június 14.ig, munkanapokon 8-16 óráig. 

     Bodnár-Imri Katalin Kazincbarcikán született 1988-ban, de családja és ő is mindig Rudabányán élt. Középiskolai tanulmányait Kazincbarcikán végezte a Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskolában, a textilrajzoló és modelltervező asszisztens szakon. Már gyermekkorában szívesen és tehetséggel rajzolt és festett, de a két műfaj közül a rajzolás jobban vonzotta. Ennek ellenére az utóbbi időben a festéssel is megpróbálkozott, és nagy örömét leli benn. Nagybátyja, a néhai Bodnár József festő volt a példaképe, akitől az indíttatást kapta és az első lpéseket tanulta a képzőművészet terén. Komolyabban 4-5 éve kezdett a rajzolással foglalkozni, és e rövid idő alatt sajátos, egyéni stílust alakított ki. Grafikáit többnyire fekete papírra fehér grafitceruzával készíti. Portréi fényképszerű pontossággal adják vissza az ábrázolt személy vonásait, ügyelve a legapróbb részletekre is. Ugyanez mondható el bájos állatportréiról is. Eddigi alkotótevékenységének legjavát tárja a közönség elé a most látható kiállításon, amely az első önálló bemutatkozása.

 A RUDAPITHECUS: NEMZETI ÉRTÉK

    A Magyar Tudomány című folyóirat 2015. évi 10. (októberi) számában jelent meg KORDOS LÁSZLÓ professzor, magyar kutatásvezető tanulmánya "Rudapithecus hungaricus: egy nemzeti érték ötven éve" címmel, amelyben összefoglalja a kutatások eddigi történetét. Az írásra azért hívjuk fel honlapunk látogatóinak a figyelmét, mert kapcsolódik a Rudapithecus-lelőhelyen jelenleg is folyó beruházási munkákhoz, megvilágítva az ott előkerült leletanyag jelentőségét. A tanulmányt az interneten is olvashatják az érdeklődők, ha megnyitják a Magyar Tudomány című folyirat honlapját, és ott az archívumban rákeresnek a 2015. évi októberi számra.

FELÚJÍTÁS A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

     Folyik a Gvadányi József Városi Művelődési Ház színpadának felújítása. A 2003-ban készült padlózat napjainkra megkopott, szálkássá vált, ezért szükségessé vált csiszolása és lakkozása. A munkát a helyi Városüzemeltető Nonproifit Kft. munkatársai végzik. Később, a tavasz folyamán a színpadi rész falainak javítására és festésére is sor kerül majd. A művelődési házzal kapcsolatos hír, hogy nemrégin 100 új széket vásároltak pályázati támogatásból.

KÖNYV A VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰVEKRŐL

     A közelmúltban jelent meg az Edelényi Városi Könyvtár kiadásában "A világháborús emlékművek Edelény környékén"című könyv (szerzője Hadobás Pál), amelyben az I. és a II. világháború emlékei is szerepelnek. Megtalálható benne a rudabányai emléktábla és a múzeum udvarán álló emlékszobor részletes  története és leírása is. Az érdeklődők megtalálhatják a könyvet az interneten, a Magyar Elektronikus Könyvtárban, ahol teljes terjedelmében olvasható.

 ÚJSÁGOLVASÓ...

     ...kezdte meg működését a Gvadányi József Vártosi Művelődési Házban. Január 30-ától minden szombaton fél 9 és fél 2 között lehetőség nyílik az aktuális heti és az aznapi, friss napilapok, valamint több hetilap és folyóirat olvasására a művelődési ház földszintjén kialakított olvasóteremben. A szolgáltatás díjtalan, a jelzett időben bárki igénybe veheti! 

HAMAROSAN MEGJELENIK A BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK ÚJ SZÁMA

     A Rudabányán szerkesztett és kiadott folyóirat 2015. évi 2. száma némi késéssel csak február első napjaiban hagyja el a nyomdát. Az új füzet ezúttal is érdekes tartalommal kerül az érdeklődők kezébe:

Tanulmányok:

     WEISZ Boglárka: Az urbura.

     DR. EGEY Antal: A rudabányácskai aranybányászat története.

     GIERSZEWSKI, Stanislaw: Rézexport Magyarországról Gdanskba a 16. század első felében.

Közlemények:  

      DR. BOGNÁR László: A földtani fejezet ismertetése Hunfalvy János természetföldrajzi művéből.

     DR. VITÁLIS György: Száz éve jelent meg Papp Károly: A Magyar Birodalom vasérc- és kőszénkészlete című műve.

Archívum:

     Kincstári bányák főbejárási jegyzőkönyve 1892-ből. (Közreadja: Hadobás Sándor)

     Szovjet bauxit-szakértői jelentés 1955-ből. (Közreadja: Tóth Álmos)

Szakirodalom:

     A Szepesség bányászatának és kohászatának emlékei. (Hadobás Sándor)

     A földtudományok a numizmatikában. (Szemán Attila)

   A folyóirat új és korábbi számai az interneten is olvashatók az Országos Széchényi Könyvtár által működtetett Elektronikus Periodika Archívumban. A nyomtatott változat megvásárolható a rudabányai Gvadányi József Városi Művelődési Házban, munkanapokon 8-15 óráig. Telefon: 48/353-174.

TISZTELT LÁTOGATÓINK!

     Néhány hónapja szerverproblémával küzdünk: ezért szeptember óta nem tudtunk képeket és más anyagokat feltölteni honlapunkra. Úgy tűnik, hogy a nehézségek lassan megoldódnak, és hamarosan vissza lehet térni a korábban megszokott tájékoztatáshoz. A szöveges anyagokkal már nincs gond, a képfeltöltést azonban még gyakorolnunk kell... Ezért a képek egyelőre (nem sokáig) hiányozni fognak híradásainkból. Elnézésüket és megértésüket kérjük a kényszerű szünetért, reméljük, hogy a továbbiakban folyamatosan és rendszeresen tudjuk tájékoztatni honlapunkon az érdeklődőket az aktuális rudabányai hírekről, eseményekről.

A VIII. RUDABÁNYAI VÁROSNAP ÉS A KAPCSOLÓDÓ RENDEZVÉNYEK PROGRAMJA

     Kialakult az idei, immár VIII. Rudabányai Városnap programja, elkészült a meghívó is, amit az alábbiakban megtekinthetnek honlapunk látogatói. Ezúttal is gazdag eseménysorozat várja az érdeklődőket.

Rendezvény engedély

Igazolás rendezvénytartásról

 

scan001_470

scan002_470

scan003_470

scan004_470

 HAMAROSAN MEGJELENIK A BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 2015. ÉVI 1. SZÁMA

     A Rudabányán szerkesztett és kiadott folyóirat új száma gazdag tartalommal, érdekes írásokkal hamarosan kikerül a nyomdából, és ezzel egyidőben olvasható lesz az OSZK által működtetett Elektronikus Periodika Archívumban is. Címlapján rudabányai azurit látható. 

btk_xix._470_01

 KÉPES BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁRÓL

img_6737_470

A program gyermekfoglalkozásokkal kezdődött kora délután.

img_6755_470

A Magyar Vöröskereszt sátrában szűrűvizsgálatokat, méréseket végeztek.

img_6775_470

A legkisebbek számára arcfestésre is lehetőség  volt - íme az eredmény!

img_6785_470

A érkező vendégek a múzeum állandó kiállításának megtekintésével kezdték programjukat.

img_6794_470 A Gvadányi József Városi Művelődési Ház nagytermének nézőtere megtelt a műsorok kezdetére.

 

img_6802_470
 
A művelődési ház mazsorett-csoportjainak műsorával indult az esti program. Előbb a "nagyok"...

 

img_6819_470...majd a "kicsik" léptek fel. Oktatójuk Sztoffán Zsuzsanna

img_6834_470

A Rozmaring Asszonykórus is szerepelt az este folyamán Juhász Lajosné karnagy vezetésével (a kép jobb szélén).

img_6849_470 A Viktor Gyula Gyermek Színjátszó Csoport (első osztályos tanulókkal) erre az alkalomra vitte színre A kiskakas gyémánt félkrajcárja címú mesejátékot Szobotáné Garan Erika drámapedagógus vezetésével.

img_6865_470 A gyerekek nagy tapsot kaptak előadásukért.img_6873_470

A múzeumban Martis Freyja fotóiból nyílt kiállítás.

img_6875_470 A fotókiállítás látogatói.img_6895_470

A rudabányai ERBÉ együttes gondoskodott az est hátrelévő részében a vidám hangulatról. (Márkus Zsuzsanna felvételei.)

MEGHÍVÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RUDABÁNYAI RENDEZVÉNYEIRE

 

 

 

A Bányászattörténeti Múzeum

(3733 Rudabánya, Petőfi u. 26.)

szeretettel meghívja Önt és kedves családját, barátait, ismerőseit

 

 

2015. június 20-án, szombaton 15:30-tól

 

a

 

  M Ú Z E U M O K  É J S Z A K Á J A

 

 

alkalmából tartandó rendezvényeire

 

a Gvadányi József Városi Művelődési Házba

 

és a Bányászattörténeti Múzeumba.

 

P R O G R A M

 

 

15.30 - 17.30 -ig: Kézműves foglalkozások gyermekeknek a Múzeumban:

 

„Kódexmásoló leszek - hogyan írjunk lúdtollal Török Judit vezetésével,

 

ezenkívül Pácz Tímeával „Gyere énekelj és táncolj velem” valamint arcfestés,

 

 

16.00 - 17.30 –ig : Elsősegély bemutató, vércukor szint, vérnyomás és testzsír mérés

 

(Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kazincbarcika-Edelény Kistérségi Szervezete és rudabányai helyi csoportja közreműködésével)

 

 

17.30: Köszöntő: Papp Andrea(Bányászattörténeti Múzeum. intézményvezetője)

 

Gvadányi József Városi Művelődési Ház

 

 

17.35: „Táncos nyitány” – a rudabányai Gvadányi József Városi Művelődési Ház

 

Csillagfény mazsorett csoportja

 

 

17.45: A kiskakas gyémánt félkrajcárja

 

A rudabányai Gvadányi József Városi Művelődési –ház Viktor Gyula Gyermek Színjátszó - csoportjának előadása

 

 

18.05: A rudabányai Rozmaring Asszonykórus műsora

 

 

   18.20:  Rejtett Magyarország – Rejtett gondolatok–

 

Martis Freyja fotóművész kiállításának megnyitója

 

 

   19.00 - 22.30.-ig: - az ERBÉ együttes koncertje

 

 

KÖZBEN:

 

 

   19:30: Rendhagyó tárlatvezetés a múzeum állandó kiállításaiban

 

 

   20.00: Tombola-sorsolás - értékes nyereményekkel

 

 

A programok garantálják a jó hangulatot, amely mellé a szervezők szerény vendéglátást biztosítanak.

Mindenkinek jó szórakozást kívánnak                                                                                                            a Szervezők

 

PROJEKTNYITÓ RENDEZVÉNY RUDABÁNYÁN

     Pénteken került sor a rudabányai idegenfrogalmi fejlesztés projektnyitó rendezvényére a Gvadányi József Városi Művelődési Házban. Az eseményről az újságok, a rádiók és a televíziók is részletesen hírt adtak. Mellékelten közöljük az Észak-Magyarország című miskolci napilap június 8-i, hétfői számában megjelent tudósítást, amelyből minden lényeges információt megtudhatnak látogatóink.

projeknyit_470_03

50 ÉVE TÖRTÉNT...

     ...az öt halálos áldozatot követelő rudabányai bányaszerencsétlenség. A bányaomlás Veres Km. József, Veres K. Bertalan, Istenes Károly, Varga S. Károly és Tátrai Lajos életét oltotta ki. A tragikus baleset okairól és következményeiről részletesen tudósít Papp Andrea és Sóvágó Gyula tanulmánya (címe: Az 1965. évi rudabányai bányaszerncsétlenség), amely megtalálható az interneten, az Elektronikus Periodika Archívumban, a Bányászattörténeti Közlemények 2009. évi 2. számában.  

MEGHÍVÓ SZEMÁN ADRIENN FOTÓKIÁLLÍTÁSÁRA

img891_470

 A KULTURÁLIS ÉLET HÍREI 

     Az elmúlt hetekben megélénkült a rudabányai kulturális élet, számos rendezvényre került sor (ezekről korábban beszámoltunk honlapunkon), a művészeti csoportok pedig sok helyen szerepeltek és szép sikereket értek el.

     A ROZMARING ASSZONYKÓRUS a Szikszón megrendezett megyei kórustalálkozón bejutott az első hat csoport közé, amelyek jogot nyertek arra, hogy szerepeljenek a később Budapesten megrendezésre kerülő országos döntőben. Az énekkar május 29-én Múcsonyban lépett fel az ott évente megrendezésre kerülő körzeti kórustalálkozón. A nyár folyamán az asszonykórus több felkérésnek tesz majd eleget a környékbeli települések rendezvényein.

img892_470

img893_470

      POLECSKÓ BÉLÁNÉ  és MÁRKUS VIKTORNÉ, a Rozmaring Asszonykórus tagjai kiváló versmondók. Részt vettek az ugyancsak Szikszón megtartott szavalóversenyen, s POLECSKÓ BÉLÁNÉ bejutott a szinén Budapesten sorra kerülő országos döntőbe.

     A mazsorett-csoportok a szolnoki siker után máris több felkérést kaptak szereplésre. Legutóbb Rakamazon vettek részt a német nemzetiségi önkormányzatok által szervezett nagyrendezvényen, ahol a menettánccal és a színpadi bemutatóval is nagy sikert arattak.

      A Gvadányi József Művelődési Ház Viktor Gyula Gyermek Színjátszó Csoportja legközelebb június 20-án a Múzeumok Éjszakája keretében mutatkozik be új produkcióval. Jelenleg a próbák folynak SZOBOTÁNÉ GARAN ERIKA drámapedagógus vezetésével. Az 1. osztályos tanulók A kiskakas gyémánt félkrajcárja című mesejátékkal készülnek, amelyhez szép díszletek és jelmezek készülnek. 

     Június 1-én délelőtt 10 órakor DR. RÉMIÁS TIBOR történész tart vetítettképes előadást az első világháborúról az általános iskola tanulói számára a művelődési ház nagytermében, majd 11 órakor a Bányászattörténeti Múzeumban ugyanezen témában kiállítás-megnyitóra kerül sor (A Nagy Háború magyar szemmel 1914-1918). A kiállítás június 10-ig tekinthető meg a múzeum nyitvatartási idejében. 

 ÚJABB KIÁLLÍTÁS A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

     Éppen hogy lekerültek a falakról és a tablókról Latorcai László munkái, máris újabb kiállítás várja az érdeklődőket a rudabányai Gvadányi József Városi Művelődési Ház Galériájában. IGLAI József festő és grafiku alkotásait tekinthetik meg a látogatók június 1-ig, munkanapokon 9-15 óráig, ettől eltérő időpontban előzetes bejelentésre (telefon: 48/353-174)..

     Iglai József 40 éves, Izsófalván él és alkot. Gyermekkora óta fejlesztette tudását, de csak 2015-ben szánta rá magát arra, hogy munkáit a nagyközönségnek is bemutassa. Első önálló kiállítása Izsófalván volt januárban, majd Kazincbarcikán, a Kisgalériában folytatódott a bemutatók sorozata, melynek Rudabánya a harmadik állomása. Sok felkérést, megkeresését kapott újabb kiállításokra, ezért nagy kedvvel alkot, hogy eleget tudjon tenni a felkéréseknek.

     Kiállításán az olajfestmények mellett többségükben grafikák láthatók, melyek témája érdekes, változatos, a természet és az élet sok területét felöleli (portrék, életképek, állatok, növények tájak stb.)

KIÁLLÍTÁS LATORCZAI LÁSZLÓ FESTMÉNYEIBŐL

     Új kiállítás tekinthető meg április 24-étől a rudabányai Gvadányi József Városi Művelődési Ház Galériájában: a Kazincbarcikán élő LATORCZAI LÁSZLÓ festményeit láthatják az érdeklődők.

     Latorczai László 1955-ben született Sajószentpéteren. Tanulmányai befejezése után műszaki pályán helyezkedett el, s ma is ott dolgozik. Már gyermekkorában megbarátkozott a festészettel, de komolyabban csak az 1980-as években kezdett foglalkozni ezzel a művészeti ággal. Az alkotótevékenység jó kedvvel és tehetséggel űzött szabadidős tevékenységként van jelen az életében. Képeit farostlemezre, ritkábban vászonra festi olaj-, vagy a mostanában elterjedt akrilfestékkel. Témái változatosak, munkái a valóságot, a szép természeti és emberi környezetet vetítik a tárlatlátogató elé. Az elmúlt két évtizedben számos egyéni és csoportos kiállításon vett részt. Művei gyakran szerepelnek ilusztrációként könyvekben és folyóiratokban.Több díjban, elismerésben részesült. Rudabányai kiállítását a Gvadányi József Városi Művelődési Ház munkatársa, Márkus Marianna rendezte. Segítségére voltak Bíró Adrienn, Jászter Zsófia és Diós Sándor.

     Latorczai László festményeinek kiállítása május 15-ig tekinthető meg, munkanapokon 9-15 óráig. Ettől eltérő időpontokban előzetes bejelentésre látogatható a tárlat (telefon: 48/353-174).

TELEKES BÉLA (1873-1960) KÖLTŐ, MŰFORDÍTÓ

     Közeleg a Költészet Napja: április 12-én, József Attila születésnapján klasszikus és mai lírikusaink életét és munkásságát idézik fel országszerte rendezvények, események, kiadványok segítségével. Szűkebb hazánk, a Sajó-Bódva köze is büszkélkedhet jeles költőkkel. Közülük ezúttal a felsőtelekesi születésű TELEKES BÉLÁRA hívjuk fel honlapunk látogatóinak a figyelmét, mivel Rudabányát mindig szoros kpcsolat fűzte a szomszédos községhez, s mint az alábbiakból kiderül, a költő családja is kötődött az itteni vasércbányászathoz.

     Telekes Béla 1873. május 4-án látta meg a napvilágot. Édesapja a kincstári (a diósgyőri vasgyárhoz tartozó) vasércbánya tisztviselőjeként került vidékünkre, amely Felsőtelekes felől indította meg a külszíni vasérctermelést. (A Borsodi Bányatársulat csak később, 1880-ban kezdte meg a működését, miután tulajdonosai az államtól bérbe vették a bányatelkeket.) A szepesi szász (német) származású család eredeti neve Klein volt, amit a költő 1891-ben szülőhelye után Telekesre változtatott. Hatéves korág nevelkedett Felsőtelekesen, ekkor édesanyja halála miatt nagynénjéhez került az Abaúj-Torna megyei Aranyidkára, ott nevelkedett mindaddig, amíg 12 évesen a selmecbányai evangélikus gimnáziumba nem került, ahol korábban Petőfi, Mikszáth és sok más jeles személyiség is tanult. Itt érettségizett 1891-ben, majd a budapesti egyetemen jogot és bölcsészetet hallgatott. 

     Elsó verseit még diákként publikálta a Selmecbányai Híradóban és Kiss József 1890-ben indult, irodalmunk fejlődésében nagy szerepet játszó lapjában, az A Hétben. Budapestre érkezése után Kiss József pártfogásával került be a pezsgő irodalmi életbe. Költészete új színt hozott a 19. század végének "epigonista" (alkotói önállóságot nélkülöző) költészetébe. Az irodalomtörténészek szerint az Ady előtti magyar líra egyik legeredetibb alkotója volt, Ady és a Nyugat-nemzedék költészetének előfutára.

     Első verseskötete 1895-ben jelent meg Káprázatok címmel (a kötet a Magyar Elektronikus Könyvtárban megtalálható az interneten). 1906-ban kiadott Versek című kötetét a már beérkezett Ady is melegen üdvözölte egy hírlapi cikkben. Ezután főként műfordítással foglalkozott, mivel nagy családról kellett gondoskodnia: hat gyermeke szültetett gyors egymásutánban. Emellett verseivel és más műveivel továbbra is jelen volt az irodalmi életben. 1936-ban jelent meg harmadik verseskötetete Fekete gályán címmel. Ebben az évben a Magyar Rádióban előadták Rákóczi című verses drámáját. 1937-ben - József Attilával együtt - Baumgarten-díjat kapott.

     Telekes Bélát neves kortársa, Tóth Árpád költő az egyik legkiforrottabb nyelvezetű műfordítónknak nevezte. Sokat fordított a világirodalom klasszikusaitól (Byron, Dickens, Ibsen, Kleist, Lermontov, Moliére, Poe, Rostand, Strindberg, Hauptmann stb.) kezdve útleírásokon át a versekig, sőt magyarra ültette Dávid király zsoltárait is. Shakespeare Hamlet című drámájának fordítására is vállalkozott. Mivel az Arany-féle fordítás jogtulajdonosa, a Révai Könyvkiadó nem járult hozzá ahhoz, hogy a Lampel és Wodianer kiadó a Remekírók Képes Könyvtára című sorozatában megjelentesse az Arany-féle átültetést, ezért új fordítást kellett készíttetni, amire egyedül Telekes Béla jelentkezett. Arany után nem kis bátorság és önbizalom kellett ehhez, de az eleinte reménytelennek látszó feladatot Telekes sikerrel megoldotta.

     A második világháború után alkotókedve új erőre kapott. Élete utolsó éveiben költészete és személyisége ismét az irpodalmi érdeklődés középpontjába került. Ezt jelzi, hogy 1956-ban kiadták Válogatott versek című kötetét. 1960. október 28-án hunyt el Budapesten, életének 88. évében. A Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra. Utolsó lakóhelyén, Budapesten, a Csalogány u. 41. sz. házon, valamint szülőfalujában, a művelődési ház falán emléktáblát helyeztek el tiszteletére. Felsőtelekesen az egyik utcát és az általános iskolát nevezték el róla, így őrizve emlékét. Arany Lajos debreceni irodalomtörténész, főiskolai tanár (aki hosszú ideig Felsőtelekesen élt, szülei itt voltak pedagógusok) egyetemi szakdolgozatát Telekes Béla költészetéről írta, és több tanulmányban is foglalkozott munkásságával.

     Telekes Béla költészete ma is eleven: két újabb válogatás készült verseiből, melyekhez az életpályát bemutató tanulmányok is járulnak Szeghalmi Elemér révén (Ez itt az álmok rengetegje, 1975; Az én múzsám, 1981). Versei időnként a Magyar Rádióban és másutt is elhangzanak, és fordításai sem évültek el. (Például Dumas: A jávai orvos és Byron: A chilloni fogoly című műve napjainkban is az ő tolmácsolásában jelent meg.)

     Az alábbi fotókat a költő leányai, Gizella és Malvina bocsájtották a helyiek rendelkezésére az 1980-as években, amikor a szülőfalu "felfedezte" neves fiát, és kapcsolatba lépett hozzátartozóival. 

img600_470 Telekes Béla körülbelül 5 éves korában. Ez a felvétel valószínűleg még felsőtelekesi éveiben készült.

tbx_470 Telekes Béla az 1900-as évek elején.

img607_470

 Telekes Béla feleségével és gyermekeivel 1907-ben.

img606_470 Telekes Béla gyermekei 1915-ben.

img609_470 Telekes Béla budapesti lakásában 1959-ben.

img613_470

A budapesti emléktábla a Csalogány u. 41. sz. ház falán. 

img611_470 A felsőtelekesi emléktábla a művelődési ház falán.

KOSZORÚZÁS A KOSSUTH-SZOBORNÁL

     A nemzeti ünnep alkalmából március 15-én délután 2 órakor a rudabányai civil szervezetek megemlékezést és koszorúzást tartottak a Gvadányi Művelődési Ház parkjában álló Kossuth-szobornál. (Amint honlapunk más helyén beszámoltunk róla, a városi ünnepségre és az 1848-49-es emlékmű koszorúzására március 13-án, pénteken került sor.) 

KÉPES BESZÁMOLÓ A KIÁLLÍTÁS-MEGNYITÓRÓL

     Ahogy a honlapunkon is közzétett meghívóból értesülhettek látogatóink, március 14-én, szombaton délelőtt 10 órakor került sor a rudabányai Gvadányi József Városi Művelődési Ház kiállító-termében HORVÁTH GYULÁNÉ (foltvarrás) és JÁSZTER ZSÓFIA (gravírozás) közös kiállításának megnyitására. Az eseményt nagy érdeklődés kísérte. Hadobás Sándor művelődési ház vezető üdvözölte a megjelenteket, majd az alkotók beszéltek munkásságukról, az általuk művelt kézműves tevékenységgel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Ezután Szél Miklós, a Gvadányi József Általános Iskola igazgatóhelyettese, önkormányzati képviselő ajánlotta a jelenlévők figyelmébe a kiállítást, tekintettel arra, hogy Horváth Gyuláné kollégája, Jászter Zsófia pedig tanítványa volt korábban, tehát mindkettőjük személyét és kézműves munkásságát jól ismeri. Az alkotók a kiállítás megtekintése során válaszoltak a felmerült kérdésekre, amit a látogatók érdeklődéssel hallgattak. 

img_6435_470

Az alkotók: Horváth Gyuláné nyugalmazott középiskolai tanár és Jászter Zsófia, képzettségét tekintve agrármérnök; mindketten Rudabányán élnek.

img_6388_470 A megnyitó-ünnepség résztvevői olyan sokan voltak, hogy egyszerre nem is fértek be a kiállító-terembe. Képünkön a látogatók egy csoportja, középen Szobota Lajos, Rudabánya Város polgármestere.

img_6413_470

 A megnyitó-ünnepség résztvevői nagy érdeklődéssel tekintették meg a kiállított anyagot.

img_6412_470

Az asztalokon Jászter Zósfia gravírozásai kaptak helyet. A kiállítás-megnyitón jelen volt az önkormányzati képviselő-testület több tagja is. Elől Szögedi Szabolcs, mögötte Novák Péter alpolgármester.

img_6409_470Ízelítő Horváth Gyuláné munkáiból: faliszőnyeg, melyet unokája számára készített.

img_6422_470 Részlet a kiállításból. (Horváth Gyuláné munkái.)

img_6420_470 Közeleg a Húsvét - egy aktuális kép a kiállításból. (Horváth Gyuláné munkái.) (Papp Andrea felvételei.)

KÉPES BESZÁMLÓ A NEMZETI ÜNNPRŐL

     Nemzeti ünnepünk, Március 15. alkalmából március 13-án, pénteken délután 2 órai kezdettel került sor a rudabányai városi ünnepségre. A Himnusz elhangzása után Hadobás Sándor önkormányzati képviselő kszöntötte a megjelenteket és mondott ünnepi megemlékezést. Ezt követően a Gvadányi József Álaláns Iskola 6. osztályos tanulóinak mintegy 40 perces ünnepi műsorát tekinthették meg a jelenlévők, melyet Szuromi Norbert tanár állított össze és rendezett. Az ünnepség után koszorúzást tartottak az 1848-49-es emlékműnél. Az 1948-ban felállított, Kolosai Zoltán által tervezett és a rudabányai fiatalok által terméskőből épített monumentumra Rudabánya Város Önkormányzata, a Gvadányi József Általános Iskola, a Szivárvány Óvoda, a Bányászattörténeti Múzeum, a Gvadányi József Művelődési Ház, a helyi politikai pártok közül pedig a Fidesz és a Jobbik képviselői helyezték el az emlékezés és a tisztelet koszorúit. 

img_6585_470

Az ünnepségen részt vettek többek között (balról jobbra): Orehóczki István, Felsőtelekes polgármestere, Sóváriné Sárog Éva, a Gvadányi József Általános Iskola igazgatója, Novák Péter, Rudabánya Város alpolgármestere, Szél Miklós, a Gvadányi József Általános Iskola igazgatóhelyettese, önkormányzati képviselő és Szobota Lajos, Rudabánya Város polgármestere.

img_6566_470 Az ünnepi műsorban a Gvadányi József Általános Iskola 6. osztályos tanulói szerepeltek.

img_6558_470

Jelenet az ünnepi műsorból.

img_6589_470 Az ünnepi műsor záróképe. Az ünnepség résztvevői nagy tapssal jutalmazták a szép előadást. (Szemán Adrienn felvételei.)

MEGHÍVÓ KIÁLLÍTÁS-MEGNYITÓRA

foltv._2_470

A RUDABÁNYAI MAZSORETTEK SIKEREI SZOLNOKON

     A rudabányai Gvadányi József Művelődési Ház mazsorett-csoportjai február 28-án részt vettek a Szolnokon megrendezett versenyen, ahol ismét szép sikereket értek el. A kadett-csoport (a "kicsik") az 1. helyezést érdemelték ki, míg a seniorok (a "nagyok") a 3. helyen végeztek. Gratulálunk a kislányoknak és oktatójuknak, Sztoffán Zsuzsannának! Képeink Szolnokon készültek

mazsorett_3_470

 A "kicsik" a siker után oktatójukkal, Sztoffán Zsuzsannával.mazsorett_2_470

Pillanatkép a kadett-csoport műsorából.

mazsorett_1_470

A "nagyok", balról jobbra: Kis Katinka, Tóth Barbara, Kovács Rebeka, Laczkó Stefánia, Gombár Kata, Galbács Krisztina és Veres Sz. Anita. (A siker részese volt még Jancsurák Vivien, de ő más program miatt a csoport fellépése után eltávozott a helyszínről, így az eredményhirdetést követő fotózáson már nem tudott részt venni.)  mazsorett_8_470

A seniorok a fotózás kedvéért álltak be az úgynevezett "végpózba".

 MEGHÍVÓ A MÁRCIUS 15.-I ÜNNEPSÉGRE

mrc._15._rb._470

RUDABÁNYA ÉS A KÖZÉPKORI EURÓPAI FESTŐMŰVÉSZET

     A cím olvastán bizonyára sokan meglepődnek: ugyan mi köze is lehetett vársunknak a középkor, s különösen a 14.-16. század, az érett gótika és a reneszánsz európai festészetéhez? Pedig volt, s mint az alábbiakban látni fogjuk, nem is kevés!

     A középkorban a festők (a freskók és a táblaképek mesterei egyaránt) többnyire maguk készítették a munkájukhoz szükséges festékeket. Ehhez természetes anyagokat, például porrá tört ásványokat, szárított növényeket, terméseket stb. használtak. Az évszázadok alatt jól kiépített nemzetközi kereskedelmi hálózat alakult ki, amely az akkor ismert világ távoli pontjairól is a művészek kezébe tudta adni a festékkészítéshez szükséges legkiválóbb alapanyagokat. Az egyik domináló szín, az ultramarin (kék) előállításához használt lazurit nevű asványt például kizárólag a mai Afganisztán Badahsan nevű tartományából szállították Európába. Amikor azonban az oszmán hódítás miatt a 14. században a keleti kereskedelmi útvonalak bezárultak, megszűnt a lazurit importja, ezért gondoskodni kellett a helyettesítéséről. Erre a céltra az egyik rézásvány, az azurit bizonyult a legjobbnak, mert Európa több helyén is előfordult, tehát viszonylag könnyen, gyorsan és a lazuritnál olcsóbban hozz lehetett jutni. Az azurit pedig a legszebb, legtisztább formában, és elég nagy mennyiségben a 14. század közepétől működő rudabányai rézbányában fordult elő. Tulajdonképpen az akkori bányaművelés "mellékterméke" volt egy másik, ugyancsak festékalapanyagként használt rézásvánnyal, a zöld színű malachittal együtt. Megtalálható volt még néhány más magyarországi lelőhelyen (a Felvidéken és Erdélyben, de ezek festéknek kevésbé voltak alkalmasak), továbbá Franciarszágban, Németországban és másutt is, de a festők a rudabányai azuritot találták a legjobbnak! Honnan tudjuk mindezt? A következőkben erről szólunk.

azurit077_470_02

       Lássuk előbb az azuritot, úgy, ahogy a természet megalkotta. A kép egy rudabányai azuritot ábrázol a helyi Bányászattörténeti Múzeum gyűjteményéből, mely kisebb részben már malachittá alakult. (Ha vizet vesz fel az azurit, ez a folyamat játszódik le.) Az azuritot ősidők óta használta az ember festékkészítés céljára, valószínűleg Rudabányán is, más ásványi anyagokkal (malachit, okker, vörös és barna vasércek stb.) együtt. Ezt bizonyítják a régészeti leletekből származó, elszíneződéseket mutató őrlőkövek. A réz- és bronzkori réztermelés, majd a szkíta és kelta, végül pedig koraközépkori (szláv?) vasércbányászat után a 14. század közepétől jelentős réz- és ezüstbányászat kezdődött Rudabányán, amely a 16. század elejétől rohamosan hanyatlásnak indult, s a törökdúlás kezdetével fejeződött be. Pontosan ebben az időszakban említik forrásaink úgy Magyarországot, mint a festők számára nélkülözhetetlen azurit legfontosabb forrását. A lelőhelyet azonban nem nevezik meg, de a mai mineralógusok (és nyomukban a témával foglalkozó művészettörténészek) egyöntetűen állítják, hogy ez csak Rudabánya lehetett. Az akkoriban ismert többi magyarországi azurit-előfordulás ugyanis nem szolgáltatott az ittenihez hasonló minőségű és mennyiségű tömeges, tiszta azuritot. (A volt vasércbányában szerencsés esetben még ma is találhatók ilyen példányok.)
     Érdekes, hogy a régi hazai forrásaink nem szólnak a magyar (rudabányai) azuritnak e fontos művészettörténeti szerepéről. Külföldi művekben azonban találunk rá adatokat. Mielőtt ezek közül néhányat bemutatnánk, megemlítjük, hogy Jékely Zsombor művészettörténész, a budapesti Iparművészeti Múzeum munkatársa, a hazai falképfestészet elismert kutatója internetes blogjában Hungarain azurite (azaz Magyar azurit) címmel 2011. február 27-én érdekes bejegyzést közölt. Ebben arról ír, hogy a budapesti Belvárosi templomban feltárt, eddig ismeretlen középkori freskó (Szűz Mária gyermekével) mestere egészen különleges kék színt használt a festményen. Ennek kapcsán megemlíti, amit már fentebb leírtunk,vagyis hogy a középkori Európában Magyarország, közelebbről pedig a rudabányai rézbánya volt az egyik elsődleges azurit-forrás. Külföldi forrásokra is hivatkozik e téren. (Pl. Daniel V. Thompson, Materials and Techniques in Medieval Painting, 1956.) Valószínűleg Jékely blogbejegyzésén alapul az a kis közlemény, amely a National Geographic Magazine magyar kiadásának egyik 2011. évi számában jelent meg, és szintén azt írja, hogy a közpkori italiai festők a kék szín előállítására rudabányai azuritot használtak.
     Egy 1966-ban megjelent angol nyelvű tanulmány szerint a kék színezőanyag volt a legfontosabb az európai festészetben. Bizonyos, hogy Magyarország volt az azurit elsődleges forrása Európában, mindaddig, amíg az országot meg nem szállták a törökök, és a szállítás elapadt. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy Magyarországot napjainkig az azurit lelőhelyeként tartják számon. (R. J. Gettens - E. West Fitzhugh: Identification of the materials of painting. 1. (I.) Azurite and Blue Verditer. Megjelent a Studies in Conservation című szakfolyóirat 1966. évi 2. számában.) Közismert, hogy a mai Magyarországon egyedül Rudabányán található olyan típusú azurit, amely a középkorban a festékkészítés alapanyagául szolgálhatott. A török hódítás felemlítése is Rudabányára utal a középkori művészek által használt azurit származási helyét illetően, erről alább szólunk részletesebben.
     De lássuk az egyik legérdekesebb korai forrást az azurit magyarországi eredetéről!

karel_van_mander_portret_470

      Karel van Mander (1548-1606) holland manierista festő (a fenti képen) Itáliában járva ismerte meg Giorgio Vasari művét a legkiválóbb itáliai festőkről. Ennek hatására ő is megírta a holland (flamand) festők életrajzát Het schilder-boek (Haarlem, 1604, magyarul: Festő-könyv) címmel. Ebben említést tesz arról, hogy amikor Michiel Coxie (1499-1592) megbízást kapott II. Fülöp spanyol királytól (aki akkor Flandria uralkodója is volt) Hubert és Jan van Eyck híres genti oltárképének (1432) másolására, nem talált megfelelő minőségű azuritot a kék szín reprodukálásához. Korábban ugyanis ezt az anyagot Magyarországról szerezték be, de a török hódítás miatt az ottani forrás elapadt. Végül csak a megrendelő segítségével, igen drágán (32 dukátért) jutott hozzá az azurithoz. Coxie története azt mutatja, hogy csakis Rudabánya lehetett a magyar azurit származási helye. Ugyanis a felvidéki és az erdélyi rézlelőhelyek (ahol az azurit szintén előfordult) sohasem kerültek a törökök hatókörébe, onnan semmi sem zavarta volna a kereskedelmet. Rudabánya viszont, bár nem hódoltsági területen feküdt, az egri és a füleki török érdekszférába tartozott, sőt adóztatták az itt élő lakosságot, és még "török bírót" is kineveztek a településre! (Levéltári adatok szerint például 1641-ben Asszú András töltötte be ezt a tisztséget.) A bányászat 16. század közepi megszűnésének egyik oka éppen a török megjelenése volt: a lakosság elmenekült, a bányaművek tönkrementek.

mand001schi01_01_tpg

      Karel van Mander könyvének címlapja. Tudomásunk szerint ebben szerepel először az az adat, hogy a törökdúlás előtt Magyarország volt a kék festék előállítására használt azurit elsődleges európai forrása. Rudabánya nevét azonban nem hozza szóba, az azurit-szállítás török hódítás miatti megszűnésének felemlítésével közvetett módon mégis erre utal (lásd fentebb).
wilhelmus_goeree_1635_1711
     A képen Wilhelmus (vagy Willem) Goeree (ejtsd: Guré) (1635-1711) holland festő látható. 1697-ben Verlichterie-kunde címmel könyvet adott ki, amelyben részletesen ismertette azokat a festékanyagokat és készítésük módját, amelyeket a korabeli és a régebbi festők használtak. Egy mai holland művész, Jaap den Hollander (született 1942-ben) ennek alapján rekonstruálta a festék-készletet, és a leírtak szerint megpróbálkozott a Goeree által felsorolt alapanyagokból a festékkészítéssel is. Den Hollander a kék színnel kapcsolatban a következőket írja: "A 14. századtól 1526/1541-ig az azuritot elsősorban Magyarországról importálták. A Rudabánya (Magyarországon) melletti rézbánya szállította a legjobb azuritot. A 16. században a törökök lerombolták ezt a bányavárost, így a Magyarországról származó réz- és azuritexport jórészt leállt. Az azurit ára nagyon emelkedett. Az emberek ebben az időben így helyettesítő anyagot kerestek az azuritkék helyett, és ez volt a kobalt(kék), ami az ezüstbányászat mellékterméke. A kobaltkék gyártása speciális holland (delfti kék csempe) és flamand tevékenység lett a 17. században. A kobaltkék népszerű volt a festők körében alacsony ára miatt. Mire Magyarország 1699-ben felszabadult a török megszállás alól, a kobalt átvette az azurit szerepét." (Hollandból fordította Budai Boglárka.)
     A fentiek alapján valószínű, hogy Hollandiában, amely az európai festőművészet egyik központja volt a középkorban és a korai újkorban is, létezhetnek olyan írott (például festékanyagokat szállító kereskedők számlái, levelek vagy más dokumentumok), esetleg előttünk ismeretlen nyomtatott források, amelyek név szerint említik Rudabányát, mint a kék festék alapanyagának, az azuritnak a legjobb forrását - ezekből vehette ide vonatkozó adatait Jaap den Hollander. 
goeree_verlichteriekunde_titelblad_470
W. Goeree könyvének címlapja.
goeree_blokjes_aquarelverf_470_01

 Jaap den Hollander festék-készlet rekonstrukciója W. Goeree könyve alapján. A felső sorban jobbról a második az azuritból készített kék festékpor.

ghent_altarpiece_virgin_mary_hi_470_01

      Ha az európai festőművészet 14-16. századi remekműveit szemléljük, akár valamelyik neves külföldi múzeumban, akár művészeti albumokban vagy az interneten, gondoljunk arra, hogy a rajtuk látható kék szín nagy valószínűséggel rudabányai azuritból készült! A fenti kép a már említett genti oltár (H. és J. van Eyck, 1432) egyik tábláját ábrázolja. Az olvasó Szűz Mária ruháját csodálatos kék színnel festették meg a művészek - talán éppen rudabányai azurit felhasználásával.

     Ilyen kapcsolat volt tehát Rudabánya és a középkori európai festőművészet között. A téma bővebb kutatást kíván, az itt leírtakat csak előzetes figyelemfelkeltésnek szántuk. Azt azonban máris elmondhatjuk, hogy Rudabánya kultúrtörténeti szerepe egy eddig nálunk nem ismert  (vagy inkább nem emlegetett), európai jelentőségű momentummal gazdagodott.

     A fentiek alapján a középkori rudabányai bányatermékek (réz, ezüst, vasérc) sorát és kereskedelmét bővíthetjük a különböző festék-alapanyagokkal, elsősorban az azurittal, de emelett más, itt előforduló, szintén festékkészítésre használt ásványokkal is (pl. malachit, okker). A kitermelt mennyiség ugyan nem lehetett jelentős, inkább csak esetlegesen, a rézbányászat melléktermékeként került elő az azurit és a malachit, de mivel keresett és drága cikknek számítottak, jelentős bevételhez juttathatták a bányászokat. A helyszínen gondoskodni kellett az összegyűjtésükről, osztályozásukról, tisztításukról, a szállításra való előkészítésükről és a kereskedőknek való átadásukról, vagyis egész kis "melléküzemág" épülhetett az említett festékanyagokra. A további műveleteket (őrlés stb.) már másutt végezték, ez a feladat többnyire a végfelhasználókra, magukra a művészekre várt.

                                                                                                                            (H. S.)

A RUDABÁNYAI KÖNYV- ÉS FOLYÓIRAT-KIADÁS LEGÚJABB EREDMÉNYEI

     A közelmúltban két új könyv jelent meg a rudabányai Bányászattörténeti Kutatások Alapítvány kiadásában, melyeket az alábbiakban röviden bemutatunk.

vitlis_b1_470     Dr. Vitális Sándor (1900-1976) a híres Vitális geológus-dinasztia tagja volt. Elsősorban szénkutatásaival írta be nevét a magyar földtan történetébe, de egyetemi tanárként is hírnevet szerzett magának. Oly sok más tudóshoz hasonlóan, az 1950-es évek elején az akkori hatalom koholt vádak alapján őt is viszgálati fogságba vetette. A börtönben fogvatartói utasítására írta meg A szénkutatás (a szénbányászati geológus szolgálat) megszervezése, Az orszáos földtani kutatás megszervezése és  A geológus feladata és kötelessége című tanulmányait. Ezeket a tudománytörténeti szempontból érdekes írásokat tartalmazza a kötet. A bennük foglalt javaslatok később jórészt megvalósultak, amikor a Magyar Állami Földtani Intézet révén kiépült a nemzetközi hírnevet szerzett magyar geológiai szolgálat. Felmerülhet a kérdés, hogy miért Rudabányán adták ki ezt a könyvet? A válasz egyszerű: a kiadó nem csak a bányászat és a rokon szakmák (földtan, kohászat stb.) helyi emlékeivel, hagyományaival foglalkozik, hanem a történelmi Magyarország egészére kiterjed a figyelme, s ezt tükrözik vissza régebbi és új kiadványai is.

dob_b.1._470      A másik, ugyancsak mostanában elkészült könyv a 2014. decemberében elhunyt dr. Csiffáry Gergely egri történész munkája, amely Dobó István, az egri hős várkapitány életútját mutatja be reálisan, mindenfajta szépítgetés és pátosz nélkül. A szerző az egyik legismertebb hazai ipartörténész volt, e tárgykörben számos könyve és tanulmánya látott napvilágot, főként Heves Megye vonatkozásában. Több tanulmánnyal gazdagította a Rudabányán megjelenő Bányászattörténeti Közlemények című folyóiratot is. 2009-ben a rudabányai Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány adta ki a recski ércbányászat történetét feldolgozó monográfiáját (Az ércbányászat története a recski Lahócában), most pedig - sajnos már posztumusz munkájaként - a Dobó Istvánról szóló biográfiáját adta közre a Bányászattörténeti Kutatások Alapítvány.

     Mindkét bemutatott könyv teljes terjedelmében olvasható az Országos Széchényi Könyvtár által működtetett Magyar Elektronikus Könyvtárban.

     A rudabányai megjelenési helyű Bányászattörténeti Közlemények című folyóirat 9. évfolyamának 2. száma némi késéssel a napokban került a nyomdába. A hamarosan megjelenő, 138 oldal terjedelmű új füzet a következő írásokat tartalmazza:

Tanulmányok

     BENKE István: A sárospataki kaolinbányák.

     FARKAS Aladár: Az erdővidéki Köpec szénbányászatáról.

     ZSADÁNYI Éva: Dr. Vitális Sándor szénkutatással foglalkozó kéziratos jelentései 1936 és 1976 között.

     SÓVÁGÓ Gyula: A rudabányai vasércbánya műszaki fejlesztésének áttekintése az állami bányászat időszakában (1949-1985).

     VOJUCZKI Péter, PhD: Farizeusok bolygója. Geoökonómiai összefüggések a bányászatban.

Közlemények

     HADOBÁS Sándor: Kállai Géza "bányász" ex librise.

     DR. VITÁLIS István: Képek a váci Nagyszál triász mészkövében észlelt metaszomatikus dolomitosodásról.

Kutatók:     

     DR. ZELENKA Tibor: Dr. Székyné dr. Fux Vilma, Telkibánya és a kárpát-medencei neogén érctelepek kutatója.

     HADOBÁS Sándor: Benke István, a Zempléni-hegység bányászatának kutatója.

Archívum:

     PAPP Andrea: Rudabánya választói névjegyzéke 1935-ből.

     PAPP Andrea: A rudabányai községi képviselő-testület díszközgyűlési jegyzőkönyvéből (1943).

Szakirodalom:    

     HADOBÁS Sándor: Véget nem érő történet? (Könyvismertetés.)

     Az új folyóirat-szám - a korábbiakhoz hasonlóan - hamarosan olvasható lesz az Országos Széchényi Könyvtár által működtetett Elektronikus Periodika Archívumban. 

btk_18._bort_470_01

 KÉPES BESZÁMOLÓ A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁRÓL

      Amint korábban hírt adtunk róla, január 22-én délután 2 órakor ünnepségre került sor a Gvadányi József Városi Művelődési Házban A Magyar Kultúra Napja alkalmából. Az ünnepség, illetve az ünnepi műsor közreműködői a helyi kulturális intézmények (iskola, múzeum, művelődési ház) növendékei, munkatársai, művészeti csoportjai voltak. Képriportunk a rendezvény néhány érdekes pillanatát örökítette meg. (Papp Andrea felvételei.)

img_6154_470

 A közönség zsúfolásig megtöltötte a művelődési ház nagytermének nézőterét.img_6166_470

Az ünnepi műsor nyitányaként a művelődési ház mazsorett-csoportjának táncát tekinthették meg az érdeklődők.

img_6168_470

A mazsorettek táncát nagy tapssal jutalmazta a közönség.

img_6182_470 Az általános iskola tanulói közül néhányan bemutatták zongora-tudásukat. Szederkényi Andrea tanárnő növendékeiént még csak zenei tanulmányaik elején járnak.img_6206_470

 Az iskolai felsős leány tanulói népdalokat adtak elő. Felkészítőjük Juhász Lajosné Fónyi Emőke tanárnő volt.img_6208_470

A Rozmaring Asszonykórus ezúttal is nagy sikert aratott műsorával. Az együttes vezetője Juhász Lajosné Fónyi Emőke tanárnő.

img_6230_470 Az ünnepi műsor utolsó harmadában a művelődési ház Viktor Gyula Gyermek Színjátszó Csoportja a gyermekirodalomból összeállított műsort mutatott be. Felkészítőjük és a műsor összeállítója, rendezője Szobotáné Garan Erika tanítónő, drámapedagógus, a csoport vezetője volt.img_6247_470

 Pillanatkép a gyermek színjátszók műsorából. A fotókkal is bemutatott műsorszámok mellet még egy vetítettképes előadás is elhangzott "Mivel járult hozzá Rudabánya a magyar nemzeti kultúrához" címmel, amit Márkus Zsuzsanna történész-muzeológus, a helyi Bányászattörténeti Múzeum munkatársa tartott.

 A MAGYAR KULTÚRA NAPJA, 2015

      Január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Ebből az alkalomból - a hagyományokhoz híven - Rudabányán is ünnepségre kerül sor 14 órai kezdettel a Gvadányi József Városi Művelődési Házban, melynek keretében megemlékezésre, a "Mivel járult hozzá Rudabánya a magyar nemzeti kultúrához?" című előadásra és a művelődési ház művészeti csoportjainak (Rozmaring Asszonykórus, gyermek színjátszók, mazsorettek) ünnepi műsorára kerül sor. A rendezvény a Bányászattörténeti Múzeum, a Gvadányi József Általános Iskola és a művelődési ház összefogásával valósul meg.

kolcsey_ferenc_470_01 Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le a Himnusz kéziratát Szatmárcsekén. Ennek emlékére 1989 óta január 22-én ünnepli az ország a Magyar Kultúra Napját.

 canstockphoto_csp10737035

BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT

ÉS EREDMÉNYEKBEN, ÖRÖMÖKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK 

HONLAPUNK MINDEN KEDVES LÁTOGATÓJÁNAK!

 

Szobota Lajos polgármester és dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző

canstockphoto_csp10737035_02
 

ÚJABB GVADÁNYI-KÖNYV A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRBAN

     Hamarosan bekerül az Országos Széchényi Könyvtár által működtetett Magyar Elektronikus Könyvtár állományába és olvasható lesz az interneten a gróf Gvadányi József és a miskolci Donits András veses levelezését tartalmazó könyv, amely 1834-ben jelent meg. A kis terjedelmű, kevéssé ismert mű tovább gazdagítja a rudabányai születésű író műveinek, illetve a reá vonatkozó könyveknek interneten is elérhető sorát, amely már igen gazdagnak mondható.

gd_1_470 A Gvadányi-Donits levelezés címlapja.

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS RUDABÁNYÁN

     A karácsonyt megelőző négy vasárnap, azaz az adventi időszakban a fél 11-kor kezdődő mise utám gyertyagyújtásra kerül sor a római katolikus templom kertjében. A gyertyagyújtás helyének kialakítását és a gyertyákat magukba záró, gipsszel borított, nagyméretű, gyertyákat imitáló festett foglalatok elkészítését a városi önkormányzat végeztette el a helyi Településüzemeltető Nonprofit Kft., illetve a Gvadányi József Művelődési Ház munkatársaival.

     Az első gyertya lángja november 30-án lobbant fel. Az istentisztelet után a templomban Sóváriné Sárog Éva, a Gvadányi József Általános Iskola igazgatója köszöntötte a jelenlévőket, és szólt röviden az adventi szokásokról. Ezután az iskola 4. osztályos tanulói adtak ünnepi műsort, majd a résztvevők a templomkertbe vonultak, ahol megtörtént az első gyertya meggyújtása. (Az "igazi" gyertyát később a közvilágítási hálózatra kötött elektromos gyertya váltja majd fel, ami sötétedéskor gyullad ki, és reggelig világít.) Képeinket Márkus Zsuzsanna készítette.

 

advent_5_470
Az adventi gyertyagyújtás előtt, fél 11-kor előbb a szokásos vasárnapi istentiszteletre került sor.
advent_3_470
 A hatalmas adventi koszorút és az ehhez illő méretű gyertyákat a római katolikus templom udvarán, a kapubejárattól balra, közvetlenül a járda mellett alakították ki.
avent_1_470_01
Az első gyertya meggyújtása előtt a koszorúnál is elhangzottak versek és köszöntő szavak.
advent_2_470 A római katolikus és a református egyház lelkésze áldást mondott a koszorúra.
A kép jobb szélén Kertészné Szilágyi Erzsébet ref. lelkész, mellette Andrássy Zoltán róm. katolikus plébános.

AZ ELSŐ RUDABÁNYAI TANÍTÓNŐ

      Köztudott, hogy az 1886-ban indult rudabányai bányatársulati iskola első tanítója DUDASKÓ JAKAB volt. Arról azonban eddig nem esett szó, hogy később, az 1890-es évek elején egy tanítónője is volt az iskolának. Nevére és fényképére a MAGYAR TANFÉRFIAK ÉS TANÍTÓNŐK EZREDÉVES ALBUMA című díszműben bukkantunk (szerkesztette és kiadta VADAY JÓZSEF nagyváradi községi tanító 1896-ban). Ezek szerint ő volt az első rudabányai tanítónő. Fotóját alább bemutatjuk. (Érdekes, hogy az említett kiadványban viszont nem szerepel Dudaskó Jakab főtanító.) (A "Rudóbánya" helységnév ne tévesszen meg senkit: ekkoriban érthetetlen módon gyakran így írták településünk nevét.)

oberlander_vilma_470

 "ÚJ" KÉPESLAP RUDABÁNYÁRÓL

      Honlapunkon bemutattuk már a Rudabányáról kiadott régi képselapokat. Azonban időnként előkerülnek olyan darabok, amelyek eddig számunkra még ismeretlenek voltak - természetesen ezeket is közreadtuk "felfedezésük" idején. Most ismét egy újonnan begyűjött anzixot ajánlunk látogatóink figyelmébe, ami az 1940-es évek elején készülhetett, s három helyi intézményt ábrázol: a Községháza, a Hangya Szövetkezet és a Hitelszövetkezet épületét (ez a hátoldali feliraton olvasható). A képeslap rendelkezésünkre bocsátásáért KONYHA BÉLÁNAK tartozunk köszönettel.

kpeslap_x_470

A VÁROSNAP VISSZHANGJA

     A nagy sikerű VII. Rudabányai Városnapról és az ahhoz kapcsolódó Testvérvárosok Találkozójáról előtte és utána is sok hír és tudósítás jelent meg a nyomtatott és az elektronikus sajtóban. Testvérvárosunk, a székelyföldi Borszék helyi lapja, a Források 2014. szeptemberi számában közölt részletes beszámolót a borszéki küldöttség rudabányai látogatásáról, amit honlapunk látogatói mellékelten olvashatnak.

forrsok_470_01

 BÚCSÚMISE

     Október 26-án, vasárnap tartotta búcsúmiséjét a rudabányai római katolikus templomban KALÓCZKAI GÁBOR plébános, aki 2006 óta vezette a helyi gyülekezetet. Az egyházi hatóság áthelyezte Emődre, ezért kellett búcsút vennie itteni híveitől. Rudabányai munkásságának 8 éve alatt megújította és elevenné tette a helyi hitéletet, megerősítette a gyülekezetet, és kívül-belül felújította az idén 100 éves templomot. Fájó szívvel köszöntek el tőle hívei, a város és az intézmények vezetői. Az istentisztelet után az önkormányzat nevében SZOBOTA LAJOS polgármester köszönte meg mindazt, amit Rudabányáért tett, és további életéhez, munkásságához sok sikert kívánt.

NEMZETI ÜNNEPÜNK, OKTÓBER 23. ...

...alkalmából október 22-én délután került sor a városi ünnepségre. Az ünnepi műsorban a Gvadányi József Általános Iskola 8. osztályos tanulói működtek közre emlékezetes eseményjátékkal, amit NAGY GYULÁNÉ tanárnő állított össze és rendezett. Az ünnepség után a város, az intézmények és a Fidesz Rudabányai Alapszervezetének képviselői koszorút helyeztek el a művelődési ház falán levő 1956-os emléktáblánál.

SIKERESEN LEZAJLOTTAK A GVADÁNYI JÓZSEF EMLÉKHÉT RENDEZVÉNYEI

     A meghirdetett, s honlapunkon is közzétett program szerint lezajlottak a 2014. évi Gvadányi József Emlékhét rendezvényei. A szervezők nagy örömére minden korábbinál nagyobb érdeklődés kísérte az egyes eseményeket. Különösen a Gvadányi József Városi Művelődési ház művészeti csoportjainak ünnepi műsorát, a Múzeumi Napot és a Bányász Dalostalálkozó vonzott sok látogatót. Az emlékhéten készült több száz fotó feldolgozása folyamatban van, ezekből hamarosan bemutatunk  egy kis összeállítást.

 ELHUNYT PRIBOJSZKY MÁTYÁS

     Nemrégiben írtunk honlapunkon PRIBOJSZKY MÁTYÁSRÓL, a Rudabányáról indult citeraművészről és íróról. Lakóhelyéről, Tatáról kaptuk a szomorú hírt, hogy a művész október 17-én, 83 éves korában elhunyt. Gyászolja felesége, Petrozsényi Eszter színművésznő. Október 29-én helyezték örök nyugalmra a tatai temetőben. Életéről és a citerajátékot megújító, hangversenypódiumra emelő zenei munkásságát hamarosan részletesebben is bemutatjuk.

MEGHÍVÓ A 17. RUDABÁNYAI MÚZEUMI NAPRAmz._nap_14_470

 MEGHÍVÓ A GVADÁNYI JÓZSEF EMLÉKHÉTREimg404_470

img406_470 img407_470

img405_470

MA MÁR CSAK KEVESEN TUDJÁK...

...hogy az 1960-as évek elején néhány évig Rudabányán élt és dolgozott a később világhírnevet szerzett citeraművész, PRIBOJSZKY MÁTYÁS (született 1931. június 24-én a Békés megyei Okányban), akit ma már inkább íróként ismernek. Az utóbbi években számos novellája, könyve jelent meg, melyek egyikében szeretettel emlékezik vissza a rudabányai évekre. Jelenleg Tatán él és alkot.

pribojszky_470

 Pribojszky Mátyás 2011-ben, az egyik könyvének bemutatóján.

pribojszkymatyas

 Amikor még verset is írtak művészetéről... (Borsodi Gyula: Pribojszky Mátyás citerája szól).

pm_knyve_470

Pribojszky Mátyás egyik kötetének címlapja.

 KÖZELEG A GVADÁNYI JÓZSEF EMLÉKHÉT

     Rudabánya Város Önkormányzata és a Gvadányi József nevét viselő intézmények, az általános iskola és a művelődési ház az idén is megrendezik a hagyományos GVADÁNYI JÓZSEF EMLÉKHETET, amely október 13-án, hétfőn veszi kezdetét. A rendezvénysorozat keretében lesz megemékezés és koszorúzás Gvadányi születésének 289. évfordulója alkalmából, október 16-án pedig immár 17. alkalommal várják az érdeklődőket a RUDABÁNYAI MÚZEUMI NAPRA, melyen előadások hangzanak el a bányászat és a település történetéről. Sor kerül vetélkedőre az általános iskolások számára, továbbá ismeretterjesztő előadásokra és kiállítás-megnyitóra is. Ezúttal az emlékhét keretében tartják meg az egykori bányászlakta települések énekkarainak találkozóját, amely korábban a Borbála-nap tájának rendezvénye volt. Az idén is nagy érdeklődés kíséri a találkozót, eddig 9 kórus jelezte a részvételét. A pontos és részletes meghívó hamarosan elkészül, és olvasható lesz honlapunkon.

VI. RUDABÁNYAI MAZSORETT-TALÁLKOZÓ

     Korábban már megírtuk honlapunkon, de most megerősítjük a meghívást: minden érdeklődőt szeretettel várnak a rendezők a VI. Rudabányai Mazsorett-találkozóra, amely szeptember 13-án, szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik, jó idő esetén a Petőfi uton végigvonuló menettánccal. Ezután a csoportok bemutatója, majd gálaműsor következik a Gvadányi József Művelődési Ház előtti téren (rossz idő esetén a művelődési házban). Az idei találkozóra 5 település 9 csoportja, összesen mintegy 120 táncos jelezte a részvételét. 

 KÉPES BESZÁMOLÓ A VII. RUDABÁNYAI VÁROSNAPRÓL

     Az elmúlt hét végén a tervezett program szerint rendben lezajlott a VII. Rudabányai Városnap és a hozzá kapcsolódó események: az Ásványgyűjtő Fesztivál és a Testvérvárosok találkozója. A három napon át zajló programokat nagy érdeklődés kísérte. Az egyes helyszíneken készült filmfelvételek és fotók feldolgozása hosszabb időt vesz igénybe. Az alábbiakban előzetesként néhány fényképet teszünk közzé a legfontosabb eseményekről és a vendégekről. Később folyamatosan töltjük majd fel a fotókat. (Dr. Ondrej Rozlozník úr felvételei, aki a dobsinai bulénerek küldöttségének tagjaként vett részt a találkozón. A fotók rendelkezésünkre bocsájtását ezúton is köszönjülk!) 

p9063564_470

 A VII. Rudabányai Városnap központi ünnepségének elnöksége, balról jobbra: Boka Erika, Beloiannnisz (Fejér megye) alpolgármestere; Benkes Zsolt, Borszék (Székelyföld, Hargita megye, Románia) alpolgármestere; Beöjti Fehér Szabolcs, a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete országos központjának osztályvezetője; Szaniszló János, a Kazincbarcikai Járási Hivatal vezetője; Szobota Lajos, Rudabánya Város polgármestere; dr. Sallai Árpád, Rudabánya Város címzetes főjegyzője; Nagy Tibor, a Magyarországi Bányászlakta Települések Országos Szövetségének képviselője.p9063566_470

Szobota Lajos, Rudabánya Város polgármestere köszönti az ünnepséág résztvevőit. 

p9063568_470 Dobsina bányaváros, Rudabánya testvérvárosa üdvözletét dr. Anna Klausmanová adta át. Mellette balról a tolmácsolást végző Kubányi Zolktán.

p9063569_470

Az ünnepséget a rudabányai Rozmaring Asszonykórus műsora zárta. 

p9063580_470

Az ünnepség után az Európai Uniós Emlékpark avatására került sor az Óvoda utcában. Képünkön az avatóünnepség rtésztvevőinek egy csoportja. 

p9063577_470Papp Andrea, a Bányászattörténeti Múzeum igazgatója tartott avatóbeszédet az emlékparkban.

p9063592_470 Dobsina Város küldöttségének egy csoportja a Szabadság téren, az 1965. évi rudabányai bányaszerencsétlenség emlékoszlopának avatási ünnepsége előtt.

p9063596_470 Középen, balról jobbra: Riz Gábor és Demetere Zoltán országgyűlési képviselők, valamint Szaniszló János, a Kazincbarcikai Járási Hivatal vezetője az emlékoszlop avatása előtt, a koszorúzásra készülve.p9063598_470A bányaszerencsétlenség áldozatainak családjai nevében dr. Kuzma Dóra, Veres Km. József unokája szólt az ünnepség résztvevőihez. 

p9063604_470 Szobota Lajos, Rudabánya Város polgármestere a város koszorújának elhelyezése közben.

p9063615_470_01 Az alkotó, Novák Géza, rudabányai születésű, Kazincbarcikán élő fafaragó-művész a koszorúzás után az emlékoszlopnálk.p9063628_470

 Dobsina Város és az ottani német kisebbség (a bulénerek) képviselőinek egy csoportja.p9063637_470

 A borszéki Tündérkert virágai népitánc-csoport leány tagjai.p9063635_470

 A dobsinai Gömör Népiegyüttes kísérőzenekara.

p9063626_470 A dobsinai Gömör Népiegyüttes műsorának egy pillanata.

BÁNYÁSZNAP, 2014

     Szeptember első vasárnapja 1951 óta a bányászok ünnepe. Az idén 7-ére esik a Bányásznap, de már néhány napja országszerte ünnepségek folynak a hajdani bányahelyeken vagy a még működő bányával rendelkező, sajnos kisszámú településen. Rudabányán augusztus 31-én került sor az idei bánásznapi megemlékezésre a Gvadányi József Művelődési Házban. A főszervező a helyi Magyar Vakolat Kft. volt, amelyhez csatlakozott a Rudabánya Város Önkormányzata, a Bányász Nyugdíjas Alapszervezet, az OMBKE Helyi Szervezete és a Bányászattörténeti Múzeum is. Veres Imre, a kft. ügyvezető igazgatóje üdvözölte a megjelenteket, majd Demeter Zoltán országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet. Szobota Lajos, Rudabánya Város polgármestere is köszöntötte az ünnepség résztvevőit. Végül Veres Imre ügyvezető igazgató Kiváló Dolgozó kitüntetést adott át a kft. két munkatársának, Kandra Árpádnak és Takács Lajonak. Polecskó Béla, a Bányász Nyugdíjas Alapszervezet elnöke pedig öt szakszervezeti tagnak nyújtotta át az 50 éves tagságról szóló elismerő oklevelet és az ajándékkorsót. Az ünnepség után koszorúzás következett a művelődési ház előtti bányászemlékműnél, ahol Demeter Zoltán országgyűlési képviselő, Szaniszló János, a Kazincbarcikai Járási Hivatal vezetője, Rudabánya Város nevében Szobota Lajos polgármester és Veres Lajos alpolgármester továbbá más intézmények és szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat a 64. Bányásznap tiszteletére.

 A ROZMARING ASSZONYKÓRUS ÚJABB SIKERE

     A rudabányai Rozmaring Asszonykórus augusztus 23-án, szombaton részt vett az Egerben megrendezett népzenei találkozón, amely egyúttal a fellépő kórusok minősítésére (azaz teljesítményük, szakmai-művészi munkájuk értékelésére és annak hivatalos dokumentálására) is lehetőséget adott. Az együttes a kiváló ezüst minősítést szerezte meg, ami újabb előrelépést jelent számukra. Gratulálunk, és további sikereket kívánunk!

 SZENT ISTVÁN NAPI BÚCSÚ ÉS KENYÉRSZENTELÉS RUDABÁNYÁN

      A rudabányai római katolikus templom védőszentje országalapító királyunk, Szent István. Augusztus 20. a búcsú napja a településen. Az idei ünnep a kialakult hagyományok szerint folyt le: az istentiszteletet körmenet és kenyérszentelés követte. Képriportunk néhány emlékezetes pillanatot mutat be. (Hadobás Sándor felvételei.)

dscn2002_470

 Akívül-belül megújult, 100 éves római katolikus templom.

dscn2006_470_01 Az ünnepi szentmisén Kovács László edelényi esperes-plébános hirdetett igét.

dscn2023_470

Az istentiszteletet körmenet követte.

dscn2036_470

 A körmenet után a emplom udvarán, a lourdes-i Mária-kegyhely előtt került sor a régi szokás szerinti augusztus 20-i kenyérszentelésre. A képen balról jobbra: Orosz Milánka ministráns kisfiú, Kovács László edelényi esperes-plébános, Kalóczkai Gábor rudabányai plébános, Kertészné Szilágyi Erzsébet rudabányai református lelkész, Szobota Lajos, Rudabánya Város polgármestere, Tiszlavicz Attila rudabányai egyházgondnok.

dscn2039_470

Szobota Lajos, Rudabánya Város polgármestere mondott ünnepi köszöntőt a kenyérszentelés előtt.

dscn2047_470

Szbota Lajos, Rudabánya Város polgármestere szegte meg az ünnepi kenyeret.

dscn2043_470_01 Az istentisztelet és a kenyérszentelés résztvevőinek egy csoportja.

KÉPES BESZÁMOLÓ A RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM CENTENÁRIUMI MISÉJÉRŐL

     Ahogyan azt a honlapunkon is közzétett meghívóban olvashatták az érdeklődők, augusztus 17-én, vasárnap délelőtt 10 órakor került sor a rudabányai római katolikus templom felszentelésének 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisére, amelyen dr. Ternyák Csaba egri érsek megáldotta a jubileum tiszteletére kívül-belül megújult templomot. Olyan sokan jöttek el, nem csak helyből, hanem a szomszédos településekről, sőt távolabbról is, hogy a templom kicsinek bizonyult a hívek befogadására, többen az udvaron hallgatták végig az istentiszteletet. A mise után szeretetvendégség következett, amelyen minden résztvevőt asztalhoz invitáltak, és étellel, itallal kínáltak. Képriportunk néhány fontos vagy érdekes pillanatot örökített meg, a teljesség igénye nélkül, ugyanis a nagy tömeg miatt a templom belsejében való fotózásra nem volt lehetőség. (Hadobás Sándor felvételei.)

dscn1961_470

A szentmise előtt egy fél órával már megtelt a templom a hívekkel.

dscn1965_470

Dr. Ternyák Csaba egri érsek és kísérete bevonul a templomba.

dscn1967_470

Dr. Ternyák Csaba egri érsek, útban a szentmisére.

dscn1975_470 Dr. Ternyák Csaba megáldja a felújított templomot.

dscn1978_470

 A szentmise végeztével előbb Kalóczkai Gábor rudabányai plébános...

dscn1981_470

 ...majd dr. Ternyák Csaba egri érsek vonult ki a templomból, áldást osztva, a hívek sorfalában.

dscn1999_470

 Dr. Ternyák Csaba egri érsek az ünnepi istentisztelet után tv-nyilatkozatot adott, amelyben kifejezte örömét a 100 éves jubileum és az ahhoz kapcsolódó templomfelújítás fölött , és méginkább azért, hogy ilyen nagyszámú hívő jelent meg a kitűnően megszervezett eseményen, ami a helyi egyház kiváló munkáját bizonyítja.

dscn1986_470

 Az istentiszteletet szeretetvendégség követte, amelynek kezdetén dr. Ternyák Csaba egri érsek asztali áldást mondott.

dscn1989_470

 Alkalom nyílt arra is, hogy dr. Ternyák Csaba eszmecserét folytasson Szobota Lajos rudabányai polgármesterrel (balra). Középen Kalóczkai Gábor rudabányai római katolikus lelkés.

dscn1993_470

A szeretetvendégség résztvevőit a templom mögött felállított sátrakban kínálták étellel, itallal.

dscn1994_470

Az erős déli napsütés ellen védő sátrak alatt kiváló gulyást és süteményeket szolgáltak fel a vendégeknek. 

dscn1987_470 A rudabányai Rozmaring Asszonykórus közreműködött a szentmisén. A képen az együttes néhány tagja látható a szeretetvendégségen.

MEGHÍVÓ A VII. RUDABÁNYAI VÁROSNAPRA

     Szeptember 5-én, 6-án és 7-én kerül sor a VII. Rudabányai Városnapra és a hozzá kapcsolódó, immár hagyományos rendezvényekre, az Ásványgyűjtő Fesztiválra és a Testvérvárosok Találkozójára. A meghívót az alábbiakban tesszük közzé. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak a rendezők.

vn1_470

vn2_470

vn3_470

vn4_470

vn5_470vn6_470

 MEGJELENT...

     ...a Rudabányán szerkesztett és kiadott Bányászattörténeti Közlemények című folyóirat új száma, a XVII. füzet (IX. évfolyam, 1. szám). Tartalma a következő:

Tanulmányok

     Az ősember bányászata. (Dr. Vadász Elemér)

     A magyar bauxitprognózis kezdete.  (Tóth Álmos)

Közlemények

     Finkey József (1889-1941) emlékezete. (Benke István)

     Magyar geológusok az első világháborúban. (Dr. Vitális György)

    Dr. Vitális Sándor szénkutatással foglalkozó kéziratos jelentései 1921 és 1937 között. (Zsadányi Éva)

Bányajog

     A magyar nyelven megjelent első bányajogi értekezés. (Közreadja: Dr. Izsó István)

Dokumentum  

     Dokumentumok a szendrői (szendrőládi) vasérc-előfordulásról. (Közreadja: Hadobás Sándor)

   Dr. Vitálid István jelentése az imolai ásványi nyersanyagokról (1922). (Közreadja: Hadobás Sándor)

Szakirodalom

     Bányászattörténet felsőfokon. (Hadobás Sándor)

     Centenáriumi könyv és film Farkaslyuk bányászatáról, a bányatelep életéről.

btk_xvii_470_01

A Bányászattörténeti Közlemények új számának címlapja.

 ÚJ KÖNYV BORSZÉKRŐL

     Az augusztus elején megtartott borszéki városnapok alkalmából jelent meg a testvérvárosunk nevezetességeit és fürdőkultúráját bemutató könyv "Turista és balneológiai kalauz. Borszék" címmel. Szerkesztője és részben szerzője FARKAS Aladár tanár, honismereti kutató, a helyi önkormányzat képviselője, kiadója a Borszékért Alapítvány. Ez már a sokadik kiadvány, amely az elmúlt években a régi rangját lassan visszanyerő székelyföldi üdülővároskáról szól. Közülük több megtalálható a rudabányai Városi Könyvtárban, éppúgy, mint a másik testvérvárosunra, a szlovákiai Dobsinára vonatkozó könyvek.

borszk_bort_470

 A könyv borítója.

M E G H Í V Ó

Rudabányán, 2014. augusztus 17-én, vasárnap 10.00 órától

a Szent István római katolikus templomban kezdődő szentmisén

DR. TERNYÁK CSABA EGRI ÉRSEK ÚR

FELSZENTELÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁN MEGÁLDJA

a jubileumra kívül-belül felújított templomunkat.

Az ünnepre szeretettel hív és vár minden templomszerető hívet

az egyházközség 

A NYUGDÍJASKLUB KIRÁNDULÁSA

     A Gvadányi József Művelődési Ház Nyugdíjas Klubjának 33 fős csoportja autóbuszos kiránduláson vett részt augusztus 12-én, melyen a környék néhány nevezetességével ismerkedtek meg. Útjuk elsőként az Edelényi Tájházba vezetett, ahol a Bódva-völgy népéletéből és népművészetéből, valamint Borsod megye korai történetéből láthattak kiállításokat, emellett bő szóbeli tájékoztatást is kaptak. A következő állomás a nemrégiben felújított edelényi barokk kastély volt. Itt először egy félórás játékfilmet tekintettek meg a kastély birtokosainak 18. századi életéről, majd idegenvezető kíséretében megcsodálták a Lieb Ferenc iglói festő által 1769-70-ben készített gyönyörű rokokó felfestményeket. Edelényből Színpetribe buszoztak, itt a "Világ legnagyobb könyvét" és a nyomdászat történetét, továbbá a hagyományos papírkészítést ismerhették meg a kiállításokon. Ezután szalonnasütéssel egybekötött ebédre került sor a színpetri kiállítóhely parkjában, s végül 17 óra tájban érkeztek vissza Rudabányára. Mindenki egyetértett abban, hogy jó hangulatú, az ismeretek szempontjábl hasznos és értékes volt a kirándulás. Nem is kell messze menni ahhoz, hogy maradandó élményekben legyen részünk - mondták többen a hazafelé vezető úton.

edelny_1_470

A csoport néhány tagja az edelényi kastély előtt.
(Kissné Harangi Anna felvétele.)

fresk_470

Részlet a freskó-együttesből: hintázó hölgy (valószínűleg a kastély úrnője, Forgách Ludmilla). Az e festmény alapján készült rajz lett az Edelényi Kastélysziget logója, emblémája.

edelny_2_470

A csoport Színpetriben, a kiállítás megtekintése után. (Kissné Harangi Anna felvétele.

EGY HÍRES TÖRTÉNÉSZ KAPCSOLATA RUDABÁNYÁVAL

     Rugonfalvi Kiss István (1881-1957) székely származású történész a 20. század első felének neves tudósa volt, a debreceni egyetem történeti tanszékének oktatója, majd dékánja. Csak nemrégiben derült fény arra, hogy szoros csládi szálak fűzték Rudabányához. Ugyanis pályája kezdetén a sajókazai Radvánszky-család értékes könyvtárának és levéltárának gondozásával bízták meg. A Radvánszkyak háziorvosa dr. Fábry Árpád rudabányai bányaorvos volt, akinek Jolán nevű leányával megismerkedett az ifjú történész. Ezután udvarlóként gyakran ellátogathatott Rudabányára, aminek maradandó emléke is van: Rugonfalvi Kiss ugyanis értékes, máig helytálló adatokat és megállapításokat tartalmazó tanulmányt írt a Turul című folyóirat egyik 1905. évi számába a rudabányai református templomról. Ennek végén megjegyzi, hogy a tanlumány sikerült fotóit dr. Fábry Árpád rudabányai bányaorvosnak köszönheti. 1907-ben feleségül vette Fábry Jolánt, így a sajókazai ismeretségből végül szoros családi kötelékek lettek. (Az említett tanulmány pontos címe: A rudóbányai ev. ref. templom czímeres emlékei. Különlenyomatként is megjelent. Megtalálható a Magyar Elektronikus Könyvtárban, ahová a rudabányai Bányászattörténeti Kutatások Alapítvány jóvoltából került.) Alapos kutatásokat érdemelne dr. Fábry rudabányai orvosi tevékenysége és családjának itteni élete. (A doktor 1886-ban érkezett ide Dobsináról, és 1917-ben hunyt el; pusztuló síremléke még megvan a rudabányai temetőben, az is védelmre, gondozásra szorulna.)

r._kiss1

Rugonfalvi Kiss István, mint a debreceni Tisza István Tudományegyetem Történeti Tanszékének dékánja.

BEFEJEZŐDÖTT...

     ...a 2014. évi "Field School", vagyis a kanadai őslénytan-kutatók rudabányai munkája. A csapat ma elutazik Rudabányáról, s az itt szerzett adatok, eredmények és tapasztalatok feldolgozását otthon folytatják majd. (Az idei kutatásokról alább olvasható Dr. David R. Begun tájékoztatója.)

  ST.MARTIN-KONCERT RUDABÁNYÁN

     Július 27-én 18 órai kezdettel a rudabányai római katolikus templomban adott nagysikerű koncertet a világhírű zeneművész, St.Martin. A templom az idén ünnepli felszentelésének 100. évfordulóját. Az épület a jubileum tiszteletére kívülről és belülről is teljesen megújult.

st.martin

MÁR 15 ÉVE...

...hogy előkerült a "Gabi" néven világhírűvé vált rudabányai Rudapithecus-koponyalelet. A magyar-kanadai ásatások első napján, július 1-én történt a szenzációs felfedezés Hernyák Gábor volt vasércbánya-üzemi főgeológus, a kutatások helyi segítője révén. A kanadai diákok nevezték el róla a koponyát, s bár utóbb kiderült, hogy nem hím, hanem nőstény egyedről van szó, de a Gabi név ebben az esetben is "stimmel", hiszen a Gábor női vátozatának, a Gabriellának is ez a becézése... Az 1999. évi kutatások utolsó napján, július 31-én egynapos kiállítás keretében mutatták be a helyi múzeumban az új leletet, amit egy hónap alatt sikerült töredékeiből rekonstruálni és kiállításra alkalmassá tenni. Egy nap alatt körülbelül 2500 látogató tekintette meg a rendkívüli tárlatot (ugyanis kevés példa van arra a világon, hogy egy ilyen fontos őslénytani leletet ennyire rövid idő alatt konzerváljanak, rekonstruáljanak és a nyilvánosság elé tárjanak), nem csak hazánkból, hanem külföldről is. A vendégkönyv tanúsága szerint belga, osztrák, német, lengyel, cseh, szlovák és amerikai érdeklődők is voltak. A múzeum akkor még meglevő utcai bejárátánál hosszú sor kígyózott a bejutásra várva. Azóta is sok érdekes és fontos lelet került elő a Rudapithecus-lelőhelyen (például 2006-ban "Gabi" koponyájának alsó része), de olyan nagy hírverés és érdeklődés ezeket már nem kísérte, mint az 1999-ben talált koponyát és annak kiállítását. Az események felidézéséül az alábbiakban bemutatunk néhány akkor készült fotót.

gabi_elkerlse_470

A koponya még a földben. A fotó a felfedezés utáni pillanatokban készült, amint a megtaláló, Hernyák Gábor (balra) hozzákezd a tisztításához. (Végh Csaba felvétele.)

d._r._egun_470

 Dr. David R. Begun professzor, kanadai kutatásvezető a lelőhelyen, 1999-ben.

killts_99.1._470 Az egynapos kiállítás látogatói a koponyát tartalmazó tárló és a kutatások történetét bemutató tablók előtt. Balra Hernyák Gábor figyeli a reakciókat, akihez sok kérdést intéztek az érdeklődők.

gabi_99._470

 "Gabi" közelről, a kiállítási tárlóban.

kordos_l._99._470

 Dr. Kordos László professzor, magyar kutatásvezető a "Gabit" és más Rudapithecus-leleteket tartalmazó vitrin mellett.

bnyat_99._470 A Bányató 1999-ben. (A 2-6. kép Simon Etele felvétele.)

MAGYAR-KANADAI EGYÜTTMŰKÖDÉS RUDABÁNYÁN

A 2014. évi Rudapithecus-kutatásokról Dr. David R. Begun professzor (University of Toronto), kanadai kutatásvezető írta az alábbi tájékoztatót. A fotókat Dana Bovee készítette.

    A kanadaiak ebben az évben újra visszatértek Rudabányára. Bár most nem végeztek ásatásokat a híres rudabányai lelőhelyen, de nagyon eredményes hónapot tudhatnak maguk mögött, mivel az előző ásatási év (2012) anyagát tisztították és elemzték.  Összesen 13-an érkezetek: 9 egyetemi hallgató, 2 végzős hallgató, a kutatás vezetője, David Begun és felesége, a kutatás koordinátora, Dana Bovee. Az idei munka középpontjában a gyűjtött minta mosása volt, amelyben egy Anapithecus fogat találtunk, illetve a szintén 2012-ben talált masztodon állkapocs helyreállításának elkezdése volt. Ez utóbbi gigászi vállalkozás, azt kell hogy mondjam, és valószínűleg még néhány további terepgyakorlati tábort igényel, hogy befejezhető legyen az állkapocs rekonstrukciója. Reméljük, hogy ez majd Rudabányán lesz látható a múzeumban. Nagyszámú leletet készítettünk elő a szakértők számára további vizsgálatokhoz, elemzésekhez, valamint elkezdtük a saját elemzésünket a különböző kérődzők (antilopoknak, szarvasféléknek és ezek rokonainak), továbbá a húsevő állatok (macskafélék, kutyák és rokonaiknak) leletanyagából. A diákok ebben a két fő emlőscsoportban végzik kutatásaikat, és írják meg majd következtetéseiket a gyakorlat végén. 

     Nagyon örömünkre szolgál, hogy újra Rudabányán vagyunk, és különösen hálásak vagyunk azért a segítségért, amit a helyiektől kaptunk. Bár elég sok eső volt az idén is, ahogyan szokott, s így távol tartott minket a kinti munkától, bár ez a gombatermésnek kedvezett. Köszönjük a gombát, ezt a csodás gasztronómiai élményt, óriási sikere volt

     Végül köszönjük Rudabánya Város polgármesterének, Szobota Lajosnak a folyamatos figyelmet, Papp Andreának, a múzeum vezetőjének a segítségét, Kovácsné Sipos Tündének a lelkismeretes törődést a szervezési munkában. Nagyon szeretünk Rudabányára jönni, a feleségemmel sok barátra leltünk itt, és reméljük, hogy olyan gyakran visszatérünk, ahogyan tehetjük.  Íme néhány kép az idei évről.

a_csapat_miskolcon_470

A csapat Miskolcon.

a_csoport_munkban_470

A csoport munkában.

alexandra_tiszttja_a_fosszlit_470

Alexandra tisztítja a fosszíliát.

anapithecus_rlfog_470

Anapithecus őrlőfog.

andrew_egy_munkadarabon_dolgozik_470

Andrew munka közben.

chris_vlogatja_a_foszzilkat_470

Chris válogatja a fosszíliákat.

field_school_2014._01._masztodon_470

A helyreállítás alatt álló masztodon-állkapocs.

klara_nayg_felfedezse_egy_anapithecus_fog_470

Klara nagy felfedezése, egy Anapithecus-fog.

masztodon_2._470

 Masztodon-fogak.

orrszarv_llkapocs_470

Orrszarvú-állkapocs.

orrszarv_csigolya_470

Orrszarvú-csigolya.

orrszarv_darabokban_470

Orrszarvú darabokban.

 RAJZPÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁS ANULÓKNAK

     Rudabánya Város Önkormányzata az idei Testvérvárosk Találkozójához kapcsolódva rajzpályázatot hirdet a rudabányai, a dobsinai és a borszéki gyerekek számára abból az alkalomból, hogy hazánk 10 éve az Európai Unió tagja. A pályázati felhívást a három testvérváros államnyelvén, azaz magyarul, románul és szlovákul hirdetik meg, melyet ezuton is közzétesznek (természetesen a másik két település is meghirdeti a maga kommunikációs csatornáin keresztül.)r._magyar_470

r._romn_470

r._szlovk_470

SZLOVÁKIAI ÉS LENGYELORSZÁGI KIRÁNDULÁS

     Július 11-12-13-án egy 50 fős rudabányai csoport autóbuszos kiránduláson vett részt, amely Szlovákián keresztül a lengyelországi Krakkóba irányult. Az első állomás a dobsinai jégbarlang volt, melynek megtekintéséheza testvérváros, Dobsina adott segítséget: díjtalan belépést bitosítottak! A következő megálló már Krakkóban volt, ahol az egyik diákszállóban kitűnő szállást és ellátást kaptak a rudabányaiak. Még a megérkezés estéjén sokan ismerkedtek a város nevezetességeivel, kisétáltak a Visztula folyó partjára, a főtérre, vagy a vár környékére. Másnap reggel a Világörökség részét képező wieliczkai sóbányát keresték fel, ahol magyar nyelvű idegenvezetéssel kétórás túra keretében ismerték meg a sóbányászat történetét, technikáját és a föld alatt látható nevezetességeket (sószobrok, kápolnák stb.) Délután szabadprogram következett, legtöbben a várbeli múzeumok kiállításait csodálták meg. Rudabányai vonatkozást is találhattak: a kiállított lengyel királyi kincsek között láthatók voltak Sobieski János király relikviái is. A mi Gvadányi-családunk 1686-ban tőle kapta a grófi címet, ezért szerepel címerükben a lengyel sas is! (Sobieski a Bécs török elleni védelmében sikeresen részt vett lengyel csapatok élén 1683-ban a Bódva völgyén vonult hazafelé, és Szendrő várában a frissen kineveztt kapitány, Gvadányi Sándor, a költő nagyapja királyhoz illő módon látta vendégül a lengyel uralkodót és kíséretét. Ezért hálából három év múlva adományozta Gvadányinak a grófi rangot, amit utódai, így a Rudabányán született unokája, József is örököltek.) Harmadnap a Magas-Tátra lábánál fekvő Zakopáne volt a cél a most már hazafelé vezető úton, ahol délután 4-ig szabadprogrammal töltötték az időt. Késő este, 11 óra tájban érkeztek vissza Rudabányára. A háromnapos út minden pillanata nagy élményt jelentett a résztvevők számára, annak ellenére, hogy az első két napon gyakran esett az eső, de ez nem akadályozta meg a tervezett programokat.

 SZENDRŐBEN SZEREPELTEK A MAZSORETTEK

     A Gvadányi József Városi Művelődési Ház mazsorett csoportja június 22-én, vasárnap Szendrőben szerepelt a hagyományos mazsorett-találkozón. Mindhárom bemutatójuk (a menettánc, a színpadi tánc és a gálaműsor) nagy sikert aratott. Képünk Szendrőben készült a csoportról.

szendri_kp_470

KÉPES BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁRÓL

     Szombaton, június 21-én nagy érdeklődés mellett sikeresen lezajlottak a Múzeumok Éjszakája rudabányai rendezvényei a helyi Bányászattörténeti Múzeum rendezésében. Az alábbi fotók a legérdekesebb pillanatokat örökítették meg. (Az első két fotó a Manta Búvárklub, a többi MÁRKUS Zsuzsanna felvétele.)
bvrok_470_01 A Múzeumok Éjszakája rudabányai rendezvényeinek nyitányaként 14 órakor emléktáblát helyeztek el az elhunyt bányászok emlékére a víz alatt és felett is a Bányatóban, illetve a Bányatónál. A képen a miskolci Manták Búvárklub tagjai a merülés előtt a víz alatt elhelyezett emléktáblával.
emlktbla_470_01 A Bányató melleti sziklán elhelyezett emléktábla a koszorúzás után.
mzeumok_jszakja_2014_009_470
A délután a gyerekeké volt: arcfestés, különböző játékok és programok várták őket.
mzeumok_jszakja_2014._2_rsz_023_470
Kézműves foglalkozás is volt, s a képen láthatók az arcfestés "eredményei".
mzeumok_jszakja_2014_010_470
 Mindig sokan állták körül az arcfestő asztalát.
mzeumok_jszakja_2014_051_470
 A műsorokkezdetére, délután fél 6-ra zsúfolásig megtelt a Gvadányi József Művelődési Ház nagytermének nézőtere.
mzeumok_jszakja_2014_041_470
 Papp Andrea múzeumvezető köszöntője után Radványi Fanni Anna fuvolázott.
mzeumok_jszakja_2014_067_470
 A kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola népitánc-csoportja nagy sikert aratott.
mzeumok_jszakja_2014_089_470 A Gvadányi József Művelődési Ház Viktor Gyula Gyermek Színjátszó Csoportja a Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című regényéből készült musicalt (pontosabban annak egy rövidített változatát) mutatta be ugyancsak nagy sikerrel, Szobotáné Garan Erika drámapedagógus, csoportvezető rendezésében.
mzeumok_jszakja_2014_122_470
 A Bányászattörténeti Múzeumban Papp Andrea múzeumvezető (jobbról a második) nyitotta meg Novák Pál (a kép jobb szélén) rudabányai fafaragó munkáinak kiállítását.
mzeumok_jszakja_2014_104_470 A felújított föld alatti bemutatóhely bejáratánal Varga Károly nyugalmazott bányamérnök adott tájékoztatást az érdeklődőknek.

 RUDABÁNYAI KÜLDÖTTSÉG A DOBSINAI VÁROSNAPOK MEGNYITÓÜNNEPSÉGÉN

     Rudabánya szlovákiai testvérvárosa, Dobsina hagyományosan Pünkösdkor tartja városnapi rendezvénysorozatát. A város képviselő-testületének ünnepi ülésére és a városnapok megnyitóünnepségére június 6-án, pénteken Rudabánya Város küldöttsége is hivatalos volt, Szobota Lajos polgármester vezetésével. Képriportunk a látogatás néhány érdekes eseményét örökítette meg.(Hadobás Sándor felvételei.)

dscn1874_470

 Fél 12-kor fogadást rendeztek a dobsinai városházán, melyen Karol Horník polgármester üdvözölte a megjelenteket.dscn1876_470

12 órakor a városi tanács ünnepi ülésére került sor, amelynek egyetlen napirendi pontja Dobsina Város díjainak átadása volt. Képünkön az ünnepi ülés résztvevőinek egy csoportja a rudabányai küldöttség tagjaival.

dscn1877_470

Az ünnepség a helyi művészeti iskola növendékeinek műsorszámával kezdődött.

dscn1882_470

A Dobsina Városdíját egyének és kollektívák kapták. Az egyik kitüntetett a helyi méhészcsoport volt, amelynek jelenleg 27 aktív tagja van, és évtizedek óta hasznosan és eredményesen működik.

dscn1885_470

A kitüntetések átadása közben a zeneiskola tanárai adtak elő egy-egy műsorszámot. Képünkön M. Holiancíková fellépés közben.

dscn1886_470

Az egyéni kitüntetttek közül a város háziorvosát, M. Ockaikovát láthatjuk a képen az elismerés átvétele után, Karol Horník polgármesterrel.

dscn1891_470

Az ünnepi ülés résztvevőinek egy csoportja. 

dscn1895_470

Az ünnepséget a zeneiskola tanárainak énekszáma zárta.

dscn1904_470

Az ünnepi ülést követően a főterén került sor a Dobsinai Városnapok hivatalos megnyitó-ünnepségre. Karol Horník polgármester (az előtérben) köszöntötte a megjelenteket. A háttérben balról a negyedik Szobota Lajos, Rudabánya Város polgármestere, az ötödik Pavol Burdiga, Rozsnyó Város polgármestere.

dscn1908_470

A megnyitó ünnepség előtt hatalmas zápor zúdult a főtérre, ezért a korábban összegyült tömeg szétszéledt, s így viszonylag kevesen voltak részesei az eseménynek. Képünkön a hallgatóság egy csoportja látható.

dscn1915_470

Dobsina egyik természeti érdekessége a jégkorszaki gleccserek által Skandináviából idesodort hatalmas szikla, amelyet 2013-ban szállítottak egy félreeső helyről a város központjába, hogy itt minden idelátogató megcsodálhassa.dscn1918_470

A dobsinai gimnázium épületének a falán emléktábla látható Klein Sámuel, a helyi polgári iskola egykori igazgatója, író, költő, néprajzkutató tiszteletére. (Néhány évvel ezelőtt avatták fel.)

dscn1920_470

Dobsinán az elmúlt hetekben rengeteg eső esett, erről tanúskodik a megduzzadt Dobs patak  is.

 FELHÍVÁS A RUDABÁNYAI BÁNYATÓ LÁTOGATÓIHOZ

     Felhívjuk mindazok figyelmét, akik a rudabányai Bányatóhoz kívánnak látogatni, hogy ott a tó megtekintésén kívül mindenfajta más tevékenység (búvárkodás, vízi járművek használata, horgászat, rendezvének stb.)  csak a tó kizárólagos felügyeletét ellátó miskolci MANTÁK BÚVÁREGYESÜLET engedélyével, illetve közreműködésével lehetséges a tulajdonos és az egyesület közötti megállapodás értelmében. Mindenfajta igény bejelentése a következő elérhetőségeken történhet:

JUHÁSZ KRISZTIÁN egyesületi elnök

Mobil: 30/458-9893, e-mail:  

 "ISMERETLEN" GVADÁNYI-PORTRÉ

     Az alább látható olajfestmény gróf Gvadányi Józsefet ábrázolja (ismeretlen 18. századi művész alkotása). A kép, mely eddig előttünk, rudabányaiak előtt ismeretlen volt (és a közkézen forgó Gvadányi-ábrázolások között sem található) a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona, de most Edelényben, a nemrégiben megnyílt felújított kastélyban látható. A Gvadányiak ugyanis rokonságban álltak a kastély egyik korabeli urával, gimesi és gácsi gróf Forgách Ferenccel (az író Gvadányi József nagyanyja gróf Fogách Dorottya volt), portréját valószínűleg ezért kérték kölcsön az edelényi kiállításhoz. Aki teheti, nézze meg eredetiben, a kastéllyal együtt! (Hadobás Pál felvétele.)

gvadnyi0_470

 AZ EGYKORI RUDABÁNYAI VASÉRCDÚSÍTÓ...

     ...az 1950-es évek harmadik legnagyobb magyarországi ipari beruházása volt. Építését 1952-ben kezdték meg NDK-beli szakemberek tervei alapján, de csak 1962-re készült el, mert két ízben, 1953-ban és 1957-ben leállították az építkezést a kor nehéz gazdasági viszonyai miatt. 1962. május 1-én - 1960-ban kezdődött, a technoógiai problémák megoldását szolgáló próbaüzemet követően - Czottner Sándor nehézipari miniszter jelenlétében került sor a hivatalos avatóünnepségre. Ezután 1985 december végéig, a vasérctermelés megszűntetéséig működött az üzem. A leállás után berendezéseit szétszedték és értékesítették, épületeinek egy részét lebontották, más részeiben pedig az új gipszégetőt és -feldolgozót alakították ki. A létesítmény történetét részletesen feldolgozta GARAMI Evelin A rudabányai vasércdúsító-mű története című könyvében, amely teljes terjedelmében megtalálható az interneten, a Magyar Elektronikus Könyvtár állományában. Az alábbikaban három korabeli újságcikket mutatunk be, így idézve fel a hajdan sok embernek munkát adó, nagy jelentőségű üzem emlékét.

rcdst_2_470

Szabad Nép, 1956. aug. 29.rcdst_1_470

Népszabadság, 1959. július 15.

rcdst_3_470 Népszabadság, 1960. május 19.

A GVADÁNYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ MŰVÉSZETI CSOPORTJAI...

     ...a közeljövőben több meghívásnak tesznek eleget. A Rozmaring Asszonykórus előbb Múcsonyban szerepel a hagyományos kórustalálkozón, majd Egerben vesznek részt minősítéssel egybekötött rendezvényen. A mazsorett-csoportok május 10-én Szirmabesenyőn, később Sajószentpéteren, a Kazincbarcikán megrendezésre kerülő járási Köztisztviselői Napon és a szendrői mazsorett-találkozón lépnek fel. A Viktor Gyula Gyermek Színjátszó-csoport új műsorokkal készül a Városnapra és az év hátralévő részében megtartandó ünnepségekre, rendezvényekre.

KÖLTÉSZET NAPJA, 2014

     1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük a Költészet Napját. Ebből az alkalomból városunkban is több rendezvényt tartanak. A Gvadányi József Általános iskolában szavalóversenyre kerül sor az 5-8. osztályos tanulók számára. A Gvadányi József Művelődési Ház Bányász Nyugdíjas Klubja április 14-én, hétfőn délután 5 órakor irodalmi est keretében emlékezik meg a Költészet Napjáról, mely alkalomból testvérvárosunk, Borszék költőinek versei is elhangzanak. Ungureanu Katalint és Kameniczky Antalt már bemutattuk honlapunk olvasóinak, s költeményeiket is hallhatták a különböző városi rendezvényeken. Most újabban megjelent verseikből adnak elő válogatást a klub versmondói. Ugyancsak az ünnephez kapcsolódva előadás hangzik el "A bányász téma a magyar költészetben" címmel a Városi Könyvtárban, április 25-én 15 órakor. 

VÁROSUNK A MEGYEI SAJTÓBAN

     Az Észak-Magyarország című megyei napilap 2014. március 31-i számának Városaink című mellékletében újabb tudósítás jelent meg Rudabányáról, amely az elmúlt évi eredményeket és az idei terveket foglalja össze. Mellékelten közöljük az írás fotóját.

vrosaink_2014_470

A ROZSNYÓI RUDAPITHECUS FOTÓKIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA

     Amint már hírt adtunk róla, március 27-én, csütörtökn délután 4 órakor került sor a szlovákiai Rozsnyón a Rudabányán 1967-ben kezdődött Rudapithecus-kutatásokról rendezett fotókiállítás megnyitóünnepségére az ottani Bányászati Múzeum Galériájában. Városunkat hat fős küldöttség képviselte a számunkra is fontos eseményen, amelyen jelen volt Pavol BURDIGA, Rozsnyó Város polgármestere is. A nagyszámú érdeklődő előtt CSOBÁDI József, a Bányászati Múzeum igazgatója mondott köszöntőt, és röviden ismertette a kiállítás létrejöttének történetét. A 70 fotóból és több tájékoztató tablóból, valamint a legfontosabb Rudapithecusokról, továbbá az ember származásával kapcsolatos más leletekről készült másolatokból álló tárlatot DR. KORDOS László professzor, egyetemi tanár, paleontológus, kutatásvezető mutatta be, kiemelve a rudabányai ősmaradványok tudományos jelentőségét. A fényképek alkotója, MÉSZÁROS Ildikó az elmúlt 15 évben kamerájával nyomon követte az ásatásokat, és sikerült minden fontos leletet és momentumot megörökítenie az utókor számára. Neki köszönhetjük, hogy az előkerült csontanyag mellett páratlanul gazdag fotódokumentáció is rendelkezésünkre áll a Rudapithecus-kutatásokról. A kiállítás-megnyitó rudabányai résztvevői örömmel tapasztalták, hogy a bemutatott anyagban számos olyan fotó is szerepel, amely városunkat, illetve annak valamely részét, nevezetességét mutatja be, így a tárlat nem csak a leletekről, hanem településünkről is hírt ad a határon túli érdeklődőknek. A kiállítás április 30-ig tekinthető meg. Rozsnyó mindössze 56 km-re fekszik Rudabányától; javasoljuk, hogy akinek kedve és lehetősége van rá, menjen el oda, és nézze meg a kiállítást, amely minden helybeli szívét büszkeséggel töltheti el! Kedvcsinálónak néhány fotót közlünk a megnyitóról és a kiállított anyagról. (A Rozsnyói Bányászati Múzeum és Hadobás Sándor felvételei.)

obrazok1431153x811_470

Gyülekeznek az érdeklődők a Bányászati Múzeum Galériájának előcsarnokában.

dscn1845_470

Csobádi József múzeumigazgató (jobbra) köszöntötte a megnyitóünnepség résztvevőit. Balra dr. Kordos László professzor, közöttük a fotók alkotója, Mészáros Ildikó és a tolmács látható (Csobádi igazgató úr szlovákul elmondott beszédét ő fordította magyarra).

obrazok1441145x807_470

A kiállítás-megnyitó közönségének egy csoportja.

dscn1850_470

Pavol Burdiga, Rozsnyó Város polgármestere virágcsokorral a kezében, mellyel később Mészáros Ildikót köszöntötte.

rudapithecus273201444_470

Pavol Burdiga polgármester köszönti Mészáros Ildikót.

dscn1853_470

A Bányászati Múzeum Rozsnyó főterén levő Galériájának patinás, boltozatos előcsarnokában került sor a megnyitóünnepség első részére. Itt dr. Kordos László professzor csak rövid tájékoztatót adott, mert a kiállítóteremben részletes tárlatvezetéssel mutatta be a kiállított anyagot. Mészáros Ildikót már a Burdiga polgármester úrtól kapott virágcsokorral a kezében láthatjuk a képen.

rudapithecus273201454_470

Dr. Kordos László professzor tárlatvezetés közben.

rudapithecus273201457_470

Dr. Kordos László a tolmács segítségével mutatta be a tárlatot. A kiállított anyaghoz kétnyelvű, magyar és szlovák tájékoztató feliratok készültek.

rudapithecus273201463_470 A látogatók nagy érdeklődéssel tekintették meg a kiállítást.

dscn1854_470

A Mészáros Ildikó által készített fotók mellett néhány, a Rudapithecus-kutatások történetét bemutató tabló is szerepel a kiállításon.

dscn1857_470

Részlet a kiállításból, rudabányai képekkel.

dscn1861_470

A különböző Rudapithecus-rekonstrukciókat is bemutatja az egyik poszter.

dscn1860_470

A legfontosabb Rudapithecus-leletek, továbbá néhány világhírű emberelőd-maradvány másolatai is megtekinthetők a kiállításon.

dscn1859_470

A képen Rudapithecus-leletek másolatai láthatók.

 ÚJ MENTŐAUTÓT KAPOTT AZ IZSÓFALVAI MENTŐÁLLOMÁS

 

     Városunkat is érinti az az örömteli esemény, amelyre pénteken került sor az Országos Mentőszolgálat Izsófalvai Mentőállomásán: megérkezett és átadták rendeltetésének az új, korszerű beendezésekkel felszerelt Mercedes típusú mentőautót. (Rudabánya ugyanis az izsófalvai mentők körzetébe tartozik.) Képriportunk az átadási ünnepség legfontosabb pillanatait örökítette meg. (Hadobás Sándor felvételei.)
dscn1786_470

 

Az új mentőautó begördül a mentőállomás kapuján.

dscn1798_470

 Az új járművet a Rudabányán élő mentőszolgálati dolgozó, Baffi János hozta Miskolcról Izsófalvára.dscn1823_470

Az új mentőautó előlnézetből. A korábbi fehér színt fokozatosan a sárga váltja fel a mentőkön az Európai Unió előírásainak megfelelően.

dscn1820_470

Az új mentőautó átadásán megjelentek Izsófalva önkormányzatának és az érdekelt településeknek a vezetői. Ott volt Demeter Zoltán országgyűlési képviselő, s egyben képviselő-jelölt is (a mikorfonnál), aki köszöntötte az ünnepség résztvevőit és tájékoztatott a mentőszolgálat fejlesztésének további lépéseiről. A képen balról jobbra: dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző (Rudabánya és Izsófalva Közös Önkormányzati Hivatala), Szobota Lajos, Rudabánya Város polgármestere, Andó Zoltánné önkormányzati képviselő (Izsófalva), Fodor Albert polgármester (Izsófalva) és Kovács István, a Miskolci Mentőállomás vezetője.

dscn1837_470 Szobota Lajos, Rudabánya Város polgármestere is üdvözölte a megjelenteket, és köszönetet mondott a mentősök áldozatos munkájáért.

dscn1827_470

Kalóczkai Gábor rudabányai római katolikus lelkész áldást mondott az új mentőautóra.

dscn1841_470

Az ünnepség végén a mentősök és a meghívott vendégek egy közös fotó erejéig felsorakoztak az új mentőautó előtt.

MEGHÍVÓ A RUDAPITHECUS-KUTATÁSOKRÓL RENDEZETT ROZSNYÓI FOTÓKIÁLLÍTÁSRA

     A városunknak világhírt hozó Rudapihecus-kutatásokról nyílik fotókiállítás a rozsnyói Bányászati Múzeumban március 27-én, csütörtökön délután 4 órakor. Az alkotó, MÉSZÁROS ILDIKÓ az elmúlt években figyelemmel kísérte a magyar-kanadai közös ásatásokat, megörökítette a legfontosabb leletek előkerülésének pillanatait, majd a megtisztított, konzervált maradványokat is lencsevégre kapta. Az általa készített több száz, vagy talán több ezer darabot számláló fényképanyag a kutatások páratlanul gazdag és értékes dokumentációja. Az ebből készült kiállítást először a rudabányai Bányászattörténeti Múzeumban láthatták az érdeklődők 2010-ben, most pedig eljut a határon túlra is: a szlovákiai érdeklődők 2014. április 30-ig tekinthetik meg a 70 fotót és néhány tájékoztató posztert tartalmazó nem mindennapi tárlatot.

img157_470

 DR. KORDOS LÁSZLÓ ÉS SZENTMÁRTONI IMRE KITÜNTETÉSE

     Nemzeti ünnepünk, Március 15. alkalmából a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült DR. KORDOS LÁSZLÓ professzor, a Rudapithecus-kutatások vezetője és SZENTMÁRTONI IMRE, művésznevén ST.MARTIN szaxofonművész, zeneszerző, aki évek óta rendszeres fellépője Városnapunknak, és más módokon is kötődik Rudabányához. Mindkettőjüknek gratulálunk, és további sikereket kívánunk!

dsc_4597_470Dr. Kordos László a kitüntetés átvétele utáni pillanatokban Balogh Zoltán miniszterrel.
dsc_4605_470
Szentmártoni Imre, vagyis St.Martin a kitüntetés átvétele után Balogh Zoltán miniszterrel.
dsc_4637_470 Szentmártoni Imre és dr. Kordos László, a városunkkal szoros kapcsolatban álló két kitüntetett az átadási ünnepség után. (Mészáros Ildikó felvételei.)

 MEGHÍVÓ A MÁRCIUS 15. ALKALMÁBÓL TARTANDÓ ÜNNEPSÉGRE

img153_470

 MAZSORETTJEINK ÚJABB SIKERE

     A Gvadányi József Művelődési Ház mazsorett-csoporja március 1-én és 2-án részt vett a Szolnokon megrendezett Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mazsorett-versenyen, és ott három 3. helyezést ért el az erős mezőnyben. Képeinken a rudabányai lányok láthatók a bevonulás után az erre az alkalomra készült új ruhában, mellettük az érmek és az egyik emléklap. Gratulálunk, és további sikereket kívánunk!

 szolnok_470

 BÚCSÚ NAGY SÁNDORNÉ DR.-TÓL

    Megtört szívű Gyászoló Család! Végtisztességen megjelentek!

     Rudabánya Város Önkormányzata és valamennyi polgára nevében mély megrendüléssel veszek végső búcsút NAGY SÁNDORNÉ Dr.-tól, vagy ahogy őt leánykori nevén gyakrabban emlegettük, SCHULEK ILONÁTÓL, ICUKÁTÓL, Icuka nénitől. Hirtelen bekövetkezett halála a település számára is súlyos veszteséget jelent. Hiszen áldozatos gyógyszerészi munkája mellett évtizedeken át aktív résztvevője volt a helyi társadalmi, kultráilis és közéletnek. Két cikluson keresztül külső tagként az önkormányzat egyik bizottságának munkáját segítette. 2008-ban, amikor Rudabánya 500 év után újból városi címet kapott, őt kérték fel zászlóanyának. Erre emlékeztet a ravatalnál a város lobogója. A Millennium évében, 2000-ben példaadó szakmai és közéleti tevékenységéért a Rudabánya Díszpolgára címmel tüntették ki.

     Akik ismerték, csak szeretni tudták. Lényéből önzetlenség, kedvesség, segítőkészség áradt mind hivatásában, mind pedig a magánéletben. Az elhivatottságot édesapjától, dr. Schulek Gyulától örökölte. Egy felvidéki, szepességi származású gyógyszerészdinasztia tagjai voltak, amely dr. Schulek Elemér személyében akadémikust is adott a nemzetnek. S ha a terébelyes családfát közelebbről megvizsgálnánk, rajta még számos neves orvost, építészt, tudóst és szakembert találnánk.

     Köszönetet mondok azért a lelkiismeretes munkáért, amit öt évtizeden keresztül Rudabánya és a környező települések egészségügyi ellátásáért végzett a folyamatos és magas szintű gyógyszerellátás biztosításával. A patika nyitva tartási idején túl bármikor kopogtattak be hozzá a betegek, mindig a rendelkezésükre állt. Az itt élők ezt soha sem fogják elfelejteni.

     Kollégái, a Magyar Gyógyszerészeti Kamara szerint is jelentős és kivételes gyógyszrész volt, a több mint 150 évre visszatekintő családi hagyományok méltó folytatója.

     A hozzátartozók gyászában mindannyian őszintén osztozunk.

     NAGY SÁNDORNÉ Dr., SCHULEK ILONA emlékét Rudabánya jeles személyiségei között tisztelettel és kegyelettel őrizzük, amíg élünk.

     Sic tibi terra levis! Legyen számára könnyű a föld!

     (Hadobás Sándor városi önkormányzati képviselő búcsúbeszéde Nagy Sándorné dr. temetésén, 2014. február 15-én a rudabányai Telepi temetőben.)  

ELHUNYT NAGY SÁNDORNÉ DR. (SCHULEK ILONA) GYÓGYSZERÉSZ, RUDABÁNYA DÍSZPOLGÁRA

     Súlyos veszteség érte Rudabánya közéletét: február 6-án, 75 éves korában elhunyt NAGY SÁNDORNÉ DR. (Schulek Ilona), városunk köztiszteletben álló gyógyszerésze, Rudabánya Díszpolgára. A város önkormányzata saját halottjának tekinti. Temetése február 15-én, szombaton 14 órakor lesz a rudabányai Telepi temetőben. A család gyászában a település egész lakossága őszintén osztozik. Életét és munkásságát honlapunkon hamarosan méltatjuk.

 ÜNNEPI MŰSOR A MAGYAR KULTÚRA NAPJA TISZTELETÉRE

 Január 22-én - amint korábban már jeleztük - ünnepi műsort rendeztek Rudabányán a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Gvadányi József Művelődési Ház művészeti csoportjainak és a helyi általános iskola tanulóinak közreműködésével. Szerepeltek a mazsorett-csoportok, a Rozmaring Asszonykórus és a gyermek színjátszó-csoport. Az iskolások zongorajátékkal és népdal-énekléssel járultak hozzá az esemény sikeréhez, mely zsúfolt nézőtér előtt került sorra.

A Magyar Kultúra Napjának ünnepén a Gvadányi József Művelődési Ház Gyermek Színjátszó-csoportja (vezetőjük Szobotáné Garan Erika drámapedagógus) felvette Viktor Gyula (1933-2007) nevét, aki Rudabánya múltjának krónikása, a helyi hagyományok gyűjtője és közreadója, költő és meseíró volt, s nem utolsósorban közel négy évtizeden át vezette a település könyvtárát. A gyermek színjátszók gyakran merítenek abból a gazdag forrásból, amit Viktor Gyula gyűjtései és művei kínálnak számukra. Például feldolgozták és bemutatták már több mesejátékát, és verseit is gyakran szavalják a különböző városi rendezvényeken. A névfelvételt tanúsító Emléklapot Szobota Lajos, Rudabánya Város polgármestere adta át a csoport vezetőjének (Viktor Gyula életét és munkásságát honlapunk Jeles személyiségeink című részében mutatjuk be részletesen látogatóinknak.)

  RUDABÁNYA A SAJTÓBAN

     A közelmúltban - még az előző év decemberében - újabb tudósítás jelent meg Rudabányáról a megyei lap, az Észak-Magyarország mellékletében, amit kissé megkésve közlünk, a benne foglaltak ugyanis csak részben veszítették el aktualitásukat. 2013-ban egyébként legalább 30 alkalommal jelent meg cikk, tanulmány vagy híradás városunkról a nyomtatott és az elektronikus sajtóban egyaránt, ami azt jelzi, hogy nem csökken a külvilág érdeklődése Rudabánya iránt.

img035_470 MEGJELENT A BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK XVI. SZÁMA

     A Rudabányán szerkesztett és kiadott Bányászattörténeti Közlemények új száma a napokban hagyta el a nyomdat. Tartalma a következő:

     DR. CSIFFÁRY Gergely: A lármafa és használata.

     FARKAS Aladár: Balánbánya bányászatának rövid története.

     DR. VITÁLIS György: Dr. Vitális István szénkutatásai 1935 és 1946 között.

     ZSADÁNYI Éva: A 250 éve történt nagy komáromi földrengés irodalmi művek tükrében.

     DR. KRISZTIÁN Béla: 75 éve jelent meg a kérészéletű DGT Üzemi Ujság.

     Dokumentumok Hibbey-Hosztják Albertől.

     DR. KORDOS László: Búcsú Hernyák Gábortól.

     Az új lapszám már olvasható az Országos Szécényi Könyvtár által működtetett Elektronikus Periodika Archívumban. 

img100_470_02

Az új szám címlapja. 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA, 2014

 Az év első jelentős kulturális eseménye Rudabányán a Magyar Kultúra Napja alkalmából tartandó ünnepség lesz január 22-én, szerdán 15 órai kedettel a Gvadányi József Városi Művelődési Házban. Az ünnepi műsorban a helyi művészeti csoportok mellett a tervek szerint meghívott vendégfellépők is szerepelnek.

kolcsey_ferenc_470 Kölcsey Ferenc (1790 - 1838) 1823. január 22-én fejezte be legismertebb versét, a Himnuszt, melyet 1844-ben Erkel Ferenc zenésített meg. 1989 óta ezért ünnepeljük január 22-én a Magyar Kultúra Napját.

_______________________________________________________________________________________ 

 

              ÖRÖMÖKBEN, SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET

             KÍVÁNUNK HONLAPUNK MINDEN KEDVES LÁTOGATÓJÁNAK!

 Szobota Lajos polgármester                          Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző 

______________________________________________________________________________________ 

 

SZABLYÁR PÉTER EMLÉKÉRE

     2013. december 9-én, életének 66. évében, súlyos betegség következtében elhunyt SZABLYÁR PÉTER, a jósvafői Tájház alapítója, a sokoldalú szakember: geológus, kohómérnök, barlangkutató, műemlékvédő, szakíró, könyv- és folyóirat-kiadó, különböző társadalmi és szakmai szervezetek vezető személyisége, számos kitüntetés és elismerés birtokosa.

     1948-ban született Budapesten, édesapja SZABLYÁR FERENC irodalomtörténész, aki egy időben a Magyar Rádió Irodalmi Osztályának a vezetője is volt. Középiskolai tanulmányait a tatabányai Szabó József Geológiai Technikumban végezte, majd a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen szerzett kohómérnök diplomát 1974-ben. Az aluminiumiparban helyezkedett el, s ott dolgozott nyugdíjazásáig. Gyermekkorától érdekelték a barlangok és a természetvédelem, ezért korán bekapcsolódott a hazai barlangkutatók szervezetének munkájába. Különösen az Aggteleki-karszt és a Baradla-barlang vonzotta, így már az 1960-as évek elejétől otthon érezte magát vidékünkön. Sokat tett az Aggteleki Nemzeti Park és különösen Jósvafő község értékeinek feltárása, megőrzése és közkinccsé tétele érdekében. Szerteágazó tevékenységének eredményeit hosszan sorolhatnánk, itt és most azonban csak a Rudabányához fűződő kapcsolatait elevenítjük fel, fájó szívvel emlékezve rá.

     Saját elmondása szerint 1964-ben, a geológus-technikum hallgatójaként Rudabányán, a vasércbánya geológisi osztályán töltötte nyári szakmai gyakorlatát Hernyák Gábor irányítása mellett. Ekkor vált az egyik kedves helyévé Rudabánya, miután megismerte gazdag történelmi múltját és természeti értékeit. A következő évtizedekben aggteleki, majd jósvafői tartózkodásai során gyakran megfordult Rudabányán. Majd miután 1994-ben Jósvafőn tájházat létesített, a rudabányai múzeummal egyre szorosabb szakmai kapcsolatokat ápolt. Részt vett és több alkalommal is előadást tartott a Rudabányai Múzeumi Napokon. A múzeum munkatársai készítették el a tájház alapleltárát, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 2007-ben elnyerte az Év Múzeuma címet a kisebb gyűjtemények kategóriájában. A tájházi kiadványok elkészítéséhez is segítséget kapott a múzeumtól, így jelent meg például Nagymáté Lajos Gyermekkorom Trizsben című visszaemlékezése. 2013 januárjában rudabányai közvetítéssel került az Elektronikus Periodika Archívumba a Szablyár Péter által írt, szerkesztett és kiadott Jósvafői Helytörténeti Füzetek eddigi teljes sorozta, és még sorolhatnánk azokat a szálakat, amelyek Őt településünkhöz fűzték.

     Amikor a 2013. évi Múzeumok Éjszakáján egy vidám hangúlatú előadással szerepelt a rudabányai Bányászattörténeti Múzeumban, még nem sejthettük, hogy ez lesz az utolsó nyilvános szereplése. Ő talán akkor már tudta, hogy valami nincs rendben az egészségével, mégis nagy önuralommal vállalta a rendezvényen való közreműködést. A betegség a nyár végén gyűrte le erős szervezetét, és nem segíthetett rajta a leggondosabb orvosi beavatkozás sem. Családja féltő gonddal és szeretettel ápolta Budapesten. Október 10-én Forster Gyula-éremmel tüntették ki műemlékvédő tevékenységéért, amit már nem tudott személyesen átvenni. Türelemmel viselt hosszú szenvedés után december 9.-én örökre eltávozott közülünk.

     Az Ő esetében nem közhely, hogy halála pótolhatatlan veszteség mindazon területek számára, ahol tevékenykedett. A mi vidékünk, a sok gondja-baja ellenére is csodálatos Sajó-Bódva köze aligha kap még egyszer a sorstól egy hozzá hasonló személyiséget. Hiányát sokáig fogjuk érezni, de szelleme könyveiben, tanulmányaiban és munkásságának eredményeiben mindörökre velünk marad. 

     Szablyár Pétert kívánsága szerint Jósvafőn helyezik végső nyugalomra 2013. december 18-án, szerdán 13 órakor. Tisztelettel és szeretettel őrizzük emlékét.

KÉPES BESZÁMOLÓ A BORBÁLA-NAPI BÁNYÁSZ DALOSTALÁLKOZÓRÓL

     November 30-án került sor Rudabányán, a Gvadányi József Művelődési Ház nagytermében a 6. Borbála-napi Bányász Dalostalálkozóra, melyen ezúttal 10 együttes vett részt és mutatta be műsorát. Az immár hagyományos, Rudabányán a negyedik alkalommal megrendezett találkozó célja a bányász daloskultúra őrzése, továbbadása, a kórusok közötti személyes találkozás és tapasztalatcsere lehetőségének megteremtése, és nem utolsósorban színvonalas program biztosítása a helyi lakosság számára. A mintegy 160 résztvevőt Szobota Lajos, Rudabánya Város polgármestere üdvözölte, majd a kórusok fellépése következett. A program végén Nagy Tibor, a Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetségének alelnöke értékelte a rendezvényt, majd minden csoport vezetőjének emléklapot és rudabányai ajándéktárgyat adott át Szobota Lajos és Nagy Tibor. Ezután a házigazdák közös vacsorán látták vendékül a kórustagokat és a kísérőket, miután még hosszú ideig folyt a beszélgetés és a közös énekés. Az idei találkozó merendezését Rudabánya Város Ökormányzata, a Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége, a Bányász Kulturáért Alapítvány (Budapest) és a Bányászattörténeti Kutatások Alapítvány (Rudabánya) összefogása és anyagi támogatása tette lehetővé. Az alábbi képek a résztvevő csoportokat mutatják be. (Hadobás Sándor felvételei.)

dscn1739_470

 Szobota Lajos, Rudabánya Város polgármestere üdvözölte a résztvevőket.

dscn1741_470

A berentei Rozmaring Dalkör.

dscn1744_470

 A bükkszentlászlói Nefelejcs Nyugdíjasklub Énekkara első alkalommal vett részt a találkozón.

dscn1746_470 A Borsodsziráki Bartók Béla Hagyományőrző Egyesület énekkara.dscn1750_470

Az Edelényi Férfikórus.

dscn1756_470 A kurityáni Búzavirág Népdalkör.dscn1763_470

 A múcsony-alberttelepi Szivárvány Dalkör.dscn1771_470

A Szendrői Népdalkör.

dscn1773_470

A szögligeti Hagyományőrző Pávakör.

dscn1776_470

 A vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub énekkara.

dscn1778_470 A házigazdák, a rudabányai Rozmaring Asszonykórus. Tagjai sokat segítettek az előkészületekben, és saját készítésű süteményekkel kedveskedtek a vendégeknek.

 VÍZ ALATT ÉS FELETT

A fenti címmel nyílik november 25-én fotókiállítás a rudabányai Gvadányi József Művelődési Házban. A kiálítók: Zombor Gyula fotóművész, búvároktató (Miskolc), aki víz alatti fotóit mutatja be; Zombor Lili 12 éves tanuló (Miskolc), akinek a víz alatti életet ábrázoló festményeit láthatják az érdeklődők, s végül a miskolci Szemere Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alkalmazott fotgoráfus tanulóinak munkái szerepelnek a tárlaton. A kiállítás-megnyitó után vetítettképes előadásra kerül sor a könnnyűbúvár-sportról, és bemutatják a rudabányai Bányatóban készült víz alatti filmfelvételeket is. A kiállítás december 31-ig tekinthető meg hétfőtől péntekeig 8 és 16 óra között, szombaton és vasárnap előzetes bejelentkezés után (tel.: 48/353-174).

 A RUDA-KAI EGYESÜLET EREDMÉNYEI A XIII. NAGYKUN KUPÁN

     Október 26-án Karcagon rendezték meg a XIII. Nagykun Kupa kyokushin karateversenyt 345 sportoló részvételével, melyen kitűnő eredményeket értek el a rudabányai Ruda-Kai Egyesület versenyzői. A felnőtt férfi B katekória -70 kg-os súlycsoportjában Dobos Dávid aranyérmes lett, ugyanilyen sikert ért el Szűcs Miklós a -80 kg-osok között. A felnőtt férfi C ketgóriában Korály Zoltán bronzérmes lett. A versenyt megelőzően intenzív felkészülést végeztek a karatézók Kerepesi István útmutatásai szerint. A kemény edzésmunka meghozta a gyümölcsét. Képeinken, melyeket az egyesület bocsájtott rendelkezésünkre, a sikeresen szereplő sportolók láthatók. Az 1. fotón középen Kerepesi István, az egyesület vezetője és edzője, maga is kiváló karatés, az utolsó kép pedig az egyesület logóját ábrázolja.

787307_470

787310_470

787320_470

787321_470

787322_470

787323_470

rudakai_470

TESTVÉRVÁROSUNK, DOBSINA ÚJ NEVEZETESSÉGE

Rudabánya szlovákiai testvérvárosa, Dobsina a közelmúltban érdekes és értékes természeti objektummal gazdagodott. Az eddig a település egyik félreeső helyén levő különleges vándorkövet kiemelték eddigi helyéről, és a város központjában, a főutca melletti zöldterületen helyezték el, ahol a helybeliek és az ide látogatók is megcsodálhatják. A monolit kőanyaga teljesen eltér a környező hegyekétől, ami nem csoda, hiszen valamikor a jégkorszakban (15-20 ezer évvel ezelőtt) egy gleccser szállította Közép-Európába valahonnan Skandináviából. A szakemberek által "vándorköveknek" nevezett magányos, olykor háznagyságú sziklák Németország, Lengyelország és a balti államok síkságain találhatók nagyobb számban, de előfordulnak más országokban is. A dobsinai monolit a legdélibb ismert vándorkövek közé tartozik. Felületének nagy részét vastag moharéteg borítja, ennek ellenére jól látható kőanyagának kristályos szerkezete. Tetején már egy fácska is megtelepedett. Ha Dobsinán járunk, ne mulasszuk el megtekinteni ezt a nem mindennapi természeti értéket! Képeink a követ két nézetből mutatják be. (Hadobás Sándor felvételei.)

dscn0167_470

dscn1735_470

FÉNYKÉPES VISSZATEKINTÉS A GVADÁNYI JÓZSEF EMLÉKHÉTRE

Amint korábban honlapunkon is jeleztük, illetve a programot közöltük, október 14. és 19. között az idén is megrendezésre került városunkban a Gvadányi József Emlékhét neves író szülöttünk tiszteletére. Az események az előzetes tervek szerint, nagy érdeklődés mellett lezajlottak. A sok egyéb aktuális feladat mellett csak most tudtunk sort keríteni az emékhéten készült fotók feldolgozására, melyek közül az alábbiakban bemutatunk néhányat. (Papp Andrea felvételei.)

mzeumi_nap_2013_okt._16._020_470

Az emlékhét legkiemelkedőbb eseménye a 16. Rudabányai Múzeumi Nap volt október 16-án, Gvadányi József születésének 288. évfordulóján. Képünkön: Szobota Lajos, Rudabánya Város polgármestere megnyitja a múzeumi napot.

mzeumi_nap_2013_okt._16._023_470

Ezúttal is zsúfolásig megtöltötték a helyi és a távolabbról érkező érdeklődők a múzeumi nap helyszínét, a Gvadányi József Városi Művelődési Ház emeleti klubtermét.

mzeumi_nap_2013_okt._16._029_470

A múzeumi és az alapítványi munkatársak mellett vendégelőadók is szerepeltek a múzeumi nap szakmai előadásain. A fotón Szolyák Péter régész, a miskolci Herman Ottó Múzeum munkatása látható előadás közben.

mzeumi_nap_2013_okt._16._053_470

Lőrincz Árpád szlovákiai bányamérnök részvétele nemzetközivé emelte a múzeumi napot. Előadását az alig ismert hajdani pelsőcardói bányászatról tartotta meg. (Ez a kis település ma Szlovákiában található, Aggtelektől 11 km-re, a neve most Ardovo.) A témáról egy kis könyv is megjelent a múzeumi nap alkalmából, amiről honlapunk más helyén adtunk hírt.

mzeumi_nap_2013_okt._16._056_470

Alabán Péter ózdi történész-szociológus az egykori (és talán jövőbeli) farkaslyuki szénbányászattal kapcsolatban tartott érdekes, videófelvétellel kiegészített előadást.

mzeumi_nap_2013_okt._16._010_470

A Bányászattörténeti Múzeumban nyílt meg a rudabányai Orosz Tibor festő-restaurátor hallgató műveinek kiállítása. A képen az alkotó és Papp Andrea múzeumvezető látható az egyik festmény mellett.

mzeumi_nap_2013_okt._16._066_470 A kiállítás-megnyitó résztvevőinek egy csoportja.mzeumi_nap_2013_okt._16._069_470

A kiállítás-megnyitó közönsége nagy érdeklődéssel tekintette meg Orosz Tibor munkáit.

2013._okt_23._nnepsg_036_470

 Bár az emélkhéten már kívül esett, de itt adunk hírt arról is, hogy október 22.-én került sor a rudabányai városi ünnepségre nemzeti ünnepünk, Október 23. alkalmából a Gvadányi József Városi Művelődési Házban. Az ünnepi műsort ezúttal a Gvadányi József Általános Iskola 8. osztályos tanulói adták (képünkön). Az ünnepség után a város és az intézmények képviselői koszorúkat helyeztek el a művelődési ház falán levő emléktáblánál.

 SZÉKELYHIDI BENCE ÚJABB SIKERE

Székelyhidi Bence rudabányai erőemelő ismét sikeresen szerepelt egy versenyen (korábban már hírt adtunk ebben a speciális sportágban elért kiemelkedő eredményeiről). Legutóbb a Tiszaújvárosban megrendezett területi versenyen szerezte meg az első helyet kategóriájában (74 kg), amint erről az alábbi fotók tanúskodnak. Gratulálunk, és további sikereket kívánunk!

img_0004_470_01 Bence már itthon, az I. helyezésért járó oklevéllel és kupával.

img_0005_470_01

Az oklevél közelről.

 A BÁNYATÓ ŐSSZEL

 Rudabánya legújabb nevezetessége, a Bányató minden évszakban lenyűgözi látogatóit festői szépségével. Most éppen őszi arcát mutatja a tó és környezete. A szokatlanul szép időjárást kihasználva az elmúlt hetekben sokan zarándokoltak ide, nem csak helybeliek, hanem főként messzebről érkezők, akik az internetről vagy más forrásokból szereztek tudomást hazánk legmélyebb állóvízéről. Amikor az alábbi képek készültek (október 23.-án), éppen egy nagyobb kirándulócsoport tartózkodott a vízparton. Azt mondták, hogy olyan szép és lenyűgöző a látvány, mint ha nem is Magyarországon lennének... A fotók egyébként arról tanúskodnak, hogy a rendkívül száraz nyári hónapokban nem csökkent jelentősen a tó vízszinje.

dscn0141_470_01

dscn0159_470

dscn0165_470 ÚJ KÖNYV JELENT MEG...

...a 16. Rudabányai Múzeumi Nap alkalmából a helyi Bányászattörténeti Múzeum és két, szintén rudabányai szakmai alapítvány együttműködésével. A kiadvány a ma Szlovákiában található Pelsőcardó (Ardovo) bányászatának történetét mutatja be. Szerzője Lőrincz Árpád kecsői bányamérnök, bányaüzem-vezető. A könyv hamarosan olvasható lesz az interneten, az Országos Széchenyi Könyvtár által működtetett Magyar Elektronikus Könyvtárban. Mellékelten közöljük a kismonográfia borítójának fotóját.

rkss8314_470_01  RUDABÁNYA A SAJTÓBAN

 Városunk gyakran szerepel a megyei és az országos sajtóban, sőt időnként külföldi lapokban is olvashatunk róla, elsősorban a Rudapithecus-leletekkel kapcsolatban. Legutóbb az Észak-Magyarország című megyei napilap 2013. október 5.-i számának Településeink című mellékletében adtak hírt a nyár végi rudabányai rendezvényekről. Alább közöljük a cikk fotóját.

rkss8313_470_01

 A 16. RUDABÁNYAI MÚZEUMI NAP PROGRAMJA

 

 

2013. október 16-án, szerdán 10.00 órától

a Gvadányi József Városi Művelődési Ház emeleti klubjában (Rudabánya, Petőfi u. 22.)

Ráth Attila (9. évfolyamos tanuló, Bolyai Farkas Szakképző Tagiskola, Ózd)

 Szepesi Zsuzsanna: Bányászhősök c. versét adja elő

SZAKMAI ELŐADÁSOK

-- Szolyák Péter muzeológus-tárvezető

(Herman Ottó Múzeum Földtörténeti és Természetrajzi Tár, Miskolc)

 A bükkábrányi mocsárciprusoktól az óriáscápáig a Herman Ottó Múzeum új állandó kiállításának titkai

-- Hadobás Sándor nyug. múzeumvezető, kuratóriumi elnök

(Bányászattörténeti Kutatások Alapítvány, Rudabánya)

 Emlékezés Hernyák Gáborra

-- Benke István bányamérnök, technikatörténész (Budapest)

Palackba zárt bányászat (Bányész türelemüvegek)

-- Márkus Zsuzsanna történész-muzeológus

(Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya)

Május elsejék Rudabányán

 -- Lőrincz Árpád, PhD, bányamérnök, bányaüzem-vezető

(Torna – Turňa nad Bodvou, Szlovákia)

A pelsőcardói bányászat története

-- Alabán Péter történész-szociológus, igazgatóhelyettes, PhD hallgató

(Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Bolyai Farkas Szakképző Tagiskolája, Ózd)

 Válság és remény: Farkaslyuk a rendszerváltozás után

-- Papp Andrea történész-muzelógus, múzeumvezető, PhD hallgató

(Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya) 

Gróf Gvadányi József emléke Rudabányán a 20. században

A 2013. ÉVI GVADÁNYI JÓZSEF EMLÉKHÉT PROGRAMJA

Október 14., hétfő, 15.00 óra: ÉRDEKESSÉGEK GVADÁNYI JÓZSEFRŐL ÉS CSALÁDJÁRÓL. Vetítettképes előadás a Gvadányi József Művelődési Házban.

Október 15., kedd, 14.30 óra: A HELYI MŰVÉSZETI CSOPORTOK ÜNNEPI MŰSORA a Gvadányi József Művelődési Házban. Közreműdik a gyermek színjátszó-csoport, a mazsorett-együttes és a Rozmaring Asszonykórus.

Október 16., szerda, 10.00 óra: 16. RUDABÁNYAI MÚZEUMI NAP. Szakmai előadások a Gvadányi József Művelődési Házban. (A részletes programot külön közüljük.)

Október 16., szerda, 13.00 óra: OROSZ TIBOR festő-restaurátor KIÁLLÍTÁSÁNAK megnyitása a Bányászattörténeti Múzeumban.

Október 16, szerda, 14.30 óra: MEGEMLÉKEZÉS ÉS KOSZORÚZÁS A GVADÁNYI-SZOBORNÁL az író születésének 288. évfordulója alkalmából.

Október 17., csütörtök, 8-12 óráig: BÁBELŐADÁSOK a Gvadányi József Általános Iskola és a Bóbita Óvoda növendékei részére a művelődési házban

Október 18., péntek, 14.30 óra: KI TUD TÖBBET GVADÁNYI JÓZSEFRŐL? Vetélkedő az általános iskola tanulói számára a művelődési hában

Október 19., szombat, 18.00 óra: A REFLEX EGYÜTTES KONCERTJE a Gvadányi József Művelődési Házban

Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak a rendezők! A programokra a belépés díjtalan! Műsorváltozás lehetséges!

egy_falusi_notarius_1

Gvadányi József legismertebb irodalmi alakja, a peleskei nótárius. (Divéky József linóleummetszete a Tevan Könyvkiadó Gvadányi-kötetének címlapján , 1922.)

  VÁROSNAPI FOTÓK - A DOBSINAI VENDÉGEK MŰSORA

Folytatjuk városnapi fotósorozatunkat. Ezúttal a testvérvárosunkból, a szlovákiai Dobsináról érkezett Gömri Népi Együttes műsoráról készült felvételekből mutatunk be néhányat. A fényképeket Vaszily Csaba készítette.

cs2_470

A dobsinaiak műsorát kitűnő cigányzenekar kísérte.

cs4_470

Az énekes-táncosok fellépésre várnak.

cs17_470 A szereplők egy másik csoportja, szintén a fellépés előtt.

cs8_470

 Részlet a műsorból - az előadás színvonalát a szép népviselet is emelte.

cs12_470

A leányok táncának egy mozgalmas pillanata.

cs14_470

A páros tánc sem hiányozhatott a műsorból.

cs15_470

Jelenet a legények táncából.cs11_470

Páros ének - leány (balra) és asszony.

cs16_470

Nagy sikert aratott a szólóénekes leány.

cs1_470

Az asszonyoka leányoktól eltérő viseletben énekeltek és táncoltak.

cs10_470

Az énekes-harmónikás legény szintén nagy tapsot kapott.

A ROZMARING ASSZONYKÓRUS SIKEREI

     A rudabányai Gvadányi József Városi Művelődési Ház művészeti csoportja, a Rozmaring Asszonykórus az elmúlt hetekben sikert sikerre halmozott. Augusztus 29-én, a Gyöngyösön megtartott Országos Bányásznapon a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Nívódíját vehette át Juhász Lajosné Fónyi Emőke, az együttes vezetője. Két hétel később a Csillebércen megtartott "II. Szenior Dalkörök Országos Fesztiválján" pedig "A legjobb dalkör" címet érdemelték ki. Mindezt az alább bemutatott oklevelek s tanúsítják. Az elismerésekhez gratulálunk, és további sikereket, eredményes szerepléseket kívánunk!

nvdj_470

ak.okl._1._470

ak._okl._2._470 KÉPEK AZ V. RUDABÁNYAI VÁROSNAPRÓL

 

     Az V. Rudabányai Városnapról és a hozzá kapcsolódó rendezvényekről több száz fotóval rendelkezünk Papp Andrea és Vaszily Csaba jóvoltából. A képek feldolgozása, korrigálása hosszabb időt vesz igénybe, ráadásul a városnap után is több nagyszabású esemény zajlott le a településen (például az V. Rudabányai Mazsorett-találkozó), amelyek lekötötték időnket és erőinket. Ezért csak most adjuk közre az első felvételeket, Papp Andrea fotóit a városnap fontosabb pillanatairól. A fotókrónikát hamarosan folytatjuk Vaszily Csaba képeivel.
v1_470_01

Az ünneplők egy csoportja a művelődési ház előtt, a 63. Bányásznap alkalmából rendezett megemlékezésen és koszorúzáson.

v2_470_01

A borszéki (balról) és a dobsinai testvérvárosi küldöttség tagjai az ünnepségen.

v3_470 Az ünnepség további résztvevői, balra a Rozmaring Asszonykórus tagjai.v4_470_02

A Bányász Hősi Emlékműre együtt helyezett koszorút Szaniszló János (balra), a Kazincbarcikai Járási Hivatal vezetője, Szobota Lajos (középen), Rudabánya Város polgármestere és dr. Sallai Árpád, Rudabánya Város címzetes főjegyzője.

v_5_470 A borszéki küldöttség részéről Mik József (jobbra) polgármester és Farkas Aladár önkormányzati képviselő koszorúzott.v_6_470

A bányásznapi megemlékezés és koszorúzás után a Gvadányi József Városi Művelődési Ház nagytermében került sor a városnap nyitóünneségére, nagyszámú érdelődő és a meghívott vendégek jelenlétében.

v_8_470

A dobsinai (balra) és a borszáki küldöttség tagjai (jobbra) az ünneségen. Középen Kovácsné Szalai Krisztina, Rudabánya Város aljegyzője és dr. Kordos László professzor, a Rudapithecus-kutatások vezetője. v_7_470

Szobota Lajos polgármester köszönti a megjelenteket.

v_10_470

Dobsina Város részéről Anna Macková üdvözölte az ünnepség résztvevőit.

v_11_470 Borszék Város polgármestere, Mik József köszöntőjében kiemelte, hogy a testvérvérosi szerződések aláírása (2012. áprilisa) óta eltelt rövid idő alatt tartalmas és eleven kapcsolatok alakultak ki Rudabánya és a székelyföldi település között.v_12_470

Borszéket ezúttal a Cifrasarok Néptáncegyüttes képviselte. A fiatalok nagy sikerrel szerepeltek az ünnepségen és a délutáni szabadtéri programban is.

v_9_470 Rudabányát a Rozmaring Asszonykórus...

v_13_470 ...és a Gvadányi József Városi Művelődési Ház gyermek színjátszó-csoportja képviselte az ünnepség kultúrműsorában.

v_14_470

 A városnaphoz több kiállítás is kapcsolódott. A művelődési ház galériájában a 2. Rudabányai Képzőművészeti Alkotótáborban készült munkákat, valamint Novák Géza fafaragásait és Novák Gézáné gobelinjeit láthatták az érdeklődők (képünkön). A Bányászattörténeti Múzeum Fülöp Tibor kovács népi iparművész alkotásait mutatta be az ünnep tiszteletére. A kiállítások szeptember végéig takinthetők meg.v_15_470

A Szabadidő Parkban a délutáni programok széles választéka várta az érdeklődőket. A művészeti csoportok műsorai mellett a rudabányai karatésok is számot adtak tudásukról egy bemutató erejég.

v_16_470

A legnagyobb érdeklődést a Republic együttes koncertje váltotta ki, melyre több ezren voltak kíváncsiak. A képen a közönség egy része látható.

v__17_470 A nézők nagy ovációval fogadták az együttest és műsorát.v_18_470Nagy sikert aratott a Szinva-Art együttes táncműsora.

 KÉPES BESZÁMOLÓ A RUDABÁNYAI KYOKUSHIN KARATE EGYESÜLET 10. NYÁRI EDZŐTÁBORÁRÓL

     Egyesületünk az idén a 10. alkalommal rendezte meg nyári edzőtáborát Szögligeten, a Szalamandra-házban. A jeles évforduló alkalmából a tábor hivatalos megnyitóját követően a szülőket és a tábor résztvevőit a szervezők bográcsgulyással látták vendégül. Egyesületünk folyamatosan gondot fordít a fiatalok testi, szellemi és erkölcsi nevelésére. A táborban eltöltött egy hét lehetőséget biztosított számunkra a gondolatok és a képességek egy szintre emelésére. A Szalamandra-házat adottságai kifejezetten alkalmassá teszik az elmélyült és tartalmas szakmai munka végzésére. Ezért nem véletlen, hogy aki egyszer részt vesz táborunkban, az minden évben visszatér, és teljesíti a napi három edzésből álló karate-programot (am jelentős erőpróbának számít), és megerősödve, feltöltődve térhet haza. Hagyomány, hogy táborunkat övvizsgával zárjuk. Ebben az évben a vizsga különlegessége volt, hogy a magasabb övfokozatra készülőknek extrém körülmények között, éjszaka kellett tudásukról számot adni. Rudabányáról az idén 12 fő vett részt edzőtáborunkban. Köszönetet mondunk városunk vezetésének és Vaszily Csaba kéviselő úrnak, hogy támogatták egyesületünket e számunkra fontos és jelentős rendezvény megszervezésében.

                                                                                                       Kerepesi István

karate_1_470

karate_2_470 karate_3_470

karate_4_470

karate_5_470 karate_6_470

karate_9_470

 SIKERESEN LEZAJLOTT AZ V. RUDABÁNYAI MAZSORETT-TALÁLKOZÓ

     Szeptember 7-én , szombaton 8 település 14 csoportjának részévetelével sikeresen lezajlott az V. Rudabányai Mazsorett-találkozó. A szervezők meghívását Szendrő, Miskolc, Szirmabesenyő, Rudolftelep,Sajószentpéter, Berente és Felsőnyárád mazsorett-csoportjai fogadták el, hozzájuk csatlakozott a vendéglátók együttese. A rendezvény 10 órakor látványos menettánccal kezdődött a város főutcáján. Ezután a művelődési ház előtti téren Szobota Lajos, Rudabánya Város polgármestere köszöntötte a résztvevőket és a közönséget, majd a színpadi és a gálatáncok bemutatása következett. Sok száz néző kísérte figyelemmel a színpompás, változatos és tartalmas eseményt, melynek végén minden csoport emléklapot és ajándékot vehetett át Szobota Lajos polgármestertől, aki mindenkinek megköszönte a részvételt és a felkészülésbe fektetett munkát. Végül minden csoportot ebéden láttak vendégül a művelődési ház nagytermében. Képriportunk a menettánc közben mutatja be az együtteseket, a későbbiekben sajnos a nagy tömeg és az állandó mozgás miatt már nem volt lehetőség a zavartalan fotózásra.

dscn0057_470

A rudabányai Csillagfény Mazsorett-együttes nagycsoportja...

dscn0059_470 ... és kiscsoportja.dscn0060_470

A szirmabesenyői Szivárvány Mazsorett-együttes Csillag, Napsugár és Bíbor csoportja együtt vonult fel a menettáncon.

dscn0061_470

A szirmabesenyői Bíbor-csoport.

dscn0062_470 A Napsugár Mazsorett-együttes Rudolftelepről érkezett. A háttérben a hangosítást kiválóan végző autó látható.dscn0064_470

A berentei Napsugár Mazsorett-csoport éppen egy nehéz elemet mutat be a menettánc közben.

dscn0066_470

A Miskolci Mazsorett-együttes kadett csoportjadscn0067_470

A felsőnyárádi Nyárádi Csillagok mazsorett-csoport.

dscn0068_470 Szendrő három csoporttal szerepelt a rendezvényen.dscn0070_470

A sajószentpéteri Gyöngyszem Mazsorett-együttes kadett csoportja.

dscn0072_470

A sajószentpéteri Gyöngyszem Mazsorett-együttes nagycsoportja.

dscn0096_470

A menettánc végén a csoportok a művelődési ház előtti térre érkeztek- elől a miskolciak, mögöttük a felsőnyárádiak, őket a szendrőiek követik.

dscn0104_470 A sajószentpéteri kadett-csoport szép rendben érkezik a térre.dscn0052_470A színpadi tánc és a gálaműsor helyszíne, a művelődési ház előtti tér még üresen...

dscn0106_470

... és a menettánc után felsorakozott csoportokkal.

dscn0108_470A szépszámú közönség nagy érdeklődéssel figyelte az eseményeket.

dscn0111_470

Szobota Lajos, Rudabánya Város polgármestere köszöntötte a résztvevőket és az érdeklődőket a menettánc után.

dscn0114_470

A színpadi táncot a rudabányai kiscsoport kezdte. dscn0117_470

 A közönség egy része felülről.dscn0122_470

Az érdeklődők körbevették a táncteret.(Hadobás Sándor felvételei.)

 KORDOS LÁSZLÓ PROFESSZOR BÚCSÚBESZÉDE HERNYÁK GÁBOR TEMETÉSÉN

     Tisztelt Gyászolók! Kedves Gábor!

     Nem sokat beszéltél magadról! Megnehezítetted dolgunkat, amikor barátaid, ismerőseid, tisztelőid, s a világ sok részén már sikereket arató egykorvolt fiatalok azt szeretnék tudni, ki is ez a Hernyák Gábor?

     Az elmúlt csaknem ötven évben – amióta néhány csont összehozott minket -nekem sem mondtad soha hogy Te bizony hajdúsági legény voltál, hiszen ott születtél Hajdúnánáson csaknem 85 éve, 1928. december 14-én. Ott híre-hamva sem volt bányának, hegynek, érceknek, s a családi tanács kertésztanodába íratott Felsőzsolcára. A háború azonban kitört, közben lakatostanulóként a diósgyőri vasgyár lebombázott romjai közül húztak ki. Voltál erőszakkal besorozott levente, akit a nyilasok három nap kiképzést követően az orosz frontra vezényeltek, de megúsztad, mert a század rugalmas németországi visszavonulását már nem vártad meg, elszöktél Felsőzsolcára, majd kisebb sérülésekkel hazatértél Hajdúnánásra. Innen a szovjetek vittek volna el Ukrajnába, munkaszolgálatra. Másodszor, vagy már ki tudja hányadszor, életeden át végigkísérő módon a józan eszedre hallgatva, és az élni akarás türelmetlenségével – ismét megszöktél Mátészalkánál.

     Életed első húsz éve után még megnyugvást is hoztak számodra a 48-at követő sajátos évek. Debrecenben lakatos szakmát tanultál, majd kiváló eredményeid miatt Budapest, Sopron és a szakérettségi következett. Megnyílt a lehetőséged a továbbtanulásra, és Te a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen a geológus szakot választottad. Érdeklődésedet a kőzetek és az ércek keltették fel, s ahogy mondtad, a „dögök”, az ősmaradványok nem nagyon izgattak. 1955. Geológus diplomával a zsebedben a Kiss János mellett végzett korábbi velencei-hegységi és recski érckutatások után Rudabányára irányítottak, és itt is maradtál.

     Jártad a bányát, a szemed fürkészett, mindent láttál. Nem szerettél írni, mégis több tanulmányod mellett megjelent összefoglaló cikked a Rudabányai-hegység szerkezetéről és az érctípusok létrejöttéről. Kortársaid és főleg utódaik között ki ne lett volna kíváncsi tapasztalataidra, helyismeretedre. Közben szívügyed volt a kutató-fúrási üzem és a laboratóriumok fejlesztése, a hazai réz-, ólom- és cinkércek kitermelésének megindítása, a rudabányai rézflotáló létrehozása is. Már kezdő korodban, 1955-ben elősegítetted az önálló bányászattörténeti múzeum fejlesztését, amit néhány évig vezettél is. Ma, ez a Múzeum Rudabánya és az ország szakmai kincsestára.

     Azután az 1980-as években megsuhintotta az országot a gazdaság viharfelhője, és a bányát 1985-ben hivatalosan be is zárták. Azóta Rudabánya város lett, és bízik az évezredes múltra visszatekintő bányászat visszatérésében. Jól megérezted, hogy érceidet máshol kell keresni, és több ciklusban Mongóliában dolgoztál, ahol a mongol-magyar tulajdonú Cagan Davai wolframbánya kutatásvezetőjeként élvezted a távoli világ minden újdonságát. Újabb szelek hatására munkád eredményeit ma mások hasznosítják.

     Szerteágazó érdeklődésed az ásványgyűjtők paradicsomává tette Rudabányát, és rajtad múlott, hogy, a vasércet fedő lignit hasznosításának felmérésekor összeszedtél néhány „kecske-” és „disznófogat”, de a porból felvettél és félretettél egy különlegesen rosszul megmaradt porladó állkapocstöredéket is, amelyet 1967-ben Kretzoi Miklós őslénytanprofesszor napokon belül az emberré válás korai szakaszának eddig ismeretlen perdöntő darabjaként Rudapithecus hungaricus-nak nevezett el. Ettől kezdve neved összeforrott az emberré válással, hiszen a közel 300 főemlős lelet nagy részét Te találtad meg. Az elmúlt 25 évben itt dolgozó világhírű kutatók és tanítványaik ugyanúgy becsültek Gábort, mint ahogy ki is szorították az érdemi kutatásból. Ma már az egész világon tudják, tanítják, hogy egy Hernyák Gábor geológusnak köszönhetően mit kapott az emberiség - Az emberré válás múltjának kézzel fogható bizonyítékait. Megfordult itt mindenki azok közül, akik csinálják ezt a tudományt, és az egykori diákokból ma már több tucatnyi professzor – Ausztráliától Kaliforniáig - emlékszik rudabányai  múltjára, és Gáborra, az általa megtalált és róla elnevezett „Gabi” koponyára.

     Hernyák Gábort a Magyarhoni Földtani Társulat 2000-ben a Pro Geologia Applicata Emlékéremmel tüntette ki, Rudabánya Díszpolgárává 2002-ben választották, és 2010-ben elsőként vehette át Lillafüreden a Kárpát-medenc kimagasló földtani értékének felismeréséért évente egyszer járó Geofil Díjat.

      Amíg van ember a Földön, nem felejtik el személyedet és Rudabányát. 

     Kívánságodnak megfelelően, fiaid, Gábor és Zoltán, valamint rokonaid védő gondozása után hamvaid most Szeretett feleséged mellé kerülnek.

     Kedves Gábor, Hernyák Gábor geológus, Rudabánya Díszpolgára, nyugodj békében!

     Jó szerencsét!

     Rudabánya, 2013. augusztus 30.

                                                                                                               Kordos László

temets_2._470

 Kordos László professzor búcsúbeszédét mondja. Balra a gyászoló családtagok: ifj. Hernyák Gábor és felesége (balra), Hernyák Zoltán és felesége.

temets_3._470

Hernyák Gábor arcképe a hamvait befogadó urna előtt. 

temets_4._470

A fejfa...temets_5._470

 A búcsúbeszédek után a Rozmaring Asszonykórus énekelte a Bányászhimnuszt Hernyák Gábor emlékére.

temets_1._470

A sírnál... Végső nyugalomra helyezik Hernyák Gábor hamvait. (Mészáros Ildikó felvételei.)

V. RUDABÁNYAI MAZSORETT-TALÁLKOZÓ

     Szeptember 7-én, szombaton 10 órai kezdettel kerül megrendezésre az V. Rudabányai Mazsorett-találkozó a Gvadányi József Művelődési Ház előtti téren. Mintegy 200 résztvevőre számítanak a rendezők, 10 településről 15 csoport mutatja be tudását. A város főutcáján megtartott menettánc után a színpadi táncokat, majd a gálaműsort tekinthetik meg az érdeklődők. A rendezvényről annak lezajlása után, hétfőn fényképes beszémolót közlünk. 

 SIKERESEN LEZAJLOTTAK A VÁROSNAPI RENDEZVÉNYEK

     A VI. Rudabányai Városnap, valamint a hozzá kapcsolódó II. Rudabányai Ásványgyűjtő Fesztivál és a Testvérvárosi Találkozó rendezvényei a honlapunkon is meghirdetett program szerint sikeresen lezajlottak augusztus 30-án és 31-én, valamint szeptember 1-én. A legnagyobb érdeklődés az "új" Republic együttes koncertjét kísérte, de valamennyi eseménynek sok látogatója volt. Nagy tetszést arattak a testvérvárosok művészeti csoportjai: a dobsinai Gömöri Népi Együttes, valamint a borszéki Cifrasarok népitánc-csoport is. A többi fellépőről szintén a dicséret hangján lehet szólni. St.Martin szaxofonjátéka most is felejthetetlen élményt nyújtott, a hozzá kapcsolódóü tűzijáték pedig talán minden eddiginél látványosabb volt. Hamarosan fényképes beszámolóval jelentkezünk a városnapi eseményekről.

BÚCSÚ HERNYÁK GÁBORTÓL

     Augusztus 30-án nagy részvét mellett vettek végső búcsút családtagjai, rokonai, tisztelői, volt munkatársai és geológus kollégái HERNYÁK Gábortól a rudabányai Telepi temetőben. A gyászbeszéd elhangzása után dr. Kordos László professzor méltatta az elhunyt érdemeit a volt vasércbánya geológusaként, valamint a legfontosabb Rudapithecus-leletek megtalálójaként. Az utóbbiaknak köszönhetően Rudabánya a világ leggazdagabb őshominida-lelőhelyei közé tartozik. Hernyák Gábor életének és munkásságának méltatására hamarosan visszatérünk.

 MEGHALT HERNYÁK GÁBOR GEOLÓGUS, A RUDABÁNYAI ŐSMAJMOK FELFEDEZŐJE

      1967-ben megtalálta a Rudapithecus első maradványát. 1999 nyarán, a nemzetközi kutatócsoport ásatási területéről kiszorulva a 70 éves nyugalmazott főgeológus felnézett a mellette álló diákokra, és a szürke agyagban felcsillanó fekete fogakra bökött ujjával. A kanadai hallgatók a legteljesebb Rudapithecus-koponyát előbb "Gábor"-nak nevezték el, majd miután kiderült, hogy a 10 millió évvel ezelőtt élt emberszabású ősmajom nőstény volt, "Gabi"-ra változtatták a nevét. Egy másik rudabányai kihalt főemlős, az Anapithecus hernyaki már az ő nevét viseli. Hernyák Gábor 2010-ben elsőként vehette át Miskolc-Lillafüreden a "Geofil-díjat", amelyet évente az a személy kap, aki a Kárpát-medence kimagasló földtani értékének felismerésében meghatározó tevékenységet végzett. Az 1971-ben megkezdődött ásatások eredményeként Rudabánya az emberré válás korai szakaszának világszerte ismert, meghatározó jelentőségű lelőhelye.

     2013. augusztus 25-én, hosszan tartó, súlyos betegség következtében, életének 85. évében elhunyt HERNYÁK Gábor, az egykori Országos Érc- és Ásványbányák rudabányai vasércbányájának vezető geológusa, Rudabánya Díszpolgára. Temetéséről később intézkednek.

                                                                                                   Dr. Kordos László

hernyk_gbor_19282013_foto_mszros_ildik_2008_470

Hernyák Gábor 2008-ban. (Mészáros Ildikó felvétele.)

hernyk_gbor_a_rudapithecus_lelhelyen._foto_kordos_lszl_2006_470

Hernyák Gábor a Rudapithecus-lelőhelyen, 2006-ban. (Kordos László felvétele.)

hernyk_gbor_jobbra_2010ben_tveszi_a_geofil_djat_kordos_lszltl._foto_f._tth_gza_470

Hernyák Gábor (jobbra) 2010-ben átveszi a Geofil-díjat Kordos Lászlótól.

A VI. RUDABÁNYAI VÁROSNAP ÉS KÍSÉRŐRENDEZVÉNYEI PROGRAMJA

Az alább közölt nyomtatott meghívón szereplő városnapi program több ponton módosult. A legfontosabb változás, hogy az augusztus 31-én, szombaton 9.15-re a református templomba meghirdetett ökumenikus istentisztelet elmarad, helyette a 10.15-kor kezdődő ünnepség keretében, a bányásznapi megemlékezés után mondanak áldást a lelkészek az ünnep és a bányászok tiszteletére.

További változás, hogy a délelőtti program befejezéseként a Gvadányi József Művelődési Ház gyermek színjátszó-csoportja is bemutatja az erre az alkalomra készült rövid előadását.

Végül bővül a délutáni program is: a rudabányai karate-csoport 17 órakor bemutatót tart a Szabadidő-parkban Kerepesi István vezetésével.

Az augusztus 31-én 10.15-kor kezdődő ünnepség részletes programja:

Himnuszok (magyar, szlovák, román, székely himnusz)

Szavalat (Hegyaljai Kiss Géza: Rudabánya c. versét a gyermek színjátszó-csoport egyik tagja adja elő.)

Szobota Lajos, Rudabánya város polgármestere köszönti a megjelenteket, üdvözli és bemutatja a testvérvárosok, Dobsina és Borszék képviselőit és méltatja Rudabánya városi létének 5 esztendejét

Szavalat (Hegyaljai Kiss Géza: Dobsina című versét előadja a gyermek színjátszó-csoport egyik tagja.)

Karol Horník, Dobsina Város polgármesterének köszöntője.

Szavalat. (Ungureanu Katalin: Borszéki tavasz című versét előadja a gyermek színjátszó-csoport egyik tagja.)

Mik József, Borszék Város polgármesterének köszöntője.

A testvérvárosok művészeti csoportjainak műsora: Rozmarink Asszonykórus (Rudabánya), Gömöri Népi Együttes (Dobsina), borszéki zenekar és tánccsoport.

Bányásznapi megemlékezés. (Kovács István, a BDSZ Borsodi Tagozat elnöke). - Kalóczkai Gábor római katolikus és Kertészné Szilágyi Erzsébet reformáűtus lelkészek áldást mondanak a Bányásznap és a bányászok tiszteletére.

Koszorúzás a művelődési ház előtti bányászemlékműnél.

Bányászhimnusz.

A Gvadányi József Művelődési Ház gyermek színjátszó-csoportjának műsora.

Az augusztus 31-én délután és este a Szabadidő Parkban sorra kerülő szórakoztató programokra minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak a rendezők! 

varosnapi_meghivo_428

vrosnap_2013_470

vrosnap_2013.3._470

vrosnap_2013.4._470 TEMPLOMBÚCSÚ ÉS KENYÉRSZENTELÉS RUDABÁNYÁN

     Az 1914-ben épült (tehát jövőre 100 éves) rudabányai római katolikus templomot államalapító királyunk, Szent István tiszteletére szentelték. A templombúcsú napja ezért egybeesik a nemzeti ünneppel, Augusztus 20-ával. Az idei búcsút ma délelőtt fél 11-kor rendhagyó körülmények között tartották meg, mert a templom felújítás alatt áll. Ezért szabad téren került sor az ünnepi istentiszteletre, majd azt követően a hagyományos kenyérszentelésre. A szertartást Kovács László edelényi esperes-plébános és Kalóczkai Gábor rudabányai plébános közösen végezték. A kenyérszentelés előtt Szobota Lajos, Rudabánya Város polgármestere köszöntötte a szentmise résztvevőit, majd rövid megemlékezést tartott, végül pedig jelképesen megszegte a nemzeti színű szalaggal átkötött kenyeret. Az istentisztelet és a kenyérszentelés után még sokáig beszélgettek a jelenlévők a templom árnyékában, miközben lehetőség nyílt a felújítás alatt álló, s már csaknem teljesen kész templombelső megtekintésére is. 

dscn0099_470

 Kovács László (balra) edelényi esperes-plébános és Kalóczkai Gábor rudabányai plébános istentisztelet közben.

dscn0118_470

Szobota Lajos, Rudabánya Város polgármestere jelképesesen megszegi az új kenyeret.

 RUDABÁNYAI SPORTNAP, 2013

     Augusztus 18-án, vasárnap került sor az immár hagyományos Rudabányai Sportnapra. Az esemény keretében a helyi, hajdan az NB II-t is megjárt labdarúgó-csapat régi tagjainak baráti találkozója mellett sor került Rudabánya és Dobsina öregfiúk-csapatainak találkozójára. A mérkőzést a nagy meleg miatt az iskola sportcsarnokában rendezték meg. A 3x15 perces küzdelem végül a vendégek győzelmét hozta 7:3 arányban, bár a játék képe alapján nem volt ekkora különbség a két csapat között. A mérkőzés után közös ebédre került sor, amit kötetlen beszélgetés, a régi emlékek felelevenítése követett a kora délutáni órákig. A rudabányaiak meghívást kaptak egy őszi dobsinai visszavágóra. Hamarosan képeket is közlünk a Sportnapról.

dscn0035_470

A dobsinai öregfiúk csapata.

dscn0037_470

A rudabányai öregfiúk csapata.

dscn0021_470

Egy izgalmas pillanat a mérkőzésről.

dscn0050_470

A mérközés után jó hangulatú baráti találkozóra került sor.

EMLÉKEZÉS NYÍRI ERZSIRE

     Rudabánya jeles személyiségei közül ezúttal NYÍRI Erzsi (Rudabánya, 1917. október 13. - Budapest, 1996. március 17.) népdal- és nótaénekest mutatjuk be. Már gyermek- és ifjúkorában kitűnt szép hangjával, gyakran szerepelt a különböző rudabányai rendezvényeken. Sajnos nem volt lehetősége ének-zenei tanulmányok folytatására, de az 1940-es években elhatározta, hogy énekesnő lesz. A második világháború után Budapestre ment, ahol a megélhetését biztosító munka mellett tanult. Hamarosan elindult művészi karrierje, s az 1950-es évek közepétől az egyik legismertebb és legkedveltebb nóta- és népdalénekes volt. Sokat turnézott itthon és külföldön, nagy sikerrrel szerepelt az észak-amerikai magyarok körében, és néhányszor fellépett szűlőhelyén, Rudabányán is, ahová egyébként családlátogatásra gyakran hazatért. (Távolabbi rokonai közül ma is sokan élnek városunkban.) Gyakran szerepelt a rádióban és a televízióban, az akkori egyetlen hanglemezkiadó vállalat, a Hungaroton több lemezfelvételt készített vele. Nótaszövegeket is írt. A visszaemlékezők egyöntetűen dícsérik gyönyörű hangját, kiváló előadói képességeit és kedves, közvetlen személyiségét. A modern technika segít abban, hogy énekművészetét bármikor megcsodálhassuk: ugyanis az interneten számos hang- és filmfelvétele megtekinthető.

nyri_1._470_01

 Nyíri Erzsi művészi karrierjének kezdetén, az 1940-es évek végén.

nyri_2._470

Nyíri Erzsi 1967-ben.

 

TESTVÉRVÁROSI TALÁLKOZÓ BORSZÉKEN

 banner_470

plakat_hu_470 

 Rudabánya testvérvárosa, Borszék e hétvégén rendezi meg a Testvértelepülések Találkozóját, amelyen természetesen városunk küldöttsége is részt vesz Szobota Lajos polgármester vezetésével. Rudabányát a hivatalos küldöttség tagjain kívül a Gvadányi József Művelődési Ház mazsorett-csoportja képviseli. A lányok a tervek szerint több alkalommal is fellépnek a találkozóhoz kapcsolódó rendezvényeken.

 MŰVÉSZETI TÁBOR RUDABÁNYÁN

     Neves alkotók részvételével vasárnap óta művészeti tábor zajlik Rudabányán. Az itt született alkotásokat a tervek szerint kiállításon mutatják be az idei Városnap keretében a Gvadányi József Művelődési Házban.  

A ROZMARING ASSZONYKÓRUS SIKEREI

     A Gvadányi József Művelődési Ház Rozmaring Asszonykórusa a közelmúltban több találkozón, fesztiválon szerepelt sikerrel. Közülük kiemelkedik a Szikszón megrendezett nyugdíjas kórusok megyei találkozója, amelyen első helyezést értek el, és így jogot nyertek a Budapesten sorra kerülő országos találkozón való részvételre. 

rkss8237_470

                                               A Szikszón kiérdemelt oklevél.

SZAKKÖRVEZETŐNK PÁLYÁZATI SIKERE

     A rudabányai Gvadányi József Művelődési Ház díszítőművészeti szakkörének vezetője, Juhász Béláné több munkájával is részt vett a mezőkövesdi Matyó Népművészeti Egyesület által meghirdetett országos Kisjankó Bori hímzés pályázaton. A szakmai zsűri döntése alapján három hímzéssel bekerült a legjobbak közé, és munkái szerepelnek a díjnyertesek alkotásaiból rendezett kiállításon a mezőkövesdi Közösségi Házában. A tárlat szeptember végéig tekinthető meg. 

 KÉPES BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁRÓL

Röviden már tájékoztattuk honlapunk látogatóit a Múzeumok Éjszakája rudabányai rendezvényeiről. Most Papp Andrea intézményvezető képes beszámolóját adjuk közre a Bényászattörténeti Múzeumban lezajlott eseményről.

 

     Programjaink összeállításakor igyekeztünk valamennyi korosztályra figyelemmel lenni, így már 15 órától vártuk a legkisebbeket arcfestéssel, népi játszótérrel és bőrkarkötő készítéssel, egészen 17.30-ig a múzeumban és a múzeum udvarán Pácz Tímea, Pácz János, Pácz Jánosné és Neszádeli Gyula közreműködésével.

     Ezt követően a hivatalos program 17.30-kor vette kezdetét a zsúfolásig megtelt Gvadányi József Művelődési Házban, amikor Papp Andrea, a Bányászattörténeti Múzeum intézményvezetője köszöntötte a megjelent vendégeket. Külön örömünkre szolgált, hogy az eseményen részt vett Szobota Lajos, Rudabánya Város polgármestere, Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző, Veres Lajos alpolgármester, a képviselőtestület tagjai és meghívott vendégeink. A megnyitót követően „Kis esti zene” következett, Vincze Fédra 7. osztályos tanuló zongorajátéka tette emlékezetesebbé az eseményt.

     Ezt követően a Gvadányi József Városi Művelődési Ház színjátszó csoportja, - melynek tagjai az általános iskola alsó tagozatos diákjai - előadásában A csizmás kandúr című mesejátékot adták elő 17.45-től.

     A programok ezt követően a múzeum udvarán és a múzeum kiállításaiban folytatódtak, ahol előbb 18.00.-tól időszaki kiállítás megnyitására került sor „Amerikából jöttem – bányász ács szerszámok, új szerzeményeink", majd a rudabányai Gvadányi József Városi Művelődési Ház Rozmaring Asszonykórusa bányászdalokból és népdalokból, versekből összeállított műsora következett. 19.00 órától Dr. Bérczi Szaniszló, az ELTE egyetemi docense tartott előadást Holdkőzetek és földi iparok címmel, melyet mikroszkópos holdkőzet-vizsgálat is követett.

     19.30. után röviddel rendhagyó tárlatvezetésekre került sor a múzeum állandó kiállításaiban, majd 20.00-tól karaoke várta az érdeklődőket.

     Az este vidám hangulatáról Nahaj Miklós egykori bányász tangóharmonika-játékával gondoskodott, a programok közötti szünetekben, egészen 22.00 óráig.

     Végezetül 22.00-kor került sor az utolsó programra Pajzán históriák címmel, Szablyár Péter előadásában.

     A rendezvényen részt vett látogatók az este folyamán gratuláltak a színvonalas programokhoz, s a közösségi oldalakon is többen elismerésüket fejezték ki, megosztották a rendezvényen készített fényképeiket. Összességében nagyon jó hangulatú rendezvényt zártunk, mindenki megelégedésére. A lebonyolításhoz köszönjük a támogatók, az önkéntesek és a munkatársak segítségét, munkáját. Értékelésként elmondható, hogy ilyen összefogással sikeresen lebonyolítható volt rendezvényünk.

     A képekért köszönet illeti Márkus Zsuzsannát és Lőkös Kittit.

mzeumok_jszakja_2013._06.22._1._rsz_013_470

Neszádeli Gyula kézműves foglalkozást tartott a gyerekeknek.

mzeumok_jszakja_2013.06.22._2._rsz_mzs_003_470

A megnyitó és a mesejáték köönsége a Gvadányi József Művelődési Házban.

mzeumok_jszakja_2013._06.22._1._rsz_179_470

A gyermek színjátszók nagy tapsot katak az előadás után.

mzeumok_jszakja_2013.06.22._2._rsz_mzs_062_470

A múzeum udvarán Nahaj Miklós tangóharmónika-játékával szórakoztatta a résztvevőket.

mzeumok_jszakja_2013.06.22._2._rsz_mzs_054_470

A Rozmaring Asszonykórus műsora ezúttal is nagy sikert aratott.

mzeumok_jszakja_2013.06.22._2._rsz_mzs_072_470

Bérczi Saniszló előadását tartja.

mzeumok_jszakja_2013.06.22._2._rsz_mzs_093_470

A Bérczi Szaniszló által hozott holdkőzet-csiszolatokat mikroszkóppal nézhették meg az érdeklődők.

muzeumok_ejszakaja_2013_067_470

Az "amerikás" szerszámok egy része a kiállításon.

muzeumok_ejszakaja_2013_040_470

Kállai Géza, az előző képen látható szerszámok adományozója és Papp Andrea intézményvezető a kiállítás-megnyitó után.

muzeumok_ejszakaja_2013_072_470A vendégek egy csoportja. Balra Bérczi Saniszló egyetemi docens, kék ruhában Gulyás Pálné geológus, jobboldalt Gulyás Pál Állami-díjas hidrogeológus, mindannyian budapestiek.

BORSZÉK 60 ÉVE VÁROS

     Rudabánya székelyföldi testvérvárosa, Borszék az idén ünnepli várossá nyilvánításának 60. évfordulóját. Ennek tiszteletére nagyszabású rendezvénysorozatot szerveznek, és folytatják azokat a felújításokat, amelyek az elmúlt években megtörténtek, s melyek nyomán a település egyre inkább visszanyeri hajdani rangját az európai üdülőhelyek között. Az idén például megkezdik egy szabadtéri strand építésének előkészítését a 2012 őszén újjáépített ó-sárosi fedett fürdő mellett. 

     Borszék városának Források címen havonta megjelenő magyar nyelvű helyi újságja van, amely a település honlapján teljes terjedelmében olvasható. Ebből minden érdeklődő tájékozódhat az ottani eseményekről. (Ez az oka annak, hogy Borszékről viszonylag ritkán közlünk híreket honlapunkon, míg a hozzánk közel levő szlovákiai Dobsináról gyakrabban. Ott is van honlap és helyi újság, de ezekből már csak szlovákul tájékozódhatunk.)

 MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RUDABÁNYÁN

  Június 22-én, szombaton a rudabányai Bányászattörténeti Múzeumban is megrendezik a Múzeumok Éjszakája elnevezésű programot, ahogyan az a korábbi években is történt. 17.30-kor a Gvadányi József Művelődési Ház nagytermében kerül sor a megnyitóra. Papp Andrea intézményvezető köszönti az érdeklődőket, majd a művelődési ház gyermek színjátszó-csoportja szerepel. Ezután a múzeumban, illetve annak udvarán folytatódik az eseménysorozat: fellép a Rozmaring Asszonykórus, Kállai Géza megnyitja az általa a múzeumnak ajándékozott, Amerikából hazakerült szerszámokból rendezett kiállítást, a neves tudós, Bérczi Szaniszló előadást, Szablyár Péter, a Jósvafői Tájház vezetője pedig a pajzán népi humorból ad ízelítőt. Sor kerül még rendhagyó tárlatvezetésre, a most divatos karaokéra, és végezetül tombolasorsolásra is. A részvétel díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak a rendezők.

RUDABÁNYA A LEVEGŐBŐL

    Körülbelül két évvel ezelőtt légifelvétel-sorozat készült Rudabányáról és közvetlen környékéről, amelyek madártávlatból mutatják be a település egyes részeit és a mind nagyobb hírű Bányatavat. Így még nemigen láthattuk városunkat. Bizonyára sokan meglepődnek azon, hogy fentről milyen szép és változatos mindaz, ami a földön járva megszokottnak, egyhangúnak és nem is túlságosan vonzónak tűnik... Az alábbiakban ezekből a nem mindennapi fotókból mutatunk be néhányat.

rkss8140_470

rkss8141_470

rkss8142_470

rkss8143_470

rkss8144_470

rkss8145_470

rkss8148_470

rkss8147_470

rkss8146_470

VERS DOBSINÁRÓL

     Hegyaljai Kiss Géza (1893-1966) mádi születésű református papköltőt korábban már bemutattuk honlapunkon Rudabánya című versével együtt. Az a kötet, amely az említett költeményt tartalmazza (Csillagtüzek, Singer és Wolfner, Budapest, 1935) más magyarországi, és különösen felvidéki településekről is közöl frappáns verseket, többek között Rudabánya testvérvárosáról, az egykor Gömör-Kishont vármegyében, ma Szlovákiában található Dobsináról is. A dobsinai strófák véleményünk szerint nem annyira sikerültek, mint a számunkra kedves rudabányai verssorok, de talán érdemesek arra, hogy megismertessük honlapunk látogatóival. A jég sűrű emlegetése természetesen a világhírű Dobsinai-jégbarlangra utal. A szerző eredeti, papi hivatása és egy sor erejéig a kor politikai hangulata is kiérződik a versből, amely így szól:

D O B S I N A

Repülj lelkem Dobsinára,
Járd be völgyét-hegyét,
Sztracenai sziklaszoros
Szirtjéről nézve szét. 

Repülj lelkem Dobsinára,
Szállj alá a mélybe,
A Jégkirály, Tündérkirály
Csodáit beszélve. 

Repülj lelkem Dobsinára,
Lásd a jég játékát,
Örök jégen, csilló fényen
A Teremtő néz rád. 

Repülj lelkem Dobsinára,
Lásd: él a jég is lent -
Jégorgonán, jégoltárnál
Áldd az örök Istent! 

Repülj lelkem Dobsinára,
Lásd ős-idők jegét,
Magyar Isten jár a mélyben
S át az éjen, sötétségen
Új tavasz int feléd!  

ÚJABB RUDABÁNYAI TÁRGYÚ KIADVÁNY A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRBAN 

     Június 17-én felkerült az Országos Széchenyi Könyvtár által működtetett Magyar Elektronikus Könyvtár állományába Rugonfalvi Kiss István "A rudóbányai ev. ref. templom czímeres emlékei" című tanulmánya, amely 1905-ben jelent meg. Az írás a templom műtárgyai közül a 14. századi vasajtóval és a két síremlékkel (Perényi Istváné 1437-ben, Saurer Erhardé 1567-ben készült) foglalkozik részletesen, ugyanis ezeken találhatók címerábrázolások. Helyreigazítja a korábbi kutatók téves megállapításait, és egy-két kivételtől eltekintve máig helytálló értékelést ad a vizsgált emlékekről; képeket is közöl róluk. A szerző utolsó mondata így szól: "Ismertetésem nem fejezhetem be a nélkül, hogy hálás köszönetemet ne nyilvánítsam dr. Fábry Árpád orvos úrnak, a kinek a fényképfelvételemet köszönhetem, és az ev. ref. egyház lelkészének, a ki kétszer is megengedte a templom és műemlékei megvizsgálását". Rugonfalvi Kiss Istvánnak tehát helyi segítői is voltak, s különösen érdekes az az infromáció, hogy dr. Fábry Árpád orvosi hivatása mellett az akkoriban még nehézkes fotózással is foglalkozott. Az említett lelkész minden bizonnyal Csíky József volt.

BALLAGÁSI ÜNNEPSÉGEK A HELYI INTÉZMÉNYEKBEN

     A rudabányai Bóbita Óvoda június 13-án tartotta évzáró, és egyben ballagási ünnepségét. 22 gyermek mondot búcsút az óvodának, és kezdi meg szeptemberben általános iskolai tanulmányait. A gyerekek emlékezetes műsorral kedveskedtek a megjelent szülőknek, hozzátartozóknak és érdeklődőknek. - A Gvadányi József Általános Iskola két nyolcadik osztályának tanulói június 15-én, szombaton köszöntek el az intézménytől, a pedagógusoktól és a város lakosságától. Ősztől magasabb szinten, középfokú tanintézményekben folytatják tanulmányaikat. Az iskola azon 1-6. osztályos tanulói számára, akiknek a szülei dolgoznak, munkanapokon 8-16 óra között felügyeletet és hasznos szabadidős tevékenységeket biztosít a Gvadányi József Művelődési ház rendszeres foglalkozások keretében. Az arra rászoruló óvodás és iskolás gyermekek a Szociális Szolgáltató Központ nyertes pályázatának köszönhetően a szünidő egész időtartama alatt minden munkanapon ingyenes ebédet kapnak.

MEGJELENT A BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK ÚJ SZÁMA

     A Rudabányán szerkesztett és kiadott  Bányászattörténeti Közlemények 2013. évi első (a folyamatos számozás szerinti XV.) száma a napokban hagyta el a nyomdát. Ezúttal is érdekes írásokat találhatnak a folyóiratban nem csak a szakemberek, hanem mindenki, aki érdeklőúdik a magyar bányászat múltja  és kultúrtörténete iránt. Az új szám tartalma a következő:

     Tanulmányok

PAULINYI Oszkár: A bányaművelés formái a középkorban. (3-11. old.)

VASTAGH Gábor: Egy XVIII. századi magyar vasolvasztó-kemence. (12-19. old.)

CSIFFÁRY Gergely: A szilvásváradi vasipar. (20-41. old.)

VITÁLIS Györghy: Dr. Vitális István szénkutatásai 1926 és 1934 között. (42-57. old.)

MENDLY Lajos: A pécsi Szent István-akna Vendégkönyve. (58-82. old)

SZEDERKÉNYI Andrea: Fejezetek a rudabányai bányász fúvószenekar történetéből. (83-93. old.)

     Közlemények

ZSADÁNYI Éva: A kecskeméti "földi tünemény". (94-102. old.)

HADOBÁS Sándor: A rudabányai első világháborús bányász hősi emlékmű és alkotója. (103-112. old.)

     In memoriam

HADOBÁS Sándor: Horváth Pál emlékére (1954. március 23. - 2012. december 17.) (113-118. old.)

     Szakirodalom

HADOBÁS Sándor: A Montánna história negyedik kötete. (119-122. old.)

HADOBÁS Sándor (összeállította): A Bányászattörténeti Közlemények és előzménye repertóriuma. (123-139. old.)    

btkzl._xv._470

                                                    Az új folyóirat-szám címlapja.

A ROZMARING ASSZONYKÓRUS SIKERE

     A rudabányai Rozmaring Asszonykórus a közelmúltban nagy sikerrel szerepelt az Abasáron megrendezett katona- és bordal-fesztiválon. Mellékelten bemtatjuk az erről szóló Emlékap fotóját. Alig egy héttel az abasári fellépés után a Múcsonyban sorra került kórustalálkozón vett részt az együttes, ahol szintén elismerést arattak. A nyár folyamán még számos alkalommal lesz lehetőségük repertoárjuk bemtatására, melyek közül a legfontosabb az augusztus 31-én sorra kerülő VI. Rudabányai Városnap.

rkss8152_470_01

RUDABÁNYAI KÜLDÖTTSÉG A DOBSINAI VÁROSNAPOK MEGNYITÓ-ÜNNEPSÉGÉN 

     Rudabánya testvérvárosa, a szlovákiai Dobsina minden év pünkösdjén rendezi meg a Városnapokat, amelyek megnyitó ünnepségére május 17-én, pénteken került sor. Az eseményen 8 fős rudabányai küldöttség vett részt Szobota Lajos polgármester vezetésével. Előbb ünnepi képviselő-testületi ülést tartottak a Városháza dísztermében, amelyen átadták Dobsina Város díjait. Ezt követően a főtéren (Námestie Baníkov, vagyis Bányászok tere) a nagyközönség is előtt elhangzottak a megnyitó-beszédek. Karol Horník, Dobsina Város polgármestere köszöntötte a hallgatóságot, majd szót kaptak a testvérvárosok delegációinak vezetői is. Szobota Lajos, Rudabánya Város polgármester a két település közötti történelmi kapcsolatokat emelte ki, amelyek több mint 130 évvel ezelőtt (a nagyüzemi vasércbányázat megindulásakor, 1880-ban) kezdődtek. Délután, a meghívott vendégek számára adott fogadás keretében két, Dobsina múltjával foglalkozó, a város anyagi támogatásával kiadott könyv bemutatójára is sor került. (A könyveket honlapunkon hamarosan bemutatjuk!) A pünkösdi ünnepek alatt számos kulturális és szórakoztató rendezvény, valamint népművészeti-háziipari termékeket kínáló vásár várta a helybelieket és a városba látogató idegeneket.

dscn0924_470
Karol Horník, Dobsina Város polgármestere megnyitja a városi képviselő-testület ünnepi ülését, amelyen átadták Dobsina Város díjait.
dscn0931_470
A díjazottak között volt a dobsinai német kisebbség szervezete is. A képen látható képviselői (balról jobba): Tibor Harmatha, Gömöry Éva és Ondrej Rozlozník.
dscn0935_470
Dobsina testvérvárosainak küldöttségei is részt vettek azünnepi képviselő-testületi ülésen. A kép bal szélén Szobota Lajos, Rudabánya Város polgármestere, középen balról a második a lengyel testvérváros, Kobior polgármestere, elől Szőlős János, a Kassai Kerület alelnöke látható.
dscn0949_470 A rudabányai küldöttség tagjai az ünnepi ülésen.
dscn0907_470
A Dobsinai Városnapok rendezvényeire sokan voltak kíváncsiak. A Városháza előtti sokadalom a szabadtéri színpadon egymást követő műsorok mellett vásári portékákban is válogathatott.
dscn0963_470
Az ünnepi képviselő-testületi ülés után a Dobsinai Városnapok hivatalos megnyitójára a Városháza előtt felállított színpadon került sor. Képünkön Szőlős János, a Kassai Kerület alelnöke beszél, jobbról a második Szobota Lajos, Rudabánya Város polgármestere.
dscn0965_470
Szót kaptak a testvérvárosok képviselői is: Szobota Lajos, Rudabánya Város polgármestere köszönti a dobsinaiakat (középen), a bal oldali mikrofonnál a tolmácsolást végző Kubányi Zoltán dobsinai közéleti személyiség áll.
 
dscn0973_470 
 
A Dobsinai Városnapok keretében két helyi vonatkozású könyv bemutatójára is sor került. A képen a dobsinai bányászok hajdani segélyező szervezetéről (Bergbaubrüderschaft) megjelent kiadványt ajánlja az érdeklődők figyelmébe Karol Horník polgármester (balra). Mellette a könyv szerkesztői és szerzői, Ondrej Rozlozník (bányász díszruhában) és Mikulás Rozlozník.
 
bergbrderschaft_470 
 
vpd_turkov..._470 
 
A két új dobsinai vonatkozású könyv borítója: felül a bányászok hajdani érdekvédelmi és segélyező szervezetéről szóló munka, alul a törökök 1584. október 16.-i dobsinai betöréséről készült, eredetileg németül írt emlékirat szlovák fordítása.

 ANDRUSKÓ KÁROLY RUDABÁNYAI LINÓLEUM-METSZETEI

      A neves vajdasági festő- és garfikusművész, Andruskó Károly (1915-2008) az 1970-es években az Érc- és Ásványbányászati Múzeum igazgatójának, Murvay Lászlónak a meghívására többször járt Rudabányán, és számos linóleum-metszeten örökítette meg az akkor még működő vasércbányában folyó munkát. Kiállításon is bemutatták az itt készült alkotásokat, egy részük pedig minikönyvben jelent meg. Nagyméretű színezett linómetszetei a helyi múzeum gyűjteményét gazdagítják. Ízelítőül bemutatunk néhányat a rudabányai sorozatból.

rkss8126_470

rkss8131_470

rkss8127_470

rkss8124_470

 241

Andruskó Károly (1915-2008).

A KULTURÁLIS ÉLET HÍREI

     - A 2013. évi városi nagyrendezvények időpontjai a napokban véglegesültek. A 6. Városnapra augusztus 31-én kerül sor, a tavalyihoz hasonlóan ehhez kapcsolódó Ásványgyűjtő Fesztivál és a Testvérvárosok Találkozója augusztus 29-30-án és szeptember 1-én kerül sorra. A szervezők az idén is gazdag, változatos programokkal várják majd az érdeklődőket. A IV. Rudabányai Mazsorett-találkozó időpontja szeptember 7., szombat. A Gvadányi József Emlékhét, melynek egyik fő eseménye a Múzeumi Nap, október 16. és 22. között kerül megrendezésre. A Borbála-napi Bányász Kórustalálkozót ezúttal november 30-án tartják meg. A felsoroltak mellett még számos kulturális rendezvényre (előadásokra, kiállításokra, konferenciákra stb.) kerül sor a város intézményeiben.

     - Május 1-én Sajóbábonyban szerpelt a Gvadányi József Művelődési Ház mazsorett-csoportja. A lányok ezúttal is nagy sikert arattak.

     - A Rozmaring Asszonykórus a május végén megrendezésre kerülő abasári kórustalálkozóra készül.

     - A Kézműves Szakkör vezetőjének, Juhász Bélánénak három munkája is bekerült egy Budapesten megrendezésre kerülő országos népművészeti kiállítás anyagába. 

     - Június 16-tól augusztus 19-ig minden munkanapon reggel 8 órától délután 4 óráig nyári napközis foglalkozásokra kerül sor a művelődési házban 6-12 éves korú gyermekek számára. Állandó felügyelet mellett különböző foglalkozásokra kerül sor csoportosan és egyénileg is. Lehetőség lesz filmnézésre, játékokra, sportolásra, kirándulásra, a kézügyesség fejlesztésére, és játékos formában (pl. vetélkedőkkel) a gyerekek tudása is gazdagodik majd. A részvétel díjtalan, a jelentkezési határidő június 10.

     - A küzelmúltban újabb könyvek kerültek Rudabányáról az Országos Széchényi Könyvtár által működtetett Magyar Elektronikus Könyvtár állományába, melyek Dobsinával, a volt felső-magyarországi bányavárosokkal, a bányászat és a kohászat történetével, illetve Rudabányával és környékével kapcsolatosak. Így már jóval meghaladja a százat azoknak a régi és új kiadványoknak a száma, amelyek rudabányai szakemberek révén kerültek a legszélesebb nyilvánosság elé, az internetre. A helyi Bányászattörténeti Múzeum kiadványai nem csak a MEK-ben, hanem a Magyar Múzeumi Digitális Könyvtár állományában is megtakálhatók.

TÖBB CSOPORTTAL INDULT A GYERMEK KÉZMŰVES SZAKKÖR

    A Gvadányi József Művelődési Ház márciusban hirdette meg a helyi általános iskola alsó tagozatos tanulói számára a kézműves szakkört, amelyre olyan nagy érdeklődés mutatkozott, hogy április elején több csoportban kezdték meg a rendszeres munkát. Így hetente 4 alkalommal mintegy 80 gyermek vesz részt a délutáni másfél órás foglalkozásokon. Ez a létszám a tapasztalatok szerint később csökkenni fog, de a szervezők reményei szerint megmarad egy 30-40 fős stabil csoport, amely alapját képezheti a hosszú távú, akár több évre nyúló színvonalas szakköri munkának. A foglalkozások látogatása díjtalan, az anyagi, tárgyi és személyi feltételeket a művelődési ház biztosítja. 

KÖNYVEK DOBSINÁRÓL A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRBAN

     Az Országos Széchényi Könyvtár által működtetett Magyar Elektronikus Könyvtár állományában teljes terjedelmében megtalálhatóak a testvérvárosunkról, Dobsináról és nevezetességeiről szóló legfontosabb könyvek. Ezek mindegyikét Rudabányáról juttatták el a MEK-be a Bányászattörténeti Múzeum, az Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány, illetve a Bányászattörténeti Kutatások Alapítvány munkatársai, így is szolgálva, erősítve a testvérvárosi kapcsolatokat. A következő könyvekről van szó:

A 600 éves Dobsina 1326-1926. Emlékkönyv Dobsina bányaváros alapításának 600. évfordulójára. Putnok, 1927.

Piltzius Gáspár: A törökök betörése Dobsinára 1584. október 14-én. Rozsnyó, 1903.

Mráz Gusztáv: A dobsinai német nyelvjárás. Budapest, 1909.

Szojka Gyula: A természet a néphitben, tekintettel a dobsinai babonákra és népmondákra. Debrecen, 1884.

Pelech E. János: A Sztraczenai völgy és a Dobsinai jégbarlang. Budapest, 1884.

Hanvai J. Ede: A Dobsinai jégbarlang és környéke. Dobsina, 1912.

A Dobsinai Általános Társpénztár alapszabályai. Dobsina, 1914.

Münnich Adolf: A Felső-magyarországi Bányapolgárság története. Igló, 1894. (Dobsinai vonatkozású adatokkal.)

     A 2008-ban megkezdett munka folytatásaként hamarosan újabb dobsinai tárgyú kiadványok kerülnek Rudabányáról a MEK-be. Itt jegyezzük meg, hogy másik testvérvárosunkról, a székelyföldi Borszékről is találhatók könyvek a jelzett helyen. Így a három, egymással kapcsolatban álló település, Rudabánya, Dobsina és Borszék múltja a számítógép mellett, az internet segítségével könnyen megismerhető.

RUDABÁNYAI ÁSVÁNYOK KÉPESLAPOKON

     Rudabánya világhírű nevezetességei a volt vasércbánya ásványai. Honlapunk más helyén bővebben olvashatnak róluk az érdeklődők. Kevesen tudják azonban, hogy ezekről a természetadta szépségekről képeslapok is készültek, melyek közül több még ma is kapható. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül bemutatjuk a rudabányai ásványokat ábrázoló képeslapokat a szükséges információk kíséretében.

     1. 2002-ben az Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány az egykori rudabányai geológus, dr. Molnár Pál Pannonia Mineral Hungary nevű cégével együttműködve 9 db-os képeslap-sorozatot adott ki a bemutatott ásványok nevével nyomtatott borítékba helyezve. Sajnos a sorozat hamar elfogyott, ma már csak néhány archív példány van belőle, így még indokoltabb a közreadása. Hétféle rudabányai ásvány mellett Magyarország földtani térképét és az 1999-ben előkerült Rudapithecus-koponyát (Rud-200, "Gabi") is tartalmazta az összeállítás.

bort082_470

 A képeslap-sorozatot tartalmazó nyomtatott boríték.fldtani_trkp081_470

 Magyarország földtani térképe. Rudabánya a legfelül látható, kék színnel ábrázolt, "mezozóos üledékes kőzetek" megnevezésű területen található.

rud074_470

 Az 1999-ben előkerült Rudapithecus-koponya, a Rud-200, népszerű nevén "Gabi" - alsó része 2006-ban jött napvilágra, a későbbi képek már összeillesztve mutatják be a híres leletet.

trz073_470

 Klasszikus termésréz-darab (valószínűleg még a második világháború előtt gyűjtötték) a Magyar Állami Földtani Intézet ásványtárából.

kuprit075_470

 3-4 cm-es kupritkristályok a 2002 koratavaszán előkerült szenzációs leletből (Herman Ottó Múzeum Ásványtára, Miskolc).

azurit077_470 Azurit-malachit (Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya).

malacgit076_470

 Malachit (Herman Ottó Múzeum Ásványtára, Miskolc).

goethit078_470

 Goethit (Magyar Állami Födtani Intézet, Budapest).

markazit080_470

 Markazit (Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya).

gipsz079_470_01

Gipsz Alsóteleksről (Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya).

     2. A budapesti Kőország Kft. két rudabányai képeslapot adott ki körülbelül 10 évvel ezelőtt, melyek ma is kaphatók a kiadó üzletében (Budapest, Arany János u. 16., tel.: 06-1-331-2576). Az érdeklődők innen akár postai úton is beszerezhetik.

kuprit_2083_470

Kuprit a 2002-es leletből.

trz084_470

Termésréz, valószínűleg az 1970-es években került elő, amikor még a bányászat közben napvilágra jutottak ilyen szép darabok is.

     3. Az Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány 2008-ban adta ki azt a képeslapot, amin a hat legkeresettebb, legszebb rudabányai ásvány együtt látható. Még beszerezhető a kiadónál.

svnyok_rb086_470

 A képeslapon szereplő ásványok: 1. Termésréz. 2. Barit. 3. Malachit kalcittal. 4. Goethit. 5. Azurit-malachit. 6. Gipsz. (Az utóbbi az alsótelekesi gipszbánya letakarított fedőrétegéből került elő, de mivel ez a terület is a Rudabányai-hegységhez sorolható - bár egy kissé féleesik a hegyvonulattól -, nem követünk el hibát, ha ezt is a rudabányai ásványok közé számítjuk.)

RUDABÁNYAI HÍREK RÖVIDEN

     Március 11-én 172 fő kezdte meg a munkát a Rudabányai Városüzemeltető Kft.-nél a Start program keretében. 2013. december 31-ig végzik az aktuális feladatokat, elsősorban a település közterületeinek gondozását, és részt vesznek a jelenleg folyó felújítási munkákban is. - Jól haladnak a Szociális Szogáltató Központ épületének felújítási-átalakítási munkálatai. A befejezés 2013. júniúsában várható. - Kézműves szakkört indít a Gvadányi József Művelődési Ház az általános iskola alsótagozatos tanulói részére. A nagy érdeklődés miatt több csoportot alakítanak ki, melyek hetente egy alkalommal tartják másfél órás foglalkozásaikat.

 FÉNY DERÜLT A GVADÁNYI-SZOBOR ÁTHELYEZÉSÉNEK IDŐPONTJÁRA!?

     Közismert, hogy a Rudabánye neves író-szülöttének emléket állító Gvadányi-szobrot 1925-ben eredetileg a római katolikus templom udvarán állították fel. Innen később került mai helyére, a református templom előtti Szabadság-térre. A áthelyezés pontos ideje azonban már kiesett a helyi emlékezetből, és erre vonatkozó írásos adat sem került elő mindeddig. Abban megegyeztek a vélemények, hogy valamikor az 1950-es, 60-as évek fordulóján kerülhetett erre sor. Ismeretes volt egy fotó, amely közvetlenül az áthelyezés befejezése után készült a munkát végző csoportról, melynek hátoldalán ceruzaírással az 1959-es évszám olvasható. Ezt azonban korainak tartották a visszaemékezők, mert azok, akik az 1960-as évek elején kezdték általános iskolai tanulmányaikat, állították, hogy akkor még a római katolikus templom kertjében állt a szobor, iskolába menet és jövet naponta elmentek mellette. Egy szerencsés véletlen folytán most kiderült: nekik volt igazuk.

     D. Kissné Harangi Anna jóvoltából a honlap szerkesztőjének kezébe került az előbb említett fényképnek egy olyan példánya, amely Pohobics János néhai rudabányai tanácselnök tulajdonában volt. A szobor áthelyezésére ugyanis az ő hivatali ideje alatt került sor, s a fotón ő is látható. Ennek hátoldalán ceruzás feljegyzés olasható: "1964. nov. 20. szobor állításnál társ. munkások." Kijelenthetjük tehát, hogy a Pásztor János alkotta, közadakozásból emelt Gvadányi-szobrot 1964 novemberében helyezték át eredeti helyéről, a római katolikus templom kertjéből a Szabadság-térre. (Vagy talán helyesebb lenne azt mondanunk, hogy ekkor álították fel újra, mert a szobor eredeti helyén álló kereszten az 1962-es évszám olvasható. Elképzelhető, hogy a szobrot már ekkor lebontották, és csak két év múlva került sor az új helyen történő felállítására. Eszerint lehet, hogy két évig raktárban állt a szobor! Reméljük, hogy a pontos körülményeket hamarosan sikerül kideríteni.)  A nagy szakértelmet igénylő, kényes feladatot társadalmi munkások végezték el, nyilván több napon át, a fotón szereplő dátum a befejezés napját jelölheti. 

     Felmerülhet a kérdés: mi volt az oka a szobor átköltöztetésének? A helyi hagyományban élt egy olyan legenda, hogy azért került erre sor, mert a községi pártvezetés le akarta dönteni "a gaz, népnyúzó gróf" szobrát, Hogy ez ne történhessen meg, a józanul gondolkodó rudabányai községi vezetők és értelmiségiek úgy döntöttek, hogy a szobrot "eldugják" a nem annyire "szem előtt levő" volt falusi főtérre.  Ez az ötvenes években előfordulhatott volna, 1964-ben azonban az ilyen gondolkodásmódon már túl volt az ország, s egyébként is a köponti szakmai hivatalok: a Képzőművészeti Alap és az Országos Műemléki Felügyelőség enedélye, hozzájárulása kellett a szobrokat, emlékműveket érintő beavatkozásokhoz, így az áthelyezéshez is. Tehát az akkori községi tanácsnak rendeleznie kellett ilyen engedéllyel, amit csak elfogadható indokok alapján adtak ki az illetékesek. Talán idegenforglmi, városképi vagy városrendezési szempontok játszottak szerepet a dologban. Akárhogy is történt, a szobor jó helyre került: hátterében a műemlék református templommal és harangtornyával Rudabánya emblematikus településképét alkotja, ami az idelátogató túristákat is meglepi ódon hangulatával, a templom és a szobor esztétikus együttesének látványával. S bár az utóbbi években a történelmi főtér sok kedvezőtlen változáson ment keresztül, még így is sokat őriz a régi időkből, az egykori településszerkezetből (felismerhető ugyanis a középkori városokra jellemző négyzetes főtér-kialakítás).

     A városi önkormányzat 2013 tavaszán elvégzi a Gvadányi-szobor környezetének esedékes rendezését, a kerítés festését és a szobor szükséges állagmegóvási munkáit, s így az idegenforgalmi idény kezdetére megszépül a rudabányaiak számára oly kedves és művészi szempontból is értékes emlékhely.

     Köszönjük D. Kissné Harangi Annának, hogy felfigyelt a "perdöntő" fotóra, és másolásra, közlésre rendelkezésünkre bocsájtotta!

gvadnyiszobor_2.

A Gvadányi-szobor az eredeti helyén, a római katoliks templom kertjében. (A fotó 1950-es években készült eredetijét Budai Sándor bocsájtotta a helyi múzeum rendelkezésére, és annak digitális gyűjteményében található.)

img16019_470

Az 1964. november 20-án készült fénykép, amelyen a szobor áthelyezésének utolsó munkálatait végző társadalmi munkások láthatók. Az első sorban balról a harmadik Pohobics János tanácselnök, a negyedik Vincze István pedagógus, helytörténész, iskolaigazgató - az ő kezdeményezésükre és irányításukkal történhetett a szobor "átköltöztetése". Sajnos a háttérben látható villanyoszlopok - vagy azok "utódai" - ma is rontják a látványt.

gvadnyiszobor_x_3_470

Friss felvétel a Gvadányi-szoborról. Környezete hamarosan felújításra, csinosításra kerül. A fotó 2013. március 3-án készült. (Hadobás Sándor felvétele.)

MEGEMLÉKEZÉS ÉS KOSZORÚZÁS A NEMZETI ÜNNEP ALKALMÁBÓL

     A nemzeti ünnepünk, Március 15. tiszteletére március 14-én, csütörtökön megtartott városi ünnepség mellett az ünnepnapon is megemlékezést és koszorúzást tartottak Rudabányán az 1848-49-es emlékhelyeknél, a Kossuth-szobornál és a Centenáriumi emlékműnél. Képünk a Kossuth-szobornál emlékezők egy csoportját örökítette meg a koszorúzás után. (Hadobás Sándor felvétele.)

mrc.15._470

KÉPEK RUDABÁNYA HAJDANI ZENEI ÉLETÉBŐL

     A régi Rudabányán - sok minden máshoz hasonlóan - a zenei élet is tartalmas, változatos volt. Az 1880-as évektől 1990 tájáig mindig működött valamilyen zenekar, volt olyan időszak, amikor egyszerre több is. Legtovább a bányász fúvószenekar állt fenn, amelynek élén 1942-től Sandrik József személyében kiváló karmester tevékenykedett. Őt Fónyi Zoltán követte, aki szintén magas színvonalú munkát végzett nem csak a zenekarral, hanem a kórusokkal is. Sandrik József az 1950-es évek elején még úttörő fúvószenekart is szervezett. Messze földön híres volt Matányi József népi zenekara, amely elsősorban lakodalmakon és szórakoztató rendezvényeken muzsikált. A zenekar 1925-től az 1980-as évek közepéig működött. Az 1950-es években volt szimfonikus zenekar is Rudabányán, amelynek szervezője, kezdeményezője a rövid ideig településünkön tevékenykedő későbbi neves miskolci zenetanár, zeneszerző és zeneiskola-igazgató, Ujj Viktor Géza volt. Dzsessz-zenekarral is büszkélkedhettünk, amelynek tagja volt például Hronszky István, utóbb jeles urológus szakorvos, Matányi Dénes, a helyi kulturális élet kiemelkedő személyisége (bányaüzemi hivatali munkája mellett évizedeken át szervezte és vezette a sok sikert elért modellező- és barkácsszakkört), Papp Ferenc és Győry László. Az utánuk következő nemzedék divatos zenéjét Forgács Zoltán, Bányai Gábor, ifj. Bics István, Novák Pál és mások alkotta együttesek képviselték. Az általános iskolában több mint két évtizedig ének-zene tagozat működött, és szép eredményeket ért el mind a hangszeres zene, mind pedig a kórusok terén. Mindez azonban sajnos már a múlté. Hosszú ideje nincs semmiféle zenekar Rudabányán. Bár fakultatív zeneoktatás most is folyik az iskolában, ez azonban nem sok eredményt hozott eddig a helyi zenei élet számára. A szép hagyományokat egyedül a Rozmaring Asszonykórus folytatja és tartja életben, amely évről évre szép sikereket ér el. Az alábbi képekkel a rudabányai zenekultúra szebb napjait villantjuk fel honlapunk látogatói számára. (A fotók rendelkezésünkre bocsájtásáért köszönetet mondunk Juhász Lajosné Fónyi Emőkének és Konyha Zoltánnénak.)

tncmulatsg_2._470_01

 A rudabányai zenei élet első ismert dokumentuma: a "bánya-zenekar" köreműködésével rendezett táncmulatságra szóló meghívó 1898-ból. (A Bányászattörténeti Múzeum gyűjteményéből.)

img6007_470

 A rudabányai szimfonikus zenekar 1955 körül. Az első sorban balról a második Ujj Viktor Géza (?), az álló sor jobb szélén Vincze István tanár, későbbi iskolaigazgató, középen szemüveggel Fónyi Zoltán ének-zene tanár, karmester, szakfelügyelő. Akit még azonosítani tudtunk: Konyha Sándor (a hátsó sorban balról a második).

img5006_470

A rudabányai bányász fúvószenekar térzenét ad Szín községben a sovjet hősi emlékmű koszorúzása előtt, talán 1958-ban. Középen ballonkabátban Sandrik József karmester.

img3004_470

A rudabányai bányász fúvószenekar 1960. május 1-én a település főutcáján vonul, élén Sandrik József karnaggyal. (A főutca ekkor még nem rendelkezett aszfaltburkolattal!)

img002_470

A rudabányai bányász fúvószenekar az 1970-es évek elején.

jsvaf_2._470 A fúvószenekar 1972 körül jósvafői vendégszereplés közben. Elől középen a két karmester: Sandrik József (balra) és Fónyi Zoltán.

img2003_470

A fúvószenekar szomorú kötelessége volt a bányásztemetéseken való gyászzene-szolgáltatás. A felvétel az 1980-as évek közepén készülhetett, ekkor már Fónyi Zoltán állt a zenekar élén (elől, egyenruha nélkül).

img15018_470

Ez a rossz minőségű, elmosódott amatőr felvétel az úttörő fúvószenekart örökítette meg, talán 1951-ben vagy 1952-ben. A háttérben jobbra Sandrik József karmester áll, az első sorban balról a második Konyha Zoltán, a többieket egyelőre nem sikerült azonosítani.

img8010_470

Matányi József (balra) és zenekara: Neszmélyi Tibor (takarva), Virág Jenő, Konyha Sándor (a nagybőgővel) és Konyha Zoltán.img4005_470

Csoportkép Matányi József zenekaráról, itt éppen zeneszünetben. A háttérben Cziczlavicz József áll.

img9011_470

Matányi József zenekara lakodalomi sátorban játszik.

nekzene_tagozat055_470

Újságcikk a hajdani ének-zene-tagozatról. (Észak-Magyarország, 1972. november 23.)

MEGÚJULT A KÖNYVTÁR ÉS A TELEHÁZ INFORMATIKAI BERENDEZÉSE

     Február végére elkészült, és március 7-től már a használók rendelkezésére áll a Gvadányi József Művelődési Ház Könyvtárának és Teleházának megújult informatikai berendezése, amit egy 8 millió forint értékű pályázati támogatás tett lehetővé. A jövőben a következő szolgáltatásokat vehetik igénybe az érdeklődők: számítógép- és internet-használat, fénymásolás, faxolás, szkennelés és nyomtatás. A könyvtári feladatok ellátásához ezentúl rendelkezésre állnak a legmodernebb eszközök (elektronikus nyilvántartás, vonalkód-nyomtató és - leolvasó stb.) A teleház nyitva tartása: hétfőtől péntekig naponta 8-16 óráig. A könyvtár keddtől péntekig 12-16 óra között várja az olvasókat. A szolgáltatások díjairól a helyszínen kapható tájékoztatás.

ÚJABB GVADÁNYI-MŰ A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRBAN

     A mai napon Gvadányi József újabb műve került be az Országos Széchényi Könyvtár által működtetett Magyar Elektronikus Könyvtár éllományába: a ritka és nehezen hozáférhetó "Únalmas órákban vagy-is a' hoszszú téli estvéken való való idő töltés", amely 1795-ben jelent meg Pozsonyban, Wéber Simon Péter kiadásában. E művében Gvadányi a badalai kvártélyozásáról (vagyis a tiszaháti Badaló faluban töltött katonaidejéről) szóló verses elbeszélését, valamint iróbarátaival (Baróti Szabó Dávid, Csízi István és Molnár Borbála) való levelezését közli. Ezzel együtt már nyolc Gvadányi-mű olvasható teljes terjedelmében a MEK-ben.

 RUDABÁNYAI RENDEZVÉNYEK MÁRCIUS 15. TISZTELETÉRE

     Nemzeti ünnepünk alkalmából 2013. március 14-én, csütörtökön 13 órakor kerül sor a városi ünnepségre a Gvadányi József Művelődési Ház nagytermében. Az ünnepség után az önkormányzat és az intézmények az 1848-49-es emlékműnél. Az ünnepnapon, március 15-én 10 órai kezdettel előbb a Kossuth-szobornál, majd az 1848-49-es emlékműnél lesz megemlékezés és koszorúzás a helyi társadalmi és civil szervezetek tagjainak részvételével. 

kossuth_6._470

Friss fotó a Kossuth-szoborról, készült 2013. március 6-án. (Hadobás Sándor felvétele.)

 RUDABÁNYA A SAJTÓBAN

     Az Észak-Magyarország című miskolci napilap március 4-i számának mellékleteként Borsod-Abaúj-Zemplén megye városait bemutató kiadvány jelent meg. Természetesen Rudabánya is szerepel az összeállításban: városunk elmúlt évi fejlesztéseiről (iskola, óvoda, könyvtár-teleház, szociális szolgáltató), a testvérvárosi kapcsolatokról (Dobsina, Borszék) és a kulturális életről (múzeum, művelődési ház) olvashatnak az érdeklődők. A település legnagyobb gondjának a munkahelyek hiányát jelöli meg az írás, ezért az önkormányzat minden igyekezete ennek a problémának az enyhítésére irányul.

"ISMERETLEN" RUDABÁNYAI ÁSVÁNYOK - A BROCHANTIT

A volt rudabányai vasércbányából eddig több mint 140 ásványt írtak le a kutatók. Ezek többsége 1-     2 mm-es nagyságú, csak mikroszkóppal látható, tanulmányozható, tehát a gyűjtők többsége és a nagyközönség számára ismeretlen, hozzáférhetetlen. A köztudatba csupán  azok az ásványaink mentek át, amelyekből nagy példányok is előfordulnak. Közülük a legszebbek, legnépszerűbbek az azurit, a kuprit, a malachit, a termésréz, a barit, a markazit, a kalcit és a goethit. Szerencsére a mineralógusok a tudományos tanulmányozás céljából kitűnő fotókat készítettek az egyébként észrevehetetlen mikroásványokról is, melyek segítségével bemutathatók a "laikusok" számára. E képek láttán elcsodálkozhatunk a rudabányai ásványtársulás változatosságán és rejtett szépségein. A következő hónapokban időnként bemutatunk egyet-egyet "ismeretlen" ásványainkból.

brochantite_fov_6mm

A képen a brochantit nevű ásvány látható. A bemutatott darab eredeti mérete mindössze 1,5 mm. A brochantit a rézérctelepek oxidációs (felszínközeli) zónájának másodlagos szulfátásványa. Hazánkban több helyen is előfordul. Rudabányán eddig az Adolf bányarészben találták meg a kutatók. Nevét Brochant de Villiers (1772-1840) francia mineralógusról kapta.

ISMÉT EGY RÉGI KÉPESLAP RUDABÁNYÁRÓL

      A honlapunkon korábban bemutatott régi rudabányai képeslapok mellé ismét közlünk egyet. A felvételen csupán a település neve és a lap kiadója szerepel, így csak valószínűsíthetjük, hogy a Borsodi Bányatársulat villamos erőművének turbináját ábrázolja a képeslap. Az erőmű a mai Coop Áruház helyén állt. A fénykép az 1900-as évek elején készülhetett, egy sorozatban azzal a fotóval, amelyen az egykori rudabányai vendéglő (vagy kávéház) látható: ugyanis annak szintén Vértes miskolci fényképész volt a készítője és a kiadója, s felirataik tartalomban, színben és betűtípusban teljesen megegyeznek.
rudabnya_gphz_msolata_470_01

 

 HAMAROSAN ÚJABB HELYI VONATKOZÁSÚ KÖNYV...

     ...kerül be a Magyar Elektronikus Könyvtár állományába: Pálfy Móric: A Rudabányai hegység geológiai viszonyai és vasérctelepei című, 1924-ben megjelent munkája. Ez volt az első, mai szemmel nézve is korszerű összefoglalása a térség földtanának és ásványkincseinek, bár már előtte is vizsgálódtak itt kutatók (pl. Koch Antal). A trianoni határok megvonása után a rudabányai vasérctelep felértékelődött, mivel az egyetlen műrevaló vasércbányánk maradt. Ezért indult meg 1922-ben a terület intenzív földtani kutatása a lelőhely érckészletének felmérése céljából. A munkálatokat dr. Pálfy Móric, a Magyar Kir. Földtani Intézet főgeológusa vezette. A terjedelmes kutatási jelentés 1924-re készült el, de a kor nehéz anyagi viszonyai miatt ennek csak egy rövid összefoglalását publikálták az intézet évkönyvének egyik füzeteként. Külön értéke a kiadványnak a mellékletként csatolt földtani térkép, amely a különböző kőzettípusok mellett képet ad a külszíni bányászat korabeli állapotáról is.

     Pálfy Móric kutatásai után közel 30 év telt el, mire ismét a szakemberek érdeklődési körébe került Rudabánya: az 1940-es évek végétól főként Balogh Kálmán és Pantó Gábor geológusok vizsgálták az ércelőfordulást. Eredményeiket több tanulmányban és könyvben adták közre, melyek a mai helyismereti kutatás nélkülözhetetlen forrásai. 

plfy_bort_470

Dr. Pálfy Móric könyvének borítólapja.

trkp_x_470

A dr. Pálfy Móric munkájának mellékleteként közreadott földtani térkép.

 ÚJABB GVADÁNYIVAL KAPCSOLATOS KÖNYV A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRBAN

     A közelmúltban újabb, Gvadányi József íróval, településünk neves szülöttével kapcsolatos könyv került be az interneten elérhető, az Országos Széchényi Könyvtár által működtetett Magyar Elektronikus Könyvtár állományába. Szerzője báró Horeczky Ferenc, Gvadányi rokona (feleségének unokaöccse), megjelenési éve 1887, kiadási helye Pozsony, címe pedig GVADÁNYI JÓZSEF MAGYAR LOVAS GENERÁLIS EMLÉKEZETE. Az egyébként vékonyka, alig 16 oldalas füzet azért fontos a Gvadányi-család története szempontjából, mert egyedül ebben szerepel két fontos családtörténeti dokumentum: a Gvadányi József nagyapjának adományozott lengyel grófi cím (1686) és a magyar indigenátus (1687, ma úgy mondanánk: állampolgárság) latin nyelvű irata. Ezeket - nyilván más családi dokumentumokkal együtt - báró Horeczky Ferenc őrizte. Hogy megvannak-e még valahol (valamelyik hazai vagy szlovákiai levéltárban, esetleg magángyűjteményben), nem tudjuk. Sajnos előfordulhat, hogy mint annyi más történelmi dokumentum, ezek is eltűntek, megsemmisültek a nehéz időkben. - A ritka, csak a legnagyobb könyvtárainkban fellelhető kiadványt a Rudabányán műkdő Bányászattörténeti Kutatások Alaítvány digitalizálta és juttatta el a Magyar Elektronikus Könyvtárba.

gvadnyi_bort_470

RUDABÁNYA A MAGYAR TÁVIRATI IRODA HÍREIBEN A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

     Az országban történet eseményekről a legátfogóbb híradást a Magyar Távirati Iroda nyújtja sok évtized óta. A hírügynökség ezen a néven működött már a két világháború között is, majd a szocializmus évtizedeiben, és napjainkban is. Tudósítói ott vannak hazánk minden megyeszékhelyén, akik figyelemmel kísérik a térségben zajló eseményeket, s ha valami érdekes, a külvilág számára is fontos, hasznos vagy tanulságos dolog történik, tudósítást küldenek róla a Budapesten működő központnak. Ott a szerkesztők válogatnak a hírek között, s végül is ők döntik el, hogy melyik kerül a naponta többször kiadott jelentésekbe, ezek révén pedig az újságokba és más hírközlő szervekhez (régebben az újságok mellett csak a rádió jöhetett szóba, majd később a televízió, napjainkban pedig már az interneten elérhető sokféle elektronikus média is terjeszti az információkat, sőt saját tudósító hálózatuk van, tehát a Magyar Táv irati Iroda már régóta nem "egyeduralkodó" ezen a téren).

     A két világháború között a magyar vidék kistelepülései többnyire csak akkor szerepeltek a hírekben, ha valamilyen tragikus esemény történt (tűzvész, gyilkosság, természeti csapás stb.) Rudabányára is ez az állítás lenne érvényes, ha nem működött volna itt 1880 óta hazánk egyik legnagyobb bányaüzeme, a Borsodi Bányatársulat vasércbányája, amelynek munkájáról és a bányászok kulturális életének kiemelkedő eseményeiről nagy ritkán hírt adott a Magyar Távirati Iroda, ennek révén pedig a magyar sajtó. Az alábbiakban szó szerint közöljük azokat a legérdekesebb tudósításokat, amelyek az MTI naponta többször kiadott jelentéseiben napvilágot láttak Rudabányáról.

1928. április 18. - Tegnap adták át a forgalomnak ünnepélyes keretek közöttaz ormospuszta-rudabányai vasútvonalat, amelyet a Borsodi Bányatársulat anyagi hozzájárulásával keskeny nyomtávú vonalról rendes nyomtávú vonalra építettek ki. Az új vonal révén tizennégy borsod-gömöri község jut vasúthoz. Turisztikai szempontból is fontos az új vonal, mert sokkal könnyebben megközelíthetővé teszi az aggteleki cseppkőbarlangot. A jövőben nem kell harmincötkilométeres kocsiutat megtenni Putnokról, mert Rudabányától az aggteleki barlang csak tizenhárom kilométernyire esik. [Ez tévedés, közúton Felsőkelecsényen át 22 km a távolság! - A szerkesztő.] A vasútvonal megnyitásán az illetékes hatóságok és az érdekelt községek képviselőin kívül a közönség is nagy számban vett részt. Az átépítés következtében felszabadult keskenyvágányú vasútanyagot Szeged városa vette meg, hogy ennek felhasználásával építse ki a nyáron az alsótanayai körvasutat.

1925. augusztus 11. - A gróf Gvadányi József-emlékbizottság most küldte szét a meghívókat Gvadányi József szobrának leleplezési ünnepére.Rudabánya község nagy fiának, gróf Gvadányi József költő és lovasgenerális születésének 200 éves fordulója alkalmából emelte a szobrot, amelyet augusztus 20-án délelőtt 11 órakor lepleznek le Rudabányán. Az ünnepéllyel kapcsolatban Borsod-, Gömör- és Kishont közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék törvényhatósági bizottsága Rudabányán díszközgyűlést tart. A vonaton érkező vendégek részére Ormospuszta állomásról Rudabánya-Vasérctelep állomásra és vissza különvonat áll rendelkezésre. Az ünnepélyt társasebéd követi a rudabányai tisztikaszinó helyiségében. A teríték ára 70.000 korona. A rendezőbizottság kéri, hogy aki a társasebéden résztvenni óhajt, szándékát kellő időben levelezőlapon közölje.

1925. augusztus 18. - Gvadányi József gróf költő és lovastábornok születésének 200-ik évfordulóját Gömör-, Borsod- és Kishont egyelőre egyesített vármegyék törvényhatósági bizottsága díszközgyűlés keretében fogja csütörtökön megünnepelni. A díszközgyűlést Rudabányán, Gvadányi szülőfalujéban tartják meg. Ez alkalommal leplezik le Gvadányi szobrát is, amelyet Pásztor József [helyesen: János - a szerkesztő] szobrászművész készített.Az elnöki megnyitő beszédet Soldos Béla dr. főispán fogja tartani.Utána Szentmártony Dániel törvényhatósági bizottsági tagmond ünnepi beszédet.Az emlékszobor leleplezési ünnepségén Csiky József lelkészmegnyitó beszéde után Császár Elemér mond ünnepi beszédet. A szoborra koszorút helyeznek a honvédség, a Magyar Tudományos Akadémia, Miskolc város törvényhatósága, Borsod-, Gömör- és Kishont-vármegye, Rudabánya közönsége és a Lévay József Irodalmi Kör. A szobrot Kállay Géza, a Borsodi Bányatársulat igazgatója adja át Rudabánya közönségének, amelynek képviseletében a községi bíró veszi azt át. Szigethy Ede sajókazai evangélikus lelkész záróbeszéde fejezi be az ünnepet. A leleplezés után a bányatársulat kaszinójában díszebéd lesz, majd a vendégek megtekintik a bányaterületet.

1932. július 8. - A Rudabánya község mellett lévő Kis-tavon nem mindennapi szerelmi dráma játszódott letegnap. Csermák István huszonötéves munkás régóta udvarolt Juhász Anna tizenhatéves rudabányai leánynak. A napokban Csermák megkérte a leány kezétszüleitől, a jómódú szülők azonban nem egyeztek bele a házasságba, s akérőt kikosarazták. Az elkeseredett fiatal pár elhatározta, hogy öngyilkosságot követ el.Csermák vastag fadarabokból tutajt készített, amelyhez a leányt hozzákötötte, majd elővette élesre fent kését, és ötször a leány szívébe döfte. Azután önmagát is a tutajhoz kötözta, s ellőkte a parttól a tutajt, amely a tó közepére kanyarodott és a legény súlya alatt elmerült. A leány a szúrások következtében azonnal meghalt, Csermák pedig a vízbe fulladt. Este a szülők hiába várták haza gyermekeiket, akiknek holttestét csak reggel találták meg.

1932. december 28. - Rudabánya községben Lakatos Mihály húszéves cigánylegény hegedűjével kezében boldog karácsonyi ünnepeket kívánva felkereste a gazdákat. Az ittas cigányt a gyerekek csúfolták, mire a felbőszült muzsikus kővel dobálta meg a gyermekeket. Nagy József gazdafiú ezért kérdőre vonta Lakatost, aki felemelt ököllel támadt Nagy Józsefre. Nagy József előrántotta revolverét, és Lakatost hasbalőtte. Lakatost életveszélyes állapotban szállították a kórházba. Nagy József elmenekült, s a vsendőrség most keresi. 

SOKAK KÉRÉSÉRE: ÚJABB RÉGI KÉPESLAPOK TELEPÜLÉSÜNKRŐL

     A közelmúltban néhány újabban előkerült, a helyiek által eddig nem ismert régi rudabányai  képeslapot mutattunk be honlapunkon. Valószínűleg ennek tudható be, hogy többen kérték (főleg Rudabányáról elszármazottak, akik ma az ország más vidékein, sőt külföldön élnek), hogy mutassuk a településünkről kiadott valamennyi képeslapot, mert a szülőhelytől távol segítik felidézni a hajdani emlékeket. Az alábbiakban eleget teszünk ennek a kérésnek, azzal a megjegyzéssel, hogy néhágy régi képeslapot és a legújabbakat honlapunk más helyein találhatják meg, itt és most csak azokat mutatjuk be, amelyek sehol sem szerepelnek. Márciusban egyébként három új képesap kiadását tervezi a Gvadányi József Művelődési Ház, melyek elkészültéről tájékoztatjuk majd honlapunk látogatóit.

ltkp_1901_470

 A legrégebbi ismert rudabányai képeslap, olvasható rajta a keltezés: 1901. A felső részében a bányatelep (németül: colonie) központi részét (az irodaház és környéke) ábrázolja, a háttérben az ércpörkölő kemencék füstölnek; az alsó felében balra a gőzmeghajtású "földvágógép" látható, ami a vasércbányában a meddőletakarítást végezte. Középen bányászjelvény szerepel érdekes alakítású címerpajzsban, kétoldalán a bányászköszöntés magyarul és németül.

rudbnya_1905._mrc._15._470

 Ezen a képesapon az 1905. március 15-i rudabányai felvonulásra készülő lovasok láthatók, amint a "barak"-nál (a későbbi Baffi-kocsmával átellenben levő területen, ahol többlakásos hosszú munkásházak, úgynevezett "barakok" álltak, erősen lepusztult álapotban ma is megvan néhány közülük) gyülekeznek a gyalogos kísérőkkel együtt.

rudabnya_caf_470

A képeslap közepén álló épületre feladója annak idején ceruzával ráírta: Café, vagyis Kávéház - ez az épület a mai polgármesteri hivatallal átellenben állt. A képen jobbra látható hosszú épület volt a korabeli körjegyzői hivatal, ennek helyén épült később a Községháza, a mai polgármesteri hivatal. A képeslapot 1905-ben adták postára.

rudabanya7_470

Ezen az 1908-ban írt képeslapon a bányatelep részlete látható: előtérben az igazgatói lakás, a háttérben balra a ma is meglevő Kiserdő, a távolban a villams erőmű kéménye fűstől (a létesítmény a mai Coop Áruház helyén állt).

bnyairoda_1911_470

A Borsodi Bányatársulat irodaháza egy 1911-ben postázott képeslapon.

friedrich_altr_470 Az 1910-ben felavatott Friedrich-altárót is képeslap örökítette meg az útókor számára. Romjai ma is megvannak a "Kúdorgó" végében, a volt külszíni vasércbánya peremén. A bejárat fölött látható öntöttvas tábla szerencsére fennmaradt, most a helyi múzeum udvarán levő mesterséges táró száján emlékeztet a hajdani létesítményre. A képeslap az 1920-as évek elején készülhetett, maga a fotó viszont korábbi lehet, talán még 1914 előtti.

lakhz_02_470

 Az egyik üzemvezetői lakás is szerepel képeslapon (az általános iskolával átellenben ma is áll). A képeslap hátoldalán 1916-os postai bélyegzés látható.

rudabanya10_470_03 A római katolikus templomról is kiadtak képeslapot. A felvétel azért is érdekes, mert rajta az 1925-ben felállított Gvadányi-szobor még az eredeti helyén látható. A képeslap 1929-ben készült.

rudabanya12_470_01

Ez a szép fatornácos épület a Szabadság-tér északi oldalán, a református templom közelében állt. Az 1970-es években lebontották, és új családi házat emeltek a helyén.

rudabnya_arany_j._u._61.3._470

Az Arany János utca 19. század végén épült bányászházai az 1950-es években készült felvételen. (Ezt a lapot - és több más rudabányai képeslapot is - az 1960-as években többször is kiadta a Képőművészeti Alap Kiadóvállalata, amely 1950-től az 1980-as évek végéig a "hivatalos", vagyis állami képeslap-kiadó volt. Emellett mások is adtak ki helyi vagy alkalmi képeslapokat, a rendszerváltozás óta pedig számtalan vállalkozás foglalkozik egyebek mellett képeslapok nyomtatásával és forgalmazásával, főleg önkormányzatok és intézmények megbízásából).

rudabnya_ref._t._63.1._470

A református templom és harangtoronyképeslapon - a felvétel szintén az 1950-es évekből való, de a képeslap az 1960-as években készült. (Az 1950-es évek végétől a képeslapok hátoldalának bal alsó sarkában olvasható háromjegyű számból az első kettő a kiadás évét, a harmadik pedig az adott éven belül a negyedévet jelöli - vagyis ha azt látjuk, hogy 593, akkor a képeslapot az 1959. év 3. negyedévében adták ki.)

rudabnya_kpeslap_4es_montzs_470_01

Rudabányai részleteket ábrázoló, rossz minőségű képeslap, valószínűleg 1956-ból vagy 1957-ből. Még a hagyományos nyomdatechnikával készült, egy-két évvel később azonban már az előző három képeslap esetében látható modernebb és ízlésesebb fotó-sokszorosítási eljárással gyártották a képeslapokat. A jobb oldali két részlet később önálló lapként is megjelent, a balodaliak közül a felsővel később nem találkozunk, az alsó más beállításban (lásd fent) került kiadásra.

 KÉPES BESZÁMOLÓ A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL RENDEZETT ÜNNEPI MŰSORRÓL

      A honlapunkon korábban közölt program szerint nagy sikerrel lezajlottak a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett rudabányai események. Január 21-én, hétfőn a Mivel járult hozzá Rudabánya a magyar nemzeti kultúrához? összefoglaló címmel megtartott vetítettképes előadásokon mintegy 50 fő vett részt, a január 22-én sorra került ünnepi műsorra pedig megtelt a művelődési ház nagyterme. Képes beszámolónk az utóbbi esemény szereplőit és néhány emlékezetes pillanatát mutatja be. (Papp Andrea és Hadobás Sándor felvételei.)

131_470

 Az ünnepség résztvevőinek egy csoportja.

142_470

 Az első fellépők a Gvadányi József Művelődési Ház mazsorett-csoportjai voltak. A képen a legkisebbek láthatók.

147_470

A "nagycsoport".

151_470

 A "középső csoport" - közülük többen már a nagyokkal együtt is szerepelnek.

160_470

Így kezdték táncukat a "nagyok", akik már 10 éve a masorett-csoport tagjai.

magyar_kultra_napja_2013.01.22_053_470

A Gvadányi József Általános Iskola nédalénekesei közül most ketten szerepeltek (Kótai Klaudia és Molnár Kinga). A közelmúltban sikeresen vettek részt az iskolások számára rendezett kistérségi népdaléneklési vesenyen.

magyar_kultra_napja_2013.01.22_076_470

A Gvadányi József Művelődési Ház gyermek irodalmi színpada Kölcsey Ferencet és a Himnusz születését bemutató emlékezetes műsort mutatott be Szobotáné Garan Erika csoportvezető, drámapedagógus összeállításában és rendezésében.

magyar_kultra_napja_2013.01.22_089_470

Vincze Fédra zongorajátékával járult hozzá a rendezvény sikeréhez.

magyar_kultra_napja_2013.01.22_093_470

 Az ünnepi műsor a Rozmaring Asszonykórus népdalcsokrával zárult. Az együttes Juhász Lajosné karnagy vezetésével évről évre sikeresebben szerepel mind Rudabányán, mind pedig a környező településeken, illetve a kórustalálkozókon. Külföldön is bemutatkoztak már: Rudabánya testvérvárosaiban, a szlovákiai Dobsinán és az erdélyi Borszéken léptek fel.

magyar_kultra_napja_2013.01.22_113_470

Az ünnepség után került sor a Kazincbarcikán élő, de rudabányai családi kapcsolatokkal is rendelkező Kincs Lászlóné Bábok és babák című kiállításának megnyitására. Hadobás Sándor műv. ház igazgató mutatta be az alkotót és munkásságát. Képünkön Szobota Lajos polgármester virágcsokorral köszönti Kincs Lászlónét.

magyar_kultra_napja_2013.01.22_126_470

A látogatók nagy érdeklődéssel tekintették meg a kiállítást. A bemutatott bábok és babák felidézték gyermekkori emlékeiket.

dscn0828_470

 Részlet a kiállításból.

dscn0829_470 Népszerű mesefigurák is szerepelnek a kiállított bábok és babák között.

  ÚJABB ADATOK A GVADÁNYI-CSALÁD RUDABÁNYAI RÉZBÁNYÁSZATÁRÓL

      Az 1683-ban szendrői várkapitánnyá és a szendrői uradalom gazdájává lett olasz születésű Alessandro Guadagni vállalkozó szellemű ember volt: a bécsi császári udvartól kapott hadi és egyéb feladatai mellett bányászati magánvállalkozásba kezdett Rudabányán, a törökdúlás miatt a 16. században felhagyott rézbányákat vette művelés alá. Szakképzett bányászokat hozatott az alsó-szepesi bányavidékről, akik ideiglenes "kalyibákban" kint laktak a bányákban, ellátásukra italmérést és élelemházat tartottak fenn. Mindezekről a 18. század elején készült összeírásból tudunk. Alessando Guadagni 1683-ban, mint frissen kinevezett várkapitány, vendégül látta a Bécs török elleni védelme után seregeivel hazafelé vonuló Sobieski János lengyel királyt és kíséretét, amiért 1686-ban lengyel grófi címet kapott, a következő évben pedig a magyar indigenátust (ma úgy mondanánk, hogy állampolgárságot) és grófi címet is elnyerte. Ettől kezdve szerepelhetett a családi címerben a lengyel fehér sas is. Az eredeti olasz Guadagni nevet ezután magyarosan Gvadányinak írták. Alessandro, azaz Sándor 1700-ban elhunyt, de özvegye, gróf Forgách Dorottya tovább folytatta a rudabányai rézbányászatot, egészen 1728-ig. A Rákóczi-szabadságharc idején ez volt az egyik legfontosabb rézlelőhely a felkelők fennhatósága alatt, ezért a fejedelem két ízben is levelet írt a borsodi rendeknek (megyegyűlésnek), hogy ne háborgassák a rudabányai bányászokat különféle adó- és egyéb  terhekkel, mert fontos szolgálatot tesznek a hazának.

     Mindazt, amit a Gvadányiak rudabányai rézbányászatáról ismeretes, leírta Soós Imre egri főéevéltáros a Rudabánya ércbányászata című könyvben (1957). Azóta senki sem foglalkozott érdemben a kérdéssel. Időközben az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárába került Gvadányi Sándor levelezőkönyve, vagyis azoknak a leveleknek a másolatgyűjteménye, amelyeket ő német, latin, olasz és magyar nyelven szendrői várkapitánysága idején írt különböző személyeknek, többek között magának I. Lipót császárnak. Ezekben a levelekben több információ szerepel Gvadányi rudabányai bányászatáról, de más bányászati vonatkozásai is vannak. Megtudhatjuk például, hogy gazdaságos volt az itteni réztermelés, hogy Gvadányinak Mecenzéfen (Abaúj megyében, Rudabányától kb. 70-80 km-re) is volt bányája, s hogy a Szepesi Kamara hivatalnokai, valamint ahelyi földbirtokos Csákyak akadályozták bányászati tevékenységét stb. Az egyik levelét így írta alá: "Alexander G. Guadagni Waldbürger in Freybergstatt Ruda Banya", azaz bányapolgárnak mondja magát, Rudabányát (amely akkor a szendrői vár tartozéka volt) szabad bányavárosnak nevezi. Érdemes lenne Gvadányi Sándor leveleskönyvét részletesen feldolgozni, mert bizonyára sok további helyi, és különösen bányászati adatot találhatunk benne. Még néhány szó arról, hogyan került közgyűjteménybe Guadagni-Gvadányi Sándor leveleskönyve: a családi irattár az utolsó Gvadányi-örökös, Gvadányi Ignác 1828-ban bekövetkezett halála után szétszóródott, részben elpusztulhatott, részben pedig magángyűjteményekbe került. A levelezőkönyv kalandos úton Erdélyen át Bukarestbe jutott, ahonnan tulajdonosa az 1970-es években felajánlotta megvételre az Országos Széchényi Könyvtárnak, amely élt is a lehetőséggel, s így most már a kutatók számára is hozzáférhetővé vált az érdekes és értékes dokumentum-gyűjtemény.

     Még egy, eddig nem említett érdekesség a Gvadányiakról: 1686-ban ex librist, azaz könyvjegyet nyomtatott magának Gvadányi Sándor, miután megkapta grófi címet. Ez arra utal, hogy nagyobb könyvtára is volt, amiről sajnos nincs adatunk, jegyzék sem maradt róla. Az ex libris viszont megtalálható az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményében.

     Gvadányi Sándor életéről néhány további adat: még Itáliában született, édesapjának a neve szintén Alessandro Guadagni volt, aki az 1664. augusztus 1-én lezajlott szentgotthárdi csatában az európai keresztény hadak katonájaként elesett a család egy másik tagjával együtt. (Bár e török elleni fontos csatát magyar földön vívták, abban a magyarok csak kis számban vettek részt, a fővezér a híres stratéga, az olasz Montecuccoli volt.) Az ifjú Alessandro Guadagni, a későbbi szendrői várkapitány is részt vett az ütközetben, de ő épségben került ki a harcokból, és Habsburg-katonaként szolgált élete végéig.

 ISMÉT EGY RÉGI RUDABÁNYAI KÉPESLAP...

     ...került elő, amely ugyan eddig sem volt ismeretlen a helybeli gyűjtők számára, de ilyen szép állapotú példánnyal nem rendelkeznek. Az alább látható kétrészes képeslap az 1920-as években készülhetett, kiadója a helyi Hangya Szövetkezet volt. Az egyik részleten a falu látható a távolból (sajnos rossz beállításban, mert a semmitmondó kertek foglalják el a kép nagy részét), fent a református templom és harangtorony emelkedik ki a házak gyűrűjéből. Az alsó képen a Hangya Szövetkezet üzletének bejárata látható - ez az épület átalakítva most is megvan a gyógyszertár közelében, nemrégiben még élelmiszer-bolt műkdött benne.

rudabanya_hangyaszov1_470

RUDABÁNYAI RENDEZVÉNYEK A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL

JANUÁR 21-ÉN, HÉTFŐN 11 ÓRAKOR:

MIVEL JÁRULT HOZZÁ RUDABÁNYA A MAGYAR NEMZETI KULTÚRÁHOZ? Vetítettképes előadások a Gvadányi József Művelődési Ház emeleti klubjában. 

1. MÁRKUS Zsuzsanna történész-muzeológus (Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya): Rudabánya kultúrtörténeti jelentősége a régészeti leletek tükrében.

2. PAPP Adrea történész-mueológus, múzeumvezető (Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya): Rudabánya művészettörténeti emlékei.

3. HADOBÁS Sándor műv. ház vezető (Gvadányi József Művelődési Ház, Rudabánya): A Gvadányi-család.

JANUÁR 22-ÉN, KEDDEN 13 ÓRAKOR:

ÜNNEPI MŰSOR a Gvadányi József Művelődési Ház nagytermében. Közreműködnek: a Rozmaring Asszonykórus, a Gvadányi József Művelődési Há mazsorett-csoportjai és irodalm színpada, a Gvadányi Jzsef Általános iskola népdal-énekesei, valamint Vincze Fédra (zongora)

14.30-kor:

BÁBOK ÉS BABÁK. A Kincs Lászlóné munkáiból rendezett kiállítás megnyitása a Gvadányi József Művelődési Ház galériájában.

bbszinhz_470 Előzetes a Bábok és babák című kiállításból: kesztyűbábok.

babk_2_470

Előzetes a Bábok és babák című kiállításból: népszerű mesefigurák.

EGY ÚJABB KÉPESLAP A RÉGI RUDABÁNYÁRÓL

     Rudabányáról nem túl sok (talán kevesebb, mint 20) képeslap készült a második világháborút megelőző évtizedekben. Közülük a legrégebbi 1898-ból való. Honlapunkon korábban már bemutattuk az általunk ismert régi rudabányai képeslapokat. A közelmúltban előkerült egy újabb, eddig számunkra még ismeretlen képeslap 1907-es postai bélyegzéssel, amelynek a reprodukcióját az alábbiakban mutatjuk be.

     A lap Rudabánya ősi településmagvát, a "falut" ábrázolja (ekkor már létezett és jelentősen kiépült a bányatelep is a dombon fekvő falutól délre levő keskeny völgyben). A felvétel az egykori külszíni vasércbánya pereméről, a Polyankáról készülhetett. Bár nyomdai kivitele elég rossz minőségű, de jól kivehető rajta a református templom és mellette balra a lelkészlak, illetve a tanítói lakás és a ref. iskola épülete, amelyek ma is megvannak. Látható a faluba vezető, meredeken emelkedő út is a felvétel jobb szélének középső harmadában. A falusi házak és gazdasági épületek - egy-két kivételtől eltekintve - már régen elenyésztek, helyettük újabbak épültek. A képeslap alapján viszont megállapítható, hogy Rudabánya e részének telepüésszerkezete most is ugyanolyan, mint a 20. század elején volt. (A kép bal sarkában olvasható Rudobánya név ne tévesszen meg senkit: a 19-20. század fordulóján valamilyen okból a hivatalos Rudabánya helyett gyakran ilyen formában írták településünk nevét.)

rb._1908_470

 ÜNNEPI JÓKÍVÁNSÁGOK

BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT

ÉS ÖRÖMÖKBEN, EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK

HONLAPUNK MINDEN KEDVES LÁTOGATÓJÁNAK

RUDABÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ÉS A MAGUNK NEVÉBEN IS!

 

 Szobota Lajos polgármester és Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző

karacsonyfa22

 ELHUNYT HORVÁTH PÁL ROZSNYÓI MUZEOLÓGUS

     Ismét egy szomorú gyászhírt kell közölnünk honlapunk látogatóival. Türelemmel viselt hosszú, súlyos betegség következtében, 2012. december 17-én, életének 59. évében elhunyt Horváth Pál, a rozsnyói Bányászati Múzeum munkatársa, akinek szakmai tevékenysége sok szállal kapcsolódott a rudabányai múzeumhoz is. Többször járt tanulmányi látogatás keretében Rudabányán, két alkalommal előadást tartott a Rudabányai Múzeumi Napon, és írásai jelentek meg az itt szerkesztett Bányászattörténeti Közlemények című folyóiratban. Fő kutatási területei a bányászat és a kohászat története, valamint a szpeleológia (barlangtan) voltak, múzeumi tevékenysége is főként ezekhez a szakterületekhez kapcsolódott. Kiemelkedő kutatási eredménye volt a korábban ismeretlen beretkei (a település szlovák neve Bretka) nagyolvasztó maradványainak felfedezése és az erre vonatkozó levéltári anyagok feltárása és közreadása. Kiváló barlangász volt, a rozsnyói Minotaurus Barlangkuató Csoport tagja. Részt vett számos barlang feltárásában és felmérésében a Szilicei- és a Pelsőci-fennsíkon. Barlangi témájú könyveket és tanulmányokat is publikált szlovák nyelven. Önzetlen, segítőkész, jó humorú, nagy tudású, széles látókörű, hivatásáért áldozatokat is vállaló embernek ismerte mindenki, aki kapcsolatba került vele. Halálával nem csak a családot és a rozsnyói Bányászati Múzeumot érte pótolhatatlan veszteség, hanem az általa művelt tudományágakat is, továbbá mindazokat, akiket megtisztelt barátságával.

     Horváth Pál búcsúztatására nagy részvét mellett 2012. december 19-én került sor a rozsnyói városi temető ravatalozójában. A gyászszertartáson megjelentek és a gyászoló családnak őszinte együtérzésüket fejezték ki volt rudabányai múzeumi kollégái, barátai is. Emlékét kegyelettel megőrizzük.

NYUGDÍJBA VONULÓK BÚCSÚZTATÁSA

     December 21-én, pénteken, a rudabányai Gvadányi József Általános Iskola karácsonyi ünnepségét követően került sor az intézmény nyugdíjba vonuló három dolgozójának búcsúztatására a művelődési ház emeleti klubjában. Endrészné Lázár Katalain és Juhász Lajosné (Fónyi Emőke) pedagógusok, valamint Szegő Sándorné (Papp Lenke) technikai munkatárs köszönt el kollégáitól és a város vezetőitől. Az ünnepség díszvendége a Rudabányáról elszármazott, ma Budapesten élő Lobogós Jánosné (Beke Lenke) volt, aki 1965-ig a helyi iskola pedagógusaként tevékenykedett, és az ünnepség szinte valamennyi résztvevőjét oktatta annak idején. Elkísérte leánya, a szintén pedadógus végzettségű Judit is, aki Rudabányán kezdte általános iskolai tanulmányait, és több osztálytársát üdvözölhette a jelenlévők között.

     Az iskola vezetése és munkatársai, valamint Szobota Lajos, Rudabánya Város polgármestere és Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző köszöntötte az ünnepelteket, akik ajándékokat és virágokat is átvehettek életüknek e fontos sorsfordulója alkalmából. Nagy tetszést aratott az a vetített képsorozat, amit a nyugdíjba vonulókról készült fotókból állítottak össze, felelevenítve pályafutások vidám pillanatait.

     Az ünnepséget követően a búcsúzók vacsorával vendégelték meg kollégáikat és a meghívott vendégeket, aminek végeztével még hosszú időn keresztül beszélgettek, felidézve az elmúlt évtizedek emlékezetes pillanatait, eseményeit.

 ELHUNYT SZABLYÁR FERENC IRODALOMTÖRTÉNÉSZ, GVADÁNYI "ÉBRESZTŐJE"

     2012. november 25-én, életének 92. évében Budapesten elhunyt Szablyár Ferenc tanár, irodalomtörténész, a Magyar Rádió egykori irodalmi szerkesztője, könyvkiadók munkatársa. Az elhunytban Szablyár Péter kohómérnök, geológus, szakíró, a rudabányai Bányászattörténeti Múzeummal szorosan együttműkdő  Jósvafői Tájház tulajdonos-vezetője édesapját gyászolja.

     Szablyár Ferenc neve és munkássága Rudabánya jeles író szülöttével, Gvadányi Józseffel is összefonódik. Kedvelte és népszerűsítette Gvadányi műveit, sőt egy Gvadányi verses elbeszéléseinek modorában írt könyvecskét is publkált Egy falusi nótáriusnak pest-budai uazása, melyet az elaludt vérű magyar szívek felserkentésére és mulatságára Gvadányi Jósef nyomán e versekbe foglalt a szerző címmel. A mű olyan népszerű lett, hogy két kiadást is megért: előbb egy budapesti kiadó jelentette meg 1993-ban, majd 2003-ban a rudabányai (akkor még) Érc- és Ásványbányászati Múzeum gondozásában látott napvilágot másodszor. A nagy beleérző-készséggel, kiváló stílusérzékkel és szeretettel megírt munka bekerült a Magyar Elektronikus Könyvtárba is, így az interneten bárki számára könnyen hozzáférhető. Érdemes elolvasni, vidám perceket, kellemes szórakozást nyújt mindenkinek.

     Emlékezzünk tisztelettel és szeretettel a szerzőre, Gvadányi "ébresztőjére", Szablyár Ferencre.

ÚJABB TANULMÁNY A RUDABÁNYAI ÉRCTERÜLETRŐL

     Honlapunkon már többször hírt adtunk arról, hogy az elmúlt években ismét intenzív kutatások kezdődtek a volt rudabányai vasércbánya területén, abban a reményben, hogy új, eddig nem ismert ércféleségeket fedeznek fel, amelyek a jövőben esetleg kitermelésre kerülhetnek. A dr. Földessy János geológus professzor vezetésével folyó kutatások sikerrel jártak, amiről már több magyar és angol nyelvű tanulmányban számoltak be a munkában részt vevő szakemberek. Ezek sorát gazdagítja a Bányászati és Kohászati Lapok - Bányászat című folyóirat 2012. évi 5. számában megjelent összefoglalás is, melynek címe: "Rudabánya - egy jelentős színesfémérc-lelőhely születése felé"

     A bevezetésben ezt olashatjuk: "2007-ben kezdődtek újra színesérc-kutatások a korábban bezárt rudabányai vasércbánya területén. A kutatásokat végző társaság a földtani értékelést a Mskolci Egyetem Földtani-Teleptani Tanszékével együttműködésben végzi. A munka új eredményeként egy jelentős, több szakaszban keletkezett, a Darnó-öv szekezeti zónájához kapcsolt felszín közeli színesrc-lelőhely körvonalai váltak ismertté, amelyben a korábban is ismert ólom- és rézércek az eddig nyilvántartottnál sokkal jelentősebb tömegű ásványvagyonként jelentkeznek, és új elemként kiterjedt cinkércesedés megléte valószínűsíthető. A felszíni mintázásokat és vizsgálatokat fúrási program tervezése követte, amelynek kivitelezése jelenleg is foyik. Az előzetes eredmények a korábbi várakzásokat megerősítik."

     A tanulmány végén a szerzők a következő összegzést adják:

     "Az összes hasznosítható nyersanyagfajtát együttesen tekintve a rudabányai színesérc-előfordulás olyan modern bányászat létrehozását hozza közel, amely

     - gyakorlatilag nem kíván újab felszíni igénybevételt;

     - a jelentősen rekultiválatlan egykori bányaterületről indul ki;

     - egy jövőbel mélyszinti föld alatti bányászat alapjai - főszállítóvágat, szellőztetés, meddőelhelyezés - részben megőrződtek, felújíthatók és újra használatba vehetők;

     - külszíni logisztikai rendszere - úthálózat, vasútvonal - még létezik;

     - szociális szempontból reményt ad egy igen hátrányos regionális gazdasági helyzet megváltoztatására és a munkanélküliség enyhítésére; 

     - ismert vasérc- és barit-ásványvagyona az ólom-cink-rézércesedések kísérőjeként a színesfém-érccel együtt is termelhető és hasznosítható lehet;

     - környezeti szempontból a "nulla hulladék"-elv közelítőleg megvalósítható;

     - felszín alatti vízkészleteket a korábbi bányászati tapasztalatok alapján nem érint."

     Az érdekes és a rudabányaiak számára biztató távlatokat felvillantó tanulmány teljes terjedelmében olvasható a lap kiadója, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület honlapján (ombkenet).

SIKERESEN LEZAJLOTT A KÓRUSTALÁLKOZÓ

    A honlapunkon már többször "beharangozott" V. Borbála-napi Bányász Kórustalálkozó sikeresen lezajlott a tervezett program szerint. A részt vevő csoportok (összesen 120 fővel) a kedvezőtlen időjárás ellenére is időben megérkeztek, az előkészületek rendben lezajlottak, így semmi akadálya sem volt annak, hogy december 8-án, szombaton 14 órakor kezdetét vegye az immár hagyományosnak nevezhető esemény. (A volt borsodi bányásztelepülések ma is működő kórusai számára első ízben 2008-ban hirdették meg a szervezők a találkozót; akkor a múcsony-albertetelepi Hunyadi János Művelődési Ház fogadta a jelentkező csoportokat. 2009-ben Izsófalván, 2010-től pedig három alkalommal is Rudabányán került sor az énekkarok bemutatkozására. Rudabánya a jövőben állandó "gazdája" lesz a rendezvénynek, mert a Gvadányi József Városi Művelődési Ház magára vállalta ezt a feladatot, tekintettel a település hajdan virágzó ének-zenekultúrájára.)

      Szobota Lajos, Rudabánya Város polgármestere köszöntötte a kórusok tagjait és az érdeklődőket, majd sorra bemutatták műsorukat a következő együttesek: a berentei Rozmaring Népdalkör, a Borsodsziráki Bartók Béla Hagyományőrző Egyesület énekkara, a múcsonyi Hagyományőrző Népdalkör, a múcsony-albertetelepi Szivárvány Népdalkör, a Szendrői Népdalkör, a szögligeti Hagyományőrző Pávakör, a vadnai Ősirózsák Nyugdíjasklub énekkara, s végül a vendégltó rudabányai Rozmaring Asszonykórus.

     Az énekkarok műsorainak elhangzása után a szervezők nevében Nagy Tibor, a Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége alelnöke értékelte a rendezvényt. Kiemelte, hogy minden csoport magas színvonalú programot mutatott be, és kifejezte reményét, hogy a fiatalabb nemzedék átveszi a maiaktól a "stafétabotpot", és a jövőben is élni fog a hajdan virágzó bányász kórus- és zenekulktúra. A bányász dalostalálkozók megrendezése is a hagyományok megőrzését és továbbadását szolgálja. 

     Ezután Szobota Lajos, Rudabánya Város polgármestere és Nagy Tibor SZBTSZ-alelnök emléklapot és emléktárgyat adott át minden csoport vezetőjének, megköszönve a felkészülésbe fektetett munkát és a részvételt. Végül a jelenlévők közösen elénekelték a Bányászhimnuszt. Ezután közös ebédre került sor, amit a művelődési ház dolgozói, a Rozmaring Asszonykórus tagjai és segítőik készítettek és szolgáltak fel. Az asszonykórus tagjai saját készítésű süteményekkel is kedveskedtek a vendégeknek.

     A csoportok vezetői távozáskor köszönetet mondtak a rendezőknek a meghívásért, a szervezésért, a zökkenőmentes lebonyolításért, valamint a szívélyes vendéglátásért.

k2_470_01

Szobota Lajos, Rudabánya Város polgármestere köszöntötte a szereplőket és a közönséget.

krustallkoz_023_470

A rudabányai Rozmaring Asszonykórus ezúttal is nagy sikert aratott.

krustallkoz_002_470

A szögligeti Hagyományőrző Pávakör először vett részt a bányász dalostalálkozón.

krustallkoz_016_470

A vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub énekkara fellépés közben.

k6_470

A borsodsziráki Bartók Béla Hagyományőrző Egyesület énekkara.

k7_470 A Szendrői Népdalkör.

k5_470

A múcsonyi Hagyományőrző Népdalkör.

k4_470

A múcsony-alberttelepi Szivárvány Népdalkör.

k1_470_01

 A résztvevők és a közönség nagy érdeklődéssel figyelték a csoportok bemutatóit. (Nagy Tibor és Hadobás Sándor felvételei.)

 NYOLC ÉNEKKAR 110 TAGGAL...

     ...vesz részt az ötödik alkalommal - Rudabányán immár harmadszor - sorra kerülő Borbála-napi Bányász Dalostalálkozón, amelynek célja a bányász kóruskultúra hagyományainak ápolása, népszerűsítése, valamint a kórusok közötti tapasztalatcsere és kapcsolatépítés. Az idén a következő településekről jelentkeztek a résztvevők: Múcsony (2 csoprot), Kurityán, Vadna, Borsodszirák, Szendrő, Szögliget és Rudabánya. December 8-án, szombaton 14 órakor kezdődik a rendezvény a Gvadányi József Művelődési Ház nagytermében, amelyre minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak a szervezők. A belépés díjtalan.

 ÉRDEKES TANULMÁNY GRÓF GVADÁNYI JÓZSEFRŐL

     A FONS című folyóirat nemrégiben megjelent 2012. évi 2. számában érdekes tanulmány jelent meg Rudabánya híres író szülöttével kapcsolatban Gróf Gvadányi József élete az anyakönyvi források tükrében címmel, szerzője a Gyulán élő Merényi-Metzger Gábor történész-levéltáros. Felkutatta azokat a születési, halálozási és házasságkötési anyakönyveket, amelyek Gvadányi és családtagjai bejegyzéseit tartalmazzák. A dokumentumokat időrendben közli. Sajnos nem sikerült fellelnie gróf Gvadányi József születési bejegyzését. 1725-ben, amikor Gvadányi született, a rudabányai római katolikusok lelki gondozását a szendrői ferencesek látták el, az ebből az időből való anyakönyvük azonban elkallódott vagy elpusztult. Ugyancsak nem került elő Gvadányi Horeczky Franciskával kötött első házasságának dokumentuma sem. A következő bejegyzéseket sikerült felkutatni és az említett tanulmányban közölni:

- Rohó, 1753. június. Gvadányi János (Gvadányi József első gyetmeke) keresztelési anyakönyvi bejegyzése.

- Rohó, 1754. április 7. Gvadányi János halotti anyakönyvi bejegyzése. (Az elsőgyermek 10 hónapos korában elhunyt.)

- Rohó, 1755. szeptember. Ifjabb Gvadányi József és Gvadányi Ignác (ikergyermekek) keresztelési anyakönyvi bejegyzései.

- Rohó, 1763. november. Gvadányi Erzsébet keresztelési anyakönyvi bejegyzése.

- Rohó, 1772. április 2. Horeczky Franciska halotti anyakönyvi bejegyzése. (Gvadányi József felesége 43 éves korában hunyt el.)

- Szakolca, 1785. január 22. Gvadányi József és Szeleczky Katalin házassági anyakönyvi bejegyzése.

- Szakolca, 1801. december 21. Gvadányi József halotti anyakönyvi bejegyzése.

- Szakolca, 1803. november 4. Szeleczky Katalin halotti anyakönyvi bejegyzése. (Gvadányi József második felesége 67 éves korában halt meg.)

- Szakolca, 1809. szeptember 17. Gvadányi Erzsébet halotti anyakönyvi bejegyzése. (Gvadányi József leánya hajadonként 46 éves korában hunyt el.)

- Pozsony, 1828. június 22. Gvadányi Ignác halotti anyakönyvi bejegyzése. 

     Ezeket az adatokat eddig nem, vagy csak pontatlanul ismertük. Köszönettel tartozunk Merényi-Metzger Gábornak, hogy fáradságos utánajárással felkutatta és közzétette a számunkra becses dokumentumokat, hiszen Gvadányi József családjáról, különösen gyermekeiről, keveset tudunk.

normal_539_01
 A rohói (Rohov, Szlovákia, Nagyszombati Kerület, Szenici Járás) Horeczky-kastély. Gvadányi itt élt első feleségével, báró Horeczky Franciskával 1751-től1772-ig. Itt születtek gyermekeik is, akiknek anyakönyvi adatait fentebb ismertettük.(Gvadányi idejében a kastély még másként nézett ki, mai, klasszicista külsejét a 19. század elején kapta.)

ÁLLAMTITKÁRI FÓRUM RUDABÁNYÁN

      A Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja szervezésében 2012. november 22-én lakossági fórumot tartott Rudabányán, a Gvadányi József Művelődési Ház klubtermében SZATMÁRY KRISTÓF, a Nemzetgazdasági Minisztérium belgazdaságért felelős államtitkára, melyen nagyszámú érdeklődő jelent meg nem csak a helybeliek képviseletében, hanem a régióból is.

 BORBÁLA-NAPI BÁNYÁSZ DALOSTALÁLKOZÓ RUDABÁNYÁN

      Ezúttal is Rudabányán kerül sor az egykori borsodi bányásztelepülések kórusai számára ötödik alkalommal meghirdetett Borbála-napi Bányász Dalostalálkozóra, melyre 10 település 11 csoportja kapott meghívást. Mivel a bányászok védőszentjének, Szent Borbálának a névünnepe, december 4. ezúttal hétközi napra esik, a rákövetkező szombaton, december 8-án 14 órai kezdettel rendezik meg az immár hagyományos eseményt, amelyre minden érdeklődőt szeretttel hívnak és várnak.

IDŐSEK NAPJA RUDABÁNYÁN

      Rudabánya Város Önkormányzata november 22-én, csütörtökön 11 órai kezdettel köszönti 65 évnél idősebb polgárait a Gvadányi József Városi Művelődési Házban. Ünnepi köszöntőt mond Szobota Lajos polgármester. Az ajándékműsor keretében fellépnek a művelődési ház művészeti csoportjai (a mazsorettek, a Rozmaring Asszonykórus és a gyermek színjátszó-csoport), majd ebéddel látják vendégül a megjelenteket.

HAMAROSAN NYOMDÁBA KERÜL A BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK ÚJ SZÁMA

     November 5-én nyomdába kerül, s várhatóan november 20. táján készül el a Rudabányán szerkesztett és kiadott Bányászattörténeti Közlemények 2012, évi 2. száma. Az érdeklődők ezúttal is érdekes tanulmányokat és közleményeket találhatnak a 7. évfolyamát záró periodikában, amelynek eddig megjelent számai teljes terjedelmükben megtalálhatók az interneten, az Országos Széchényi Könyvtár által működtetett Magyar Elektronikus Könyvtárban.

     A XIV. (2012/2.) szám tartalomjegyzéke a következő:

Michael Dachselt: A bányamanókról (1662). Fordította és jegyzetekkel ellátta: Magyar László András főigazgató-helyettes, orvostörténész, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, Budapest.)

A. Szála Erzsébet (történész, egyetemi tanár, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron): A brennbergi szénbányászat a kezdetektől 1900-ig.

Dr. Vitális György (aranyokleveles geológus, Budapest): Dr. Vitális István szénkutatásai 1920 és 1925 között.

Szemán Attila (történész-régész, főmuzeológus, Központi Bányászati Múzeum, Sopron): A farbőr, mint a bányászat jelképe.

Farkas Aladár (tanár, helytörténész, Borszék - Borsec, Románia): A borszéki üveggyár.

Zsadányi Éva (geofizikus, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapest): Andrija Mohorovicic és egy megkésett centenáriumi emlékezés.

Hadobás Sándor (nyug. múzeumigazgató, Rudabánya): A bányászok pálinkázása.

Hadobás Sándor: Hajnóci R. József, a szepesi bányavárosok történetírója.       

NEMZETI ÜNNEPÜNK, OKTÓBER 23.

      Rudabánya Város október 19-én köszöntötte nemzeti ünnepünket, Október 23.-át. A Gvadányi Józusef Művelődési Ház nagytermében előbb ünnepségre került sor, amelyen az általános iskola 8. osztályos tanulói adtak színvonalas ünnepi műsort, felidézve a történelmi napok eseményeit. A műsort összeállította és rendezte Nagy Gyuláné tanárnő. Ezt követően a város és az intézményak vezetői megkoszorúzták a művelődési ház falán található emléktáblát, amely 1956 hőseinek és mártírjainak is emléket állít.

SIKERESEN LEZAJLOTTAK A GVADÁNYI JÓZSEF EMLÉKHÉT RENDEZVÉNYEI 

     Az előre meghirdetett program szerint, sikeresen lezajlottak a 2012. évi Gvadányi József Emlékhét rendezvényei Rudabányán. A település neves író fiának emlékére először 1975 októberében, születésének 250. évfordulója alkalmából került sor az eseménysorozatra, majd negyedszázados szünet után 2000-től évente rendezik meg az emlékhetet változatos kulturális programokkal. 

     Az idei emlékhét kiemelkedő eseménye a 15. alkalommal megrendezett Rudabányai Múzeumi Nap volt, amelyen 60 fő vett részt. Előadást tartott Benke István (Budapest), Siskáné dr. Szilasi Beáta (Miskolci Egyetem), Sóvágó Gyula (Miskolc), Papp Andrea és Márkus Zsuzsanna (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya), valamint Hadobás Sándor (Rudabánya). A múzeumi nap keretében érdekes fotókiállítás nyílt a művelődési ház galériájában. Dobi Sándor (Budapest) A Magyas-Tátra hegyvilága című fotókiállítását láthatják az érdeklődők november 15-ig.

     Jelentős esemény volt a Gvadányi József Művelődési Ház Gyermek Színjátszó-csoportjának bemutató előadása is, amelyre az iskola alsós tanulóival és az óvoda növenmdékeivel zsúfolásig megtelt a művelődési ház nagyterme. A szép díszletekkel és jelmezekkel készült Csizmás kandúr című mesejátékot adták elő a gyerekek, nagy sikerrel. A rudabányai gyermek színjátszók Szobotáné Garan Erika drámapedagógus vezetésével évek óta szorgalmasan készülnek egy-egy meseját&eac